A AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
02 Silvicultură şi exploatare forestieră
03 Pescuitul şi acvacultura
B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior
06 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
07 Extracţia minereurilor metalifere
08 Alte activităţi extractive
09 Activităţi de servicii anexe extracţiei
C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
10 Industria alimentară
11 Fabricarea băuturilor
12 Fabricarea produselor din tutun
13 Fabricarea produselor textile
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
24 Industria metalurgică
25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
27 Fabricarea echipamentelor electrice
28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
30 Fabricarea altor mijloace de transport
31 Fabricarea de mobilă
32 Alte activităţi industriale n.c.a.
33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
D PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
E DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
37 Colectarea şi epurarea apelor uzate
38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
39 Activităţi şi servicii de decontaminare
F CONSTRUCŢII
41 Construcţii de clădiri
42 Lucrări de geniu civil
43 Lucrări speciale de construcţii
G COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
H TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
50 Transporturi pe apă
51 Transporturi aeriene
52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
53 Activităţi de poştă şi de curier
I HOTELURI ŞI RESTAURANTE
55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
J INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
58 Activităţi de editare
59 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
61 Telecomunicaţii
62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
63 Activităţi de servicii informatice
K INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI
64 Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii
65 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
66 Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
L TRANZACŢII IMOBILIARE
68 Tranzacţii imobiliare
M ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
69 Activităţi juridice şi de contabilitate
70 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management
71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
72 Cercetare-dezvoltare
73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
75 Activităţi veterinare
N ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT
77 Activităţi de închiriere şi leasing
78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă
79 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
80 Activităţi de investigaţii şi protecţie
81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
O ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN
SISTEMUL PUBLIC
84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
P ÎNVĂŢĂMÂNT
85 Învăţământ
Q SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
86 Activităţi referitoare la sănătatea umană
87 Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare
88 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
R ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE
90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
93 Activităţi sportive, recreative şi distractive
S ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
94 Activităţi asociative diverse
95 Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
96 Alte activităţi de servicii
T ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR
DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE
PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
98 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate
consumului propriu
U ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

A AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
Această secţiune include exploatarea resurselor naturale vegetale şi animale. Secţiunea cuprinde activităţile de obţinere a producţiei vegetale, creşterea animalelor, exploatarea forestieră şi a altor plante, animale sau produse animaliere din ferme sau din habitatul lor natural

01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
Această diviziune distinge două activităţi de bază: producţia vegetală şi producţia animalieră.
Această diviziune include agricultura organică, precum şi creşterea plantelor şi animalelor modificate genetic.
Se includ activităţile de producţie vegetală pe câmp şi în sere.
Sunt incluse de asemenea, activităţi de servicii aferente agriculturii, vânătorii şi alte activităţi conexe.
Grupa 015 (Activităţi mixte) se îndepărtează de la principiile obişnuite de identificare a activităţii principale.
Se acceptă faptul că multe exploataţii agricole au o producţie echilibrată ce cuprinde atât produse vegetale cât şi animale şi că ar fi arbitrar să le clasificăm într-o categorie sau alta.

Activitatea agricolă exclude orice prelucrare ulterioară a produselor agricole (clasificate în diviziunile 10,11 şi
12), în afară de cea necesară pregătirii lor pentru vânzarea primară. Pregătirea pentru vânzarea primară este inclusă aici.
Diviziunea exclude activităţile de amenajare a terenului (de exemplu: terasarea terenului agricol, drenarea, pregătirea orezăriilor etc.) clasificate în secţiunea F (Construcţii) precum şi activităţile desfăşurate de achizitori şi asociaţiile cooperatiste angajate în comercializarea produselor agricole clasificate în Secţiunea G.
Sunt excluse, de asemenea, activităţile de îngrijire şi întreţinere peisagistică, pentru menţinerea terenurilor în bună stare care sunt clasificate in clasa 8130 (Activităţi de întreţinere peisagistică).

011 Cultivarea plantelor nepermanente
Această grupă cuprinde creşterea plantelor neperene, adică plante care nu durează de la un sezon agricol la
următorul, inclusiv cultivarea acestor plante în scopul producţiei de seminţe.

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de
seminţe oleaginoase
Această clasă include toate formele de cultivare în câmp a cerealelor, a plantelor leguminoase şi oleaginoase.
Cultivarea acestor plante este adesea combinată în cadrul unităţilor agricole.
Această clasă include:
-cultivarea cerealelor:
-grâu
-porumb
-sorg
-orz şi orzoaică
-secară
-ovăz
-mei
-alte cereale n.c.a.
-cultivarea plantelor leguminoase:
-fasole
-bob
-năut
-mazăre
-linte
-lupin
-alte plante leguminoase
-cultivarea plantelor cu seminţe oleaginoase:
-soia
-bumbac pentru seminţe
-ricin
-in pentru seminţe
-muştar
-rapiţă
-şofrănel
-susan pentru seminţe
-floarea soarelui
-arahide
-alte oleaginoase

Această clasă exclude:
-cultivarea orezului, vezi 0112
-cultivarea porumbului dulce, vezi 0113
-cultivarea porumbului furajer, vezi 0119
-cultivarea fructelor oleaginoase, vezi 0126

0112 Cultivarea orezului

0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
Această clasă include:
-cultivarea legumelor frunzoase:
-anghinare
-sparanghel
-varză
-conopidă şi broccoli
-lăptucă şi cicoare
-spanac
-alte legume frunzoase
-cultivarea legumelor pentru fructe
-castraveţi şi castraveciori
-vinete
-tomate
-pepeni verzi
-pepeni galbeni
-alte soiuri de pepeni şi legume pentru fructe
-cultivarea legumelor rădăcinoase (inclusiv bulboase sau tuberculi)
-morcovi
-napi
-usturoi
-ceapă (inclusiv ceapă franţuzească)
-praz şi alte legume aliacee
-alte legume rădăcinoase, cu bulbi sau tuberculi
-cultivarea ciupercilor şi trufelor
-cultivarea legumelor pentru producerea de seminţe, inclusiv seminţe de sfeclă de zahăr şi alte tipuri de sfeclă
-cultivarea sfeclei de zahăr
-cultivarea altor legume
-cultivarea de rădăcinoase şi tuberculi cum sunt:
-cartofi
-cartofi dulci
-manioc
-igname
-alte rădăcinoase şi tuberculi

Această clasă exclude:
-cultura ardeiului iute (capsicum sop.) şi a altor plante aromatice şi condimente, vezi 0128
-cultura miceliului de ciuperci, vezi 0130

0114 Cultivarea trestiei de zahăr
Această clasă exclude:
-cultura sfeclei de zahăr, vezi 0113

0115 Cultivarea tutunului
Această clasă exclude prelucrarea tutunului, vezi 1200

0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
Această clasă include:
-cultivarea bumbacului
-cultivarea iutei
-cultivarea inului şi a cânepei
-cultivarea altor plante pentru fibre

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Această clasă include cultura celorlalte plante neperene:
-rădăcinoase pentru nutreţ, trifoi, lucernă şi a altor plante furajere similare
-culturi pentru sămânţă de sfeclă (exclusiv seminţe de sfeclă de zahăr) şi seminţe de plante furajere
-flori
-producţia de flori de tăiat şi boboci de flori
-culturi pentru seminţe de flori

Această clasă exclude:
-cultivarea plantelor aromatice, condimentelor şi a plantelor medicinale neperene, vezi 0128

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
Această grupă include cultivarea plantelor perene, adică plante care durează mai mult de două sezoane de
cultură, fie uscându-se după fiecare sezon, fie crescând în mod continuu. Este inclusă, de asemenea, cultivarea acestor plante în scopul producerii de seminţe.

0121 Cultivarea strugurilor
Această clasă include:
-cultivarea viţei de vie pentru struguri de vin şi struguri de masă
Acestă clasă exclude:
-fabricarea vinului, vezi 1102

0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
Această clasă include:
-cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale:
-ananas
-avocado
-banane
-curmale
-mango
-papaya
-smochine
-alte fructe tropicale şi subtropicale

0123 Cultivarea fructelor citrice
Această clasă include:
-cultivarea citricelor:
-grapefruit şi pomelo
-lămâi şi lămâi verzi
-portocale
-tangerine, mandarine şi clementine
-alte fructe citrice

0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
Această clasă include:
-cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase:
-mere
-caise
-cireşe şi vişine
-piersici şi nectarine
-pere şi gutui
-prune şi porumbe
-alte fructe seminţoase şi sâmburoase

0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
Această clasă include:
-cultivarea arbuştilor fructiferi şi a căpşunilor
-afine
-agrişe
-căpşuni
-coacăze
-kiwi
-zmeură
-alte fructe de tip: căpşuni, fragi, mure, etc.
-cultura fructelor pentru seminţe
-cultivarea nuciferelor comestibile:
-alune
-castane
-fistic
-migdale
-nuci
-alte nucifere
-cultivarea altor pomi şi arbuşti fructiferi

Această clasă exclude:
-cultivarea nucilor de cocos, vezi 0126

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
Această clasă include:
-cultura fructelor oleaginoase:
-nuci de cocos
-măsline
-palmieri producători de ulei
-alte fructe oleaginoase
Această clasă exclude:
-cultivarea de soia, arahide, precum şi a altor plante cu seminţe oleaginoase, vezi 0111

0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
Această clasă include:
-cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor:
-cafea
-ceai
-maté
-cacao
-alte plante pentru prepararea băuturilor

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
Această clasă include:
-cultivarea condimentelor şi plantelor aromatice perene şi neperene:
-piper (piper sop.)
-ardei iute (capsicum sop.)
-nucşoară şi cardamom
-anason, fenicul şi chimen
-scorţişoară (canella)
-cuişoare
-ghimbir
-vanilie
-hamei
-alte condimente şi plante aromatice
-cultivarea plantelor medicinale şi narcotice

0129 Cultivarea altor plante permanente
Această clasă include:
-creşterea arborilor de cauciuc
-creşterea pomilor de Crăciun
-creşterea arborilor pentru extragerea sevei
-creşterea plantelor pentru împletituri

Această clasă exclude:
-colectarea sevei arborilor sau a cleiului similar cauciucului din arborii sălbatici, vezi 0230

013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire

0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
Această clasă include producţia tuturor materialelor vegetative pentru înmulţirea plantelor, inclusiv butaşi, lăstari, răsaduri şi puieţi pentru înmulţirea directă sau pentru a crea un stoc de altoire, în care se altoieşte butaşul selecţionat, pentru plantare în vederea producţiei.
Această clasă include:
-creşterea materialului săditor
-creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare
-creşterea plantelor pentru bulbi, tuberculi şi rădăcini; butaşi şi lăstari; miceliu de ciuperci
-operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor cu excepţia celor pentru arbori de pădure
Această clasă exclude:
-cultivarea plantelor pentru producerea de seminţe, vezi 011; 012
-operaţiuni de îngrijire/curăţare a arborilor din pădure, vezi 0210

014 Creşterea animalelor
Această grupă include creşterea şi reproducţia tuturor animalelor, cu excepţia animalelor acvatice.
Această grupă exclude:
-activităţile de întreţinere şi îngrijire a animalelor de fermă, vezi 0162
-producţia de piei brute obţinute prin sacrificarea animalelor în abatoare, vezi 1011

0141 Creşterea bovinelor de lapte
Această clasă include:
-creşterea şi reproducţia bovinelor de lapte
-producţia de lapte brut, de la vaci şi bivoliţe

Această clasă exclude:
-prelucrarea laptelui, vezi 1051

0142 Creşterea altor bovine
Această clasă include:
-creşterea şi reproducţia altor bovine pentru carne
-producţia de material seminal de bovine

0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline
Această clasă include:
-creşterea şi reproducţia cailor, măgarilor şi catârilor

Această clasă exclude:
-activitati de organizare a curselor de cai şi de călărie, vezi 9319

0144 Creşterea cămilelor şi a camelidelor
Această clasă include:
-creşterea şi reproducţia cămilelor (dromaderilor) şi camelidelor

0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor
Această clasă include:
-creşterea şi reproducţia ovinelor şi caprinelor
-producţia de lapte de oaie şi capră neprelucrat
-producţia de lână brută (nespălată)

Această clasă exclude:
-servicii de tuns al oilor pe bază de plată sau contract, vezi 0162
-procesarea laptelui, vezi 1051
-prelucrarea lânii, vezi 1011

0146 Creşterea porcinelor

0147 Creşterea păsărilor
Această clasă include:
-creşterea şi reproducţia păsărilor domestice :
-pui, curci, raţe, gâşte, bibilici, etc.
-producţia de ouă din avicultură
-activităţi ale incubatoarelor de păsări
Această clasă exclude:
-producţia de pene sau puf, vezi 1012

0149 Creşterea altor animale
Această clasă include:
-creşterea şi reproducţia animalelor semi-domesticite şi a altor animale: păsări (cu excepţia păsărilor domestice), struţi şi emu, insecte, reptile, iepuri şi alte animale cu blană
-producţia de piei cu blană, piei de reptile sau de păsări provenite din activitatea fermelor
-creşterea viermilor de mătase şi obţinerea gogoşilor de viermi de mătase, moluştelor, melcilor în fermă etc.
-creşterea albinelor şi producţia de miere şi ceară de albine
-creşterea animalelor de companie (cu excepţia peştilor): pisici, câini, hamsteri, păsări (de exemplu papagali),
etc.
-creşterea altor animale

Această clasă exclude:
-producţia de piei provenite din activităţi de vânătoare, vezi 0170
-creşterea broaştelor, crocodililor, viermilor marini, vezi 0321, 0322
-activităţi ale crescătoriilor de peşte, vezi 0321, 0322
-dresarea animalelor de companie, vezi 9609
-creşterea şi reproducţia păsărilor domestice, vezi 0147
015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
Această clasă include cultivarea plantelor combinată cu creşterea animalelor, fără o specializare a producţiei.
Dimensiunea economica a fermei nu este un factor determinant. Dacă producţia vegetală sau animală într-o fermă dată are o pondere ce depăşeşte 66 % din marja brută standard, activitatea nu trebuie să fie inclusă aici, ci alocată la cultivarea plantelor sau la creşterea animalelor, după caz.

Această clasă exclude:
-activităţi ale fermelor specializate în culturi mixte, vezi grupele 011şi 012
-activităţi ale fermelor cu efective de animale mixte, vezi grupa 014

016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
Această grupă include activităţi aferente producţiei agricole şi activităţi similare celor agricole care nu sunt
întreprinse în scopuri de producţie (nu rezultă produse agricole), efectuate pe bază de contract sau cu
plată. Sunt de asemenea incluse aici activităţile de după recoltare, având drept scop pregătirea produselor agricole pentru comercializare primară.

0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
Această clasă include:
-activităţi agricole pe bază de contract sau cu plată:
-pregătirea terenului
-stabilirea culturilor
-tratarea culturilor
-stropirea culturilor, inclusiv din aer
-curăţarea pomilor fructiferi şi tăierea viilor
-transplantarea orezului, răritul sfeclei
-recoltarea
-controlul dăunătorilor (inclusiv rozătoare) din agricultură
-întreţinerea terenului agricol în bune condiţii agricole şi de mediu
-utilizarea echipamentelor de irigaţii
Această clasă include de asemenea:
-închirierea maşinilor agricole cu operatori şi echipaje de lucrători mecanici specializaţi

Această clasă exclude:
-activităţi după recoltare, vezi 0163
-lucrări de drenaj a terenurilor agricole, vezi 4312
-activităţi de arhitectură peisagistică, vezi 7111
-activităţi ale agronomilor şi economiştilor agricoli, vezi 7490
-grădinăritul peisagistic, vezi 8130
-organizarea expoziţiilor şi târgurilor agricole, vezi 8230

0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
Această clasă include:
-activităţi de creştere a animalelor, pe bază de tarif sau contract:
-activităţi legate de însămânţarea artificială;
-servicii de expertiză şi control ale cirezilor, turmelor (expertize pentru eliberarea autorizaţiilor de montă pentru masculii reproducători, eliberare de certificate individuale de origine şi productivitate, expertiza şi controlul materialului seminal), servicii de castrare a porcilor, etc.;
-servicii pentru herghelii
-tunsul oilor
-servicii de mutare ale cirezilor;
-activităţi de susţinere/promovare a răspândirii creşterii animalelor;
-servicii de păşunat, servicii de igienizare a coteţelor şi adăposturilor etc.
Această clasă include de asemenea:
-activităţi ale potcovarilor

Această clasă exclude:
-furnizarea exclusiv a spaţiului pentru adăpostirea animalelor, vezi 6820
-activităţi veterinare, vezi 7500
-vaccinarea animalelor, vezi 7500
-închirierile de animale (de exemplu. cirezi), vezi 7739
-adăpostirea animalelor de companie, vezi 9609

0163 Activităţi după recoltare
Această clasă include:
-pregătirea recoltelor pentru comercializare primară: curăţirea, sortarea, dezinfectarea
-egrenarea bumbacului
-pregătirea frunzelor de tutun, de exemplu uscarea
-pregătirea boabelor de cacao, de exemplu decojirea
-ceruirea fructelor

Această clasă exclude:
-pregătirea produselor agricole de către producător, vezi clasa corespunzătoare din grupele 011, 012 sau 013
-activităţi post recoltare destinate îmbunătăţirii calităţii seminţelor, vezi 1064
-curăţarea tulpinilor şi reuscarea tutunului, vezi 1200
-activităţi comerciale ale achizitorilor pe bază de comision şi ale asociaţiilor cooperatiste, vezi diviziunea 46
-vânzarea cu ridicata a produselor agricole brute, vezi 462

0164 Pregătirea seminţelor
Această clasă include toate activităţile după recoltare ce au drept scop îmbunătăţirea calităţii de înmulţire a
seminţelor prin eliminarea materialelor străine, a seminţelor subdimensionate, vătămate de insecte sau mecanic şia celor imature. Sunt incluse aici şi activităţile pentru eliminarea umidităţii seminţelor, până la un nivel adecvat stocării.
Această clasă de activitate mai include uscarea, curăţarea, sortarea şi tratarea seminţelor până la comercializarea lor precum şi tratarea seminţelor modificate genetic.
Aceasta clasă exclude:
-cultivarea plantelor pentru seminţe, vezi grupele 011 şi 012
-prelucrarea seminţelor pentru obţinerea uleiului, vezi 1041
-cercetarea în vederea dezvoltării sau modificării unor forme noi de seminţe, vezi 7211

017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
Această clasă include:
-vânătoarea şi capturarea cu capcane a vânatului în scop comercial
-capturarea animalelor (moarte sau vii) pentru hrană, blană, piei sau pentru a fi utilizate în activităţi de cercetare, în grădini zoologice sau ca animale de companie
-producţia de blănuri, piei de reptile sau de păsări provenite din activităţi de vânătoare sau capturare
Această clasă include de asemenea:
-capturarea pe uscat (ţărm) a mamiferelor marine: morse şi foci, etc.

Această clasă exclude:
-producţia de blănuri, piei de reptile sau de păsări din ferme de creştere a animalelor, vezi grupa 014
-creşterea animalelor în ferme în scopul vânătorii, vezi 0149
-vânătoarea de balene, vezi 0311
-producţia de piei provenite din abatoare, vezi 1011
-vânătoarea sportivă sau recreativă şi activităţi de servicii conexe, vezi 9319
-activităţi de servicii de promovare a vânătorii şi capturării , vezi 9499

02 Silvicultură şi exploatare forestieră
Această diviziune include producţia de buşteni , precum şi extragerea şi colectarea produselor nelemnoase şi
colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană a pădurilor (exclusiv material lemnos)
Pe lângă producţia de lemn, activităţile forestiere realizează şi produse care, ulterior, sunt supuse unei prelucrări minimale, cum sunt lemnele de foc, cărbunele de lemn, aşchiile de lemn şi buştenii folosiţi în formă neprelucrată (de exemplu stâlpi de mină, lemn pentru celuloză, etc.). Aceste activităţi pot fi efectuate atât în păduri naturale cât şi pe plantaţii.

Sunt excluse activităţile de prelucrare ulterioară a lemnului începând cu despicarea şi rindeluirea lemnului,
vezi diviziunea 16

021 Silvicultură şi alte activităţi forestiere

0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere
Această clasă include:
-activităţi silvice: plantarea, replantarea, transplantarea, rărirea şi conservarea pădurilor şi a drumurilor
forestiere
-creşterea puieţilor de arbori de pădure, a arborilor pentru celuloză şi pentru lemne de foc
-întreţinerea puieţilor din pepiniere pentru împăduriri
Aceste activităţi se pot desfăşura în păduri naturale sau pe plantaţii.

Această clasă exclude:
-creşterea pomilor de Crăciun, vezi 0129
-activităţi de îngrijire a puieţilor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure, vezi 0130
-colectarea ciupercilor şi a altor produse forestiere nelemnoase din flora spontană, vezi 0230
-producţia de aşchii şi particule de lemn, vezi 1610

022 Exploatarea forestieră

0220 Exploatarea forestieră
Această clasă include:
-producţia de buşteni pentru industriile de prelucrare primară a lemnului de pădure
-producţia de buşteni folosiţi sub formă neprelucrată, cum sunt stâlpii de mină, stâlpii pentru garduri şi stâlpii
pentru susţinerea liniilor aeriene de telefonie-telegrafie
-colectarea şi producţia de lemn utilizat la producerea de energie
-colectarea şi prelucrarea reziduurilor forestiere utilizate pentru producerea de energie
-producţia de cărbune de lemn în pădure (mangal), prin metode tradiţionale
Produsele acestei activităţi se prezintă sub formă de buşteni sau lemn de foc.

Această clasă exclude:
-creşterea pomilor de Crăciun, vezi 0129
-cultivarea arborilor: plantare, replantare, transplantare, rărire şi conservarea pădurilor şi a drumurilor forestiere,vezi 0210
-colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană, vezi 0230
-producţia de aşchii şi particule de lemn, vezi 1610
-producţia de cărbune de lemn prin distilarea lemnului, vezi 2014

023 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
Această clasă include:
-colectarea materialelor din flora spontană:
-ciuperci, trufe
-fructe de pădure
-nuci
-balata şi alte gume
-plută
-balsamuri
-lacuri şi răşini
-fire vegetale
-iarbă
-ghindă ,castane
-muşchi şi licheni

Această clasă exclude:
-producţia dirijată a acestor produse (cu excepţia creşterii arborilor de plută), vezi diviziunea 01
-cultivarea ciupercilor sau trufelor, vezi 0113
-cultivarea arbuştilor fructiferi sau a nuciferelor, vezi 0125
-adunatul lemnelor de foc, vezi 0220
-producţia aşchiilor de lemn, vezi 1610

024 Activităţi de servicii anexe silviculturii

0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii
Această clasă include desfăşurarea de faze ale operaţiunilor forestiere, pe bază de contract sau plată.
Această clasă include:
-activităţi de servicii anexe silvice:
-inventarierea pădurilor
-servicii de consultanţă privind administrarea pădurilor
-servicii de evaluare a masei lemnoase
-stingerea şi prevenirea incendiilor din păduri
-controlul dăunătorilor
-activităţi de servicii pentru exploatarea forestieră:
-transportul buştenilor în interiorul pădurii

Această clasă exclude:
-activităţi din pepinierele de arbori pentru împăduriri, vezi 0210
-asanarea terenurilor forestiere, vezi 4312
-curăţarea de reziduuri forestiere a amplasamentelor pentru clădiri, vezi 4312

03 Pescuitul şi acvacultura
Această diviziune include activităţile de pescuit şi acvacultură, acoperind exploatarea resurselor piscicole din
mediul marin şi apă dulce, în scopul capturării sau colectării peştelui, crustaceelor, moluştelor şi altor vieţuitoare precum şi al a altor produse marine (de exemplu.: plante acvatice, perle, bureţi, etc).
Sunt incluse aici şi activităţile care în mod normal sunt integrate în realizarea producţiei proprii (de
ex: însămânţarea stridiilor pentru producţia de perle). Activităţile de servicii conexe pescuitului marin sau în ape dulci ori acvacultură sunt incluse în clasele de pescuit sau acvacultură corespunzătoare.

Această diviziune nu include construirea şi repararea de nave şi ambarcaţiuni (301, 3315) şi nici activităţile de
pescuit sportiv sau recreativ (9319). Prelucrarea peştelui, a crustaceelor sau a moluştelor este exclusă, fie că este vorba de uzine amplasate pe uscat sau de nave-uzină (1020).

031 Pescuitul
Această clasă include activităţile de ”prindere a peştelui”, respectiv, capturarea şi colectarea organismelor
acvatice (predominând peştele, moluştele şi crustaceele), inclusiv plante, din apele oceanice, din apele zonelor de coastă sau din apele interioare, pentru consumul uman sau în alte scopuri, cu mâna sau cu diverse unelte. Astfel de activităţi se pot desfăşura pe linia ţărmului inter-flux (de exemplu, colectarea de moluşte, cum sunt scoicile şi stridiile), cu plase având baza la ţărm, din bărci sau, de obicei, folosind nave specializate.
Aici se includ şi activităţile de pescuit în apele repopulate.

0311 Pescuitul maritim
Această clasă include:
-pescuitul comercial, în apele oceanice şi de coastă
-recoltarea de crustacee şi moluşte marine
-capturarea de balene
-recoltarea de animale acvatice marine: broaşte ţestoase, arici de mare, etc.
Această clasă include de asemenea:
-activităţi ale vaselor angajate atât în pescuit, cât şi în prelucrarea şi conservarea peştelui
-colectarea altor organisme şi materiale marine: perle naturale, bureţi, corali şi alge

Această clasă exclude:
-capturarea mamiferelor marine (de exemplu. foci, morse), cu excepţia balenelor, vezi 0170
-prelucrarea cărnii de balenă pe nave-uzină, vezi 1011
-prelucrarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor pe nave-uzină sau în fabrici de pe ţărm, vezi 1020
-închirierea bărcilor de agrement cu echipaj pentru transportul pe ape maritime şi de coastă (de exemplu. pentru croaziere de pescuit), vezi 5010
-servicii de inspecţie, protecţie şi patrulare piscicolă, vezi 8424
-pescuitul sportiv sau recreativ şi serviciile aferente, vezi 9319
-activităţi ale rezervaţiilor de pescuit sportiv, vezi 9319

0312 Pescuitul în ape dulci
Această clasă include:
-pescuitul comercial în ape dulci
-colectarea crustaceelor şi moluştelor de apă dulce
-colectarea animalelor acvatice de apă dulce
Această clasă include de asemenea:
-colectarea materiilor acvatice de apă dulce

Această clasă exclude:
-prelucrarea peştelui, a crustaceelor şi moluştelor, vezi 1020
-servicii de inspecţie, protecţie şi patrulare piscicolă, vezi 8424
-pescuitul sportiv sau recreaţional, vezi 9319
-activităţi ale rezervaţiilor de pescuit sportiv, vezi 9319

032 Acvacultura
Această grupă include „acvacultura” (ferme acvatice), respectiv procesul de producţie implicând creşterea în ferme piscicole (inclusiv recoltarea) a organismelor acvatice (peşte, moluşte, crustacee, plante, crocodili, alte amfibiene acvatice, etc.) prin folosirea unor tehnici menite a spori producţia acestor organisme, dincolo de capacitatea naturală a mediului (de exemplu populare regulată, hrănire şi protecţie de prădători). Acvacultura se referă la creşterea până la faza tânără şi/sau adultă, în condiţii de captivitate, a organismelor de mai sus. În plus, „acvacultura” conţine şi calitatea de proprietar, individual, colectiv sau de stat, asupra organismelor individuale, pe parcursul etapei de creştere şi include şi etapa de recoltare a acestora.

0321 Acvacultura maritimă
Această clasă include:
-creşterea peştelui în ape marine, inclusiv creşterea peştilor marini ornamentali
-producţia de ouă de moluşte bivalve (stridii, scoici), pui de homari, post-larve de creveţi, pui de somon
-creşterea de vareg comestibil şi a altor plante marine
-creşterea crustaceelor, scoicilor bivalve, a altor moluşte şi altor animale acvatice în apă de mare
Această clasă include de asemenea:
-activităţi de acvacultură în ape de mică salinitate
-activităţi de acvacultură în bazine sau rezervoare cu apă sărată
-activităţi ale creşelor de puiet de peşte marin (incubatoare pentru icre de peşte)
-activităţi ale fermelor de viermi marini.

Această clasă exclude:
-creşterea broaştelor, vezi 0322
-activităţi ale rezervaţiilor de pescuit sportiv, vezi 9319

0322 Acvacultura în ape dulci
Această clasă include:
-creşterea peştelui în ape dulci, inclusiv a peştilor ornamentali de apă dulce
-creşterea crustaceelor de apă dulce, a scoicilor bivalve şi a altor moluşte şi animale acvatice
-activităţi ale creşelor cu puiet de peşte de apă dulce (incubatoare pentru icre de peşte)
-creşterea broaştelor

Această clasă exclude:
-activităţile de acvacultură în bazine şi rezervoare cu apă sărată, vezi 0321
-activităţi ale rezervaţiilor de pescuit sportiv, vezi 9319

B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
Industria extractivă include extragerea mineralelor existente în natură sub formă solidă (cărbune şi minereuri),
lichidă (ţiţei) sau gazoasă (gaze naturale). Extracţia se poate realiza prin diferite metode, cum sunt mineritul în
subteran sau la suprafaţă, exploatarea puţurilor, exploatarea zăcămintelor aflate în mări şi oceane, etc.
Această secţiune include activităţi suplimentare ce au drept scop prepararea materialelor brute pentru
comercializare, de exemplu, concasarea, măcinarea, curăţarea, uscarea, sortarea, concentrarea minereurilor,
lichefierea gazelor naturale şi aglomerarea combustibililor solizi. Aceste operaţiuni sunt adesea efectuate de
unităţile care au extras resursele şi /sau de alte unităţi situate în apropiere. Activităţile extractive sunt clasificate în diviziuni, grupe şi clase în funcţie de principalul mineral produs. Diviziunile 05, 06 se refera la extragerea combustibililor fosili (cărbune, lignit, ţiţei, gaze); diviziunile 07, 08 se referă la extragerea minereurilor metalifere, diverse minerale şi produse de mină.
Unele operaţiuni tehnice din această secţiune, care privesc, în special, extracţia hidrocarburilor, pot fi efectuate pentru terţe părţi de către unităţi specializate, ca servicii industriale, acestea regăsindu-se în diviziunea 09.

Această secţiune exclude:
-prelucrarea materialelor extrase, vezi secţiunea C (Industria Prelucrătoare)
-utilizarea materialelor extrase fără o transformare ulterioară pentru construcţii, vezi secţiunea F (Construcţii)
-îmbutelierea apelor din izvoare naturale şi a apelor minerale din izvoare şi puţuri, vezi 1107
-sfărâmarea, măcinarea sau alte prelucrări a pământurilor, rocilor şi mineralelor, efectuate independent de
activitaţile extractive, vezi 239
-colectarea, epurarea şi distribuţia apei, vezi 3600
-pregătirea terenului (amplasamentului) pentru extracţie, vezi 4312
-prospecţiuni geofizice, geologice şi de supraveghere (observare) seismica, vezi 7112

05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior
Extracţia combustibililor minerali solizi cuprinde mineritul în subteran sau la suprafaţă şi include operaţiuni (de
exemplu sortarea, curăţarea, compactarea şi alte operaţiuni necesare transportului etc.) care conduc la obţinerea unui produs ce poate fi comercializat.
Nu include cocsificarea (vezi 1910), serviciile anexe extracţiei cărbunelui sau lignitului (vezi 0990) sau fabricarea brichetelor (vezi 1920).

051 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

0510 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
Această clasă include:
-extracţia cărbunelui superior: mineritul în subteran sau la suprafaţă, inclusiv extracţia prin metode de lichefiere
-curăţarea, calibrarea, sortarea, pulverizarea, compactarea (etc.) cărbunelui pentru îmbunătăţirea calităţii,
facilitarea transportului sau depozitarii
Această clasă include de asemenea:
-recuperarea cărbunelui superior din zăcăminte de culm (praf de cărbune)

Această clasă exclude:
-extracţia cărbunelui inferior, vezi 0520
-extracţia turbei, vezi 0892
-activităţi de servicii anexe extracţiei cărbunelui superior, vezi 0990
-foraje de testare pentru extracţia cărbunelui, vezi 0990
-activitati ale cuptoarelor de cocs care produc combustibili solizi, vezi 1910
-prelucrarea cărbunelui superior in forma de brichete, vezi 1920
-lucrări efectuate în vederea dezvoltării sau pregătirii extracţiei cărbunelui, vezi 4312

052 Extracţia cărbunelui inferior (PCS

0520 Extracţia cărbunelui inferior (PCS Această clasă include:
-extracţia lignitului (cărbune brun): extracţia în subteran sau la suprafaţă, inclusiv extracţia prin metode de
lichefiere
-spălarea, deshidratarea, pulverizarea, compactarea lignitului pentru îmbunătăţirea calităţii, facilitarea
transportului sau depozitarii

Această clasă exclude:
-extracţia cărbunelui superior, vezi 0510
-extracţia turbei, vezi 0892
-activităţi de servicii anexe extracţiei cărbunelui inferior, vezi 0990
-foraje de testare pentru extracţia cărbunelui, vezi 0990
-prelucrarea cărbunelui inferior în formă de brichete, vezi 1920
-lucrări efectuate în vederea dezvoltării sau pregătirii extracţiei cărbunelui, vezi 4312

06 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
Această diviziune include producţia de ţiţei brut, forarea şi extragerea ţiţeiului din şisturi bituminoase şi nisipuri
petrolifere, producţia gazelor naturale şi recuperarea hidrocarburilor lichide. Această diviziune include activităţile de exploatare şi/sau dezvoltarea câmpurilor de ţiţei si gaze. Asemenea activităţi pot include săparea şi echiparea puţurilor, punerea în funcţiune a separatoarelor, a agenţilor dezemulsionanţi, a echipamentului de decantare a mâlului şi conductelor de colectare a ţiţeiului brut din teren; precum şi toate celelalte activităţi pe care le implica pregătirea ţiţeiului şi a gazelor naturale, până în momentul expedierii din zona producătoare.
Această diviziune include producţia de ţiţei, forarea şi extragerea ţiţeiului din şisturi bituminoase şi nisipuri
petrolifere, producţia gazelor şi hidrocarburilor lichide, prin gazeificare, lichefiere şi piroliza cărbunelui, în
locaţiile miniere.

Această diviziune exclude:
-servicii anexe în domeniul extracţiei ţiţeiului şi gazelor naturale, executate pe bază de tarif sau contract,
vezi 0910
-activitatea de explorare a puţurilor de extracţie a ţiţeiului şi gazelor naturale, vezi 0910
-forajul şi sondajul experimental, vezi 0910
-rafinarea produselor petroliere, vezi 1920
-lucrările de prospecţiuni geofizice, geologie şi de supraveghere seismică, vezi 7112

061 Extracţia petrolului brut

0610 Extracţia petrolului brut
Această clasă include:
-extracţia petrolului brut
Această clasă include de asemenea:
-extracţia şisturilor bituminoase sau petroliere şi a gudronului
-producţia de ţiţei brut din şisturi şi nisipuri bituminoase
-prelucrarea în vederea obţinerii petrolului brut : decantare, desalinizare, deshidratare, degazeificare, etc.

Această clasă exclude:
-activităţi de servicii anexe extracţiei de petrol şi gaze naturale, vezi 0910
-activitatea de explorare pentru zăcăminte de petrol si gaze naturale, vezi 0910
-fabricarea produselor petroliere rafinate, vezi 1920
-recuperarea gazelor de petrol lichefiate obţinute din rafinarea petrolului, vezi 1920
-transportul prin conducte, vezi 4950

062 Extracţia gazelor naturale

0620 Extracţia gazelor naturale
Această clasă include:
-producţia de hidrocarburi gazoase brute (gaze naturale)
-extracţia gazelor lichefiate
-decantarea şi separarea fracţiilor de hidrocarburi lichide
-desulfurarea gazelor
Această clasă include de asemenea:
-extracţia hidrocarburilor lichide obţinute prin lichefiere sau piroliză

Această clasă exclude:
-activităţi de servicii anexe extracţiei de petrol şi gazelor naturale, vezi 0910
-activitatea de explorare pentru zăcăminte de petrol şi gaze naturale, vezi 0910
-recuperarea gazelor de petrol lichefiate obţinute din rafinarea petrolului, vezi 1920
-producerea gazelor industriale, vezi 2011
-transportul prin conducte de petrol sau gaze, vezi 4950

07 Extracţia minereurilor metalifere
Această diviziune include extracţia minereurilor metalifere, efectuată prin extracţia în subteran sau la suprafaţă, pe fundul mării etc. Sunt incluse de asemenea operaţiunile de preparare şi îmbogăţire, cum sunt spargerea, măcinarea, spălarea, uscarea, sinterizarea, calcinarea sau percolarea minereurilor, operaţiile de separare gravitaţională sau prin flotaţie.

Această diviziune exclude:
-prăjirea piritelor de fier, vezi 2013
-producţia de oxid de aluminiu, vezi 2442
-operarea furnalelor, vezi diviziunea 24

071 Extracţia minereurilor feroase

0710 Extracţia minereurilor feroase
Această clasă include:
-extracţia minereurilor feroase
-îmbogăţirea şi aglomerarea minereurilor feroase

Această clasă exclude:
-extracţia şi prepararea piritelor şi pirotinei (cu excepţia prăjirii), vezi 0891

072 Extracţia minereurilor metalifere neferoase
Această grupă include extracţia minereurilor neferoase.

0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
Această clasă include:
-extracţia minereurilor de uraniu şi thoriu
-concentrarea minereurilor de uraniu şi thoriu
-fabricarea hexaflorurii de uraniu (yelow cake)
Această clasă exclude:
-îmbogăţirea minereurilor de uraniu şi thoriu, vezi 2013
-producţia de uraniu metalic din pehblende sau alte minereuri, vezi 2446
-topirea şi rafinarea uraniului, vezi 2446

0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase
Această clasă include:
-extracţia şi prepararea minereurilor neferoase (exclusiv uraniu şi thoriu):
-aluminiu (bauxită), cupru, plumb, zinc, staniu, mangan, crom, nichel, cobalt, molibden, tantal, vanadiu
etc.
-metale preţioase: aur, argint, platină

Această clasă exclude:
-extracţia şi prepararea minereurilor de uraniu şi thoriu, vezi 0721
-producţia oxidului de aluminiu, vezi 2442
-producţia matelor de cupru sau nichel, vezi 2444, 2445

08 Alte activităţi extractive
Această diviziune cuprinde, alături de activitatea de extracţie din exploatări, activităţile de dragare a depozitelor aluvionare, de spargere (sfărâmare) a rocilor şi utilizare a nămolurilor saline. Produsele sunt utilizate in special în construcţii (ex. nisip, piatră, etc.), în producţia de materiale (ex. argila, gips, calcar etc.), în industria produselor chimice etc.

Această diviziune nu cuprinde prelucrarea (excepţie spargerea, rectificarea, tăiere, curăţirea, uscarea, separarea şi amestecarea) mineralelor extrase.

081 Extracţia pietrei, nisipului şi argilei

0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase,
ghipsului, cretei şi a ardeziei
Această clasă include:
-extracţia, curăţirea şi tăierea grosieră a pietrei ornamentale şi pentru construcţii, ca marmura, granit, gresie etc.
-spargerea şi zdrobirea pietrei ornamentale şi pentru construcţii
-extragerea, zdrobirea şi spargerea pietrei calcaroase
-extracţia ghipsului şi anhidritei calcaroase
-extracţia cretei şi a dolomitei necalcinate

Această clasă exclude:
-extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale, vezi 0891
-producţia de dolomita calcinata, vezi 2352
-tăierea, modelarea şi finisarea pietrei în afara carierelor, vezi 2370

0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
Această clasă include:
-extracţia şi dragarea nisipului utilizat în industrie, a nisipului pentru construcţii şi a pietrişului
-spargerea şi zdrobirea pietrişului
-extracţia argilei, argilei refractare şi a caolinului

Această clasă exclude:
-extracţia nisipurilor bituminoase, vezi 0610

089 Alte activităţi extractive n.c.a.

0891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
Această clasă include:
-extracţia fosfaţilor naturali şi a sărurilor naturale de potasiu
-extracţia sulfului în stare nativă
-extracţia şi prepararea piritelor şi pirotinei, cu excepţia prăjirii
-extracţia sulfaţilor şi carbonaţilor naturali de bariu (baritina), a boraţilor naturali, a sulfaţilor naturali de
magneziu (kieserit)
-extracţia de coloranţi naturali, a fluorinei şi altor minerale utilizate ca surse de substanţe chimice
Această clasă include de asemenea:
-extracţia de guano

Această clasă exclude:
-extracţia sării, vezi 0893
-prăjirea piritelor feroase, vezi 2013
-fabricarea îngrăşămintelor chimice şi a compuşilor de azot, vezi 2015

0892 Extracţia turbei
Această clasă include:
-extracţia turbei
-aglomerarea turbei pentru îmbunătăţirea calităţii, facilitarea transportului sau a depozitării

Această clasă exclude:
-activităţi de servicii anexe extracţiei turbei, vezi 0990
-fabricarea brichetelor de turbă, vezi 1920
-fabricarea pământului de grădină, amestec de turbă, pământ natural, nisipuri, argilă, îngrăşăminte minerale,
vezi 2015
-fabricarea articolelor din turbă, vezi 2399

0893 Extracţia sării
Această clasă include:
-extracţia sării din subteran, inclusiv prin dizolvare şi pompare
-producerea sării prin evaporarea apei de mare sau a altor ape saline
-spargerea, purificarea şi rafinarea sării de către producător

Această clasă exclude:
-prelucrarea sării în sare comestibilă, de exemplu sare iodată, vezi 1084
-producţia de apă potabilă prin evaporarea apei saline, vezi 3600

0899 Alte activităţi extractive n.c.a.
Această clasă include:
-extracţia diverselor minerale şi materiale:
-materiale abrazive, azbest, pudre de siliciu fosil, grafit natural, steatit (talc), feldspat etc.
-asfalt natural, roci asfaltice si bitum solid natural;
-pietre preţioase, cuarţ, mică etc.

09 Activităţi de servicii anexe extracţiei
Această diviziune cuprinde servicii specializate anexe extracţiei, furnizate pe bază de tarif sau contract. Sunt
incluse servicii de explorare prin metode de prospecţiuni tradiţionale, cum ar fi prelevarea mostrelor (probelor) şi efectuarea de observaţii geologice, precum şi forarea, forajul de testare şi reforarea puţurilor atât pentru petrol cât şi pentru zăcămintele de minerale feroase sau neferoase. Alte servicii specifice cuprind construirea fundaţiilor puţurilor de petrol şi gaze, cimentarea coloanei puţurilor de petrol şi gaze, curăţarea, perforarea şi pistonarea puţurilor de petrol şi gaze, drenarea şi pomparea minelor, servicii de eliminare a suprasarcinii în mine etc.

091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
Această clasă include:
-activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale, efectuate pe bază de tarif sau contract:
-servicii de explorare în legătură cu extracţia petrolului sau a gazelor, de exemplu metode de prospectare tradiţionale, ca efectuarea examinării geologice la amplasamentele viitoarelor exploatări
-forare direcţională şi reforare: “foraj la suprafaţă”; ridicarea, repararea şi demontarea sondelor;
-cimentarea învelişului de la puţurile de petrol şi gaze; servicii de pompare; astuparea şi abandonarea puţurilor etc.
-lichefierea şi regazeificarea gazelor naturale în vederea transportului, efectuate la locul extracţiei
-servicii de drenare şi pompare, pe bază de tarif sau contract
-forare de proba (test) în legătură cu extracţia petrolului sau a gazelor
Această clasă include de asemenea:
-servicii de lupta împotriva incendiilor în terenurile petroliere şi de gaze naturale

Această clasă exclude:
-activităţi de servicii efectuate de unităţile de exploatare (extracţie) a terenurilor petroliere sau de gaze naturale, vezi 0610, 0620
-repararea specializată a utilajelor pentru extracţie, vezi 3312
-lichefierea şi regazeificarea gazelor naturale în vederea transportului, efectuate în afara locului de extracţie, vezi 5221
-prospecţiuni geofizice, geologice şi de supraveghere seismică, vezi 7112

099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
Această clasă include:
-activităţi de servicii anexe pe bază de tarif sau contract, pentru activităţile extractive din diviziunile 05, 07 şi 08
-servicii de explorare, de exemplu metode tradiţionale de prospectare, cum ar fi prelevarea mostrelor şi
efectuarea examinării geologice la amplasamentele viitoarelor exploatări
-servicii de drenare şi pompare, pe bază de tarif sau contract
-servicii de forare şi sondare
Această clasă exclude:
-activitatea de exploatare a minelor sau carierelor pe bază de contract sau tarif, vezi diviziunea 05, 07 sau 08
-repararea specializată a utilajului pentru extracţie, vezi 3312
-servicii de prospecţiuni geofizice, pe bază de tarif sau contract, vezi 7112

C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
Industria prelucrătoare include transformarea fizică sau chimică a materialelor, substanţelor sau componentelor în produse noi, deşi aceasta nu poate fi folosită ca un criteriu universal pentru definirea prelucrării (vezi nota de mai jos despre prelucrarea deşeurilor). Materialele, substanţele sau componentele transformate constituie materii prime, ce sunt produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului, industriei extractive, precum şi ale altor activităţi din industria prelucrătoare. Modificarea substanţială, refacerea sau reconstrucţia bunurilor este în general considerată drept prelucrare. Unităţile angajate în industria prelucrătoare sunt adesea descrise ca uzine, fabrici sau oţelării şi folosesc în mod curent maşini acţionate electric şi echipamente de manipulare a materialelor. Unităţile care transformă materialele sau substanţele în produse noi, manual sau la domiciliul lucrătorului, şi care comercializează către public produsele obţinute în aceleaşi locaţii, cum sunt brutăriile şi croitoriile de comandă, sunt incluse, de asemenea, în această secţiune.
Unităţile de prelucrare pot:
-prelucra materialele proprii
-sub-contracta o parte a proceselor de prelucrare a materialelor proprii
-deţine drepturile legale asupra produselor, dar sub-contractă întregul proces de prelucrare a materialelor (proprii sau nu)
-desfăşura procese de prelucrare în cadrul sub-contractelor mai sus menţionate.
Produsul obţinut pe baza procesului de prelucrare poate fi finit, în sensul că este gata pentru utilizare sau consum, sau poate fi semi-finit, în sensul că va deveni materia primă pentru prelucrări ulterioare. De exemplu, produsul rafinării aluminei este materie primă în producţia primară a aluminiului; aluminiul primar constituie materia primă a producţiei de sârmă din aluminiu; iar sârma din aluminiu este materia primă pentru fabricarea produselor obţinute din sârmă. Fabricarea componentelor specializate şi a părţilor/pieselor de schimb, a accesoriilor şi anexelor la maşini şi echipamente este, de regulă, clasificată în aceeaşi clasă ca şi fabricarea maşinii şi echipamentului cărora sunt le sunt destinate piesele de schimb şi accesoriile. Fabricarea de componente şi piese de schimb nespecializate ale maşinilor şi echipamentelor, de exemplu, motoare, pistoane, motoare electrice, ansambluri electrice, supape, roţi dinţate, rulmenţi cu role, este clasificată în clasa de prelucrare corespunzătoare fără a lua în considerare maşina sau echipamentul în care pot fi incluse aceste articole. Totuşi fabricarea componentelor şi accesoriilor specializate prin turnarea sau extrudarea materialelor plastice este inclusă în grupa 222.
Activitatea de asamblare a părţilor componente ale unui produs este considerată prelucrare.
Aceasta include atât asamblarea produselor din producţie proprie cât şi asamblarea componentelor provenind de la terţi. Recuperarea deşeurilor, adică prelucrarea deşeurilor în materii prime secundare este clasificată în grupa 383 (Recuperarea materialelor reciclabile). Deşi poate implica transformări fizice sau chimice, această activitate nu este considerată a fi o parte a industriei prelucrătoare. Scopul primordial al acestor activităţi este considerat a fi tratarea sau prelucrarea deşeurilor. Şi ele sunt prin urmare clasificate în secţiunea C (Captarea şi distribuţia apei; salubritate, administrarea deşeurilor, activităţi de decontaminare). Totuşi fabricarea de produse noi (spre deosebire de materiale brute secundare) este clasificată în industria prelucrătoare, chiar dacă aceste procese utilizează deşeuri ca materii prime. De exemplu, producţia de argint din deşeuri de film este considerată a fi un proces de fabricaţie.

Activităţile specializate de întreţinerea şi repararea maşinilor şi echipamentelor industriale, comerciale şi similare sunt clasificate în general, în diviziunea 33 (Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor).
Totuşi repararea calculatoarelor şi a bunurilor personale şi gospodăreşti este clasificată în diviziunea 95
(Repararea calculatoarelor şi a bunurilor personale şi gospodăreşti), în timp ce repararea vehiculelor cu motor este clasificată în diviziunea 45 (Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor).
Instalarea maşinilor şi echipamentelor, atunci când este efectuată ca o activitate specializată, este clasificată în 3320.
Observaţie: graniţele industriei prelucrătoare şi ale celorlalte sectoare în cadrul clasificării pot fi oarecum neclare.
De regulă, activităţile din secţiunea industriei prelucrătoare implică transformarea materialelor în produse noi.
Rezultatul lor este un produs nou. Totuşi definiţia a ceea ce constituie un produs nou poate fi oarecum subiectivă.
Ca o clarificare, următoarele activităţi sunt considerate în CAEN drept industrie prelucrătoare:
-prelucrarea peştelui proaspăt (curăţirea stridiilor, tranşarea peştelui), neefectuată pe o navă de pescuit, vezi
1020
-pasteurizarea şi îmbutelierea laptelui, vezi 1051
-prelucrarea pieilor de animale, vezi 1511
-tratarea lemnului, vezi 1610
-tipărirea şi activităţi conexe, vezi 181
-reşaparea cauciucurilor, vezi 2211
-producţia betonului, vezi 2363
-electroliza, placarea, tratamente termice ale metalului, vezi 2561
-reconstrucţia sau fabricarea (transformarea) maşinilor (de exemplu motoare de automobile, vezi 2910)
Totodată, există activităţi care, deşi implică uneori procese de transformare, sunt clasificate în alte secţiuni CAEN (cu alte cuvinte, nu sunt clasificate drept industrie prelucrătoare).
Ele includ:
-exploatarea forestieră, clasificată în secţiunea A (agricultură, silvicultură şi pescuit);
-tratarea produselor agricole, clasificată în secţiunea A (Agricultură, silvicultură şi pescuit);
-tratarea minereurilor şi a altor minerale, clasificată în secţiunea B (Industria extractivă);
-construcţia de structuri şi operaţiuni de fabricare executate pe şantier, clasificate în secţiunea F (Construcţii);
-activităţi de fragmentare şi redistribuire în loturi mici, inclusiv ambalarea, reambalarea sau îmbutelierea
produselor, ca băuturile sau substanţele chimice; sortarea deşeurilor; amestecarea vopselelor la comanda
clientului şi tăierea metalelor la comanda clientului; tratamente care nu conduc la o versiune modificată a aceluiaşi produs şi sunt clasificate în secţiunea G (Comerţul cu ridicata şi amănuntul; repararea autovehiculelor cu motor şi a motocicletelor).

10 Industria alimentară
Această diviziune include prelucrarea produselor provenite din agricultură, silvicultură şi pescuit şi transformarea lor în alimente şi băuturi pentru uzul uman sau animal, şi include producţia diverselor produse intermediare care nu constituie în mod direct produse alimentare. Activitatea generează adeseori produse secundare de valoare mai mare sau mai mică (de exemplu piei brute din abatoare sau turte din seminţe oleaginoase, din producţia de ulei).
Această diviziune este organizată pe activităţi aferente diferitelor tipuri de produse: carne, peşte, fructe şi legume, grăsimi şi uleiuri, produse lactate, produse de morărit, produse de panificaţie şi paste făinoase, produse pentru hrana animalelor şi alte produse alimentare. Producţia poate fi efectuată pe cont propriu, precum şi pentru terţe părţi, ca în cazul serviciilor din abatoare.
Această diviziune nu include prepararea de mâncăruri pentru consum imediat (de exemplu în restaurante).
Unele activităţi sunt considerate de prelucrare (de exemplu cele efectuate în brutării, patiserii, şi unităţi de
preparare a produselor din carne, etc., care îşi vând producţia proprie), chiar dacă există comerţ cu amănuntul prin magazinele proprii ale producătorului. Totuşi acolo unde prelucrarea este minimă şi nu conduce la o transformare reală, unitatea este clasificată la Secţiunea G (Comerţul cu ridicata şi amănuntul; repararea autovehiculelor cu motor şi a motocicletelor).
Prepararea hranei pentru consum imediat, la locul preparării, este clasificata în diviziunea 56 (Activităţi de servicii de alimentaţie)
Producţia hranei pentru animale prin prelucrarea deşeurilor de la abatoare sau din produse secundare este
clasificată în 109, în timp ce prelucrarea deşeurilor de alimente şi băuturi în materii prime secundare este
clasificată în 383, iar eliminarea reziduurilor de alimente şi băuturi în 3821.

101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii
Această clasă include:
-activităţi ale abatoarelor angajate în sacrificarea, sortarea sau ambalarea cărnii: vită, porc, miel, iepure, oaie,
etc.
-producţia de carne proaspătă, refrigerată sau congelată, în carcase
-producţia de carne proaspătă, refrigerată sau congelată, tranşată.
Această clasă include de asemenea:
-sacrificarea şi prelucrarea balenelor, pe uscat sau pe vase specializate
-producţia de piei brute şi piei prelucrate provenite de la abatoare, inclusiv obţinerea lânii de oaie
-producţia de untură şi alte grăsimi comestibile de origine animală
-prelucrarea organelor şi măruntaielor de animale
-producţia de lână trasă

Această clasă exclude:
-producţia grăsimii comestibile de pasăre, vezi 1012
-ambalarea cărnii, vezi 8292

1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
Această clasă include:
-activităţi ale abatoarelor angajate în sacrificarea, prelucrarea sau conservarea cărnii de pasăre
-producţia de carne de pasăre proaspătă, refrigerată sau congelată si tranşarea acesteia în porţii
-producţia grăsimilor comestibile de pasăre
Această clasă include de asemenea:
-producţia de pene şi puf

Această clasă exclude:
-ambalarea cărnii, vezi 8292

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
Această clasă include:
-producţia de carne uscată, sărată sau afumată
-fabricarea preparatelor din carne:
-cârnaţi, salam, pateu, şuncă fiartă, etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea de preparate refrigerate si a mâncărurilor din carne de pasăre, vezi 1085
-fabricarea supelor conţinând carne, vezi 1089
-comerţul cu ridicata al cărnii şi al produselor din carne , vezi 4632
-ambalarea cărnii, vezi 8292

102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
Această clasă include:
-activitatea de preparare şi conservare a peştelui, crustaceelor şi moluştelor şi anume: refrigerarea, congelarea, uscarea, afumarea, sărarea, punerea la saramură, conservarea etc.
-obţinerea de preparate din peşte, crustacee şi moluşte: fileuri de peşte, icre, caviar, înlocuitori de caviar etc.
-producţia de făină de peşte destinată consumului uman sau pentru hrana animalelor
-producţia de făină şi produse solubile din peşte şi din alte animale acvatice, improprii pentru consumul uman
Această clasă include de asemenea:
-activitatea navelor angajate numai în prelucrarea şi conservarea peştelui (nave uzină)
-activitatea de prelucrare a algelor marine

Această clasă exclude:
-activităţile de prelucrare şi conservare a peştelui de către navele angajate în activitatea de pescuit vezi 0311
-activităţile de prelucrare a cărnii de balenă, pe uscat sau pe vase specializate, vezi 1011
-producţia de uleiuri şi grăsimi din materii marine, vezi 1041
-fabricarea mâncărurilor din peşte congelat, etc., vezi 1085
-fabricarea supelor de peşte, vezi 1089

103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
Această clasă include:
-prelucrarea şi conservarea cartofilor:
-fabricarea preparatelor din cartofi congelaţi
-fabricarea piureului din cartofi deshidrataţi
-fabricarea snacks-urilor din cartofi
-fabricarea cartofilor pai
-fabricarea făinii şi a pudrei de cartofi
Această clasă include de asemenea:
-curăţarea (cojirea) industrială a cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
Această clasă include:
-fabricarea sucurilor de fructe sau legume
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea concentratelor din fructe şi legume proaspete

1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea produselor alimentare conţinând în principal fructe sau legume, cu excepţia mâncărurilor gata
preparate sub formă congelată sau de conserve
-activitatea de conservare a fructelor, nucilor sau legumelor: congelarea, uscarea, conservarea în ulei sau în oţet, ambalarea în cutii de conserve etc.
-fabricarea produselor alimentare din fructe şi legume
-fabricarea gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor
-prăjirea nucilor
-fabricarea preparatelor şi pastelor din nuci
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea preparatelor alimentare perisabile din fructe şi legume, ca de exemplu:
-salate, amestecuri de salate ambalate (împachetate)
-legume curăţate sau tăiate
-brânză din soia (tofu)

Această clasă exclude:
-fabricarea sucurilor de fructe sau legume, vezi 1032
-fabricarea făinii sau prafului din legume uscate, vezi 1061
-conservarea fructelor şi nucilor în zahăr (fructe confiate), vezi 1082
-fabricarea mâncărurilor din legume, vezi 1085
-fabricarea concentratelor artificiale, vezi 1089

104 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
Această grupă include fabricarea uleiurilor şi grăsimilor, brute şi rafinate din materii vegetale sau animale, cu
excepţia activităţii de topire sau rafinare a unturii şi a altor grăsimi animale comestibile.

1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
Această clasă include:
-fabricarea uleiurilor vegetale nerafinate de: măsline, soia, palmier, floarea soarelui, bumbac, rapiţă, muştar, in, etc.
-fabricarea făinii sau a pulberii nedegresate din seminţe oleaginoase, nuci sau sâmburi oleaginoşi
-fabricarea uleiurilor vegetale rafinate: ulei de măsline, ulei de soia etc.
-operaţiunile de prelucrare a uleiurilor vegetale: suflare, fierbere, deshidratare, hidrogenare etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea uleiurilor şi grăsimilor animale necomestibile
-activitatea de extracţie a uleiurilor din peşte şi mamifere marine
-producţia turtelor din seminţe de bumbac şi a altor produse reziduale ale producţiei de ulei

Această clasă exclude:
-obţinerea (topirea) şi rafinarea unturii şi a altor grăsimi animale comestibile, vezi 1011
-fabricarea margarinei, vezi 1042
-măcinarea umedă a porumbului, vezi 1062
-fabricarea uleiului de porumb, vezi 1062
-producţia de uleiuri esenţiale, vezi 2053
-tratarea uleiului şi a grăsimilor prin procese chimice, vezi 2053

1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
Această clasă include:
-fabricarea margarinei
-fabricarea amestecurilor şi a altor produse tartinabile
-fabricarea grăsimilor combinate pentru gătit

105 Fabricarea produselor lactate

1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
Această clasă include:
-prelucrarea laptelui lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat şi/sau tratat la temperatură ridicată
-fabricarea băuturilor pe bază de lapte
-fabricarea smântânii din laptele lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat
-fabricarea laptelui praf sau concentrat, îndulcit sau neîndulcit
-fabricarea laptelui sau smântânii în formă solidă
-fabricarea untului
-fabricarea iaurtului
-fabricarea brânzei şi a laptelui bătut
-fabricarea zerului
-fabricarea cazeinei sau lactozei
Această clasă exclude:
-producţia de lapte brut de vacă, vezi 0141
-producţia de lapte brut de oaie, capră, iapă, măgăriţă, cămilă etc., vezi 0143, 0144, 0145
-fabricarea laptelui care nu provine din lăptării şi a înlocuitorilor de brânză, vezi l089

1052 Fabricarea îngheţatei
Această clasă include:
-fabricarea îngheţatei şi a altor produse comestibile asemănătoare îngheţatei cum este sorbetul

Această clasă exclude:
-activităţi ale cofetăriilor specializate în producerea îngheţatei, vezi 5610

106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
Această grupă include activităţile de obţinere a făinii sau a pudrei din cereale sau legume, activităţi de măcinare, curăţare şi glasare a orezului, precum şi activităţi de obţinere a amestecurilor de făinuri sau aluaturi din aceste produse. În această grupă sunt incluse de asemenea activităţile de măcinare umedă a porumbului şi legumelor şi de fabricare a amidonului şi a produselor din amidon.

1061 Fabricarea produselor de morărit
Această clasă include:
-activităţi de morărit: producerea de făină, tărâţe, pudră sau pelete din grâu, secară, ovăz, porumb şi alte cereale
-activităţi de măcinare a orezului: producerea de orez decorticat, măcinat, neted, glasat, semi-fiert sau convertit; producţia de făină din orez
-activităţi de măcinare a legumelor pentru obţinerea de făină sau pulbere din legume uscate, din rădăcini sau
tuberculi, sau din nuci comestibile
-fabricarea produselor din cereale pentru micul dejun
-fabricarea amestecurilor de făină şi făină mixtă preparată şi a aluaturilor pentru pâine, prăjituri, biscuiţi sau cozonac

Această clasă exclude:
-fabricarea făinii şi a pudrei de cartofi, vezi 1031
-măcinarea umedă a porumbului, vezi 1062

1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
Această clasă include:
-fabricarea amidonului din orez, cartofi, porumb etc.
-măcinarea umedă a porumbului
-fabricarea glucozei, a siropului de glucoză, maltozei, inulinei etc.
-fabricarea glutenului
-fabricarea de tapioca şi a înlocuitorilor de tapioca preparaţi din amidon
-fabricarea uleiului de porumb

Această clasă exclude:
-fabricarea lactozei (zahăr din lapte), vezi 1051
-producţia zahărului din trestie sau sfeclă de zahăr, vezi 1081

107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
Această clasă include activitatea de fabricare a produselor de brutărie şi a macaroanelor, tăiţeilor şi a altor
produse similare.

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
Această clasă include:
-fabricarea produselor proaspete de brutărie:
-pâine si alte specialităţi de pâine (chifle)
-produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjită etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea produselor de panificaţie uscate, vezi 1072
-fabricarea pastelor făinoase, vezi 1073
-coacerea produselor de brutărie pentru consumul imediat, vezi diviziunea 56

1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
Această clasă include:
-fabricarea pişcoturilor, biscuiţilor şi a altor produse de brutărie “uscate”
-fabricarea produselor de patiserie şi a prăjiturilor conservate
-fabricarea produselor pentru gustări (prăjituri de casă, biscuiţi, covrigi etc.), dulci sau sărate

Această clasă exclude:
-fabricarea snacks-urilor din cartofi, vezi 1031

1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
Această clasă include:
-fabricarea pastelor făinoase: macaroane şi tăiţei, fie ca sunt gătite sau umplute
-fabricarea cuş-cuş-ului
-fabricarea produselor din paste făinoase conservate sau congelate
Această clasă exclude:
-fabricarea felurilor de mâncare pregătite din cuş-cuş, vezi 1085
-fabricarea supelor care conţin paste făinoase, vezi 1089

108 Fabricarea altor produse alimentare
Această grupă include activitatea de fabricare a zahărului şi produselor zaharoase, a mâncărurilor preparate, a cafelei, ceaiului şi mirodeniilor, precum şi a produselor alimentare perisabile şi a specialităţilor alimentare.

1081 Fabricarea zahărului
Această clasă include:
-fabricarea sau rafinarea zahărului (sucroză) şi a înlocuitorilor de zahăr din: sucul de trestie de zahăr, sfeclă,
arţar şi palmier
-fabricarea siropurilor de zahăr
-fabricarea melaselor
-fabricarea siropului şi zahărului de arţar

Această clasă exclude:
-fabricarea glucozei, a siropului de glucoză, a maltozei, vezi 1062

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
Această clasă include:
-fabricarea de cacao, unt de cacao, grăsime de cacao, ulei de cacao
-fabricarea ciocolatei şi a specialităţilor de ciocolată
-fabricarea produselor zaharoase: caramele, nuga, fondante, ciocolată albă
-fabricarea gumei de mestecat
-conservarea în zahăr a fructelor, nucilor, cojilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor (fructe confiate)
-fabricarea dulciurilor sub formă de tablete şi pastile

Această clasă exclude:
-fabricarea zahărului din sucroză, vezi 1081

1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
Această clasă include:
-decofeinizarea şi prăjirea cafelei
-fabricarea produselor din cafea:
-cafea măcinată
-cafea solubilă
-extracte şi concentrate din cafea
-fabricarea înlocuitorilor de cafea
-fabricarea amestecurilor de ceai şi maté
-fabricarea extractelor şi preparatelor pe bază de ceai sau mate
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea infuziilor din plante (mentă, verbină, muşeţel etc.)

Această clasă exclude:
-fabricarea inulinei, vezi 1062
-fabricarea băuturilor spirtoase, berii, vinului şi a băuturilor răcoritoare, vezi diviziunea 11
-prepararea produselor din plante pentru uz farmaceutic, vezi 2120

1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
Această clasă include:
-fabricarea mirodeniilor, sosurilor şi condimentelor:
-maioneză
-făină şi pudră de muştar
-muştar preparat etc.
-fabricarea oţetului
Această clasă include de asemenea:
-prelucrarea sării în sare alimentară, de exemplu sare iodată

Această clasă exclude:
-cultivarea mirodeniilor, vezi 0128

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
Această clasă include fabricarea de mâncăruri gata pregătite (adică preparate, condimentate şi gătite). Aceste mâncăruri sunt de obicei ambalate şi etichetate pentru a fi revândute. Această clasă nu include mâncărurile preparate pentru consumul imediat, ca atare, în restaurante. Pentru a fi considerat un fel de mâncare, preparatul trebuie sa conţină minimum doua ingrediente distincte (fără condimente)
Această clasă include:
-fabricarea mâncărurilor din carne, inclusiv carne de pasăre
-fabricarea mâncărurilor din peşte, inclusiv peşte cu cartofi prăjiţi
-fabricarea mâncărurilor preparate din legume
-fabricarea de pizza congelată sau altfel conservată
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de specialităţi locale şi naţionale

Această clasă exclude:
-fabricarea mâncărurilor preparate proaspăt sau mâncărurilor cu mai puţin de doua ingrediente, vezi
clasă corespondentă în diviziunea 10
-fabricarea mâncarurilor preparate perisabile, vezi 1089
-vânzarea cu amănuntul, în magazine, a mâncărurilor preparate şi a felurilor de mâncare, vezi 4711, 4729
-vânzarea cu ridicata a mâncărurilor preparate şi a felurilor de mâncare, vezi 4638
-activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii alimentare, vezi 5629

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
Această clasă include:
-fabricarea alimentelor pentru utilizări nutriţionale speciale:
-lapte praf pentru sugari
-lapte şi alte alimente speciale pentru copii mici
-alimente pentru sugari
-alimente cu aport scăzut şi redus de calorii, pentru controlul greutăţii
-alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale
-alimente cu conţinut scăzut de sodiu, inclusiv sare fără sodiu sau sare dietetica fără sodiu
-alimente fără gluten
-alimente destinate consumului în cazul efortului muscular intens, în special pentru sportivi
-alimente pentru persoane care suferă de tulburări ale metabolismului carbohidratilor (diabet)

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de supe şi ciorbe
-fabricarea de miere artificială şi caramel
-fabricarea alimentelor preparate perisabile, cum sunt:
-sandwich-uri
-pizza proaspătă (necoaptă)
-fabricarea adaosurilor alimentare si a altor produse alimentare
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea drojdiei de bere
-fabricarea extractelor şi sucurilor din carne, peşte, crustacee sau moluşte
-fabricarea laptelui obţinut în afara lăptăriilor şi a înlocuitorilor de brânză
-fabricarea produselor din ouă, a albuminei din ouă
-fabricarea concentratelor alimentare artificiale

Această clasă exclude:
-fabricarea alimentelor perisabile preparate din fructe şi legume, vezi 1039
-fabricarea de pizza congelată sau altfel conservată , vezi 1085
-fabricarea băuturilor spirtoase, a berii, vinului şi a băuturilor răcoritoare, vezi diviziunea

109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
Această clasă include:
-fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, inclusiv concentrate şi suplimente
-pregătirea preparatelor alimentare simple pentru hrana animalelor de fermă
Această clasă include de asemenea:
-activitatea de tratare a deşeurilor de la abatoare pentru a obţine preparate destinate hranei animalelor

Această clasă exclude:
-producţia de făină de peşte pentru hrana animalelor, vezi 1020
-producţia turtelor de seminţe, vezi 1041
-activităţi din care rezultă produse secundare utilizabile ca hrană pentru animale, fără tratare specială, de
exemplu seminţe de oleaginoase, vezi 1041, deşeuri din activitatea de morărit, vezi 1061, etc.

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
Această clasă include:
-fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie (câini, pisici, păsări, peşti etc.)
Această clasă include de asemenea:
-tratarea deşeurilor de la abatoare pentru producerea de hrană destinată animalelor

Această clasă exclude:
-producţia făinii de peşte pentru hrana animalelor, vezi 1020
-producţia turtelor din seminţe, vezi 1041
-activităţi din care rezultă produse secundare utilizabile ca hrană pentru animale, fără tratare specială, de
exemplu seminţe de oleaginoase, vezi 1041, deşeuri din activitatea de morărit, vezi 1061, etc.

11 Fabricarea băuturilor
Această diviziune include fabricarea băuturilor, cum sunt băuturile nealcoolice şi apa minerală, fabricarea
băuturilor alcoolice obţinute în principal prin fermentare, a berii şi vinului şi fabricarea băuturilor alcoolice
distilate.

Această diviziune exclude:
-fabricarea sucurilor din fructe şi legume, vezi 1032
-fabricarea băuturilor pe bază de lapte, vezi 1051
-fabricarea produselor din cafea, ceai şi maté, vezi 1083

110 Fabricarea băuturilor

1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
Această clasă include:
-fabricarea de băuturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri, etc.
-fabricarea de băuturi mixte cu alcool distilat
-amestecarea alcoolurilor distilate
-fabricarea alcoolurilor neutre

Această clasă exclude:
-fabricarea băuturilor alcoolice nedistilate, vezi 1102-1106
-fabricarea alcoolului etilic sintetic, vezi 2014
-fabricarea alcoolului etilic prin fermentare, vezi 2014
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata) şi 8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract)

1102 Fabricarea vinurilor din struguri
Această clasă include:
-fabricarea vinului
-fabricarea vinului spumos
-fabricarea vinului din concentrat de must de struguri
Această clasă include de asemenea:
-activitatea de amestecare, purificare şi îmbuteliere a vinului
-fabricarea vinului cu conţinut scăzut de alcool sau fără alcool

Această clasă exclude:
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata ) şi
8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract).

1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
Această clasă include:
-fabricarea băuturilor alcoolice fermentate dar nedistilate: cidru, vin de pere, saké, alte vinuri din fructe
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea hidromelului si a băuturilor combinate care conţin vinuri din fructe

Această clasă exclude:
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata) şi
8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract)

1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
Această clasă include:
-fabricarea vermutului şi a altor băuturi similare
Această clasă exclude:
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata) şi 8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract).

1105 Fabricarea berii
Această clasă include:
-fabricarea băuturilor din malţ, cum sunt berea, berea neagră
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea berii cu conţinut redus de alcool şi a berii fără alcool

1106 Fabricarea malţului

1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
Această clasă include:
-fabricarea băuturilor nealcoolice, cu excepţia berii şi vinului fără alcool
-producţia de ape minerale naturale şi alte ape îmbuteliate
-fabricarea băuturilor răcoritoare
-băuturi nealcoolice aromate şi/sau îndulcite: limonadă, oranjadă, cola, băuturi din fructe, ape tonice etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea de sucuri din fructe şi legume, vezi 1032
-fabricarea băuturilor pe bază de lapte, vezi 1051
-fabricarea produselor din cafea, ceai şi mate, vezi 1083
-fabricarea băuturilor pe bază de alcool , vezi 1101; 1102; 1103; 1104; 1105
-fabricarea vinului fără alcool, vezi 1102
-fabricarea berii fără alcool, vezi 1105
-fabricarea îngheţatei, vezi 1052
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata) şi 8292 (dacă este efectuată pe bază de plata sau contract)

12 Fabricarea produselor din tutun
Această diviziune include prelucrarea unui produs agricol, tutunul, într-o formă adecvată consumului final.

120 Fabricarea produselor din tutun

1200 Fabricarea produselor din tutun
Această clasă include:
-fabricarea produselor din tutun şi a produselor din înlocuitori de tutun: ţigarete, tutun de ţigarete, ţigări de foi,
tutun de pipă, tutun de mestecat şi prizat
-fabricarea de tutun “omogenizat” sau “reconstituit”
Această clasă include de asemenea
-punerea la abur şi uscarea tutunului

Această clasă exclude:
-activitatea de cultivare sau prelucrare preliminară a tutunului, vezi 0115, 0163

13 Fabricarea produselor textile
Această diviziune cuprinde activităţile de pregătire şi filare a fibrelor textile, precum şi ţesutul materialelor textile,
finisarea articolelor textile şi a confecţiilor de îmbrăcăminte, fabricarea articolelor confecţionate din textile, cu
excepţia lenjeriei (de exemplu lenjerie de pat, pături, carpete, cordaje, etc.). Cultivarea fibrelor naturale se regăseşte în diviziunea 01, în timp ce fabricarea fibrelor sintetice reprezintă un proces chimic ce trebuie să fie clasificat în clasa 2060. Fabricarea confecţiilor de îmbrăcăminte se regăseşte în diviziunea 14.

131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
Această clasă include operaţiunile de pregătire a fibrelor şi filarea fibrelor textile. Aceasta se poate realiza din
diverse materii prime ca: mătasea, lâna, alte fire vegetale sau artificiale, hârtie sau sticlă
Această clasă include:
-operaţiuni de pregătire a fibrelor textile:
-bobinarea şi spălarea mătăsii naturale
-degresarea, carbonizarea şi vopsirea lânii
-cardarea şi pieptănarea tuturor tipurilor de fibre (animale, vegetale şi artificiale)
-filarea şi fabricarea firelor sau fibrelor pentru ţesut sau cusut, pentru comerţ sau pentru prelucrarea
ulterioară
-meliţarea inului
-texturarea, răsucirea şi înmuierea firelor sintetice sau artificiale
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea firelor din celofibră

Această clasă exclude:
-operaţiuni pregătitoare efectuate în combinaţie cu activităţi agricole, vezi 01
-topirea plantelor purtătoare de fibre textile (iută, in, cocos etc.), vezi 0116
-egrenarea bumbacului, vezi 0163
-fabricarea fibrelor şi a cablurilor sintetice şi artificiale, fabricarea firelor monofilament (inclusiv firele cu
rezistenţă mare şi firele pentru covoare) din fibre sintetice sau artificiale, vezi 2060
-fabricarea fibrelor de sticlă, vezi 2314

132 Producţia de ţesături

1320 Producţia de ţesături
Această clasă cuprinde producţia de ţesături. Acestea se pot realiza din materiale brute, variate, ca: mătase, lână, alte fibre animale, vegetale sau artificiale, hârtie sau sticlă etc.
Această clasă include:
-fabricarea ţesăturilor tip bumbac, tip lână sau tip mătase, inclusiv din amestecuri sau fibre artificiale sau
sintetice (polipropilenă, etc.)
-fabricarea altor ţesături, prin utilizarea fibrelor şi firelor de in, rafie, cânepă, iută, cât şi a firelor şi
fibrelor speciale
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea stofelor pluşate, a prosoapelor, a voalului, etc.
-fabricarea ţesăturilor imitaţie de blană
-fabricarea ţesăturilor din fibre de sticlă

Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor textile tricotate şi croşetate, vezi 1341
-fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelei, vezi 1343
-fabricarea materialelor textile tip panglici, vezi 1346
-fabricarea materialelor textile neţesute şi fetru, vezi 1349

133 Finisarea materialelor textile

1330 Finisarea materialelor textile
Această clasă include finisarea textilelor şi a articolelor de îmbrăcăminte cum ar fi: albirea, uscarea şi alte
activităţi similare
Această clasă include:
-albirea şi vopsirea fibrelor, firelor, materialelor şi articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte
-apretarea, uscarea, expunerea la abur, contracţia prin intrarea la apă (fretarea), repararea, sanforizarea, mercerizarea materialelor şi a articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte
Această clasă include de asemenea:
-albirea jeans-ilor
-plisarea şi alte lucrări similare efectuate pe materiale textile
-impermeabilizarea, acoperirea, cauciucarea sau impregnarea articolelor de îmbrăcăminte (inclusiv a acelora
achiziţionate de la terţi)
-imprimarea pe articole textile şi de îmbrăcăminte

Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor textile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau laminate cu cauciuc, unde cauciucul
reprezintă componenta principală, vezi 2219

139 Fabricarea altor articole textile
Această grupă cuprinde fabricarea produselor realizate din textile, cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte,
cum sunt: covoare şi carpete, frânghie, ţesături tip panglici, ornamente etc.

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
Această clasă include:
-fabricarea şi prelucrarea metrajelor obţinute prin tricotare sau croşetate:
-materiale pluşate sau flauşate
-materiale tip plasă şi materiale tricotate (pe maşini Raschel sau maşini similare)
-alte materiale tricotate sau croşetate
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea imitaţiilor de blană prin tricotare
Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor tip plasă din dantelă tricotată, obţinută pe maşini Raschel sau maşini similare, vezi 1349
-fabricarea îmbrăcămintei tricotate sau croşetate, vezi 1439

1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
Această clasă include:
-fabricarea de articole confecţionate din orice material textil, inclusiv din materiale tricotate sau croşetate:
-pături, inclusiv pleduri de voiaj
-lenjerie de pat, de masă, de baie sau de bucătărie
-cuverturi, plăpumi de puf, perne, saci de dormit etc.
-fabricarea articolelor pentru decorarea locuinţelor:
-perdele, draperii, storuri, cuverturi de pat, huse de mobilă sau aparate etc.
-prelate, corturi, articole pentru camping, vele pentru ambarcaţiuni, parasolare, huse de automobile etc.
-drapele, steaguri, fanioane etc.
-cârpe de praf, cârpe de vase şi articole similare, veste de salvare, paraşute etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea părţii textile a păturilor electrice
-fabricarea tapiseriilor ţesute manual

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor textile pentru uz tehnic, vezi 1346

1393 Fabricarea de covoare şi mochete
Această clasă include:
-fabricarea de ţesături pentru acoperirea pardoselilor:
-carpete, covoare, mochete, preşuri
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea împletiturilor din pâslă pentru acoperirea pardoselilor

Această clasă exclude:
-fabricarea ştergătoarelor şi rogojinilor prin împletirea materialelor, vezi 1629
-fabricarea materialelor pentru acoperirea pardoselilor din plută, vezi 1629
-fabricarea de acoperitoare de podea din materiale dure, ca vinilul, linoleumul, vezi 2223

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
Această clasă include:
-fabricarea de odgoane, sfori, frânghii şi cabluri din fibre sau benzi textile sau materiale similare, fie că sunt sau nu impregnate sau acoperite cu cauciuc sau plastic
-fabricarea plaselor din sfoară, frânghie sau şnur
-fabricarea produselor din frânghie sau plasă: plase de pescuit, trancheţi textili pentru nave, perne pentru
descărcare, benzi pentru încărcare, frânghii sau cabluri prevăzute cu inele metalice etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea plaselor pentru păr, vezi 1419
-fabricarea odgoanelor din fire metalice, vezi 2593
-fabricarea accesoriilor din plasă pentru pescuitul sportiv, vezi 3230 (mincioguri, juvelnice)

1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
Această clasă cuprinde toate activităţile legate de materiale sau produse textile, neincluse în diviziunile 12 sau 13, implicând un mare număr de procese şi o mare varietate de bunuri produse.

1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
Această clasă include:
-fabricarea panglicilor înguste, inclusiv materiale constând din urzeală fără bătătură obţinute cu ajutorul unui
adeziv
-fabricarea materialelor impregnate, acoperite sau laminate cu material plastic
-fabricarea firelor metalizate, a firelor de cauciuc şi corzilor acoperite cu material textil, a firelor sau benzilor
textile acoperite sau impregnate cu cauciuc sau plastic
-fabricarea ţesăturilor cord pentru anvelope din fire artificiale de mare rezistenţă
-materiale de protecţie, furtunuri, curele de transmisie, benzi rulante (ranforsate sau nu cu metal sau alt material), ţesături pentru site, pânză pentru strecurat
-garnituri pentru piese în mişcare

Această clasă exclude:
-fabricarea curelelor de transmisie sau a benzilor rulante din material textil, fire sau corzi impregnate, învelite,
acoperite sau stratificate cu cauciuc, unde cauciucul este principalul constituent, vezi 2219
-fabricarea plăcilor sau foilor din cauciuc celular sau material plastic combinat cu materiale textile, unde
materialul textil are rol de material de ranforsare (consolidare), vezi 2219, 2221
-fabricarea pânzei din fire metalice, vezi 2593

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de etichete, ecusoane, etc.
-fabricarea de pasmanterie ornamentală: trese, ciucuri, pampoane etc.
-fabricarea fetrului
-fabricarea tulului şi a altor ţesături tip plasă, a dantelei şi broderiilor, în bucăţi, fâşii sau motive
decorative
-fabricarea altor articole textile tratate sau acoperite: calc pânzat, canava pentru utilizare în pictură, muşama şi materiale textile apretate similare, materiale acoperite cu gumă sau substanţe amilacee
-fabricarea de diverse articole textile: fitiluri textile, pentru lumânări şi pentru lămpi
-fabricarea benzilor de pânză sensibile la presiune
-fabricarea şireturilor din materiale textile
-fabricarea pufurilor pentru pudră

Această clasă exclude:
-fabricarea împletiturilor din pâslă pentru acoperirea pardoselilor, vezi 1343
-fabricarea moltonului textil şi a articolelor din molton: prosoape sanitare, tampoane, etc., vezi 1722

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Această diviziune cuprinde toate activităţile de croitorie (pentru confecţii de gata sau de comandă), din toate
materialele (de exemplu. piele, ţesături, materiale tricotate şi croşetate etc.), a tuturor articolelor de îmbrăcăminte (de exemplu: haine, lenjerie pentru bărbaţi, femei şi copii; îmbrăcăminte pentru lucru, de oraş sau de purtare, etc.) şi a accesoriilor. Nu se face nici o distincţie între îmbrăcămintea pentru adulţi şi îmbrăcămintea pentru copii, sau între îmbrăcămintea modernă şi cea tradiţională. Diviziunea 14 include de asemenea industria blănurilor (blănuri şi haine de blană).

141 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană
Această grupă include fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. Materialul folosit poate fi de orice fel şi poate fi
acoperit, impregnat sau cauciucat.

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
Această clasă include:
-fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele sau din înlocuitori de piele, inclusiv accesorii din piele pentru
activităţi industriale, (ca de exemplu: şorţuri de piele pentru sudori)

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană, vezi 1420
-fabricarea mănuşilor şi căştilor de sport, din piele, vezi 3230
-fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299

1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
Această clasă exclude:
-fabricarea încălţămintei, vezi 1520
-fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299
-repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Această clasă include:
-fabricarea altor confecţii din materiale ţesute, tricotate sau croşetate, materiale neţesute etc., pentru bărbaţi,
femei şi copii:
-haine, costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste, etc.
Această clasă include de asemenea:
-croitoria la comandă
-fabricarea unor părţi ale produselor enumerate anterior

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană (cu excepţia articolelor pentru acoperit capul), vezi 1420
-fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din cauciuc sau materiale plastice neasamblate prin cusături, ci prin
lipire, vezi 2219, 2229
-fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug si a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299
-repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
Această clasă include:
-fabricarea de articole de lenjerie de corp din materiale textile, ţesute, tricotate sau croşetate, dantelă etc., pentru bărbaţi, femei şi copii:
-cămăşi, tricouri, izmene, chiloţi, pijamale, cămăşi de noapte, halate de casă, bluze, slipuri, sutiene, corsete, etc.
Această clasă exclude:
-repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru sugari, a treningurilor, costumelor de schi, costumelor de baie, etc.
-fabricarea pălăriilor şi şepcilor
-fabricarea altor accesorii de îmbrăcăminte: mănuşi, cordoane, şaluri, cravate, papioane, fileuri pentru păr etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea articolelor din blană pentru acoperit capul
-fabricarea încălţămintei din materiale textile fără tălpi aplicate
-fabricarea părţilor componente ale produselor enumerate anterior

Această clasă exclude:
-fabricarea căştilor pentru sport, vezi 3230
-fabricarea căştilor de protecţie (cu excepţia căştilor pentru sportivi), vezi 3299
-fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299
-repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

142 Fabricarea articolelor din blană

1420 Fabricarea articolelor din blană
Această clasă include:
-fabricarea articolelor din blană:
-articole şi accesorii de îmbrăcăminte din blană
-asamblari de blănuri cum sunt: resturile de blană, rondelele, covoraşele, fâşiile din petice de blană etc.
-diverse articole din blană: covoraşe, pufuri (taburete rotunde) neumplute, cârpe pentru lustruire
Industrială

Această clasă exclude:
-producţia de blănuri neprelucrate, vezi 014, 0170
-producţia de piei neprelucrate, vezi 1011
-fabricarea imitaţiilor din blană (materiale cu păr lung obţinute prin ţesere sau tricotare), vezi 1320, 1341
-fabricare pălăriilor din blană, vezi 1419
-fabricarea confecţiilor garnisite cu blană, vezi 1419
-finisarea şi vopsirea blănurilor, vezi 1511
-fabricarea cizmelor şi a pantofilor având părţi din blană, vezi 1520

143 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare

1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
Această clasă include:
-fabricarea articolelor de galanterie, inclusiv şosete, ciorapi, ciorapi pantalon

1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
Această clasă include:
-fabricare, tricotare sau croşetare şi a altor articole de îmbrăcăminte:
-pulovere, jachete, veste, jerseuri şi articole similare

Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor textile tricotate şi croşetate, vezi 1341
-fabricarea articolelor de galanterie, vezi 1431

15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
Această diviziune cuprinde prepararea şi vopsirea blănurilor, tratarea cu tananţi a pieilor brute şi fabricarea de
produse finite din piele. Este inclusă de asemenea fabricarea produselor similare din alte materiale (imitaţie din piele şi înlocuitori din piele), cum ar fi încălţămintea din cauciuc, articolele de voiaj din materiale textile
etc. Produsele fabricate din înlocuitori din piele sunt incluse aici, întrucât realizarea acestora se face în mod
similar celor din piele (de exemplu, articole de voiaj) şi sunt produse adesea în aceeaşi unitate.

151 Tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor
Această grupă include fabricarea pielii şi a blănurilor şi a produselor obţinute din acestea.

1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
Această clasă include:
-tăbăcirea, vopsirea şi finisarea pieilor
-producţia de piei velurate, piei pergament, piei lăcuite sau metalizate
-producţia de piele compozită (din componente)
-răzuirea, finisarea, tăbăcirea, decolorarea (albirea), tunderea, pensarea şi vopsirea blănurilor şi a pieilor de
animale cu păr

Această clasă exclude:
-producţia de piei şi piei brute, ca parte a activităţii fermelor, vezi 014
-producţia de piei şi piei brute, ca parte a activităţii abatoarelor, vezi 1011
-fabricarea îmbrăcămintei din piele, vezi 1411
-fabricarea imitaţiilor din piele care nu au la bază piele naturală, vezi 2219, 2229

1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
Această clasă include:
-fabricarea de articole de voiaj, genţi de mână şi articole similare din piele, piele compozită sau din orice alt
material (materiale plastice, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton, unde se utilizează aceeaşi tehnologie ca şi pentru piele)
-fabricarea articolelor de harnaşament
-fabricarea cureluşelor de ceas nemetalice (ex. ţesătură, piele, plastic)
-fabricarea de diverse articole din piele sau piele reconstituită : curele de transmisie, ambalaje etc.
-fabricarea şireturilor de pantofi din piele
-fabricarea bicelor şi cravaşelor pentru cai

Această clasă exclude:
-fabricarea confecţiilor din piele, vezi 1411
-fabricarea mănuşilor şi pălăriilor din piele, vezi 1419
-fabricarea încălţămintei, vezi 1520
-fabricarea şeilor pentru biciclete, vezi 3092
-fabricarea cureluşelor de ceas din metale preţiose, vezi 3212
-fabricarea cureluşelor de ceas din metale comune, vezi 3213
-fabricarea centurilor de siguranţă pentru muncitori şi alte centuri pentru uz profesional, vezi 3299

152 Fabricarea încălţămintei

1520 Fabricarea încălţămintei
Această clasă include:
-fabricarea încălţămintei pentru toate scopurile, din orice material, prin orice proces, inclusiv turnare (cu
excepţiile mai jos prezentate)
-fabricarea componentelor din piele ale încălţămintei: fabricarea căputelor şi a unor părţi ale căputelor, a tălpilor şi branţurilor, tocurilor etc.
-fabricarea de ghetre, jambiere şi articole similare

Această clasă exclude:
-fabricarea încălţămintei din materiale textile fără tălpi aplicate, vezi 1419
-fabricarea părţilor din lemn ale încălţămintei (de exemplu tocurile şi calapoadele), vezi 1629
-fabricarea tocurilor şi tălpilor încălţămintei din cauciuc şi a altor părţi ale încălţămintei din cauciuc,
vezi 2219
-fabricarea din material plastic a părţilor de încălţăminte, vezi 2229
-fabricarea încălţămintei ortopedice, vezi 3250

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
Această diviziune include fabricarea produselor din lemn, cum sunt cheresteaua, placajul, furniturile, ambalaje din lemn, podelele, grinzile şi construcţiile prefabricate din lemn.
Procesele de producţie includ operaţii ca: tăierea, rindeluirea, fasonarea, laminarea şi asamblarea
produselor din lemn, pornind de la tăierea buştenilor sau de la producerea cherestelei, urmând apoi operaţiuni de prelucrare cu diferite unelte şi utilaje. Cheresteaua sau alte produse fasonate din lemn pot fi de asemenea
rindeluite sau lustruite ulterior şi asamblate în produse finite, cum sunt ambalajele din lemn.
Exceptând activitatea de tăiere cu fierăstrăul, această diviziune este structurată în principal, pe baza produselor specifice fabricate.
Această diviziune nu include fabricarea mobilei (310) sau instalarea (montarea) elementelor de dulgherie şi
tâmplărie pentru construcţii din lemn (4332, 4333, 4339).

161 Tăierea şi rindeluirea lemnului

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
Această clasă include:
-tăierea, rindeluirea şi prelucrarea mecanică a lemnului
-fasonarea buştenilor prin debitare, cojire şi aşchiere
-fabricarea traverselor de cale ferată din lemn
-fabricarea podelelor din lemn, neasamblate
-obţinerea talaşului, făinii de lemn, aşchiilor, particulelor de lemn
Această clasă include de asemenea:
-uscarea lemnului
-impregnarea sau tratarea chimică a lemnului cu conservanţi sau alte materiale

Această clasă exclude:
-exploatarea forestieră şi producţia de lemn brut, vezi 0220.
-fabricarea foilor de furnir suficient de subţiri pentru a fi utilizate în placarea scândurilor, a panourilor, în
obţinerea panelului vezi 1621
-fabricarea şindrilei, a cofrajelor, vezi 1623
-lemnul de foc sau brichete din lemn, vezi 1629

162 Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale
Această grupă include fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale, în forme primare sau
produse ambalate

1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
Această clasă include:
-fabricarea foilor de furnir, suficient de subţiri pentru a fi folosite la furniruit, la confecţionarea placajului sau în
alte scopuri:
-lustruit, vopsit, acoperit, impregnat, consolidat (cu suport de hârtie sau materiale textile)
-confecţionat în scop decorativ
-fabricarea placajului, a panourilor de furnir şi a plăcilor şi foilor de lemn
-fabricarea de plăci cu aşchii orientate (OSB) şi alte plăci din particule din lemn
-fabricarea plăcilor fibrolemnoase cu densitate medie (MDF) şi a altor plăci fibrolemnoase
-fabricarea lemnului densificat
-fabricarea lemnului laminat încleiat, a lemnului furniruit laminat

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
Această clasă include:
-fabricarea lamelor de parchet şi similare, asamblate in panouri

Această clasă exclude:
-fabricarea elementelor neasamblate pentru podele, vezi 1610

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
Această clasă include:
-fabricarea produselor din lemn destinate utilizării în industria construcţiilor:
-grinzi, căpriori, suporturi pentru acoperiş
-grinzi cu zăbrele prefabricate din lemn, impregnate cu clei şi având adausuri metalice
-uşi, ferestre, obloane şi cadrele lor, cu sau fără accesorii metalice ca: balamale, zăvoare etc.
-scări, balustrade
-borduri şi ornamente, şindrilă şi şiţă
-fabricarea de construcţii din lemn prefabricate, sau elemente ale acestora, predominant din lemn, ca de exemplu: saune
-fabricarea caselor mobile
-fabricarea pereţilor despărţitori din lemn (cu excepţia celor autoportanţi)

Această clasă exclude:
-fabricarea dulapurilor de bucătărie, a bibliotecilor, garderobelor etc. vezi 3101, 3102, 3109
-fabricaţia pereţilor despărţitori din lemn, stabili, vezi 3101, 3102, 3109

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
Această clasă include:
-fabricarea lăzilor, cutiilor, containerelor şi ambalajelor similare din lemn
-fabricarea paleţilor, a box paleţilor şi a altor platforme de încărcare
-fabricarea butoaielor, butoiaşelor, putinilor, ciuberelor şi a altor produse de dogărie din lemn
-fabricarea tambururilor din lemn pentru cabluri
Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor de voiaj, vezi 1512
-fabricarea cutiilor din material împletit, vezi 1629

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale
vegetale împletite
Această clasă include:
-fabricarea diverselor produse din lemn ca:
-mânere şi corpuri din lemn pentru unelte, mături, perii, etc.
-şanuri şi stative din lemn pentru ghete sau pantofi, umeraşe de haine
-ustensile gospodăreşti şi vase de bucătărie din lemn
-statuete şi ornamente, incrustaţii şi intarsii din lemn
-casete pentru bijuterii, tacâmuri şi articole similare
-mosoare, bobine, suveici, mosoare pentru aţă de cusut şi articole similare din lemn
-alte articole din lemn
-prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate
-fabricarea de articole din plută naturală sau aglomerată, inclusiv articole pentru acoperirea pardoselilor
-fabricarea de împletituri şi produse din materiale împletite: rogojini, paravane, casete etc.
-fabricarea coşurilor şi a împletiturilor din răchită
-buşteni şi pelete pentru foc, făcute din lemn presat sau înlocuitori ca de exemplu seminţe de
cafea sau de soia
-fabricarea ramelor din lemn pentru oglinzi şi tablouri
-fabricarea pieselor din lemn pentru pantofi (de exemplu tocuri şi calapoade)
-fabricarea de mânere pentru umbrele, bastoane şi alte articole similare
-fabricarea de eboşe pentru prelucrarea pipelor de fumat

Această clasă exclude:
-fabricarea de preşuri din materiale textile, vezi 1342
-fabricarea articolelor de voiaj, vezi 1512
-fabricarea încălţămintei din lemn, vezi 1520
-fabricarea chibriturilor, vezi 2051
-fabricarea carcaselor de ceas, vezi 2652
-fabricarea bobinelor din lemn care sunt părţi ale utilajelor din industria textilă, vezi 2894
-fabricarea mobilei, vezi 310
-fabricarea jucăriilor din lemn, vezi 3240
-fabricarea periilor şi măturilor, vezi 3291
-fabricarea sicrielor, vezi 3299

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
Această diviziune include fabricarea celulozei, hârtiei şi produselor din hârtie reciclată. Activităţile de fabricare a acestor produse sunt grupate împreună deoarece ele constituie o serie de procese integrate pe verticală. Într-o unitate se desfăşoară adesea mai mult de o activitate.
Există în esenţă trei activităţi:
-fabricarea celulozei care implică separarea fibrelor de celuloză de impurităţi din lemn sau obţinerea de celuloză prin topirea hârtiei uzate şi amestecarea acesteia cu mici cantităţi de reactivi pentru a întări legătura dintre fibre
-fabricarea hârtiei implică turnarea celulozei peste o reţea de fibre în mişcare astfel încât să se formeze
o foaie continuă. Produsele de papetărie sunt fabricate din hârtie sau alte materiale prin diverse tehnici.
-articolele din hârtie pot fi tipărite (de exemplu: tapetul de hârtie, hârtia de ambalaj pentru cadouri etc.), cu excepţia cazurilor în care tipărirea de informaţii reprezintă scopul principal.
Producţia de celuloză, hârtie şi carton în vrac (masă nedivizată) este inclusă în grupa 171, în timp ce
restul claselor includ producţia de hârtie şi produse din hârtie.

171 Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului

1711 Fabricarea celulozei
Această clasă include:
-fabricarea celulozei albite, semi-albite sau nealbite, prin procese mecanice, chimice (de dizolvare sau nu) sau semi-chimice
-fabricarea celulozei din puful de bumbac rămas după egrenare
-eliminarea cernelii şi fabricarea celulozei din deşeuri de hârtie

1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
Această clasă include:
-fabricarea hârtiei şi a cartonului destinate prelucrării industriale ulterioare
Această clasă include de asemenea:
-prelucrarea suplimentară a hârtiei şi cartonului:
-acoperirea şi impregnarea hârtiei şi cartonului
-fabricarea hârtiei creponate sau plisate
-hârtie fabricată manual
-fabricarea hârtiei de ziar şi a altor hârtii: de tipărit sau scris
-fabricarea de vată celulozică şi a ţesăturilor din fibre de celuloză
-fabricarea hârtiei pentru copiat (carbon sau autocopiantă), în role sau foi mari

Această clasă exclude:
-fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat, vezi 1721
-fabricarea, ulterioară, a articolelor din hârtie, carton sau celuloză, vezi 1722, 1723, 1724, 1729
-fabricarea hârtiei acoperite sau impregnate, acolo unde materialul de acoperire sau impregnare reprezintă
principalul ingredient, vezi clasa de activitate aferentă fabricării materialului de acoperire sau impregnare
-fabricarea hârtiei abrazive, vezi 2391
-fabricarea vestelor de salvare din plută, vezi 3299

172 Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
Această clasă include:
-fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat
-fabricarea ambalajelor din hârtie sau carton ondulat
-fabricarea ambalajelor din carton, pliabile
-fabricarea ambalajelor din carton solid
-fabricarea altor ambalaje din hârtie şi carton
-fabricarea de saci şi pungi din hârtie
-fabricarea bibliorafturilor şi a articolelor similare

Această clasă exclude:
-fabricarea plicurilor, vezi 1723
-fabricarea articolelor din pastă de hârtie prin turnare sau presare (de exemplu: cofraje pentru
ouă, farfurii din pastă de hârtie ), vezi 1729

1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
Această clasă include:
-fabricarea articolelor de uz gospodăresc şi igienico-sanitare, din hârtie şi vată celulozică:
-şervetele pentru curăţarea tenului
-batiste, prosoape, şerveţele de masă
-hârtie igienică
-prosoape şi tampoane igienice, scutece si scutece pentru copii
-pahare, farfurii şi tăvi
-fabricarea de vată textilă şi a articolelor din aceasta: prosoape igienice, tampoane etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea de vată celulozică, vezi 1712

1723 Fabricarea articolelor de papetărie
Această clasă include:
-fabricarea hârtiei de tipărit şi de scris, gata de întrebuinţare
-fabricarea hârtiei de imprimantă
-fabricarea hârtiei auto-copiatoare, gata de întrebuinţare
-fabricarea hârtiei şablon şi a hârtiei carbon, gata de întrebuinţare
-fabricarea hârtiei de lipit sau adezive gata de întrebuinţare
-fabricarea plicurilor şi a cărţilor poştale
-fabricarea de agende, carnete, registre, formulare pentru evidenţă contabilă şi pentru afaceri ale căror informaţii imprimate nu reprezintă caracteristica principală
-fabricarea cutiilor, mapelor şi truselor de scris care conţin seturi de hârtie

Această clasă exclude:
-tipărirea produselor din hârtie, vezi 181

1724 Fabricarea tapetului
Această clasă include:
-fabricarea tapetului din hârtie şi a altor materiale similare pentru lipit pe pereţi, inclusiv tapete acoperite cu vinil şi tapetul textil

Această clasă exclude:
-fabricarea hârtiei şi cartonului în vrac, vezi 1712
-fabricarea tapetului din material plastic, vezi 2229

1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
Aceasta clasă include:
-fabricarea etichetelor
-fabricarea hârtiei şi a cartonului de filtru
-fabricarea bobinelor, mosoarelor, canetelor, etc. din hârtie şi carton.
-fabricarea cofrajelor de ouă şi a altor produse de ambalat din pastă turnată
-fabricarea cartelelor de hârtie sau carton, utilizate la maşinile de tricotat Jacquard

Aceasta clasă exclude:
-fabricarea cărţilor de joc, vezi 3240
-fabricarea jocurilor şi jucăriilor din hârtie şi carton, vezi 3240

18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Aceasta diviziune include tipărirea de produse cum sunt : ziare, cărţi, periodice, formulare comerciale, felicitări şi alte materiale şi lucrări anexe cum sunt lucrările de legătorie, serviciile de înregistrare pe suporţi şi digitizarea imaginilor.
Activităţile anexe incluse aici sunt parte integrantă a industriei poligrafice şi acestea furnizează aproape întotdeauna un produs (o placă tipografică, o carte legată sau un compact disc ori un fişier) care este parte integrantă a industriei poligrafice.
Procesele utilizate in industria poligrafică includ o mare varietate de metode de transfer a imaginilor de pe un
clişeu, ecran sau fişier electronic pe un suport din: hârtie, material plastic, metal, material textil sau lemn.
Cele mai utilizate metode de transfer a unei imagini de pe o placă tipografică sau ecran pe un mediu sunt
reprezentate de tipărirea litografică, gravare sau tipărirea flexografică. Adesea fişierele de calculator sunt utilizate in scopul acţionării directe a mecanismului de tipărire pentru a crea imaginea sau pentru a fi utilizate de alte tipuri de echipamente (imprimante digitale sau non impact/cu jet). Deşi tipărirea si editarea se pot efectua de către aceeaşi unitate (de exemplu un ziar), aceste activităţi, distincte, sunt tot mai rar efectuate in aceeaşi locaţie.
Această diviziune include de asemenea reproducerea înregistrărilor, cum sunt CD-uri, înregistrări video, programe de calculator (software), pe discuri sau benzi, etc.
Aceasta diviziune exclude activităţi de informaţii şi comunicaţii, vezi secţiunea J.

181 Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi
Această grupa include activităţi de tipărire a ziarelor, cărţilor, publicaţiilor periodice, formularelor comerciale,
felicitărilor şi a altor materiale şi activităţi conexe, ca de exemplu: servicii de legătorie, de reproducere pe clişee sau de reproducere digitală.
Tipărirea poate fi făcută utilizând diferite tehnici şi poate fi efectuată pe diferite materiale.

1811 Tipărirea ziarelor
Această clasă include de asemenea:
-tipărirea altor publicaţii periodice care apar de cel puţin patru ori pe săptămână

Această clasă exclude:
-activităţi de editare, vezi 581
-fotocopierea documentelor, vezi 8219

1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
Această clasă include:
-tipărirea revistelor şi a altor publicaţii periodice, care apar mai rar de patru ori pe săptămână
-tipărirea de cărţi şi broşuri, partituri şi manuscrise muzicale, hărţi, atlase, afişe, cataloage publicitare, prospecte şi alte tipărituri publicitare, timbre poştale şi fiscale, bilete de bancă, cecuri şi alte titluri fiduciare, carduri, albume, agende, calendare şi alte imprimate comerciale, produse de papetărie personalizate şi alte imprimate, tipărire efectuată cu ajutorul presei de tipar înalt, a offset-ului, a fotogravurii, a imprimării flexografice, serigrafice şi a altor prese de tipărit, maşini de multiplicat, imprimante de calculator, maşini de tipărit in relief, inclusiv maşini de tipărire rapida
-tipărirea direct pe suport textil, pe material plastic, pe sticlă, metal, lemn si ceramică
Materialul tipărit poseda dreptul de reproducere (copyright).
Această clasă include de asemenea:
-tipărirea de etichete şi plăcuţe metalice prin litografiere, gravare, tipărire flexografică, şi alte metode

Aceasta clasă exclude:
-imprimarea materialelor textile şi a articolelor de îmbrăcăminte, vezi 1330
-fabricarea articolelor de papetărie (agende, registre, registre de conturi, formulare comerciale, etc) atunci când informaţia tipărită nu este principala caracteristică, vezi 1723
-activităţi de editare, publicare, vezi 581

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
Această clasă include:
-lucrări de culegere, fotoculegere, introducere de date, inclusiv scanare şi recunoaşterea optică a caracterelor, aranjare electronică;
-lucrări de prelucrare a fişierelor de date pentru aplicaţii multimedia (tipărire pe hârtie, CD-uri, Internet)
-lucrări de realizare a plăcilor tipografice, inclusiv fixarea imaginii şi a paginilor cu ilustraţii (pentru tipar înalt şi
offset)
-lucrări de pregătire a cilindrilor : gravarea cilindrilor pentru tipărirea gravurilor
-lucrări de prelucrare, executate direct pe placă (inclusiv plăci din fotopolimeri)
-lucrări de prelucrare a plăcilor tipografice şi matriţelor pentru imprimarea sau tipărire în relief
-activităţi de pregătire:
-lucrări artistice cu caracter tehnic, ca de exemplu: pregătirea pietrelor şi blocurilor de lemn pentru
litografie
-suporţi de prezentare de exemplu: diapozitive şi alte forme de prezentare
-schiţe, proiecte, copii/imitaţii
-şpalturi

Această clasă exclude:
-activităţi de design specializat, vezi 7410

1814 Legătorie şi servicii conexe
Această clasă include:
-lucrări de legătorie, probe de tipar şi servicii de post tipărire ca servicii conexe ale activităţii de tipărire, ca de
exemplu lucrări de legătorie şi finisare a cărţilor, broşurilor, revistelor, cataloagelor, etc. prin: pliere, tăiere,
ajustare, asamblare, tighelire, coasere, lipire, tăiere şi aranjare a paginilor, încleiere, colaţionare, însăilare,
aurire, legare în spirală şi legare cu fire de material plastic
-lucrări de legătorie şi finisare a hârtiei tipărite sau a cartonului tipărit prin pliere, gofrare, perforare, ştanţare,
profilare, încleiere, laminare
-servicii de finisare pentru CD-ROM-uri
-servicii de personalizare a articolelor de corespondenţă cum ar fi: personalizare, pregătirea plicurilor
-alte activităţi de finisare ca de exemplu: poansonare, gravare sau marcare, copiere în alfabetul Brille

182 Reproducerea înregistrărilor

1820 Reproducerea înregistrărilor
Această clasă include:
-reproducerea după matriţă a plăcilor de gramofon, CD-urilor şi casetelor cu muzică sau cu alte înregistrări
sonore
-reproducerea după copia master a discurilor, CD-urilor si casetelor cu filme şi alte înregistrări video
-reproducerea după copia master a înregistrărilor informatice pe CD-uri sau pe benzi

Această clasă exclude:
-reproducerea materialelor tipărite, vezi 1811, 1812
-editarea/publicarea produselor software, vezi 582
-producerea şi distribuirea de filme, casete video şi filme pe DVD sau pe suporturi similare, vezi 5911, 5912, 5913
-reproducerea filmelor destinate proiecţiei în cinematografe, vezi 5912
-producerea de copii master pentru discuri sau pentru materiale audio, vezi 5920

19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
Această diviziune include transformarea petrolului brut şi a cărbunelui în produse finite. Procesul dominant este rafinarea petrolului care implică separarea petrolului brut în produse componente prin tehnici de cracare
şi distilare.
Această diviziune include de asemenea fabricarea, pentru uzul propriu, a unor produse caracteristice (cocs, butan, propan, benzină, kerosen, ulei combustibil) precum şi servicii de prelucrare ( de exemplu: rafinare) pentru terţi.
Această diviziune include fabricarea gazelor (etan, propan, butan) ca produse de rafinărie.
Nu este inclusă fabricarea unor astfel de gaze în alte unităţi (2014), fabricarea gazelor industriale (2011),
extracţia gazelor naturale (metan, etan, butan, propan) (0620) şi fabricarea combustibililor gazoşi, alţii decât cei proveniţi din prelucrarea petrolului (de exemplu: gaz provenit din prelucrarea cărbunelui, din apă gazoasă, din procese gazogene, din uzine de gaz (3521). Fabricarea produselor petrochimice din petrol rafinat este clasificată la diviziunea 20.

191 Fabricarea produselor de cocserie

1910 Fabricarea produselor de cocserie
Această clasă include:
-activităţi derulate în cocserii
-producerea cocsului şi a semicocsului
-producerea gudroanelor de cărbune şi lignit
-producerea gazului de cocserie
-producerea cărbunelui brut şi a gudronului de lignit

-aglomerarea cocsului
Această clasă exclude:
-fabricarea combustibilului sub forma de brichete de cărbune, vezi 1920

192 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
Această clasă include fabricarea combustibililor lichizi sau gazoşi şi a altor produse din petrol brut, din minereuri bituminoase sau alte produse obţinute prin fracţionarea acestora. Rafinarea petrolului implică una sau mai multe activităţi ca: fracţionare, distilare directă a petrolului brut; cracare
Această clasă include:
-producţia combustibilului pentru motoare: benzină, kerosen, etc
-producţia altor combustibili: ulei combustibil uşor, mediu şi greu, gaze de rafinărie ca: etan, propan, butan, etc
-fabricarea uleiurilor sau unsorilor lubrifiante din ţiţei, inclusiv din reziduuri de ţiţei
-fabricarea produselor pentru industria petrochimică şi pentru prepararea mixturilor asfaltice
-fabricarea de diverse produse ca: white spirit, vaselină, parafină, vaselina rectificată, etc.
-fabricarea brichetelor de ţiţei
-alcătuirea amestecurilor biocombustibile, de exemplu amestecarea alcoolurilor cu petrol (gasohol)
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea brichetelor din turbă
-fabricarea brichetelor combustibile din cărbune superior şi lignit
20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
Această diviziune se bazează pe transformarea materiilor prime organice şi anorganice printr-un proces chimic şi realizarea de produse. Ea face distincţie între producţia substanţelor chimice de bază, care cuprind prima grupă industrială şi fabricarea produselor intermediare şi finale obţinute prin prelucrarea ulterioară a substanţelor chimice de bază, care formează restul grupelor acestei industrii.

201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare
Această grupă include fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi compuşilor pe bază de azot precum şi a materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare.

2011 Fabricarea gazelor industriale
Această clasă include:
-fabricarea gazelor industriale sau medicale, lichefiate sau comprimate:
-gaze primare
-aer lichefiat sau comprimat
-gaze de refrigerare
-gaze industriale mixte
-gaze inerte ca bioxidul de carbon
-gaze izolatoare

Această clasă exclude:
-extracţia de metan, etan, butan sau propan, vezi 0620
-fabricarea, în rafinării a gazelor combustibile pe bază de etan, butan sau propan, vezi 1920
-fabricarea combustibililor gazoşi din cărbune, deşeuri, etc., vezi 3521

2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
Această clasă include:
-fabricarea coloranţilor şi pigmenţilor, din orice sursă, în forma de bază sau concentrată
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea produselor de tipul celor folosite ca agenţi fluorescenţi sau ca substanţe luminofore

Această clasă exclude:
-fabricarea vopselelor şi pigmenţilor preparaţi, vezi 2030

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
Această clasă include fabricarea de substanţe chimice prin utilizarea unor procese de bază. Producţia rezultată din aceste procese constă, de obicei, din elemente chimice individuale sau din compuşi ce pot fi identificaţi distinct.
Această clasă include:
-fabricarea substanţelor chimice (exceptând gazele industriale şi metale de bază)
-fabricarea acizilor anorganici cu excepţia acidului nitric
-fabricarea alcaloizilor, a altor produse bazice anorganice, a leşiilor, exceptând amoniacul
-fabricarea altor compuşi anorganici
-calcinarea piritelor de fier
-obţinerea apei distilate
Această clasă include de asemenea:
-îmbogăţirea minereurilor de uraniu şi thoriu

Această clasă exclude:
-fabricarea gazelor industriale, vezi 2011
-fabricarea îngrăşămintelor şi compuşilor pe bază de azot, vezi 2015
-fabricarea amoniacului, vezi 2015
-fabricarea clorurii de amoniu, vezi 2015
-fabricarea nitriţilor şi a nitraţilor de potasiu, vezi 2015
-fabricarea carbonaţilor de amoniu, vezi 2015
-fabricarea apei distilate aromatice, vezi 2059
-fabricarea metalelor de bază, vezi diviziunea 24

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
Această clasă include fabricarea de substanţe chimice prin procese de bază, cum sunt cracarea termică, catalitică şi distilarea. Producţia rezultată constă de obicei din substanţe chimice separate sau compuşi ce
pot fi identificaţi distinct din punct de vedere chimic.
Această clasă include:
-fabricarea substanţelor chimice organice de bază:
-hidrocarburi aciclice, saturate şi nesaturate
-hidrocarburi ciclice, saturate şi nesaturate
-alcooli aciclici şi ciclici
-acizi mono şi poli-carboxilici, inclusiv acidul acetic
-alţi compuşi cu funcţii oxigenate, inclusiv aldehide, cetone, chinone şi compuşi cu funcţie duală sau
poli-oxigenată
-glicerolul sintetic
-compuşi organici cu funcţii azotate, inclusiv amine
-fermentarea porumbului, a cartofului, a trestiei de zahăr sau a produselor similare, pentru producerea . de alcool şi esteri
-alţi compuşi organici, inclusiv produse obţinute prin distilarea lemnului (de exemplu mangalul)
-fabricarea produselor aromatice sintetice
-distilarea gudronului de cărbune

Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor plastice în forme primare, vezi 2016
-fabricarea cauciucului sintetic în forme primare, vezi 2017
-fabricarea glicerolului natural, vezi 2041
-fabricarea uleiurilor esenţiale, vezi 2053
-fabricarea acizilor salicilici şi O-acetilsalicilici, vezi 2110

2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
Această clasă include:
-fabricarea îngrăşămintelor:
-îngrăşăminte azotoase, fosfatice sau potasice, simple sau complexe
-uree, fosfaţi naturali bruţi şi săruri de potasiu naturale brute
-fabricarea altor produse azotoase:
-acid nitric şi acid sulfonitric, amoniac, clorură de amoniu, carbonat de amoniu, nitriţi şi nitraţi de . . . potasiu
Această clasă include de asemenea:
-producerea pământului de flori având ca principal component turba
-producerea amestecurilor de pământ de flori din pământ natural, nisip, argilă şi minerale

Această clasă exclude:
-extracţia de guano, vezi 0891
-fabricarea produselor agrochimice, cum sunt pesticidele, vezi 2020
-producerea compostului din deşeuri organice, vezi 3821

2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
Această clasă include fabricarea de răşini, materiale plastice, elastomeri termoplastici nevulcanizabili; mixturi şi amestecuri de răşini, pe bază de comandă precum şi fabricarea răşinilor sintetice.
Această clasă include:
-fabricarea de materiale plastice în forme primare:
-polimeri, inclusiv cei din etilenă, propilenă, stiren, clorură de vinil, acetat de vinil şi acrilice,
-poliamide
-răşini fenolice şi epoxidice şi poliuretan
-răşini alchidice şi poliesterice şi polieteri
-siliconi
-modificatori ionici pe bază de polimeri
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea celulozei chimice şi a derivatelor sale

Această clasă exclude:
-fabricarea fibrelor, filamentelor şi firelor textile (artificiale şi sintetice), vezi 2060
-reciclarea produselor din material plastic, vezi 3832

2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
Această clasă include:
-fabricarea cauciucului sintetic in forme primare:
-cauciuc sintetic
-fracţiuni chimice
-fabricarea amestecurilor de: cauciuc sintetic şi natural sau cauciuc sub forma de gumă (balata)

202 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
Această clasă include:
-fabricarea insecticidelor, rodenticidelor, fungicidelor, ierbicidelor, acaricidelor, molusticidelor, biocidelor
-fabricarea inhibitorilor de germinare, a biostimulatorilor
-fabricarea dezinfectanţilor (pentru agricultură şi alte scopuri)
-fabricarea altor produse agrochimice n.c.a.

Această clasă exclude:
-fabricarea îngrăşămintelor artificiale şi a compuşilor pe bază de azot, vezi 2015

203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
Această clasă include:
-fabricarea vopselelor, emailurilor şi lacurilor
-fabricarea pigmenţilor şi coloranţilor, a opacifianţilor şi a culorilor;
-fabricarea emailurilor vitroase şi a glazurilor, a angobelor şi substanţelor similare
-fabricarea masticurilor
-fabricarea compuşilor pentru călăfuit navele şi a preparatelor nerefractare similare, de umplere sau de acoperire a suprafeţelor
-fabricarea solvenţilor şi diluanţilor organici complecşi
-fabricarea vopselei gata preparate sau a solvenţilor pentru lacuri
-fabricarea cernelii de tipar

Această clasă exclude:
-fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor în formă de bază sau concentrată , vezi 2012
-fabricarea cernelei de scris şi desenat, vezi 2059

204 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie

2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
Această clasă include:
-fabricarea agenţilor organici activi, de suprafaţă;
-fabricarea de hârtie, vată, fetru, impregnate sau acoperite cu săpun sau detergent
-fabricarea glicerolului
-fabricarea săpunului, exceptând săpunurile cosmetice
-fabricarea preparatelor active, de suprafaţă:
-prafuri de curăţat sub formă solidă sau lichidă, precum şi detergenţi
-preparate pentru spălatul vaselor
-balsamuri pentru materiale textile
-fabricarea produselor de curăţat si lustruit:
-preparate pentru parfumarea şi dezodorizarea camerelor
-ceară artificială şi ceară preparată
-paste şi creme de lustruit pielea
-paste şi creme de lustruit lemnul
-produse de lustruit pentru caroserii, sticlă şi metal
-paste şi prafuri de curăţat, inclusiv hârtie, vată, etc. acoperite sau impregnate cu acestea

Această clasă exclude:
-fabricarea de compuşi ai căror componente pot fi identificate distinct, vezi 2013; 2014
-fabricarea glicerolului, sintetizat din produse petroliere, vezi 2014
-fabricarea săpunurilor cosmetice, vezi 2042

2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
Această clasă include:
-fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă):
-parfumuri şi apă de toaletă
-produse de înfrumuseţare şi machiaj
-produse pentru bronzat şi pentru prevenirea arsurilor solare
-produse pentru manichiură şi pedichiură
-şampoane, lacuri fixative pentru păr, produse pentru ondulat şi îndreptat părul
-produse pentru igiena bucală şi dentară, inclusiv preparate pentru fixarea danturii false
-produse pentru bărbierit, inclusiv produse care se folosesc înainte şi după bărbierit
-deodorante şi săruri de baie
-depilatoare
-fabricarea săpunului cosmetic

Această clasă exclude:
-extragerea şi rafinarea uleiurilor esenţiale naturale, vezi 2053

205 Fabricarea altor produse chimice
Această grupă include fabricarea explozibililor şi a produselor pirotehnice, cleiurilor, uleiurilor esenţiale şi altor produse chimice neclasificate anterior, ca de exemplu produse chimice pentru uz fotografic (incluzând filme şi hârtie fotografică), a preparatelor compozite folosite pentru diagnosticare medicală, etc.

2051 Fabricarea explozivilor
Această clasă include:
-fabricarea pulberilor propulsive
-fabricarea explozivilor şi a produselor pirotehnice, inclusiv capse, detonatoare, torţe de semnalizare, etc.
Această clasă include de asemenea
-fabricarea chibriturilor

2052 Fabricarea cleiurilor
Această clasă include:
-fabricarea cleiurilor şi a adezivilor, inclusiv cleiuri şi adezivi pe bază de cauciuc

Această clasă exclude:
-fabricarea gelatinei şi a derivatelor sale, vezi 2059

2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
Această clasă include:
-fabricarea extractelor din produse aromatice naturale
-fabricarea răşinilor
-fabricarea mixturilor de produse odorifere, utilizate la prepararea parfumurilor sau alimentelor

Această clasă exclude:
-fabricarea produselor aromatice sintetice, vezi 2014
-fabricarea parfumurilor şi a produselor de toaletă, vezi 2042

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea plăcilor fotografice, a filmelor, a hârtiei fotosensibile şi a altor materiale fotosensibile neexpuse
-fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
-fabricarea gelatinei şi a derivatelor sale
-fabricarea diferitelor produse chimice:
-peptone, derivaţi ai peptonelor, alte substanţe proteice şi derivatele lor n.c.a.
-uleiuri şi grăsimi modificate chimic
-materiale folosite la finisarea materialelor textile şi a pielii
-pulberi şi paste utilizate la alămire, cositorire, lipire, sudură
-decapanţi pentru metale
-aditivi pentru cimenturi
-carbon activat, aditivi pentru lubrifianţi, acceleratori pentru prepararea cauciucului, catalizatori şi alte produse chimice de uz industrial
-preparate antidetonante, antigeluri, lichide pentru transmisia hidraulică
-reactivi complecşi de diagnostic şi laborator
Această clasă include de asemenea
-fabricarea cernelii de scris şi desenat

Această clasă exclude:
-fabricarea produselor chimice, în vrac, vezi 2013, 2014
-fabricarea apei distilate, vezi 2013
-fabricarea altor substanţe chimice organice de bază, vezi 2014
-fabricarea cernelii de tipar, vezi 2030
-fabricarea adezivilor pe bază de bitum, vezi 2399

206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
Această clasă include:
-fabricarea de câlţi din filamente artificiale şi sintetice
-fabricarea firelor sintetice sau artificiale, necardate, pieptănate, sau prelucrate în alt mod, utilizate pentru filarea în fire
-fabricarea firelor toarse sintetice şi artificiale, inclusiv a firelor de înaltă rezistenţă .
-fabricarea monofilamentelor sau a benzilor înguste, sintetice sau artificiale

Această clasă exclude:
-filarea fibrelor artificiale sau sintetice, vezi 1310
-fabricarea aţei din fibre sintetice sau artificiale, vezi 1310

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
Această diviziune include fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice.
Această diviziune include şi fabricarea produselor chimice medicinale şi a produselor naturiste.
211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
Această clasă include:
-producerea de substanţe active din punct de vedere medicinal, ce urmează a fi utilizate pentru proprietăţile lor farmacologice, la fabricarea medicamentelor: antibiotice, vitamine de bază, acid salicilic şi O-acetilsalicilic, etc.
-prelucrarea sângelui
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea zaharurilor pure din punct de vedere chimic
-prelucrarea secreţiilor glandelor şi fabricarea extractelor glandulare

212 Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
Această clasă include:
-fabricarea medicamentelor:
-antiseruri şi alte fracţii ale sângelui
-vaccinuri
-diverse medicamente, inclusiv preparate homeopatice
-fabricarea produselor chimice contraceptive pentru uz extern şi medicamente contraceptive hormonale
-fabricarea preparatelor de diagnosticare medicală, inclusiv teste de sarcină
-fabricarea substanţelor de diagnosticare radioactivă in-vivo
-fabricarea de substanţe farmaceutice biotehnice
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea vatei, tifonului, feşelor, bandajelor medicinale impregnate, a catgutului chirurgical, etc.
-fabricarea produselor naturiste (prin măcinare, sortare) pentru uz farmaceutic

Această clasă exclude:
-fabricarea infuziilor de plante (mentă, verbină, muşeţel), etc. vezi 1083
-fabricarea materialelor pentru plombe dentare şi a cimentului dentar, vezi 3250
-fabricarea cimenturilor pentru reconstrucţia oaselor, vezi 3250
-fabricarea perdelelor, cortinelor chirurgicale, vezi 3250
-comerţul en gros cu produse farmaceutice, vezi 4646
-comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice, vezi 4773
-activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul produselor farmaceutice şi a produselor farmaceutice biotehnice, vezi 721
-ambalarea produselor farmaceutice, vezi 8292

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice se caracterizează prin materiile prime utilizate. Aceasta nu înseamnă însă, că toate produsele fabricate din aceste materiale se încadrează, in mod necesar, în această subsecţiune.

221 Fabricarea articolelor din cauciuc
Această grupă include fabricarea produselor din cauciuc.

2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
Această clasă include:
-fabricarea anvelopelor din cauciuc pentru vehicule, echipamente, maşini mobile, aeronave, jucării, mobilă şi alte utilizări:
-anvelope pneumatice
-anvelope pline (solide) şi anvelope elastice
-fabricarea camerelor de aer pentru anvelope;
-fabricarea suprafeţelor (benzilor) de rulare iterşanjabile, a flapsurilor, a benzilor (,,cocoaşă de camilă”), pentru recondiţionarea anvelopelor, etc.
-reconstruirea şi reşaparea anvelopelor

Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului, vezi 2219
-repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor şi a camerelor de aer, vezi 4520

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
Această clasă include:
-fabricarea altor produse din cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat, vulcanizat sau rigidizat:
-plăci, foi, benzi, baghete, profile din cauciuc
-tuburi, conducte şi furtunuri din cauciuc
-curele de transmisie sau benzi transportoare din cauciuc
-articole de igienă din cauciuc: prezervative, tetine, buiote, etc.
-articole de îmbrăcăminte din cauciuc (doar dacă sunt realizate prin lipire şi nu prin coasere)
-pingele şi alte părţi de încălţăminte din cauciuc
-aţă şi frânghie din cauciuc
-fire şi ţesături cauciucate
-inele şi garnituri din cauciuc
-învelişuri de cauciuc, pentru role
-saltele gonflabile din cauciuc
-baloane gonflabile
-fabricarea periilor din cauciuc
-fabricarea ţevilor din cauciuc rigidizat
-fabricarea pieptenilor, acelor de par, bigudiurilor şi articolelor similare din cauciuc
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea materialelor din cauciuc pentru reparaţii
-fabricarea materialelor textile impregnate, învelite, acoperite sau laminate cu cauciuc, când cauciucul reprezintă principalul constituent
-fabricarea saltelelor de pat umplute cu apă, din cauciuc
-fabricarea căştilor de baie şi a şorţurilor din cauciuc
-fabricarea costumelor impermeabile şi costumelor de scafandru din cauciuc
-fabricarea articolelor din cauciuc pentru utilizări sexuale

Această clasă exclude:
-fabricarea suportului textil pentru anvelope, vezi 1346
-fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din ţesături elastice, vezi 1414, 1419
-fabricarea încălţămintei de cauciuc, vezi 1520
-fabricarea cleiurilor şi adezivilor pe bază de cauciuc, vezi 2052
-fabricarea benzilor ,,cocoaşă de cămilă”, vezi 2211
-fabricarea de plute şi bărci pneumatice, vezi 3011, 3012
-fabricarea saltelelor din cauciuc spongios neacoperit, vezi 3103
-fabricarea articolelor pentru sport din cauciuc, cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte, vezi 3230
-fabricarea jocurilor şi jucăriilor din cauciuc (inclusiv bazine, bărci, animale, mingi şi alte articole gonflabile din
cauciuc pentru copii), vezi 3240
-recuperarea cauciucului, vezi 3832

222 Fabricarea articolelor din material plastic
Această grupă cuprinde operaţiuni de prelucrare a răşinilor plastice de primă utilizare sau reciclate şi
transformarea lor în produse intermediare sau finite, prin presare, extruziune, injecţie, suflare şi turnare.
Procesul de producţie este de aşa natură încât se poate obţine o mare varietate de produse.

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
Această clasă include:
-fabricarea produselor semifinite din materiale plastice:
-plăci, folii, blocuri, peliculă, foi, benzi, etc.(auto-adezive sau nu)
-fabricarea produselor finite din material plastic
-tuburi, conducte, furtunuri şi fitting-urile lor, din material plastic
-celofan în formă continuă sau foi

Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor plastice în forme primare, vezi 2016
-fabricarea articolelor din cauciuc sintetic sau natural, vezi 221

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Această clasă include:
-fabricarea articolelor din material plastic, utilizate pentru ambalarea mărfurilor:
-pungi, saci, containere, cutii, lăzi, bidoane, flacoane, recipiente, etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor de voiaj din material plastic, vezi 1512

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
Această clasă include:
-fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii:
-uşi, ferestre, tocuri, obloane şi articole similare, din plastic
-bazine, rezervoare;
-articole pentru pardoseli din material plastic, articole de acoperit pereţii sau plafonul, sub formă de . . suluri sau dale
-articole sanitare din material plastic: căzi, cuve de duş, chiuvete, lavoare, bideuri, bazine, etc.
-fabricarea articolelor din material plastic elastic pentru acoperit pardoseli, ca vinil, linoleum, etc.
-fabricarea pietrei artificiale

2229 Fabricarea altor produse din material plastic
Această clasă include:
-fabricarea de articole de menaj din material plastic (veselă, vase de bucătărie, articole de toaletă)
-fabricarea diverselor articole din plastic:
-căşti de protecţie din material plastic, piese izolante, părţi pentru corpuri de iluminat din material . . plastic, rechizite şcolare sau de birou, articole de îmbrăcăminte (numai dacă sunt lipite şi nu cusute), . fitting-uri pentru mobilă, statuete, curele de transmisie şi benzi transportoare, tapete autoadezive din . . . plastic, calapoade pentru pantofi din material plastic, tabachere pentru ţigări de foi şi ţigarete, piepteni, . bigudiuri din plastic, etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor de voiaj, din material plastic, vezi 1512
-fabricarea încălţămintei din material plastic, vezi 1520
-fabricarea mobilei din material plastic, vezi 3101, 3102, 3109
-fabricarea saltelelor din mase plastice spongioase, neacoperite, vezi 3103
-fabricarea articolelor pentru sport din plastic, vezi 3230
-fabricarea jocurilor şi jucăriilor din plastic, vezi 3240
-fabricarea instrumentelor medicale şi dentare din plastic, vezi 3250
-fabricarea articolelor de oftalmologie din material plastic, vezi 3250
-fabricarea căştilor de protecţie şi a altor echipamente de protecţie din material plastic, vezi 3299

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Această diviziune include activităţile de prelucrare a unei singure substanţe de origine minerală.
Această diviziune include fabricarea sticlei şi a articolelor de sticlă (de exemplu sticla plată, recipiente de sticlă, fibre de sticlă, articole tehnice din sticlă, etc.); a articolelor din ceramică, dale şi pardoseli din argilă arsă, ciment şi ipsos, de la materii prime până la realizarea de produse finite. Prelucrarea pietrei brute, a pietrei finisate şi a altor produse minerale este de asemenea inclusă în această diviziune.

231 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
Această grupă include fabricarea sticlei sub orice formă, realizată prin oricare procedeu şi a articolelor din sticlă.

2311 Fabricarea sticlei plate
Această clasă include:
-fabricarea sticlei plate, inclusiv a sticlei plate armată, a sticlei colorate sau cu tentă de culoare

2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
Această clasă include:
-fabricarea sticlei securit sau a sticlei trase în foi;
-fabricarea oglinzilor din sticlă
-fabricarea de izolatori cu mai mulţi pereţi din sticlă
2313 Fabricarea articolelor din sticlă
Această clasă include:
-fabricarea sticlelor şi a altor recipiente, din sticlă sau cristal
-fabricarea paharelor şi a altor articole casnice din sticlă şi cristal
Această clasă exclude:
-fabricarea jucăriilor din sticlă, vezi 3240

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
Această clasă include:
-fabricarea fibrelor de sticlă, inclusiv vată de sticlă şi produse neţesute obţinute din acestea

Această clasă exclude:
-fabricarea materialelor ţesute din fire de sticlă, vezi 1310
-fabricarea cablurilor din fibre optice pentru transmisia de date sau pentru transmisia de imagini în direct,
vezi 2731

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
Această clasă include:
-fabricarea articolelor de laborator, igienice sau farmaceutice din sticlă
-fabricarea de geamuri pentru ceasuri, sticlă optică şi elemente optice neprelucrate optic
-fabricarea articolelor de sticlă folosită pentru realizarea imitaţiilor de bijuterii
-fabricarea izolatorilor din sticlă
-fabricarea învelişurilor din sticlă, pentru lămpi
-fabricarea figurinelor din sticlă
-fabricarea dalelor de pavaj din sticlă
-fabricarea de sticlă sub formă de baghete şi tuburi

Această clasă exclude:
-fabricarea elementelor optice din sticlă prelucrată optic, vezi 2670
-fabricarea seringilor şi a altor echipamente medicale de laborator, vezi 3250

232 Fabricarea de produse refractare

2320 Fabricarea de produse refractare
Această clasă include fabricarea produselor intermediare din minereuri sau minerale nemetalice cum sunt nisipul, pietrişul, piatra sau argila.
Această clasă include:
-fabricarea de mortare, betoane refractare şi alte materiale refractare analoage
-fabricarea de produse ceramice refractare:
-produse ceramice termoizolatoare, din bioxid de siliciu;
-cărămizi refractare, blocuri şi dale, etc.
-retorte, creuzete, mufle, canule, tuburi, ţevi, etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea articolelor refractare ce conţin magnezită, dolomită, sau cromită

233 Fabricarea materialelor de construcţii din argilă
Această grupă include fabricarea materialelor de construcţie din argilă
2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
Această clasă include:
-fabricarea cărămizilor pentru făţuirea sobelor şi pereţilor, a cuburilor pentru mozaic, din ceramică nerefractară
-fabricarea plăcilor şi pavelelor pentru pavaj, din ceramică nerefractară

Această clasă exclude:
-fabricarea pietrei artificiale, vezi 2223
-fabricarea produselor din ceramică refractară, vezi 2320
-fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din ceramică, vezi 2332

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
Această clasă include:
-fabricarea de produse pentru construcţii, din argilă nerefractară
-fabricarea de cărămizi, ţigle, elemente de hornuri, tuburi, conducte, etc.
-fabricarea de elemente pentru pardosire, din argilă arsă

Această clasă exclude:
-fabricarea de produse din ceramică refractară, vezi 232
-fabricarea produselor ceramice nerefractare altele decât pentru construcţii, vezi 234

234 Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
Această grupă include fabricarea produselor finite din minereuri sau minerale nemetalice cum sunt nisipul,
pietrişul, piatra sau argilă.

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
Această clasă include:
-fabricarea de articole de menaj din ceramică şi alte produse pentru uz casnic şi de toaletă
-fabricarea de statuete şi alte articole ornamentale din ceramică

Această clasă exclude:
-fabricarea imitaţiilor de bijuterii, vezi 3213
-fabricarea jucăriilor din ceramică, vezi 3240

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
Această clasă include:
-fabricarea obiectelor sanitare din ceramică, de exemplu: chiuvete, căzi, bideuri, rezervoare de apă pentru toaletă, etc.
-fabricarea altor obiecte sanitare din ceramică

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 2320
-fabricarea materialelor ceramice pentru construcţie, vezi 233

2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
Această clasă include:
-fabricarea de izolatori electrici şi piese izolante din ceramică

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 2320

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
Această clasă include:
-fabricarea magneţilor din ceramică şi ferită
-fabricarea de articole din ceramică pentru laboratoare sau de uz industrial şi chimic

Această clasă exclude:
-fabricarea pietrei artificiale (de exemplu marmură artificială), vezi 2223
-fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 2320
-fabricarea materialelor ceramice pentru construcţii , vezi 233

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de vase, recipiente şi articole similare din ceramică folosite pentru transport sau ambalat
-fabricarea altor produse ceramice, n.c.a.

Această clasă exclude:
-fabricarea obiectelor sanitare din ceramică, vezi 2342
-fabricarea dinţilor artificiali, vezi 3250

235 Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului

2351 Fabricarea cimentului
Această clasă include:
-fabricarea de clincher şi ciment hidraulic, inclusiv ciment Portland, ciment aluminos, ciment de zgură şi ciment superfosfatic

Această clasă exclude:
-fabricarea mortarelor şi a betoanelor refractare, vezi 2320
-fabricarea betoanelor şi mortarelor gata preparate şi a betoanelor şi mortarelor uscate, vezi 2363, 2364
-fabricarea articolelor din ciment, vezi 2369
-fabricarea de ciment stomatologic, vezi 3250

2352 Fabricarea varului şi ipsosului
Această clasă include:
-fabricarea varului stins, nestins şi a varului hidraulic
-fabricarea ipsosului din ghips calcinat sau sulfat calcinat
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea dolomitei calcinate

Această clasă exclude:
-fabricarea articolelor din ipsos, vezi 2362, 2369

236 Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Această clasă include:
-fabricarea de articole prefabricate din beton, ciment sau piatră artificială pentru construcţii:
-dale, pietre de pavaj, cărămizi, borduri, foi, panouri, ţevi, stâlpi
-fabricarea de componente structurale prefabricate din ciment, beton sau piatră artificială pentru clădiri şi
construcţii industriale

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
Această clasă include:
-fabricarea de produse pe bază de ipsos pentru construcţii:
-plăci, foi şi alte elemente arhitecturale, etc.

2363 Fabricarea betonului
Această clasă include:
-fabricarea betoanelor şi mortarelor gata preparate precum şi a amestecurilor uscate pentru mortare şi betoane

Această clasă exclude:
-fabricarea cimenturilor refractare, vezi 2320

2364 Fabricarea mortarului
Această clasă include:
-fabricarea mortarelor sub formă de pulbere

Această clasă exclude:
-fabricarea mortarelor refractare, vezi 2320
-fabricarea betoanelor şi mortarurilor uscate, vezi 2363

2365 Fabricarea produselor din azbociment
Această clasă include:
-fabricarea de produse pentru construcţii, pe bază de substanţe vegetale(talaş, paie, trestie, stuf) aglomerate cu ciment, ipsos sau alt liant mineral
-fabricarea articolelor din azbo-ciment sau din ciment cu fibre de celuloză sau altele similare cum ar fi:
-foi ondulate şi de alte tipuri, panouri, ţigle, tuburi, ţevi, rezervoare, vase, bazine, chiuvete, butelii, , mobilă, cadre de ferestre, etc.

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Această clasă include:
-fabricarea altor produse din beton, ciment, ipsos sau piatră artificială:
-statui, mobilier, basoreliefuri, vaze, ghivece de flori, etc.

237 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
Această clasă include:
-tăierea, fasonarea şi prelucrarea pietrei pentru a fi utilizate în construcţia de clădiri, de monumente funerare, de drumuri, ca material de acoperire, etc.
-fabricarea mobilierului de piatră

Această clasă exclude:
-activităţi în cariere, de exemplu producţia de pietre neprelucrate, vezi 0811
-producţia de pietre de moară, pietre abrazive şi produse similare, vezi 239

239 Fabricarea produselor abrazive ṣi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
Această grupă include fabricarea altor produse din minerale nemetalice.

2391 Fabricarea de produse abrazive
Această clasă include:
-fabricarea pietrelor de moară, a pietrelor de şlefuit sau polizat şi a produselor abrazive naturale sau artificiale pe suport, inclusiv produse aplicate pe un suport moale, de exemplu hârtie abrazivă

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea materialelor de fricţiune şi a pieselor cu baza din substanţă minerală sau celuloză
-fabricarea de materiale minerale izolatoare:
-vată minerală, azbest şi alte produse similare; vermiculită exfoliată; argile expandate şi izolanţi termici,
izolanţi fonici sau absorbanţi fonici
-fabricarea de articole din diverse substanţe minerale:
-mică prelucrată şi articole din mică, din turbă, din grafit (altele decât cele electrice), etc.
-fabricarea articolelor din bitum, sau din materiale similare, de exemplu adezivi pe bază de bitum, smoală de
cărbune, etc.
-fabricarea fibrelor şi produselor din carbon şi grafit (exceptând electrozii şi aplicaţiile electrice)
-fabricarea corindonului artificial

Această clasă exclude:
-fabricarea vatei de sticlă şi a produselor neţesute din aceasta, vezi 2314
-fabricarea electrozilor din grafit, vezi 2790

24 Industria metalurgică
Această diviziune include activităţi de turnare şi/sau rafinare a metalelor feroase şi neferoase din minereu, lingouri sau deşeuri, utilizând tehnologii metalurgice diverse. Această diviziune cuprinde şi fabricarea de aliaje metalice şi superaliaje, prin introducerea de elemente chimice în metalele pure.
Produsele rezultate după topire şi rafinare, de obicei sub formă de lingouri, sunt prelucrate prin laminare, tragere sau extrudare, pentru a obţine table, benzi, bare, tije, sârmă sau fire, ţevi şi diferite profile, ori sunt folosite, în stare topită, la realizarea de piese turnate şi de alte produse metalice.

241 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
Această grupă include activităţi de rafinare a minereului de fier; elaborarea fontei de primă fuziune sub
formă topită sau solidă, elaborarea oţelului din fontă; fabricarea feroaliajelor şi a produselor din oţel.

2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
Această clasă include:
-producţia de fontă brută sub formă de lingouri, blocuri şi alte forme primare
-producţia de feroaliaje
-fabricarea de produse feroase prin rafinarea directă a fontei
-producerea de otel de înaltă puritate prin electroliză sau alte procedee chimice
-retopirea deşeurilor de lingotieră de fontă sau oţel
-producerea granulelor şi a pulberii de fontă sau oţel
-producerea oţelului sub formă de lingouri sau alte forme primare
-producerea de semifabricate din oţel
-fabricarea de produse plate din oţel, prin laminare la rece şi la cald
-fabricarea barelor şi a tijelor din oţel prin laminare la cald
-fabricarea profilelor cu secţiune deschisă prin laminare la cald, din oţel
-fabricarea de palplanşe şi profile deschise sudate, din oţel
-fabricarea de profile pentru căi de rulare (şine), din oţel

Această clasă exclude:
-laminarea la rece a barelor, vezi 2431

242 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
Această clasă include:
-fabricarea tuburilor şi ţevilor cu secţiune circulară sau rectangulară şi a ţaglelor cu secţiune circulară pentru
prelucrări ulterioare prin laminare la cald, extrudare la cald sau prin alte tehnologii de prelucrare la cald a unui
produs intermediar, produs ce poate fi sub formă de bară sau bloc obţinut prin laminare la cald sau turnare
continuă
-fabricarea ţevilor şi tuburilor din semifabricate laminate şi extrudate la cald, prin procese de laminare sau
tragere la rece a ţevilor şi tuburilor cu secţiune circulară şi prin tragere la rece numai pentru ţevi şi tuburi cu
secţiune rectangulară şi profile tubulare
-fabricarea tuburilor şi ţevilor cu diametrul exterior de peste 406,4 mm, formate la rece din produse plate
laminate la cald, sudate longitudinal sau elicoidal
-fabricarea de tuburi şi ţevi cu secţiune circulară având diametrul exterior de 406,4 mm sau mai mic, prin formare continuă la rece sau la cald din produse plate obţinute prin laminare la cald sau rece, sudate longitudinal sau elicoidal şi a tuburilor şi ţevilor cu secţiune rectangulară, obţinute prin formare continuă la cald sau la rece din bandă laminată la cald sau la rece şi sudate longitudinal
-fabricarea tuburilor şi ţevilor de precizie, sudate longitudinal, având diametrul exterior de 406,4 mm sau mai
mic, obţinute prin formare la cald sau la rece din bandă laminată la cald sau la rece, destinată prelucrărilor ulterioare (laminare, tragere sau formare la rece) pentru obţinerea de ţevi şi profile rectangulare
-fabricarea de flanşe plate şi flanşe cu guler forjate realizate prin prelucrarea produselor din oţel laminate la cald
-fabricarea fitingurilor ce se montează prin sudură (coturi, reducţii), realizate prin forjarea tuburilor de oţel laminate la cald
-fitinguri filetate şi alte fitinguri de oţel nesudate pentru tuburi sau ţevi

Această clasă exclude:
-fabricarea tuburilor şi ţevilor din oţel, fără sudură, prin turnare centrifugală, vezi 2452

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului
Această grupă include fabricarea altor produse prin prelucrarea la rece a oţelului

2431 Tragere la rece a barelor
Această clasă include:
-fabricarea barelor şi profilelor din oţel, prin tragere la rece

Această clasă exclude:
-tragerea sârmei, vezi 2434

2432 Laminare la rece a benzilor înguste
Această clasă include:
-fabricarea produselor plate laminate din oţel acoperite sau nu, în colaci sau în bucăţi drepte, cu o lăţime mai
mică de 600 mm, obţinute prin relaminarea la rece a produselor plate sau a barelor de oţel laminate la cald

2433 Producţia de profile obţinute la rece
Această clasă include:
-fabricarea profilelor deschise din oţel obţinute prin laminări succesive la rece sau prin îndoirea produselor plate
-fabricarea prin formare sau îndoire la rece a foilor pliate şi a panourilor tip sandviş

2434 Trefilarea firelor la rece
Această clasă include:
-fabricarea de sârmă din oţel, prin trefilarea la rece a barelor din oţel

Această clasă exclude:
-fabricarea barelor şi a profilelor pline din oţel, prin tragere la rece vezi 2431
-fabricarea articolelor din sârmă, vezi 2593

244 Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase

2441 Producţia metalelor preţioase
Această clasă include:
-producţia metalelor preţioase de bază
-producţia şi rafinarea metalelor preţioase în formă brută sau prelucrată: aur, argint, platină etc., din minereu şi deşeuri
-producţia aliajelor din metale preţioase
-producţia semifabricatelor din metale preţioase
-producţia de metale comune, argintate
-producţia de metale comune sau argint, aurite
-producţia de platină precum şi de metale comune, aur sau argint, platinate
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea prin tragere a firelor din metale preţioase
-fabricarea foiţelor din metale preţioase prin laminare

Această clasă exclude:
-turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454
-fabricarea bijuteriilor din metale preţioase, vezi 3212

2442 Metalurgia aluminiului
Această clasă include:
-producerea aluminiului din alumină
-producerea aluminiului prin rafinarea electrolitică a deşeurilor de aluminiu
-producerea de aliaje pe baza de aluminiu
-producerea de semifabricate din aluminiu
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea prin tragere a sârmei din aluminiu
-producerea oxidului de aluminiu (alumina)
-producerea foliei de ambalaj din aluminiu
-fabricarea laminatelor de aluminiu din folii în care aluminiul este principalul component

Această clasă exclude:
-turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
Această clasă include:
-producerea de plumb, zinc şi cositor din minereuri
-producerea de plumb, zinc şi cositor prin rafinarea electrolitică a deşeurilor de plumb, zinc şi cositor
-producerea aliajelor de plumb, zinc şi cositor
-producerea de semifabricate din plumb, zinc şi cositor
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea prin tragere a sârmei din aceste metale
-producerea foilor de cositor

Această clasă exclude:
-turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2444 Metalurgia cuprului
Această clasă include:
-producerea de cupru din minereu
-producerea de cupru prin rafinarea electrolitică a deşeurilor de cupru
-producerea aliajelor de cupru
-producerea de benzi şi de fire fuzibile pe bază de cupru
-producerea semifabricatelor din cupru
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea prin tragere a sârmei de cupru

Această clasă exclude:
-turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2445 Producţia altor metale neferoase
Această clasă include:
-producerea de crom, mangan, nichel etc. din minereuri sau oxizi
-producerea de crom, mangan, nichel etc. prin rafinarea electrolitică şi aluminotermică a deşeurilor de crom,
mangan, nichel, etc.
-producerea aliajelor de crom, mangan, nichel, etc.
-producerea semifabricatelor din crom, mangan, nichel, etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea prin tragere a sârmei din aceste metale

Această clasă exclude:
-turnarea metalelor neferoase, vezi 2453, 2454

2446 Prelucrarea combustibililor nucleari
Această clasă include:
-producerea de uraniu din minereuri
-topirea şi rafinarea uraniului

245 Turnarea metalelor
Această grupă include fabricarea de produse semifinite şi diverse produse obţinute prin turnarea metalelor.

Această grupă exclude:
-fabricarea produselor turnate finite, cum sunt:
-cazane şi radiatoare, vezi 2521
-articole gospodăreşti obţinute prin turnare, vezi 2599

2451 Turnarea fontei
Această clasă include activităţile desfăşurate în turnătoriile de fontă.
Această clasă include:
-fabricarea semifabricatelor turnate din fontă
-fabricarea produselor turnate din fontă cenuşie
-fabricarea produselor turnate din fontă cu grafit nodular
-fabricarea produselor turnate din fontă maleabilă
-fabricarea tuburilor, ţevilor, profilelor turnate şi a fitingurilor pentru tuburi şi ţevi, din fontă
-fabricarea fitingurilor turnate pentru tuburi şi ţevi din oţel

2452 Turnarea oţelului
Această clasă include activităţile desfăşurate în oţelării:
-fabricarea semifabricatelor turnate din oţel
-fabricarea produselor finite turnate din oţel
-fabricarea ţevilor şi tuburilor fără sudura din oţel prin turnare centrifugală

2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
Această clasă include:
-fabricarea semifabricatelor turnate din aluminiu, magneziu, titan, zinc, etc.
-fabricarea produselor turnate din metale uşoare

2454 Turnarea altor metale neferoase
Această clasă include:
-fabricarea pieselor turnate din metale neferoase (exclusiv metale uşoare)
-fabricarea pieselor turnate din metale preţioase
-turnarea prin injecţie a pieselor din metale neferoase

25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
Această diviziune cuprinde fabricarea produselor din metal (containere, structuri şi alte părţi componente),
de obicei cu o funcţie statică, imobilă, spre deosebire de diviziunile următoare 26-30, care se referă la combinaţii sau asamblări ale unor astfel de produse metalice (uneori cu alte materiale) în unităţi complexe care, dacă nu sunt în totalitate electrice, electronice sau optice, funcţionează cu părţi componente mobile. Fabricarea armamentului şi muniţiei este de asemenea inclusă în această diviziune.
Această diviziune exclude:
-activităţi ale unităţilor specializate de reparaţii şi întreţinere, vezi grupa 331
-instalarea specializată a maşinilor şi a altor bunuri în clădiri, vezi 3320

251 Fabricarea de construcţii metalice
Această grupă cuprinde fabricarea de construcţii metalice (cum ar fi structurile metalice sau părţi pentru
construcţii).

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
Această clasă include:
-fabricarea de structuri metalice pentru construcţii şi părţi componente ale acestora (turnuri, stâlpi, grinzi cu
zăbrele, poduri etc.)
-fabricarea de structuri metalice industriale (structuri pentru furnale, pentru echipamente de ridicat şi manevrat, etc.)
-fabricarea de construcţii prefabricate din metal:
-barăci metalice, elemente modulare pentru expoziţii etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea părţilor componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale, vezi 2530
-fabricarea dispozitivelor pentru asamblarea liniilor de cale ferată, vezi 2599
-fabricarea secţiunilor de nave, vezi 3011

2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
Această clasă include:
-fabricarea de uşi, ferestre, rame de uşi şi ferestre, praguri pentru uşi, obloane, din metal
-pereţi despărţitori din metal pentru fixarea pe podea

252 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi . . . . . cazane pentru încălzire centrală
Această grupă include fabricarea de rezervoare, radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală.

2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
Această clasă include:
-fabricarea de cazane şi radiatoare pentru încălzire centrală

Această clasă exclude:
-fabricarea de cuptoare electrice şi boilere (încălzitoare de apă), vezi 2751

2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
Această clasă include:
-fabricarea de rezervoare, cisterne şi containere metalice similare, instalate în mod normal ca dispozitive pentru stocare sau utilizate în procese industriale
-fabricarea de recipiente metalici pentru gaze comprimate sau lichefiate

Această clasă exclude:
-fabricarea de butoaie, bidoane, canistre, cuve, cutii metalice, etc. folosite în mod normal pentru transportarea şi/sau ambalarea mărfurilor (indiferent de dimensiune), vezi 2591
-fabricarea de containere pentru transport, vezi 2920
-fabricarea tancurilor (vehiculelor militare blindate), vezi 3040

253 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
Această grupă include fabricarea generatoarelor de aburi

2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
Această clasă include:
-fabricarea de generatoare de aburi sau a altor generatoare de vapori
-fabricarea de echipamente auxiliare utilizate pentru generatoarele de abur:
-condensatoare, economizoare, supraîncălzitoare, recuperatoare, cilindri colectori de aburi şi , , , , , ,, acumulatori de aburi
-fabricarea de reactoare nucleare, cu excepţia separatoarelor de izotopi
-fabricarea de părţi componente pentru cazane navale sau pentru cazane industriale
Această clasă include de asemenea:
-construcţia sistemelor de conducte cuprinzând prelucrarea ulterioară a ţevilor, în general pentru fabricarea
conductelor sau sistemelor de conducte sub presiune împreună cu lucrările de proiectare şi construcţie conexe

Această clasă exclude:
-fabricarea cazanelor pentru încălzire centrală şi a radiatoarelor, vezi 2521
-fabricarea ansamblelor cazan-turbină, vezi 2811
-fabricarea separatoarelor de izotopi, vezi 2899

254 Fabricarea armamentului şi muniţiei

2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei
Această clasă include:
-fabricarea armamentului greu (piese de artilerie, tunuri mobile, lansatoare de rachete, tuburi lans-torpile,
mitraliere grele)
-fabricarea de arme uşoare (revolvere, arme de vânătoare, mitraliere uşoare)
-fabricarea de revolvere şi pistoale cu aer sau gaze
-fabricarea de muniţie de război
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de arme de foc şi a muniţiei aferente pentru vânătoare, sport sau autoapărare
-fabricarea de dispozitive explozive, ca bombe, mine şi torpile

Această clasă exclude:
-fabricarea amorselor, capsulelor detonante şi rachetelor de semnalizare, vezi 2051
-fabricarea cuţitelor de abordare, săbiilor, baionetelor etc., vezi 2571
-fabricarea de autovehicule blindate pentru transportul bancnotelor sau obiectelor de valoare, vezi 2910
-fabricarea de vehicule spaţiale, vezi 3030
-fabricarea de tancuri şi alte vehicule de luptă, vezi 3040

255 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
Această grupă cuprinde activităţi generale de tratare a metalului, cum ar fi deformarea plastică (forjarea,
presarea) care sunt executate de obicei pe bază de comision sau contract.

2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
Această clasă include:
-forjarea, presarea, matriţarea şi laminarea metalului
-metalurgia pulberilor: fabricarea produselor metalice direct din pulberi metalice prin tratamente termice
(sinterizare) sau presare

Această clasă exclude:
-producţia de pulberi metalice, vezi 241, 242

256 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract
Această grupă cuprinde activităţi generale de tratare a metalului, cum ar fi placarea, acoperirea, gravarea,
găurirea, polizarea, sudarea etc. care sunt executate de obicei pe bază de comision sau contract.

2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
Această clasă include:
-acoperirile metalice, tratamentul anodic al metalelor, etc.
-tratamentul termic al metalelor
-operatiunile de debavurare, sablare şi curăţire a metalelor
-vopsirea şi gravarea metalelor
-acoperirea metalelor cu nemetale:
-plastifierea, emailarea, lăcuirea etc.
-călirea metalelor

Această clasă exclude:
-activităţi ale potcovăriilor, vezi 0162
-acoperirea materialelor plastice cu metale, vezi 2229
-acoperirea prin laminare a metalelor comune cu metale preţioase, vezi 2441, 2442, 2443, 2444

2562 Operaţiuni de mecanică generală
Această clasă include:
-operaţiuni de găurire, strunjire, frezare, erodare, rabotare, mortezare, filetare, lepuire, broşare, nivelare, debitare, rectificare, ascuţire, polizare, sudare, matisare (îmbinare) etc. a pieselor din metal
-activităţile de tăiere şi gravare cu fascicul laser a metalelor

Această clasă exclude:
-activităţi ale potcovăriilor, vezi 0162
-servicii de gravare la minut, vezi 9529

257 Producţia de unelte şi articole de fierărie
Această grupă include fabricarea produselor de tăiat; unelte de mână şi articole de fierărie.

2571 Fabricarea produselor de tăiat
Această clasă include:
-fabricarea obiectelor casnice de tăiat (cuţite), precum şi a altor obiecte de uz casnic: furculiţe, linguri etc.
-fabricarea de diverse articole de tăiat:
-topoare şi satâre
-aparate de bărbierit şi lame pentru acestea
-foarfece şi instrumente de tăiat părul
-fabricarea cuţitelor de abordare, săbiilor, baionetelor etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea vaselor de bucătărie (oale, ibrice etc.), a veselei de masă (castroane, platouri etc.) sau a vaselor întinse (farfurii, farfurioare etc.), vezi 2599
-fabricarea tacâmurilor din metal preţios, vezi 3212

2572 Fabricarea articolelor de feronerie
Această clasă include:
-fabricarea de lacăte, zăvoare, chei, balamale şi alte articole similare, articole de feronerie pentru clădiri,
mobilier, vehicule etc.
2573 Fabricarea uneltelor
Această clasă include:
-fabricarea de cuţite şi lame tăietoare, pentru maşini sau dispozitive mecanice
-fabricarea de unelte de mână, cleşti, şurubelniţe etc.
-fabricarea de unelte de mâna fără acţionare electrică pentru agricultură
-fabricarea de fierăstraie şi pânze de fierăstrău, inclusiv pânze de fierăstrău circulare şi pânze de fierăstrău cu lanţ
-fabricarea părţilor interschimbabile pentru uneltele de mână, cu sau fără acţionare electrică, sau pentru maşini unelte: burghie, poansoane, freze etc.
-fabricarea de matriţe pentru prese
-fabricarea de unelte pentru fierărie: forje, nicovale etc.
-fabricarea cutiilor de formare şi a matriţelor de turnare (cu excepţia lingotierelor)
-fabricarea de menghine, cleme de prindere

Această clasă exclude:
-fabricarea sculelor de mână cu acţionare electrică, vezi 2824
-fabricarea lingotierelor, vezi 2891

259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal
Această grupă cuprinde fabricarea unei varietăţi de produse prelucrate din metal, cum ar fi: cutii şi găleţi; cuie,
buloane şi piuliţe; articole casnice din metal; accesorii din metal; fabricarea de elice şi ancore pentru nave;
fabricarea de dispozitive de asamblare a liniilor de cale ferată etc., diverse articole pentru utilizări casnice şi industriale

2591 Fabricarea de recipienṭi, containere şi alte produse similare din oţel
Această clasă include:
-fabricarea de butoaie, găleţi, bidoane, recipiente şi cutii

Această clasă exclude:
-fabricarea cisternelor şi rezervoarelor, vezi 252

2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
Această clasă include:
-fabricarea de cutii de conserve pentru alimente, de tuburi şi cutii pliabile
-fabricarea de capace metalice

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
Această clasă include:
-fabricarea de cabluri metalice, benzi şi articole similare
-fabricarea de cabluri metalice neizolate sau izolate, care nu pot fi folosite drept conductori electrici
-fabricarea firelor metalice acoperite sau a firelor cu miez metalic
-fabricarea de articole din fire metalice: sârmă ghimpată, sârmă răsucită pentru împrejmuiri, grilaje, reţele din
sârmă, plase etc.
-fabricarea de electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc electric
-fabricarea de cuie şi ace
-fabricarea de arcuri (cu excepţia arcurilor de ceas):
-arcuri din foi, arcuri elicoidale, bare de torsiune
-foi pentru arcuri
-fabricarea lanţurilor, cu excepţia lanţurilor de transmisie mecanică

Această clasă exclude:
-fabricarea arcurilor pentru orologii sau ceasuri, vezi 2652
-fabricarea firelor şi cablurilor pentru transmiterea electricităţii, vezi 2732
-fabricarea lanţurilor cu transmisie mecanică, vezi 2815

2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
Această clasă include:
-fabricarea de nituri, şaibe şi produse similare nefiletate
-fabricarea de produse filetate
-fabricarea de buloane, şuruburi, piuliţe şi produse similare filetate

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de articole casnice, din metal:
-farfurii, farfurioare etc.
-oale, ibrice etc.
-castroane, platouri
-cratiţe, tigăi şi alte ustensile neelectrice, pentru utilizare la masă sau în bucătărie
-mici dispozitive şi accesorii de bucătărie acţionate manual
-bureţi de sârmă pentru curăţat
-fabricarea de componente din zinc pentru clădiri: jgheaburi, scocuri, căzi, chiuvete, bazine de spălător şi articole similare
-fabricarea de articole din metal pentru birou, cu excepţia mobilierului
-fabricarea de seifuri, casete (case de bani), uşi blindate etc.
-fabricarea de diverse articole din metal:
-elice navale şi palete pentru acestea
-ancore
-clopote
-dispozitive de asamblare a liniilor de cale ferată
-capse, catarame, cârlige
-scări metalice
-indicatoare metalice, inclusiv indicatoare de circulaţie rutieră
-fabricarea de pungi metalizate
-fabricarea de magneţi permanenţi
-fabricarea de termosuri din metal
-fabricarea de însemne metalice şi insigne din metal
-fabricarea de bigudiuri din metal, mânere şi schelete metalice pentru umbrele, piepteni

Această clasă exclude:
-fabricarea săbiilor, baionetelor, vezi 2571
-fabricarea cărucioarelor pentru cumpărături, vezi 3099
-fabricarea mobilierului din metal, vezi 3101, 3102, 3109
-fabricarea articolelor sportive, vezi 3230
-fabricarea de jocuri şi jucării, vezi 3240

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
Această diviziune cuprinde fabricarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice, a echipamentelor de
comunicaţii şi a produselor electronice similare, precum şi fabricarea componentelor pentru aceste produse.
Procesele de producţie din această diviziune se caracterizează prin proiectarea şi utilizarea circuitelor integrate şi aplicarea tehnologiilor speciale de miniaturizare. Diviziunea cuprinde de asemenea fabricarea produselor electronice de larg consum, fabricarea de echipamente de măsură, verificare, navigaţie, fabricarea de echipamente de radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie, fabricarea de echipamente şi instrumente optice şi fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor.

261 Fabricarea componentelor electronice

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
Această clasă include fabricarea de semiconductori şi alte componente pentru instalaţii electronice.
Această clasă include:
-fabricarea de condensatoare electronice
-fabricarea de rezistori electronici
-fabricarea de microprocesoare
-fabricarea de tuburi electronice
-fabricarea de conectori electronici
-fabricarea de microansambluri cu circuite imprimate neizolate
-fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride)
-fabricarea de diode, tranzistori şi dispozitive semiconductoare similare
-fabricarea de inductori (de exemplu bobine de impedanţă, transformatoare), de tipul componentelor electronice
-fabricarea cristalelor şi ansamblelor de cristale electronice
-fabricarea de solenoizi, comutatoare şi traductori pentru aplicaţii electronice
-fabricarea de circuite imprimate semiconductoare, finisate sau semi-finisate
-fabricarea componentelor pentru ecrane/display-uri (plasmă, polimeri, LCD)
-fabricarea diodelor emiţătoare de lumină (LED)
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de cabluri pentru imprimante, cabluri de monitor, cabluri USB, conectori diverşi, etc.

Această clasă exclude:
-tipărirea ,,cartelelor inteligente (cardurilor smart)’’, vezi 1812
-fabricarea ecranelor pentru calculatoare şi televizor, vezi 2620, 2640
-fabricarea de modemuri (echipament de transmisie), vezi 2612
-fabricarea de tuburi de raze X şi a dispozitivelor similare de radiaţii vezi 2660
-fabricarea de echipamente şi instrumente optice, vezi 2670
-fabricarea de dispozitive similare pentru aplicaţii electrice, vezi 27
-fabricarea de startere, vezi 2711
-fabricarea de relee electrice, vezi 2712
-fabricarea dispozitivelor de conexiune a cablurilor electrice, vezi 2733
-fabricarea de echipamente complete este clasificată în altă parte, în baza clasificării întregului echipament

2612 Fabricarea altor componente electronice
Această clasă include:
-fabricarea plăcilor cu circuite imprimate asamblate
-activitatea de montare a componentelor pe plăci de circuite imprimate
-fabricarea cardurilor de interfaţa (de exemplu pentru sunet, video, control, reţea, modemuri)

Această clasă exclude:
-tipărirea ,,cartelelor inteligente (cardurilor smart)’’, vezi 1812
-fabricarea plăcilor cu circuite imprimate, vezi 2611

262 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Această clasă include fabricarea şi/sau asamblarea calculatoarelor electronice, cum ar fi calculatoare de
viteză şi capacitate de stocare mare, calculatoare de birou, calculatoare portabile şi servere precum şi fabricarea echipamentelor periferice pentru calculatoare, cum ar fi dispozitive de stocare şi de intrare/ieşire (imprimante, monitoare, tastaturi). Calculatoarele pot fi analogice, digitale sau hibride. Calculatoarele digitale sunt dispozitive care efectuează următoarele operaţiuni:
(1) stochează programul sau programele de prelucrare şi datele intermediare necesare pentru execuţia acestuia;
(2) pot fi programate liber, în conformitate cu necesităţile utilizatorului;
(3) efectuează calcule aritmetice specificate de către utilizator;
(4) execută, fără intervenţie umană, un program de prelucrare care solicită calculatorului să îşi modifice execuţia prin decizia logică în timpul ciclului de prelucrare.
Calculatoarele analogice sunt capabile să simuleze modele matematice şi să cuprindă cel puţin elemente de control şi programare analogică.
Această clasă include:
-fabricarea de calculatoare de birou
-fabricarea de calculatoare portabile (laptop-uri)
-fabricarea de calculatoare de mare viteză şi capacitate de stocare mare
-fabricarea de minicalculatoare portabile (de exemplu PDA – asistent personal digital)
-fabricarea unităţilor de disc magnetic şi a altor dispozitive de stocare
-fabricarea de unităţi de discuri optice (de exemplu CD-RW, CD-ROM,DVD-ROM, DVD-RW)
-fabricarea de imprimante
-fabricarea de monitoare
-fabricarea de tastaturi
-fabricarea tuturor tipurilor de mouse-uri, joystick-uri şi accesorii pentru acestea
-fabricarea de terminale de calculatoare specializate
-fabricarea de calculatoare- server
-fabricarea de scanere, inclusiv a celor pentru coduri de bare
-fabricarea de cititoare de cartele inteligente (carduri smart)
-fabricarea de căşti pentru simularea realităţii virtuale
-fabricarea de proiectoare
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea terminalelor de calculator, cum sunt automatele bancare (ATM-uri), puncte de vânzare (POS), ce
operează fără comenzi mecanice
-fabricarea echipamentului de birou multifuncţional capabil a executa două sau mai multe dintre următoarele
funcţii: printare, scanare, copiere, fax

Această clasă exclude:
-reproducerea suporţilor înregistraţi (suporţi de calculator, audio, video etc.), vezi 182
-fabricarea componentelor electronice şi a ansamblurilor electronice utilizate în calculatoare şi unităţi periferice, vezi 261
-fabricarea modemurilor interne/externe pentru calculatoare, vezi 2612
-fabricarea cardurilor, a modulelor şi ansamblurilor de interfaţă, vezi 2612
-fabricarea plăcilor cu componente electronice asamblate, vezi 2612
-fabricarea modemurilor, echipamentelor de transmisie, vezi 2630
-fabricarea comutatoarelor digitale de comunicaţii, a echipamentului pentru transmisii de date (de exemplu punţi, routere, porţi), vezi 2630
-fabricarea de aparate electronice de larg consum, cum ar fi aparatele de redare CD-uri şi DVD-uri, vezi 2640
-fabricarea monitoarelor de televiziune şi a display-urilor, vezi 2640
-fabricarea consolelor pentru jocuri video, vezi 2640
-fabricarea suporţilor optici şi magnetici neînregistraţi, pentru calculatoare sau alte dispozitive, vezi 2680

263 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
Această clasă include fabricarea echipamentelor de telefonie şi de comunicaţii de date utilizate pentru a transmite electronic semnale prin cabluri sau prin aer, cum ar fi transmisiile radio şi de televiziune, şi echipamente de comunicaţii fără fir.
Această clasă include:
-fabricarea de echipament tip PBX
-fabricarea de telefoane fără fir
-fabricarea de echipament pentru centralele telefonice particulare
-fabricarea echipamentului telefonic şi pentru fax, inclusiv a roboţilor pentru telefon
-fabricarea de echipamente pentru transmisii de date, cum ar fi punţi, routere şi porţi
-fabricarea antenelor pentru transmisie şi recepţie
-fabricarea echipamentului de televiziune prin cablu
-fabricarea de echipamente tip pager
-fabricarea telefoanelor celulare
-fabricarea echipamentului mobil de comunicaţii
-fabricarea de echipament de studio şi de transmisie pentru radio şi televiziune, inclusiv a camerelor de
televiziune
-fabricarea modemurilor, a echipamentelor de transmisie
-fabricarea sistemelor de alarmă împotriva efracţiilor şi de avertizare în caz de incendii, care trimit semnale către o staţie de control
-fabricarea transmiţătoarelor de radio şi televiziune
-fabricarea dispozitivelor de comunicaţii utilizând semnale infraroşii (de exemplu telecomenzi)

Această clasă exclude:
-fabricarea componentelor şi subansamblelor electronice utilizate în echipamentele de comunicaţii, inclusiv
modemurile interne/externe, vezi 2612
-fabricarea plăcilor cu circuite imprimate asamblate, vezi 2612
-fabricarea de calculatoare şi de echipamente periferice pentru acestea, vezi 2620
-fabricarea echipamentului audio şi video de larg consum, vezi 2640
-fabricarea dispozitivelor GPS, vezi 2651
-fabricarea tabelelor electronice de marcaj, vezi 2790
-fabricarea semafoarelor, vezi 2790

264 Fabricarea produselor electronice de larg consum

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
Această clasă include fabricarea echipamentului electronic audio şi video destinat a fi utilizat în gospodării, pentru autovehicule, pentru sistemele publice de sonorizare şi pentru amplificarea sunetului.
Această clasă include:
-fabricarea aparatelor de înregistrare pe casete video şi a echipamentului de multiplicat
-fabricarea de televizoare
-fabricarea de monitoare TV şi a display-urilor
-fabricarea de sisteme de înregistrare şi multiplicare audio
-fabricarea de echipamente stereo
-fabricarea de receptoare radio
-fabricarea de difuzoare
-fabricarea de camere video (exclusiv profesionale)
-fabricarea de tonomatelor
-fabricarea de amplificatoare pentru instrumente muzicale şi pentru sistemele de difuzare publică
-fabricarea de microfoane
-fabricarea de aparate pentru citirea CD-urilor si a DVD-urilor
-fabricarea de maşini pentru karaoke
-fabricarea de căşti (de exemplu radio, stereo, pentru calculator)
-fabricarea de console pentru jocuri video

Această clasă exclude:
-reproducerea înregistrărilor (date, sunet, video etc.), vezi 182
-fabricarea dispozitivelor periferice şi a monitoarelor pentru calculator, vezi 2620
-fabricarea de roboţi pentru telefon, vezi 2630
-fabricarea de echipamente tip pager, vezi 2630
-fabricarea dispozitivelor de telecomandă (radio şi cu infraroşii), vezi 2630
-fabricarea echipamentului de transmisie radio, cum ar fi echipamente de reproducere, antene de transmisie şi recepţie, camere video profesionale, vezi 2630
-fabricarea antenelor, vezi 2630
-fabricarea camerelor foto digitale, vezi 2670
-fabricarea jocurilor electronice cu programe fixe (neînlocuibile), vezi 3240

265 Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producṭia de
ceasuri
Această grupă include fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie pentru diverse scopuri industriale şi neindustriale, inclusiv dispozitivele de măsurare a timpului, cum sunt orologiile, ceasurile şi dispozitive similare.

2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
Această clasă cuprinde fabricarea sistemelor şi instrumentelor de căutare, detecţie, navigaţie, ghidare utilizate în aeronautică şi navigaţia maritimă; dispozitive automate de control şi reglare pentru instalaţii de încălzire,
climatizare, refrigerare; instrumente şi dispozitive pentru măsurarea, afişarea, indicarea, înregistrarea, transmiterea şi reglarea temperaturii, umidităţii, presiunii, vidului, combustiei, debitului, nivelului, vâscozităţii, densităţii, acidităţii, concentraţiei şi mişcării de rotaţie; contoare şi dispozitive de înregistrat pentru fluide;instrumente pentru măsurarea şi verificarea caracteristicilor electrice şi a semnalelor electrice; dispozitive şi sisteme deinstrumente pentru analize de laborator ale compoziţiei sau concentraţiei fizice sau chimice a mostrelor de materiale solide, lichide, gazoase sau materiale compozite; alte instrumente de măsură şi verificare şi părţi componente ale acestora.
Este inclusă aici şi fabricarea echipamentelor nonelectrice de măsură, verificare şi navigaţie (cu excepţia uneltelor mecanice simple).
Această clasă include:
-fabricarea de instrumente pentru motoarele de avion
-fabricarea echipamentului de testare a emanaţiilor automobilelor
-fabricarea de instrumente meteorologice
-fabricarea echipamentului de verificare şi inspecţie a proprietăţilor fizice ale materialelor
-fabricarea maşinilor poligraf (pentru înregistrare)
-fabricarea instrumentelor de detectare şi monitorizare a radiaţiilor
-fabricarea de instrumente topografice
-fabricarea termometrelor de tip lichid-în-sticlă şi bimetal (cu excepţia termometrelor medicale)
-fabricarea de umidostate
-fabricarea dispozitivelor de reglare a cantitătii de hidrogen
-fabricarea de aparate de control pentru arzătoare
-fabricarea spectrometrelor
-fabricarea manometrelor
-fabricarea de contoare (de exemplu de apă, gaze, energie electrică)
-fabricarea debitmetrelor şi a înregistratoarelor de debit
-fabricarea contoarelor de pontaj
-fabricarea detectoarelor de mine, a generatoarelor de semnal, detectoare de metale
-fabricarea echipamentului de căutare, detectare, navigare ( inclusiv sonare) utilizat în aeronautică şi navigaţie maritimă, inclusiv geamandurile sonice
-fabricarea de echipament radar
-fabricarea dispozitivelor GPS
-fabricarea de aparate de control a calităţii mediului şi dispozitive automate de control pentru protecţia mediului
-fabricarea echipamentului de măsurare şi înregistrare (de exemplu înregistrator de zbor)
-fabricarea detectoarelor de mişcare
-fabricarea instrumentelor analitice de laborator (de exemplu echipament pentru analiza sângelui)
-fabricarea plăcilor gradate (scală gradată) de laborator, balanţe, incubatoare şi diverse aparate de laborator
pentru măsurare, verificare, etc.
-fabricarea altor dispozitive de măsurare şi control, cum ar fi echipamentul de detectare a radiaţiilor, termometrele (cu excepţia celor medicale de tip bimetalic), instrumente meteorologice.

Această clasă exclude:
-fabricarea de roboţi pentru telefon, vezi 2630
-fabricarea de echipamente pentru teste medicale şi pentru radiologie, vezi 2660
-fabricarea echipamentului optic de poziţionare, vezi 2670
-fabricarea de dictafoane, vezi 2823
-fabricarea dispozitivelor de cântărire (altele decât balanţele de laborator), nivele, rulete de măsurat etc., vezi 2829
-instalarea echipamentelor de măsură şi control pentru procese industriale, vezi 3320
-fabricarea uneltelor mecanice simple de măsurare (de exemplu benzi pentru măsurare, şublere, micrometre), vezi clasa de fabricare potrivit materialului principal utilizat

2652 Productia de ceasuri
Această clasă include fabricarea de ceasuri, orologii, mecanisme de ceasornicărie şi părţi componente ale
acestora.
Această clasă include:
-fabricarea de ceasuri de toate tipurile, inclusiv pentru tablouri de bord
-fabricarea de carcase de ceasuri, inclusiv carcase din metale preţioase
-fabricarea de echipamente de înregistrare a timpului şi echipamente pentru măsurarea, înregistrarea şi indicarea intervalelor de timp, cu mecanism de ceasornicărie sau cu motor sincron, ca de exemplu:
-contoare pentru parcări
-marcatoare de pontaj
-compostoare pentru dată şi oră
-contoare de timp pentru procese industriale
-fabricarea de întrerupătoare şi alte declanşatoare cu mecanism de ceasornicărie sau cu motor sincron
-întrerupătoare orare
-fabricarea de componente pentru ceasuri:
-mecanisme pentru toate tipurile de ceasuri
-arcuri, rubine, cadrane, indicatoare, capace, telescoape şi alte părţi componente
-carcase de ceasuri, din toate materialele

Această clasă exclude:
-fabricarea de curele de ceas nemetalice (din material textil, piele, plastic), vezi 1512
-fabricarea de brăţări de ceas din metale preţioase, vezi 3212
-fabricarea de brăţări de ceas din metale nepreţioase, vezi 3212

266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
Această clasă include:
-fabricarea de echipamente de radiologie (de exemplu industrială, diagnostic medical, terapie medicală, cercetare ştiinţifică)
-fabricarea de echipamente cu raze X, beta şi gamma
-fabricarea de aparate de tomografie computerizate
-fabricarea de tomografe cu emisie de pozitroni (PET)
-fabricarea de echipamente de rezonanţă magnetică (MRI)
-fabricarea de echipamente medicale cu ultrasunete
-fabricarea de electrocardiografe
-fabricarea de echipamente medicale endoscopice
-fabricarea de echipamente medicale cu laser
-fabricarea de stimulatoare cardiace
-fabricarea de proteze auditive
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de echipament de tratare prin iradiere a alimentelor şi laptelui

Această clasă exclude:
-fabricarea paturilor de bronzat, vezi 2899

267 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
Această clasă include fabricarea de instrumente şi lentile optice, cum ar fi binocluri, microscoape (cu excepţia
celor electronice, protonice), telescoape, prisme şi lentile (cu excepţia celor oftalmice); acoperirea sau lustruirea lentilelor (cu excepţia celor oftalmice), montarea lentilelor (cu excepţia celor oftalmice) şi fabricarea de echipament fotografic, cum sunt aparate de fotografiat şi fotometre.
Această clasă include:
-fabricarea de oglinzi optice
-fabricarea de dispozitive optice de ochire
-fabricarea de echipament optic de poziţionare
-fabricarea de instrumente optice de mărit
-fabricarea de dispozitive optice de precizie utilizate în prelucrări mecanice
-fabricarea de comparatoare optice
-fabricarea de aparate fotografice digitale şi cu film
-fabricarea de aparate de proiectare a filmelor şi a diapozitivelor
-fabricarea de retroproiectoare
-fabricarea de dispozitive şi instrumente optice de măsurare şi verificare (de exemplu: echipamente pentru
controlul incendiilor, fotometre, telemetre)
-fabricarea de lentile, microscoape optice, binocluri şi telescoape
-fabricarea de ansambluri pentru dispozitive laser

Această clasă exclude:
-fabricarea de proiectoare, vezi 2620
-fabricarea de camere de televiziune şi camere video profesionale, vezi 2630
-fabricarea de camere video neprofesionale, vezi 2640
-fabricarea de echipamente complete care folosesc componente laser, vezi clasa de fabricaţie după tipul de aparat (de exemplu echipament medical cu laser, vezi 2660)
-fabricarea de aparatură de fotocopiere, vezi 2823
-fabricarea de articole oftalmice, vezi 3250

268 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
Această clasă include fabricarea suporţilor de înregistrare magnetici şi optici.
Această clasă include:
-fabricarea de benzi magnetice audio şi video neînregistrate
-fabricarea de casete magnetice audio şi video neînregistrate
-fabricarea de diskete neînregistrate
-fabricarea de discuri optice
-fabricarea de unităţi de disc fix (hard drive)

Această clasă exclude:
-reproducerea înregistrărilor (date, audio, video etc.), vezi 182

27 Fabricarea echipamentelor electrice
Această diviziune cuprinde fabricarea produselor care generează, distribuie şi utilizează energie electrică. De
asemenea diviziunea include şi fabricarea de echipamente electrice de iluminat, de semnalizare şi aparate
electrocasnice.
Această diviziune exclude fabricarea produselor electronice (vezi diviziunea 26).

271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuṭie ṣi control a electricităţii
Această grupă cuprinde fabricarea transformatoarelor de mare putere, de reţea şi specializate; motoare electrice, generatoare şi grupuri motor-generator (electrogene).

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
Această clasă include fabricarea tuturor motoarelor si transformatoarelor electrice: de curent alternativ (AC), de curent continuu (DC) si AC/DC
Această clasă include:
-fabricarea de motoare electrice ( cu excepţia demaroarelor pentru pornirea motoarelor cu combustie internă)
-fabricarea de transformatoare electrice de distribuţie (reţea)
-fabricarea de transformatoare de sudură cu arc electric
-fabricarea de limitatoare de curent pentru lămpi fluorescente
-fabricarea de staţii de transformatoare pentru distribuţia energiei electrice
-fabricarea de regulatori de tensiune pentru transmisia şi distribuţia electricităţii
-fabricarea de generatoare de putere (cu excepţia alternatoarelor de încărcare a bateriilor pentru motoarele cu
ardere internă)
-fabricarea de grupuri electrogene (cu excepţia grupurilor electrogene pentru turbine)
-rebobinarea rotoarelor

Această clasă exclude:
-fabricarea de componente electronice de tipul transformatoarelor şi întrerupătoarelor, vezi 2612
-fabricarea de echipament de sudură şi lipire electrică, vezi 2790
-fabricarea de invertoare, redresoare şi convertizoare, vezi 2790
-fabricarea de ansambluri turbină-generator, vezi 2811
-fabricarea de generatoare şi demaroare pentru motoarele cu ardere internă, vezi 2931

2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie ṣi control a electricităţii
Această clasă include:
-fabricarea de întrerupătoare pentru circuite electrice
-fabricarea de panouri pentru comanda şi distribuţia electricităţii
-fabricarea de relee electrice
-fabricarea de elemente de tubulatură pentru dispozitivele de comutare
-fabricarea de siguranţe electrice
-fabricarea de echipamente de comutare
-fabricarea de întrerupătoare (cu excepţia butoanelor de apăsare, a comutatoarelor cu decuplare automată,
solenoid, întrerupător electic basculant)
-fabricarea de ansambluri pentru pornirea generatoarelor

Această clasă exclude:
-fabricarea de aparate de control a calităţii mediului şi de dispozitive automate de control pentru protecţia
mediului, vezi 2651
-fabricarea de întrerupătoare pentru circuite electrice, de tipul comutatoarelor cu buton sau cu decuplare
automată, vezi 2733

272 Fabricarea de acumulatori şi baterii

2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
Această clasă include fabricarea bateriilor reîncărcabile şi nereîncărcabile.
Această clasă include:
-fabricarea de pile şi baterii de pile electrice:
-pile electrice ce conţin bioxid de mangan, bioxid de mercur, oxid de argint etc.
-fabricarea de acumulatori electrici şi părţi ale acestora:
-separatoare, containere, capace
-fabricarea de baterii acide cu plumb
-fabricarea de baterii nichel – cadmiu
-fabricarea de baterii NiMH (nichel-metalhidrid)
-fabricarea de baterii cu litiu
-fabricarea de baterii cu pile uscate
-fabricarea de baterii cu pile umede

273 Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
Această grupă include fabricarea dispozitivelor conducătoare şi izolatoare pentru circuitele de cabluri electrice, indiferent de material. Această grupă include de asemenea fabricarea de cabluri izolate şi fabricarea de cabluri cu fibră optică.

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
Această clasă include:
-fabricarea de cabluri cu fibră optică pentru transmisii de date sau transmisii de imagini în direct

Această clasă exclude:
-fabricarea de fibre sau fire din sticlă, vezi 2314
-fabricarea de seturi de cabluri optice sau ansambluri cu conectori sau alte accesorii, clasificate în funcţie de
aplicaţia pentru care sunt destinate, vezi 2612

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
Această clasă include:
-fabricarea de fire şi cabluri izolate, confecţionate din oţel, cupru, aluminiu

Această clasă exclude:
-fabricarea (tragerea) de fire, vezi 2334, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445
-fabricarea de cabluri pentru calculator, imprimantă, cabluri USB şi a seturilor de cabluri similare,
vezi 2612
-fabricarea de seturi de cabluri electrice cu fire izolate şi conectori, vezi 2790
-fabricarea de seturi de cabluri, echipamente de cabluri şi ansambluri similare de cabluri pentru automobile, vezi 2931

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
Această clasă include fabricarea de dispozitive pentru cabluri conducătoare şi nonconducătoare de electricitate pentru circuitele electrice, indiferent de material.
Această clasă include:
-fabricarea de dispozitive de conectare, conductori electrici (cu excepţia comutatoarelor)
-fabricarea de întrerupătoare pentru scurtcircuit
-fabricarea de dulii de lampă
-fabricarea de dispozitive antiaprindere
-fabricarea de comutatoare pentru circuitele electrice (de exemplu, comutatoare de presiune, butoane,
comutatoare cu decuplare automată, întrerupător electric basculant)
-fabricarea de dulii şi borne de ieşire electice
-fabricarea de cutii pentru conexiunile electrice (de exemplu: cutii de joncţiune, de distribuţie, de comutare)
-fabricarea de tubulatură şi elemente de legătură pentru circuite electrice
-fabricarea de echipament pentru stâlpi şi linii de transmisie
-fabricarea de dispozitive de conexiune izolatoare de curent din material plastic, inclusiv cutii de joncţiune din
material plastic, plăci frontale şi articole similare, fitinguri din material plastic pentru liniile de înaltă tensiune şi
protecţii ale comutatoarelor

Această clasă exclude:
-fabricarea de piese izolante din ceramică, vezi 2343
-fabricarea de componente electronice de tip conectori, prize şi comutatori, vezi 2612

274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
Această clasă include fabricarea de becuri şi lămpi pentru iluminatul electric şi părţi componente ale acestora (cu excepţia învelişurilor din sticlă pentru becuri electrice); accesorii pentru dispozitive electrice pentru iluminat (cu excepţia dispozitivelor pentru circuitele de cabluri electrice).
Această clasă include:
-fabricarea de lămpi electrice cu descărcare, cu incandescenţă, cu fluorescenţă, cu raze ultraviolete, infrarosii, etc;
-fabricarea de accesorii şi becuri
-fabricarea de echipamente de iluminat fixate pe plafon (lustre)
-fabricarea de candelabre
-fabricarea de lămpi de birou
-fabricarea de seturi de iluminat pentru brazii de Crăciun
-fabricarea de şeminee electrice
-fabricarea de lanterne
-fabricarea delămpi electrice împotriva insectelor
-fabricarea de felinare (de exemplu felinare cu carbid, electrice, cu gaze, cu benzină, cu petrol lampant)
-fabricarea reflectoarelor
-fabricarea de dispozitive pentru iluminatul stradal (cu excepţia semnalizatoarelor de trafic)
-fabricarea de echipament de iluminat pentru mijloace de transport (de exemplu pentru autovehicule, avioane, bărci)
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de echipamente de iluminat nonelectrice

Această clasă exclude:
-fabricarea de componente din sticlă pentru dispozitivele de iluminat, vezi 2319
-fabricarea de dulii de lămpi, vezi 2733
-fabricarea de ventilatoare de plafon sau de baie cu dispozitive de iluminat integrate, vezi 2751
-fabricarea de echipament electric de semnalizare, cum ar fi semafoare şi echipamente de semnalizare
pietonală, vezi 2790
-fabricarea de firme electrice, vezi 2790

275 Fabricarea de echipamente casnice
Această grupă include fabricarea de articole electrice mici şi articole electrice gospodăreşti, ventilatoare de uz
casnic, aspiratoare de uz casnic, maşini electrice de întreţinut pardoseala de uz casnic, aparate de gătit de uz
casnic, maşini de spălat rufe de uz casnic, frigidere de uz casnic, congelatoare verticale şi orizontale şi alte aparate electrice şi nonelectrice de uz casnic, cum ar fi maşini de spălat vase, încălzitoare de apă şi dispozitive pentru îndepărtarea gunoaielor menajere.
Această grupă include fabricarea echipamentelor alimentate cu electricitate, gaze sau alt tip de combustibil.

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
Această clasă include:
-fabricarea aparatelor electrocasnice:
-frigidere
-congelatoare
-maşini de spălat vase
-maşini de spălat şi uscat rufe
-aspiratoare
-maşini de lustruit pardoseala
-dispozitive pentru evacuarea deşeurilor
-râşniţe, mixere, storcătoare de fructe
-deschizătoare de conserve
-maşini electrice de bărbierit, periuţe de dinţi electrice şi alte dispozitive electrice pentru igiena personală
-maşini de ascuţit cuţite (tocile)
-hote pentru ventilarea sau reciclarea aerului
-fabricarea de aparate electrotermice casnice:
-încalzitoare electrice de apă
-pături electrice
-uscătoare de păr, pieptene electric, perii electrice, droturi
-fiare de călcat electrice
-radiatoare şi ventilatoare de tip casnic, portabile
-cuptoare electrice
-cuptoare cu microunde
-maşini de gătit, plite electrice
-prăjitoare de pâine
-dispozitive electrice pentru prepararea cafelei sau a ceaiului
-friptoze, rotisoare, grătare, cuţite electrice
-rezistenţe pentru aparate de încălzit etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea de frigidere şi congelatoare industriale, aparate de aer condiţionat de cameră, ventilatoare de
fereastră, radiatoare montate permanent, ventilatoare industriale şi ventilatoare pentru eliminarea emisiilor de gaze, echipamente de gătit de tip industrial; echipamente industriale de spălat rufe, curăţat chimic şi călcat; aspiratoare industriale, vezi diviziunea 28
-fabricarea maşinilor de cusut de uz casnic, vezi 2894
-instalarea în clădiri a sistemelor centrale de aspirat praful, vezi 4329

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
Această clasă include:
-fabricarea echipamentului casnic neelectric, de gătit şi încălzit
-aparate neelectrice de încălzit, aragazuri, grătare, sobe, încălzitoare de apă, dispozitive pentru gătit, încălzitoare de farfurii

279 Fabricarea altor echipamente electrice

2790 Fabricarea altor echipamente electrice
Această clasă include fabricarea de echipamente electrice diverse, exceptând motoare, generatoare şi
transformatoare, baterii şi acumulatori, cabluri şi dispozitive de conexiune pentru acestea, echipamente de iluminat sau echipamente casnice.
Această clasă include:
-fabricarea de dispozitive pentru încărcarea bateriilor
-fabricarea de dispozitive electrice pentru închiderea şi deschiderea uşilor
-fabricarea de sonerii
-fabricarea de cordoane de racord făcute din cabluri izolate
-fabricarea de maşini de curăţat cu ultrasunete (cu excepţia celor de laborator şi stomatologice)
-fabricarea de invertoare redresoare, pile cu combustibil, surse de alimentare cu energie, stabilizate sau
nestabilizate
-fabricarea de surse de alimentare continuă cu energie (UPS)
-fabricarea de limitatoare electrice a supratensiunii (supresoare)
-fabricarea de prelungitoare, cordoane de racord şi alte seturi de cabluri electrice cu fire izolate şi conectori
-fabricarea de electrozi din cărbune şi grafit, piese de contact şi alte produse electrice din carbon şi grafit
-fabricarea de acceleratoare de particule
-fabricarea de condensatori electrici, rezistenţe electrice şi componente similare
-fabricarea de electromagneţi
-fabricarea de sirene
-fabricarea de tabele de marcaj electronice
-fabricarea de firme electrice
-fabricarea de echipament electric de semnalizare cum ar fi semafoare şi echipament de semnalizare
pietonală
-fabricarea de izolatori electrici (cu excepţia celor din sticlă sau porţelan) a tubulaturii şi fitingurilor aferente din
metal
-fabricarea de echipament pentru sudură şi lipire electrică, inclusiv de ciocane manuale de lipit

Această clasă exclude:
-fabricarea de izolatori electrici din porţelan, vezi 2343
-fabricarea de fibre şi produse din carbon şi grafit (cu excepţia electrozilor şi a aplicaţiilor electrice), vezi 2399
-fabricarea de componente electronice (redresoare), circuite integrate pentru reglarea tensiunii, circuite integrate convectoare, condensatori electronici, rezistori electronici şi dispozitive similare, vezi 2612
-fabricarea de transformatoare, motoare, generatoare, întrerupătoare, relee şi dispozitive de control industriale, vezi 271
-fabricarea de baterii, vezi 2720
-fabricarea de cabluri de comunicaţii şi pentru transportul energiei, de dispozitive de conectare pentru acestea, ezi 273
-fabricarea de echipamente de ilumint, vezi 2740
-fabricarea de echipamente de uz casnic, vezi 275
-fabricarea de echipament neelectric de sudură şi lipire, vezi 2829
-fabricarea de garnituri din carbon sau grafit, vezi 2829
-fabricarea de echipament electric pentru autovehicule, cum ar fi generatoare, alternatoare, bujii, seturi de
cabluri pentru sistemul de aprindere (cabluri cu fişe), sisteme electrice pentru ferestre şi uşi, regulatori de tensiune, vezi 2931

28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
Această diviziune cuprinde fabricarea de maşini şi echipamente care acţionează în mod independent asupra
materialelor, fie in mod mecanic, fie termic, sau execută operaţiuni pe materiale (cum ar fi manipulare,
pulverizare, cântărire sau ambalare), incluzând componentele lor mecanice care produc şi aplică forţă, şi
părţile lor componente. Această categorie include dispozitive fixe şi mobile sau portabile, indiferent dacă
sunt destinate utilizării industriale, în construcţii, în agricultură sau sunt de uz casnic. Fabricarea echipamentelor speciale pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, în unităţi de producţie, aparţine, de asemenea, acestei diviziuni.
Această diviziune face distincţia între fabricarea maşinilor cu destinaţie specifică, de exemplu maşini pentru
utilizarea exclusivă într-o activitate sau un mic grup de activităţi, şi fabricarea maşinilor de utilizare generală, de exemplu maşini care se folosesc într-o gamă largă de activităţi. Această diviziune include de asemenea şi
fabricarea altor maşini cu destinaţie specifică, neincluse în altă parte în clasificare, utilizate sau nu într-un proces de fabricaţie, cum ar fi echipamentul din parcurile de distracţii, echipamentul automat din popicării etc.

Această diviziune exclude fabricarea produselor metalice de uz general (diviziunea 25), fabricarea dispozitivelor de control asociate, calculatoarelor, echipamentelor de măsură şi verificare, aparatelor pentru distribuţie şi comandă electrică (diviziunile 26 şi 27) şi fabricarea autovehiculelor de utilizare generală (diviziunile 29 şi 30).

281 Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
Această grupă include fabricarea de maşini de utilizare generală, de exemplu maşini care se utilizează într-o
gamă largă de activităţi. Aici se include fabricarea de componente utilizate în fabricarea unei diversităţi de alte
maşini şi fabricarea de maşini cu funcţii suport în cadrul altor activităţi.

2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
Această clasă include:
-fabricarea de motoare cu piston cu combustie internă, exclusiv motoare pentru autoturisme, avioane şi
motociclete:
-motoare navale
-motoare pentru locomotive
-fabricarea de pistoane, segmenţi, carburatoare pentru toate motoarele cu combustie internă, motoare diesel, etc.
-fabricarea de supape de admisie şi evacuare pentru motoare cu combustie internă
-fabricarea de turbine şi părţi ale lor:
-turbine cu aburi şi alţi vapori
-turbine hidraulice, roţi hidraulice şi regulatoare ale acestora
-turbine eoliene
-turbine cu gaz, cu excepţia turboreactoarelor sau turbopropulsoarelor pentru propulsia avioanelor
-fabricarea de ansambluri cazan-turbină
-fabricarea de ansambluri turbină-generator

Această clasă exclude:
-fabricarea de generatoare electrice (cu excepţia ansamblelor turbină generator), vezi 2711
-fabricarea de ansambri motor generator (cu excepţia ansamblelor turbină generator), vezi 2711
-fabricarea de echipamente şi componente electrice pentru motoare cu combustie internă, vezi 2931
-fabricarea de motoare pentru autovehicule, avioane sau motociclete, vezi 2910, 3030, 3091
-fabricare de turboreactoare şi turbopropulsoare, vezi 3030

2812 Fabricarea de motoare hidraulice
Această clasă include:
-fabricarea de componente hidraulice şi pneumatice (inclusiv pompe hidraulice, motoare hidraulice, cilindri
hidraulici şi pneumatici, valve hidraulice şi pneumatice, furtunuri şi fitinguri hidraulice şi pneumatice)
-fabricarea de echipamente de preparare a aerului pentru utilizare în sisteme pneumatice
-fabricarea de echipamente hidraulice de transmisie
-fabricarea de echipamente hidrostatice de transmisie
-fabricarea de sisteme energetice pe bază de fluide

Această clasă exclude:
-fabricarea de compresoare, vezi 2813
-fabricarea de pompe pentru alte instalaţii decât cele hidraulice, vezi 2813
-fabricarea de supape pentru alte instalaţii decât cele hidraulice, vezi 2814
-fabricarea de echipamente de transmisie mecanică, vezi 2815

2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
Această clasă include:
-fabricarea de pompe de aer sau vid, compresoare de aer sau alte gaze
-fabricarea de pompe pentru lichide, echipate sau nu cu instrumente de măsură
-fabricarea de pompe pentru echiparea motoarelor cu combustie internă: pompe de ulei, apă şi combustibil
pentru autovehicule etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de pompe de mână

Această clasă exclude:
-fabricarea de echipamente hidraulice şi pneumatice, vezi 2812

2814 Fabricarea de articole de robinetărie
Această clasă include:
-fabricarea de robinete şi valve industriale, inclusiv valve regulatoare şi robinete de admisie
-fabricarea de robinete şi valve pentru instalaţii sanitare
-fabricarea de robinete şi valve pentru instalaţii de încălzire

Această clasă exclude:
-fabricarea de valve din cauciuc vulcanizat nerigid, sticlă sau din materiale ceramice, vezi 2219, 2319 sau 2344
-fabricarea de supape de admisie şi evacuare pentru motoare cu combustie internă, vezi 2811
-fabricarea de valve hidraulice şi pneumatice şi fabricarea de echipamente de preparare a aerului pentru
utilizarea în sisteme pneumatice, vezi 2812

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
Această clasă include:
-fabricarea de rulmenţi cu bile sau role şi a părţilor lor componente
-fabricarea de echipament de transmisie a energiei mecanice:
-arbori de transmisie şi manivele: arbori cu came, arbori cotiţi, etc.
-carcase de rulmenţi şi lagăre
-fabricarea de angrenaje, cutii de viteză şi alte dispozitive de schimbare a vitezelor
-fabricarea de ambreiaje şi cuplaje mecanice
-fabricarea de volanţi şi scripeţi
-fabricarea de lanţuri articulate
-fabricarea de lanţuri de transmisie

Această clasă exclude:
-fabricarea altor tipuri de lanţuri, vezi 2593
-fabricarea de echipament de transmisie hidraulică, vezi 2812
-fabricarea de echipament de transmisie hidrostatică, vezi 2812
-fabricarea de ambreiaje electromagnetice, vezi 2931
-fabricarea de subansamble (organe de maşini) ale echipamentelor de transmisie electrică ce sunt identificabile ca părţi ale autovehiculelor sau avioanelor, vezi diviziunile 29 şi 30

282 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
Această grupă include fabricarea maşinilor de utilizare generală, de exemplu maşini care se utilizează într-o
gamă largă de activităţi. Aici se include fabricarea de componente utilizate în fabricarea unei diversităţi de alte maşini şi fabricarea de maşini cu funcţii suport în cadrul altor activităţi.

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
Această clasă include:
-fabricarea de cuptoare electrice, cuptoare industriale şi de laborator, inclusiv incineratoare
-fabricarea de arzătoare
-fabricarea de radiatoare electrice instalate permanent în clădiri, radiatoare electrice pentru piscine
-fabricarea de echipamente de încălzire nonelectrice instalate permanent, pentru clădiri, cum ar fi echipamente de încălzire solară, încălzire cu aburi, încălzire cu păcură, cuptoare şi echipamente de încălzire similare
-fabricarea de cuptoare electrice cu tiraj forţat, pompe termice, etc.;
-fabricarea de cuptoare nonelectrice cu tiraj forţat de uz casnic
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de vetre automate, grătare, dispozitive pentru evacuarea cenuşii etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea de cuptoare de uz casnic, vezi 2751
-fabricarea de maşini de uscat produse agricole, vezi 2893
-fabricarea de cuptoare de brutărie, vezi 2893
-fabricarea de uscătoare pentru lemn, celuloză, hârtie sau carton, vezi 2899
-fabricarea de sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator, vezi 3250
-fabricarea de cuptoare de laborator (stomatologice), vezi 3250

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
Această clasă include:
-fabricarea maşinilor de ridicat, manipulat, încărcat sau descărcat, acţionate manual sau electric:
-palane de ridicare şi macarale, trolii, cabestane şi vinciuri
-macarale, poduri rulante, suporturi suspendate de prindere, macarale portal, etc.
-utilaje mobile, dotate sau nu cu echipament de ridicat sau manipulat, autopropulsate sau nu, de tipul
celor folosite în fabrici (inclusiv cărucioare şi roabe)
-manipulatori şi roboţi industriali specializaţi pentru operaţii de ridicare, manipulare, încărcare sau
descărcare
-fabricarea de conveioare, teleferice etc.
-fabricarea de lifturi, scări şi trotuare rulante
-fabricarea de piese destinate echipamentelor de ridicare şi manipulare

Această clasă exclude:
-fabricarea de roboţi industriali pentru utilizări multiple, vezi 2829
-fabricarea de elevatoare şi transportoare cu acţionare continuă, pentru utilizare în subteran, vezi 2892
-fabricarea de cupe mecanice, excavatore şi încărcătoare cu cupe, vezi 2892
-fabricarea de macarale plutitoare, macarale pentru calea ferată şi automacarare, vezi 3011, 3020
-instalarea lifturilor şi scărilor rulante, vezi 4329

2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a
echipamentelor periferice)
Această clasă include:
-fabricarea de maşini de calculat
-fabricarea de maşini de adunat, case de înregistrare
-fabricarea de maşini de calculat, electronice sau nu
-fabricarea de maşini pentru manipularea corespondenţei (maşini de ambalat în plicuri şi sortat corespondenţa), de maşini de adunat (coli)
-fabricarea de maşini de scris
-fabricarea de maşini de stenografiat
-fabricarea de echipament de birou pentru îndosariere (coperţi de plastic sau şnur de legare)
-fabricarea de maşini de emis bilete
-fabricarea de maşini de numărat şi ambalat monede
-fabricarea de maşini de ascuţit creioane
-fabricarea de aparate de capsat şi de îndepărtat capsele
-fabricarea de maşini de vot
-fabricarea de distribuitoare pentru benzi adezive
-fabricarea de maşini de perforat
-fabricarea de case de înregistrare, ce operează mecanic
-fabricarea de aparate de fotocopiat
-fabricarea de cartuşe cu toner
-fabricarea de table şcolare, table albe, table pentru marker, etc.
-fabricarea de dictafoane

Această clasă exclude:
-fabricarea de calculatoare şi de echipamente periferice, vezi 2620

2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
Această clasă include:
-fabricarea de unelte de mână, acţionate de motoare electrice, neelectrice sau pneumatice, cum ar fi:
-fierăstraie circulare sau gatere
-maşini de găurit, inclusiv cu percuţie
-maşini de şlefuit, acţionate de motoare electrice
-ciocane pneumatice de bătut cuie
-aparate de rindeluit
-polizoare
-capsatoare
-pistoale pneumatice de nituit
-maşini de prelucrare a suprafeţelor prin aşchiere
-chei fixe
-maşini electrice portabile de sablat
-foarfeci şi maşini de stanţat

Această clasă exclude:
-fabricarea de piese active interschimbabile pentru uneltele de mână, vezi 2573
-fabricarea de echipamente de lipire şi sudură electrice, vezi 2790

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
Această clasă include:
-fabricarea de echipament industrial de refrigerat şi congelat, inclusiv ansambluri de componente
-fabricarea de aparate de aer condiţionat, inclusiv pentru autovehicule
-fabricarea de ventilatoare de uz industrial
-fabricarea de schimbătoare de căldură
-fabricarea de maşini pentru lichefierea aerului sau altor gaze

Această clasă exclude:
-fabricarea de echipamente casnice de refrigerare sau congelare, vezi 2751
-fabricarea de ventilatoare casnice, vezi 2751

2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de maşini pentru cântărit (altele decât balanţele sensibile de laborator):
-cântare casnice şi pentru magazine, platforme de cântărire, dispozitive de cântărire continuă,
poduri-basculă (rame suspendate pentru cântarire), greutăţi etc.
-fabricarea de aparate şi dispozitive pentru filtrarea sau purificarea lichidelor
-fabricarea de echipamente pentru aruncarea, dispersarea sau pulverizarea de lichide sau de substanţe pulverulente:
-pistoale-pulverizatoare, stingătoare de foc, maşini de sablat, maşini de curăţat cu abur etc.
-fabricarea de maşini pentru împachetat şi ambalat:
-maşini de umplut, închis, sigilat, capsulat, etichetat etc.
-fabricarea de maşini de spălat sau uscat sticle şi pentru gazeificarea băuturilor
-fabricarea de dispozitive de distilare şi filtrare pentru rafinării, industria chimică, industria băuturilor etc.
-fabricarea generatoarelor de gaz
-fabricarea de calandre, maşini de vălţuit şi a cilindrilor pentru acestea (cu excepţia celor pentru metal şi sticlă)
-fabricarea de maşini centrifugale (cu excepţia separatoarelor de creme şi a uscătoarelor de rufe)
-fabricarea garniturilor de etanşare realizate prin combinaţii de materiale sau prin aplicarea de straturi din
acelaşi material
-fabricarea de maşini automate de vânzare a produselor
-fabricarea de părţi componente pentru maşinile de utilizare generală
-fabricarea de ventilatoare (ventilatoare de fronton, de tavan etc.)
-fabricarea de nivele, rulete de măsurat şi unelte portabile similare, unelte de precizie, cu excepţia celor optice pentru mecanici (lăcătuşi)
-fabricarea de echipament neelectric de sudură şi lipire
-fabricarea de turnuri de răcire, pentru răcire directă prin intermediul apei recirculate

Această clasă exclude:
-fabricarea balanţelor de precizie (de laborator), vezi 2651
-fabricarea echipamentului casnic de refrigerat sau congelat, vezi 2751
-fabricarea ventilatoarelor casnice, vezi 2751
-fabricarea echipamentului electric de sudură şi lipire, vezi 2790
-fabricrea maşinilor de stropit pentru agricultură, vezi 2830
-fabricarea laminoarelor pentru metal şi sticlă, fabricarea cilindrilor acestora, vezi 2891, 2899
-fabricarea uscătoarelor pentru produse agricole, vezi 2893
-fabricarea maşinilor pentru filtrarea sau purificarea alimentelor, vezi 2893
-fabricarea separatoarelor de creme, vezi 2893
-fabricarea uscătoarelor industriale de rufe, vezi 2894
-fabricarea maşinilor de imprimat pe materiale textile, vezi 2894

283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
Această grupă include fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere.

2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
Această clasă include:
-fabricarea tractoarelor utilizate în agricultură şi silvicultură
-fabricarea tractoarelor păşitoare
-fabricarea de maşini de cosit, inclusiv pentru gazon
-fabricarea de remorci sau semi-remorci agricole cu autoîncărcare sau autodescărcare
-fabricarea de maşini agricole pentru pregătirea, cultivarea sau fertilizare solului:
-pluguri, dispersoare pentru îngrăşăminte naturale, semănători, grape etc.
-fabricarea de maşini de secerat sau treierat:
-secerători, maşini de treierat, sortat etc.
-fabricarea maşinilor de muls
-fabricarea de maşini de stropit pentru agricultură
-fabricarea de maşini agricole diverse:
-incubatoare şi cloşti artificiale, echipament pentru apicultură, echipament pentru repararea furajelor , etc.
-maşini de curăţat, sortat sau calibrat ouă, fructe etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea uneltelor agricole de mână, neelectrice, vezi 2573
-fabricarea conveioarelor (benzi transportoare) pentru utilizarea în ferme, vezi 2822
-fabricarea uneltelor de mână acţionate electrice, vezi 2824
-fabricarea separatoarelor de creme, vezi 2893
-fabricarea maşinilor de curăţat, sortat sau calibrat seminţe, cereale sau leguminoase uscate, vezi 2893
-fabricarea de tractoare rutiere pentru semiremorci, vezi 2910
-fabricarea de remorci sau semiremorci rutiere, vezi 2920

284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte
Această grupă cuprinde fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte, de exemplu
fabricarea maşinilor unelte pentru prelucrarea metalelor si a altor materiale (lemn, os, piatră, ebonită, textolit,
sticlă etc), inclusiv acele maşini unelte ce utilizează laserul, undele ultrasonice, jetul de plasmă, impuls magnetic, etc.

2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
Această clasă include:
-fabricarea maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor, inclusiv a celor care utilizează laserul, undele
ultrasonice, jetul de plasmă, impulsuri magnetice etc.
-fabricarea de maşini-unelte pentru strunjire, găurire, frezare, fasonare, rabotare, alezare, mortezare, rectificare etc.
-fabricarea maşinilor unelte pentru matriţare sau presare
-fabricarea preselor de perforat, preselor hidraulice, concasoare hidraulice, ciocanelor de matriţat, maşinilor de forjat etc.
-fabricarea bancurilor de trefilare (de tras), maşinilor de filetat prin rulare sau maşinilor de filetat prin tăiere
Această clasă mai include:
-fabricarea de piese componente şi accesorii pentru alte maşini-unelte de prelucrare a metalelor

Această clasă exclude:
-fabricarea pieselor active interschimbabile, pentru uneltele de mână, vezi 2573
-fabricarea maşinilor de sudură şi lipire, vezi 2790

2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de maşini unelte pentru prelucrarea lemnului, osului, pietrei, ebonitei, textolitului, sticlei, etc., inclusiv maşini unelte care utilizează laserul, undele ultrasonice, jetul de plasmă, impulsuri magnetice etc.
-fabricarea de port-scule pentru maşini unelte
-fabricarea de capete divizoare şi alte dispozitive speciale pentru maşini unelte
-fabricarea de maşini unelte pentru fixarea în cuie, broşare, lipire sau alte tipuri de asamblări a lemnului, plutei, osului, ebonitei sau materialelor plastice etc.
-fabricarea instalaţiilor de foraj rotative fixe sau a instalaţiilor de foraj percutant rotativ, maşinilor de pilit, nituit,
de tăiat etc.
-fabricarea preselor pentru fabricarea plăcilor aglomerate şi a produselor similare
-fabricarea maşinilor de galvanizare

Această clasă exclude:
-fabricarea de pieselor interschimbabile pentru maşini unelte (burghiuri, poansoane, matriţe, tarozi, freze, cuţite de strung, lame de fierăstrău, cuţite etc.), vezi 2573
-fabricarea ciocanelor electrice de lipit şi a pistoalelor de lipit, portabile, vezi 2790
-fabricarea uneltelor portabile acţionate electric, vezi 2824
-fabricarea maşinilor utilizate în laminoare sau turnătorii, vezi 2891
-fabricarea utilajelor pentru extracţie, vezi 2892

289 Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
Această grupă include fabricarea maşinilor cu destinaţie specifică, de exemplu maşini pentru utilizare exclusivă într-o activitate sau un grup de activităţi. Deoarece majoritatea acestor maşini sunt utilizate în alte procese de fabricaţie, cum ar fi fabricarea alimentelor sau fabricarea materialelor textile, această grupă include de asemenea fabricarea de maşini specifice pentru alte activităţi (ce nu aparţin industriei prelucrătoare), cum ar fi echipamentul de lansare pentru aeronave sau echipamentele pentru parcurile de distracţii.

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
Această clasă include:
-fabricarea de maşini şi echipamente pentru manipularea metalului topit:
-convertizoare, lingotiere, oale de turnare, maşini de turnat
-fabricarea de laminoare şi cilindri pentru laminoare

Această clasă exclude:
-fabricarea bancurilor de trefilare, vezi 2841
-fabricarea ramelor de formare şi a matriţelor de turnare (cu excepţia lingotierelor), vezi 2573
-fabricarea de maşini pentru formarea matriţelor de turnătorie, vezi 2899

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
Această clasă include:
-fabricarea de elevatoare şi benzi transportoare cu acţiune continuă pentru lucrări subterane
-fabricarea de maşini de forat, tăiat, săpat tuneluri (fie că sunt sau nu destinate utilizării în subteran)
-fabricarea de maşini pentru tratarea minereurilor, prin concasare, cernere, sortare, separare, spălare, etc.
-fabricarea de utilaje pentru fabricarea betonului şi mortarului
-fabricarea de utilaje pentru dislocarea pământului:
-excavator de nivelat, gredere, screpere, compresoare, nivelatoare, lopeţi mecanice, excavatoare de
încărcare etc.
-fabricarea de utilaje pentru baterea şi scoaterea pilonilor, maşini de tencuit, maşini de asfaltat, maşini pentru betonarea de suprafaţă, etc.
-fabricarea de tractoare cu şenile şi a tractoarelor utilizate în construcţii sau minerit
-fabricarea de buldozere şi lame pentru buldozer
-fabricarea de camioane grele pentru circulaţia în afara drumurilor publice

Această clasă exclude:
-fabricarea de echipamente de ridicat şi manipulat, vezi 2822
-fabricarea altor tipuri de tractoare, vezi 2839, 2910
-fabricarea de maşini unelte pentru prelucrarea pietrei, inclusiv maşini pentru despicarea (spălţuirea) sau
curăţirea pietrei, vezi 2849
-fabricarea de autobetoniere, vezi 2910

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
Această clasă include:
-fabricarea uscătoarelor pentru produse agricole
-fabricarea de utilaje pentru industria laptelui:
-separatoare de frişcă
-utilaje de prelucrare a laptelui (de exemplu omogenizatoare)
-utilaje pentru transformarea laptelui (de exemplu, maşini de bătut untul, maşini de prelucrat şi matriţat , untul)
-utilaje pentru fabricarea brânzei (maşini de omogenizat, matriţe, prese) etc.
-fabricarea de utilaje pentru industria morăritului:
-maşini de curăţare, triere şi mărunţire a seminţelor, cerealelor sau leguminoaselor uscate , , , , , , , (vânturătoare, benzi de cernut, separatoare, maşini de curăţat cerealele, etc.)
-maşini care produc făină şi măciniş (mori de măcinat, valţuri alimentatoare, site, maşini de curăţat
tărâţele, malaxoare, maşini de decorticat orezul, maşini de desfăcut păstăi)
-fabricarea de prese şi zdrobitoare pentru producerea vinului, cidrului, a sucurilor de fructe etc.
-fabricarea de maşini pentru industria de panificaţie sau pentru fabricarea macaroanelor, spaghetelor sau
produselor similare:
-cuptoare pentru brutării, malaxoare pentru aluat, dozatoare de aluat, matriţe, maşini de tăiat
felii, maşini de depozitare a prăjiturilor etc.
-fabricarea de maşini şi echipamente pentru produse alimentare diverse:
-maşini de fabricat bomboane sau ciocolată; maşini utilizate la fabricarea zahărului; utilaje pentru fabrici
de bere; maşini pentru prelucrarea cărnii; maşini pentru procesarea fructelor, legumelor sau nucilor;
maşini pentru prelucrarea peştelui şi fructelor de mare
-utilaje pentru filtrare şi purificare
-alte maşini utilizate la fabricarea industrială a alimentelor sau băuturilor
-fabricarea de utilaje pentru extracţia sau prelucrarea grăsimilor şi uleiurilor animale sau vegetale
-fabricarea de maşini pentru industria tutunului; maşini utilizate la fabricarea ţigaretelor sau ţigărilor de foi, a
tutunului de pipă sau a celui de mestecat sau prizat
-fabricarea de maşini şi utilaje pentru prepararea hranei în hoteluri şi restaurante

Această clasă exclude:
-fabricarea de echipament de iradiere a alimentelor şi laptelui, vezi 2660
-fabricarea de utilaje de ambalare, împachetare şi cântărire, vezi 2829
-fabricarea de utilaje de curăţire, sortare sau calibrat pentru ouă, fructe sau alte produse (cu excepţia seminţelor, cerealelor şi leguminoaselor uscate), vezi 2830

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
Această clasă include:
-fabricarea de utilaje pentru industria textilă:
-maşini pentru prelucrarea, producerea, extrudarea, tragerea, ţeserea sau debitarea (tăierea) fibrelor,
firelor, materialelor textile, sintetice sau artificiale
-maşini pentru prelucrarea fibrelor textile: maşini de egrenat bumbac, maşini de desfăcut baloturi de
bumbac, maşini de dărăcit, maşini de depănat, maşini de spălat lâna, maşini de carbonizat, pieptănat, cardat, etc.
-maşini de tors
-maşini pentru prelucrarea firelor textile: maşini de bobinat, urzit şi similare
-maşini de ţesut (războaie), inclusiv războaie de ţesut acţionate manual
-maşini de tricotat
-maşini de fabricat plase, tul, dantelă, panglici etc.
-fabricarea de maşini şi echipamente auxiliare, la maşinile utilizate din industria textilă:
-maşini cu iţe, maşini Jacquard, opritoare automate, mecanisme de schimbare a suveicilor, maşini de filat şi fusuri pentru acestea
-fabricarea de maşini de imprimare a materialelor textile
-fabricarea de utilaje pentru prelucrarea produselor textile:
-utilaje pentru spălarea, albirea, vopsirea, apretarea, finisarea, acoperirea sau impregnarea produselor
textile
-fabricarea maşinilor de rulat (bobinat), derulat, pliat, croit sau dantelat ţesături
-fabricarea maşinilor de tipul celor utilizate în spălătorii:
-maşini de călcat, inclusiv prese de călcat
-maşini industriale de spălat şi uscat
-maşini pentru curăţătorii chimice uscate
-fabricarea de maşini de cusut, a capetelor şi acelor pentru acestea (fie că sunt sau nu folosite pentru uz casnic)
-fabricarea de maşini pentru producerea sau finisarea fetrului sau materialelor neţesute
-fabricarea de maşini pentru prelucrarea pieilor:
-maşini pentru prepararea, tanarea sau prelucrarea pieilor
-fabricarea de maşini pentru confecţionarea sau repararea încălţămintei sau a altor articole din piele sau blană

Această clasă exclude:
-fabricarea de cartele din hârtie sau carton utilizate pe maşini Jacquard, vezi 1729
-fabricarea de maşini de uz casnic de spălat şi uscat, vezi 2751
-fabricarea de maşini de călcat de tip calandru, vezi 2829
-fabricarea de maşini utilizate în legătoriile de cărţi, vezi 2899

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
Această clasă include:
-producerea de maşini pentru fabricarea pastei celulozice pentru hârtie
-producerea de maşini pentru fabricarea hârtiei şi cartonului
-producerea de maşini pentru fabricarea articolelor din hârtie sau carton

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
Această clasă include:
-fabricarea de utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice sau pentru fabricarea de produse din aceste materiale:
-extrudoare, modelatoare, maşini de fabricat sau reşapat anvelope şi alte maşini specifice pentru
fabricarea de produse din cauciuc sau mase plastice

2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
Această clasă include fabricarea de maşini şi utilaje specifice neclasificate în altă parte.
Această clasă include:
-fabricarea de maşini de uscat pentru lemn, celuloză, hârtie sau carton
-fabricarea de maşini de imprimat sau legat cărţi şi de maşini pentru activităţi auxiliare imprimării pe diverse
materiale
-fabricarea de maşini pentru producerea de: ţigle, cărămizi, diverse forme din paste ceramice, conducte, electrozi de grafit, cretă de scris, etc.
-producerea de maşini pentru fabricarea semi-conductorilor
-fabricarea de roboţi industriali care îndeplinesc sarcini multiple în scopuri specifice
-fabricarea de maşini şi echipamente speciale, diverse:
-maşini de asamblat lămpi electrice sau electronice, tuburi şi becuri
-maşini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei, a articolelor din sticlă, a fibrelor sau firelor de
sticlă
-maşini şi utilaje pentru separarea izotopică
-fabricarea echipamentelor pentru alinierea şi echilibrarea anvelopelor: echipamente de echilibrare (cu excepţia echipamentelor de echilibrat roţi)
-fabricarea sistemelor de gresare (ungere)
-fabricarea aparaturii de lansare a avioanelor, a catapultelor pentru portavioane şi a echipamentului similar
-fabricarea cadrelor pentru tăbăcirea pieilor
-fabricarea de carusele, leagăne, galerii de tir şi alte jocuri pentru parcurile de distracţie
-fabricarea echipamentelor de popicărie, bowling

Această clasă exclude:
-fabricarea de maşini şi aparate de uz casnic, vezi 275
-fabricarea maşinilor de fotocopiat etc., vezi 2823
-fabricarea de utilaje sau echipamente pentru prelucrarea cauciucului întărit şi a maselor plastice sau pentru
prelucrarea sticlei la rece, vezi 2849
-fabricarea lingotierelor, vezi 2891
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
Această diviziune cuprinde fabricarea de autovehicule pentru transportul de pasageri sau de mărfuri. Este inclusă aici şi fabricarea diferitelor piese şi accesorii, precum şi fabricarea remorcilor şi a semi-remorcilor. Întreţinerea şi repararea vehiculelor produse în această diviziune sunt clasificate în 4520.

291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
Această clasă include:
-fabricarea de autovehicule pentru pasageri
-fabricarea de vehicule comerciale:
-furgonete, camioane, tractoare rutiere pentru semiremorci etc.
-fabricarea de autobuze, troleibuze şi autocare
-fabricarea de motoare pentru autovehicule
-fabricarea de şasiuri pentru autovehicule
-fabricarea de autovehicule diverse:
-autovehicule pentru circulaţia pe zăpadă, pentru terenuri de golf, autovehicule amfibii
-autovehicule speciale pentru stins incendii, de măturat străzile, biblioteci mobile, automobile blindate, , , , , etc.
-autobetoniere
-vehicule de teren (ATV), automobile pentru karting şi alte autovehicule similare, inclusiv maşini de curse
Această clasă include de asemenea:
-reconstrucţia industrială a motoarelor de autovehicule

Această clasă exclude:
-fabricarea de motoare electrice (cu excepţia motoarelor de pornire), vezi 2711
-fabricarea echipamentelor de iluminat pentru autovehicule, vezi 2740
-fabricarea de pistoane, segmenţi şi carburatoare, vezi 2811
-fabricarea tractoarelor utilizate în agricultură, vezi 2830
-fabricarea de tractoare utilizate în construcţii sau minerit, vezi 2892
-fabricarea de basculante (autocamion cu benă basculantă) destinate utilizării în afara reţelei rutiere,
vezi 2892
-fabricarea de caroserii pentru autovehicule, vezi 2920
-fabricarea de piese electrice pentru autovehicule, vezi 2931
-fabricarea de piese şi accesorii pentru autovehicule, vezi 2932
-fabricarea de tancuri şi alte vehicule militare de luptă, vezi 3040
-întreţinerea, repararea şi modificarea autovehiculelor, vezi 4520

292 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
Această clasă include:
-fabricarea de caroserii, inclusiv cabine pentru autovehicule
-fabricarea de elemente de caroserie pentru toate tipurile de autovehicule, pentru remorci şi semiremorci
-fabricarea de remorci şi semiremorci:
-pentru transportul de mărfuri: tancuri (cisterne), remorci de transport etc.
-pentru transport de pasageri: remorci de tip caravană etc.
-fabricarea de containere destinate a fi utilizate pentru unul sau mai multe moduri de transport

Această clasă exclude:
-fabricarea de remorci şi semiremorci special destinate utilizării în agricultură, vezi 2830
-fabricarea de piese şi accesorii pentru caroserii de autovehicule, vezi 2932
-fabricarea de vehicule cu tracţiune animală, vezi 3099

293 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
Această clasă include:
-fabricarea de echipamente electrice pentru autovehicule, cum ar fi generatoare, alternatoare, bujii cu scânteie, conductori de aprindere, sisteme electrice pentru acţionat uşi şi geamuri, asamblarea dispozitivelor (aparatelor) de măsură în tablourile de instrumente, regulatori de tensiune etc.
Această clasă exclude:
-fabricarea de baterii pentru vehicule, vezi 2720
-fabricarea de echipament de iluminat pentru autovehicule, vezi 2740
-fabricarea de pompe pentru autovehicule şi motoare de autovehicule, vezi 2813

2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
Această clasă include:
-fabricarea de părţi şi accesorii pentru autovehicule:
-frâne, cutii de viteză, osii, roţi, sisteme de suspensie (amortizoare), radiatoare, tobe şi ţevi de eşapament, catalizatori, ambreiaje, volane, coloane şi casete de direcţie
-fabricarea de părţi şi accesorii pentru caroserii de autovehicule:
-centuri de siguranţă, airbag-uri, uşi, bare de protecţie
-fabricarea scaunelor de maşină

Această clasă exclude:
-fabricarea de anvelope, vezi 2211
-fabricarea de furtunuri şi centuri din cauciuc şi alte produse din cauciuc, vezi 2219
-fabricarea de pistoane, segmenti şi carburatoare, vezi 2811
-întreţinerea, repararea şi modificarea autovehiculelor, vezi 4520

30 Fabricarea altor mijloace de transport
Această diviziune cuprinde fabricarea echipamentelor de transport cum ar fi: nave şi bărci, material rulant şi
locomotive pentru căile ferate, aeronave şi nave spaţiale precum şi fabricarea de părţi pentru acestea.

301 Construcţia de nave şi bărci
Această grupă include construcţia de nave, bărci şi alte structuri plutitoare pentru transport şi alte scopuri
comerciale, precum şi pentru activităţi sportive şi recreative (de agrement).

3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
Această clasă include construcţia de nave, cu excepţia ambarcaţiunilor sportive si de agrement şi construcţia de structuri plutitoare
Acestă clasă include:
-construcţia navelor comerciale:
-nave de pasageri, feriboturi, nave pentru transport de mărfuri, tancuri (maritime şi fluviale), remorchere
etc.
-construcţia navelor de război
-construcţia navelor de pescuit şi a navelor de prelucrare a peştelui (nave-uzină)
Această clasă include de asemenea:
-construcţia de nave pe pernă de aer (cu excepţia navelor pe pernă de aer de agrement)
-construcţia platformelor de foraj, plutitoare sau submersibile
-construcţia de structuri plutitoare:
-docuri, pontoane, batardouri, debarcadere, balize (geamanduri), rezervoare plutitoare, barje, şlepuri,
macarale plutitoare, plute (exclusiv de agrement) etc.
-fabricarea secţiunilor de nave şi de structuri plutitoare

Această clasă exclude:
-fabricarea pieselor pentru nave, altele decât secţiuni ale corpului navei
-fabricarea pânzelor (velelor), vezi 1342
-fabricarea de elice navale, vezi 2599
-fabricarea ancorelor din fier sau oţel, vezi 2599
-fabricarea motoarelor pentru nave, vezi 2811
-fabricarea instrumentelor de navigaţie, vezi 2651
-fabricarea echipamentului de iluminat pentru nave, vezi 2740
-fabricarea de autovehicule amfibii, vezi 2910
-fabricarea de ambarcaţiuni sau plute pneumatice pentru recreere, vezi 3012
-repararea şi întreţinerea navelor şi structurilor plutitoare, vezi 3315
-dezmembrarea navelor, vezi 3831
-lucrări de finisare interioară a ambarcaţiunilor, vezi 433

3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
Această clasă include:
-fabricarea ambarcaţiunilor pneumatice
-fabricarea bărcilor cu vele, cu sau fără motor auxiliar
-fabricarea bărcilor cu motor
-fabricarea ambarcaţiunilor pe pernă de aer destinate agrementului
-fabricarea de dispozitive plutitoare individuale
-fabricarea altor bărci de sport şi agrement:
-canoe, caiace, bărci cu vâsle, skifuri

Această clasă exclude:
-fabricarea părţilor componente ale ambarcaţiunilor sportive şi de agrement:
-fabricarea pânzelor (velelor), vezi 1342
-fabricarea ancorelor din fier sau oţel, vezi 2599
-fabricarea motoarelor pentru nave, vezi 2811
-fabricarea de planşe pentru sporturi nautice, vezi 3230
-întreţinerea şi repararea ambarcaţiunilor de agrement, vezi 3315

302 Fabricarea materialului rulant

3020 Fabricarea materialului rulant
Această clasă include:
-fabricarea locomotivelor electrice, diesel, cu aburi şi a altor tipuri de locomotive
-fabricarea vagoanelor autopropulsate, pentru cai ferate sau linii de tramvai, vagoane şi platforme
autopropulsate pentru întreţinerea sau repararea căii ferate
-fabricarea de vagoane pentru căi ferate sau tramvaie, fără autopropulsie:
-vagoane de pasageri, vagoane de marfă, vagoane-cisternă, vagoane şi platforme cu autodescărcare,
vagoane-atelier, vagoane-macara, tendere etc
-fabricarea de repere speciale pentru locomotive (căi ferate sau linii de tramvai) sau material rulant:
-boghiuri, axe şi roţi, frâne şi părţi ale acestora; cârlige şi dispozitive de cuplare, tampoane şi părţi ale
acestora; amortizoare; rame pentru vagoane şi locomotive; caroserii; pasaje de conectare etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de locomotive şi vagoneţi de mină
-fabricarea de echipamente mecanice şi electromecanice de semnalizare, de siguranţă şi de control al traficului pentru căile ferate, linii de tramvai, căi navigabile interioare, şosele, parcări, aeroporturi etc.
-fabricarea banchetelor pentru vagoanele de călători

Această clasă exclude:
-fabricarea de şine de cale ferată neasamblate, vezi 2410
-fabricarea dispozitivelor de asamblare a liniilor ferate, vezi 2599
-fabricarea de motoare electrice, vezi 2711
-fabricarea de echipament electric de semnalizare, de siguranţă sau de control a traficului, vezi 2790
-fabricarea de motoare şi turbine, vezi 2811

303 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
Această clasă include:
-fabricarea de aeronave (avioane) pentru transportul mărfurilor şi pasagerilor, pentru utilizarea de către forţele
armate, pentru sport sau pentru alte scopuri
-fabricarea de elicoptere
-fabricarea de planoare şi deltaplane
-fabricarea de dirijabile şi baloane
-fabricarea de părţi şi accesorii pentru aeronavele din această clasă:
-subansamble ca: fuselaje, aripi, uşi, repere de control al zborului, trenuri de aterizare, rezervoare de
combustibil, nacele etc.
-elice, rotoare şi palete pentru elicoptere
-motoare şi maşini specializate pentru aeronave
-părţi de turboreactoare şi turbopropulsoare pentru avioane
-fabricarea de simulatoare pentru antrenament
-fabricarea de nave spaţiale şi a echipamentului de lansare a sateliţilor, sondelor spaţiale, staţiilor orbitale,
navetelor
-fabricarea de rachete balistice intercontinentale (ICBM)
Această clasă include de asemenea:
-revizia şi transformarea aeronavelor sau a motoarelor de avion
-fabricarea de scaune pentru avioane

Această clasă exclude:
-fabricarea de paraşute, vezi 1342
-fabricarea de muniţie militară (reală şi de instrucţie), vezi 2540
-fabricarea de echipamente de telecomunicaţii pentru sateliţi, vezi 2630
-fabricarea deinstrumente utilizate pe aeronave, vezi 2651
-fabricarea de sisteme de navigaţie aeriană, vezi 2651
-fabricarea de echipamenti de iluminat pentru avioane, vezi 2740
-fabricarea de subansamble ale sistemului de aprindere şi alte părţi electrice pentru motoare cu combustie internă, vezi 2790
-fabricarea de pistoane, segmenţi şi carburatoare, vezi 2811
-fabricarea de trenuri de aterizare pentru aeronave, de catapulte de pe port-avioane şi de echipamente
similare, vezi 2899

304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă

3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
Această clasă include:
-fabricarea de tancuri
-fabricarea de vehicule militare blindate, amfibii
-fabricarea de alte vehicule militare de luptă

Această clasă exclude:
-fabricarea de armament şi muniţie, vezi 2540

309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
Această grupă include fabricarea de echipamente de transport, altele decât autovehicule şi echipamente de
transport pe calea ferată, pe apă, aerian sau în spaţiu şi vehicule militare.

3091 Fabricarea de motociclete
Această clasă include:
-fabricarea de motociclete, motorete şi biciclete echipate cu motor
-fabricarea de motoare pentru motociclete
-fabricarea de ataşe de motocicletă
-fabricarea de părţi şi accesorii pentru motociclete

Această clasă exclude:
-fabricarea de biciclete, vezi 3092
-fabricarea de cărucioare pentru invalizi, vezi 3092

3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
Această clasă include:
-fabricarea de biciclete şi alte tipuri de velocipede, inclusiv triciclete de transport, biciclete tandem, biciclete şi triciclete pentru copii
-fabricarea de părţi şi accesorii pentru biciclete
-fabricarea de cărucioare pentru invalizi, cu sau fără motor
-fabricarea de părţi şi accesorii ale cărucioarelor pentru invalizi
-fabricarea de cărucioare pentru copii

Această clasă exclude:
-fabricarea de biciclete cu motor, vezi 3091
-fabricarea de jucării cu roţi proiectate pentru a fi încălecate, inclusiv biciclete şi triciclete din materiale plastice,vezi 3240

3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de vehicule tractate manual: cărucioare de bagaje, sănii, cărucioare pentru cumpărături etc.
-fabricarea de vehicule cu tracţiune animală: şarete, căruţe trase de măgari, cotigi, dricuri etc.

Această clasă exclude:
-cărucioare de lucru, fie că sunt sau nu dotate cu echipament de ridicat sau manipulat, fie că sunt sau nu
autopropulsate, de tipul celor utilizate în fabrici (inclusiv cărucioare şi roabe), vezi 2822
-cărucioare decorative pentru restaurante, cum ar fi cărucioare pentru desert, cărucioare pentru mâncare, vezi
3101

31 Fabricarea de mobilă
Această diviziune cuprinde fabricarea mobilei şi a produselor conexe din orice material, cu excepţia pietrei,
betonului şi ceramicei. Procesele utilizate în fabricarea mobilei sunt metode standard de modelare a materialelor şi de asamblare a componentelor, inclusiv debitarea, fasonarea şi laminarea. Proiectarea articolelor, atât pentru calităţile lor estetice, cât şi pentru cele funcţionale, reprezintă un aspect important al procesului de producţie.
Unele din procesele utilizate în fabricarea mobilei sunt similare proceselor care se utilizează în alte zone ale
industriei prelucrătoare. De exemplu, debitarea şi asamblarea apar în producţia de grinzi din lemn care sunt
clasificate în diviziunea 16 (Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn). Totuşi, procesele multiple fac distincţia între fabricarea mobilei din lemn şi fabricarea produselor din lemn. În mod similar, fabricarea mobilierului metalic utilizează tehnici care sunt folosite şi în fabricarea produselor obţinute prin laminare, clasificate în diviziunea 25 (Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal). Procesul de fasonare pentru mobilierul din material plastic este similar fasonării altor produse din material plastic. Totuşi, fabricarea mobilierului din material plastic tinde să fie o activitate specializată.

310 Fabricarea de mobilă

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
Această clasă include fabricarea mobilei de orice tip, din orice material (cu excepţia pietrei, betonului sau
ceramicii), pentru orice destinaţie şi care poate fi folosită în diverse scopuri.
Această clasă include:
-fabricarea de scaune şi banchete pentru birouri, ateliere, hoteluri, restaurante şi locuri publice
-fabricarea de scaune şi banchete pentru săli de spectacole ( teatre, cinematografe şi locuri similare)
-fabricarea de mobilier special pentru magazine: tejghele, vitrine, rafturi etc.
-fabricarea de mobilier pentru birou
-fabricarea de banchete si scaune de laborator, mobilier de laborator (de exemplu dulapuri şi mese)
-fabricarea de mobilier pentru biserici, şcoli, restaurante
Această clasă mai include:
-cărucioare decorative pentru restaurante, cum ar fi cărucioare pentru desert, cărucioare pentru mâncare

Această clasă exclude:
-fabricarea de table şcolare, vezi 2823
-fabricarea de scaune pentru autoturisme, vezi 2932
-fabricarea de scaune pentru vagoanele de călători, vezi 3020
-fabricarea de scaune de avion, vezi 3030
-fabricarea de mobilier medico-chirurgical, stomatologic sau veterinar, vezi 3250
-instalarea mobilierului modular, a pereţilor de compartimentare şi a mobilierului de laborator, vezi 4332

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
Această clasă include:
-fabricarea de mobilă ce se utilizează în bucătării

3103 Fabricarea de saltele şi somiere
Această clasă include:
-fabricarea de saltele:
-saltele cu arcuri sau umplute cu diverse materiale de susţinere
-saltele din cauciuc celular sau din material plastic
-fabricarea de suporturi pentru saltele

Această clasă exclude:
-fabricarea de saltele pneumatice, vezi 2219
-fabricarea de saltele cu apa, vezi 2219

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de canapele, canapele extensibile şi fotolii
-fabricarea de scaune şi bănci pentru grădină
-fabricarea de mobilier pentru dormitoare, sufragerii, grădini etc.
-fabricarea de carcase pentru maşini de cusut, televizoare etc.
Această clasă include de asemenea:
-finisarea scaunelor şi băncilor, cum ar fi tapiţarea
-finisarea mobilierului cum ar fi : vopsirea, lăcuirea şi tapiţarea

Această clasă exclude:
-fabricarea de perne, plăpumi cu puf , vezi 1342
-fabricarea de mobilier din ceramică, beton sau piatră, vezi 2342, 2369, 2370
-fabricarea de lămpi electrice şi echipamente de iluminat, vezi 2740
-fabricarea de scaune pentru autoturisme, vezi 2932
-fabricarea de scaune pentru vagoanele de călători, vezi 3020
-fabricarea de scaune de avion, vezi 3030
-retapiţarea şi recondiţionarea mobilierului, vezi 9524

32 Alte activităţi industriale n.c.a.
Această diviziune cuprinde fabricarea de bunuri care nu sunt cuprinse în alte părţi ale clasificării.
Deoarece aceasta este o diviziune reziduală, procesele de producţie, materiile prime şi utilizarea mărfurilor,
produselor pot varia considerabil, aici neaplicându-se criteriile obişnuite pentru gruparea claselor în diviziuni.

321 Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
Această grupă include fabricarea bijuteriilor şi a imitaţiilor de bijuterii.

3211 Baterea monedelor
Această clasă include:
-fabricarea de monede, inclusiv cele utilizate ca masă monetară, din metale preţioase sau din metale comune

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
Această clasă include:
-producerea de perle prelucrate
-producerea de pietre preţioase şi semipreţioase în stare prelucrată, inclusiv prelucrarea pietrelor sintetice şi a
pietrelor reconstituite
-prelucrarea diamantelor
-fabricarea de bijuterii din metale preţioase sau metale comune acoperite cu metale preţioase, din pietre preţioase sau semipreţioase sau din combinaţii între metale preţioase şi pietre preţioase sau semipreţioase, fie între ele, fie cu alte materiale
-fabricarea de articole de giuvaergerie din metale preţioase sau metale comune acoperite cu metale preţioase:
-veselă, tacâmuri, vase şi articole de toaletă, articole de birou, articole de ritual religios etc.
-fabricarea de articole tehnice sau de laborator din metale preţioase (cu excepţia instrumentelor şi a părţilor lor): creuzete, spatule, anozi pentru electroplacare
-fabricarea de curele de ceas, brătări şi tabachere din metale preţioase
Această clasă include de asemenea:
-gravarea articolelor personale din metale preţioase şi nepreţioase

Această clasă exclude:
-fabricarea de curele nemetalice pentru ceasuri (material textil, piele, material plastic etc.), vezi 1512
-fabricarea de articole din metale comune placate cu metale preţioase (cu excepţia imitaţiilor de bijuterii), vezi
diviziunea 25
-fabricarea de carcase de ceas, vezi 2652
-fabricarea de curele de ceas metalice (nepreţioase), vezi 3213
-fabricarea de imitaţii de bijuterii, vezi 3213
-repararea bijuteriilor, vezi 9525

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
Această clasă include:
-fabricarea bijuteriilor de fantezie sau imitaţiilor de bijuterii:
-inele, brăţări, coliere şi articole de bijuterii similare confecţionate din metale comune placate cu metale
preţioase
-bijuterii ce conţin imitaţii de pietre, cum sunt imitaţii de pietre preţioase, imitaţii de diamante şi articole
similare
-fabricarea brăţărilor metalice de ceas (cu excepţia celor din metale preţioase)

Această clasă exclude:
-fabricarea de bijuterii confecţionate din metale preţioase sau acoperite cu metale preţioase, vezi 3212
-fabricarea de bijuterii ce conţin pietre preţioase veritabile, vezi 3212
-fabricarea de curele de ceas din metale preţioase, vezi 3212

322 Fabricarea instrumentelor muzicale

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
Această clasă include:
-fabricarea de instrumente muzicale cu corzi
-fabricarea de instrumente muzicale cu claviatură şi corzi, inclusiv piane automate
-fabricarea de orgi cu tuburi, inclusiv armonii şi instrumente similare cu claviatură şi ancii metalice
-fabricarea de acordeoane şi instrumente similare, inclusiv orgă ,,de gură’’
-fabricarea de instrumente muzicale de suflat
-fabricarea de instrumente muzicale de percuţie
-fabricarea de instrumente muzicale al căror sunet este produs electronic
-fabricarea de cutii muzicale, flaşnetelor etc.
-fabricarea de părţi şi accesorii pentru instrumente muzicale:
-metronoame, diapazoane, tuburi acustice, cartele, discuri şi cilindri pentru instrumente muzicale mecanice automate, etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de fluiere, goarne şi alte instrumente de semnalizare acustică pe bază de suflat

Această clasă exclude:
-reproducerea benzilor şi discurilor audio-video pre-înregistrate, vezi 182
-fabricarea de microfoane, amplificatoare, difuzoare, căşti şi componente similare, vezi 2640
-fabricarea de pick-up-uri, magnetofoane şi alte articole similare, vezi 2640
-fabricarea de instrumente muzicale de jucărie, vezi 3240
-restaurarea orgilor şi a altor instrumente muzicale istorice, vezi 3319
-editarea benzilor şi discurilor audio-video pre-înregistrate, vezi 5920
-acordarea pianelor, vezi 9529

323 Fabricarea articolelor pentru sport

3230 Fabricarea articolelor pentru sport
Această clasă include fabricarea articolelor pentru sport (cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte).
Această clasă include:
-fabricarea de articole şi echipamente pentru sport, jocuri în aer liber şi în sală, din orice material:
-mingi tari, moi şi gonflabile
-rachete, bâte şi crose
-schiuri, legături şi beţe
-ghete de schi (clăpari)
-planşe pentru sporturi nautice (surfing; windsurfing)
-echipament pentru pescuit sportiv, inclusiv mincioguri
-echipament pentru vânătoare, alpinism etc.
-mănuşi de sport din piele şi căşti pentru sportivi
-patine pentru gheaţă şi patine cu rotile etc.
-arcuri şi arbalete
-echipament pentru gimnastică, întreţinere corporală sau atletism

Această clasă exclude:
-fabricarea de vele, vezi 1342
-fabricarea de îmbrăcăminte de sport, vezi 1413
-fabricarea de produse de şelărie şi curelărie, vezi 1512
-fabricarea de bice şi cravaşe, vezi 1512
-fabricarea de încălţăminte de sport, vezi 1520
-fabricarea de armamentşi muniţie pentru tir sportiv, vezi 2540
-fabricarea de greutăţi din metal, utilizate pentru haltere, vezi 2599
-fabricarea de vehiculel de sport, altele decât tobogane şi similare, vezi diviziunile 29 şi 30
-fabricarea de ambarcaţiuni, vezi 3012
-fabricarea demese de biliard, vezi 3240
-fabricarea de apărătoari de urechi (de exemplu pentru înot şi protecţie împotriva zgomotului), vezi 3299
-repararea de articole pentru sport, vezi 9529

324 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
Această clasă include fabricarea de păpuşi, jocuri şi jucării (inclusiv jocuri electrice), modele la scară şi vehicule pentru copii (cu excepţia bicicletelor şi tricicletelor din metal).
Această clasă include:
-fabricarea de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi şi accesorii
-fabricarea de figurine reprezentând animale
-fabricarea de jucării pe roţi , destinate a fi încălecate inclusiv biciclete şi triciclete din materiale plastice
-fabricarea de instrumente muzicale de jucărie
-fabricarea de articole pentru amuzament, jocuri de masă sau salon
-fabricarea de cărţi de joc
-fabricarea de popice, jocuri funcţionând cu fise sau cartele, jocuri de biliard, mese speciale pentru cazinouri, etc.
-fabricarea de jocuri electronice: şah etc.
-fabricarea de mini-modele la scară şi de modele recreative similare, trenuleţe electrice, montaje tip constructor etc.
-fabricarea de jocuri tip puzzle etc.

Această clasă exclude:
-fabricarea de console pentru jocuri video, vezi 2640
-fabricarea de biciclete, vezi 3092
-fabricarea de articole pentru festivităţi şi carnavaluri, vezi 3299
-elaborarea şi editarea programelor pentru console cu jocuri video, vezi 5821, 6201

325 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
Această clasă cuprinde aparatura de laborator, instrumente chirurgicale şi medicale, dispozitive şi accesorii
chirurgicale, echipamente şi aparate stomatologice, articole ortodontice, proteze dentare şi dispozitive ortodontice.
Tot aici este inclus şi mobilierul medical.
Această clasă include:
-fabricarea de pânze chirurgicale şi catgut
-fabricarea de plombe dentare şi cimenturi utilizate în stomatologie (cu excepţia adezivilor sau cimentului pentru proteze), ceară dentară şi alte gipsuri dentare
-fabricarea de cimenturi pentru reconstrucţia osoasă
-fabricarea de cuptoare din laboratoarele dentare
-fabricarea de aparatură de laborator pentru curăţire cu ultrasunete
-fabricarea de sterilizatoare de laborator
-fabricarea de aparate de distilat şi centrifugă de laborator
-fabricarea de mobilier medical, chirurgical, stomatologic sau de uz veterinar:
-mese pentru operaţii
-paturi de spital cu dispozitive mecanice
-scaune stomatologice
-fabricarea de plăci şi şuruburi pentru oase, seringi, ace pentru acestea, catetere, canule etc.
-fabricarea de instrumente stomatologice (inclusiv scaunele stomatologice având încorporat echipamentul
stomatologic)
-fabricarea de dinţi artificiali, punţi dentare etc., în laboratoare stomatologice
-fabricarea de dispozitive ortopedice şi proteze
-fabricarea de ochi din sticlă
-fabricarea termometrelor medicale
-fabricarea de articole oftalmice, ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile şlefuite conform reţetei, lentile de contact, ochelari de protecţie
-fabricarea de stimulatoare cardiace

Această clasă exclude:
-fabricarea de adezivi pentru proteze dentare, vezi 2042
-fabricarea de echipament electromedical şi a celui pentru electroterapie, vezi 2660
-fabricarea de scaune pe rotile, vezi 3092
-activităţi ale opticienilor, vezi 4778

329 Alte activităţi industriale

3291 Fabricarea măturilor şi periilor

Această clasă include:
-fabricarea de mături şi perii, inclusiv cele ce se constituie ca părţi de maşini, mături mecanice acţionate manual pentru podele; pămătufuri şi pufuri pentru praf, pensule de vopsit, rulouri , racle şi alte perii, mături, etc.
-fabricarea de perii pentru curăţat încălţămintea şi îmbrăcămintea

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Această clasă include:
-fabricarea de echipament de protecţie
-fabricarea de îmbrăcăminte din material ignifug si îmbrăcăminte de protecţie
-fabricarea de centuri de siguranţă pentru instalatorii de linii electrice şi de alte centuri de siguranţă de uz
profesional
-fabricarea de veste de salvare, din plută
-fabricarea de căşti rezistente, din material plastic, şi de alte echipamente de protecţie personală din material
plastic (de exemplu căşti pentru sportivi)
-fabricarea de costume de protecţie pentru pompieri
-fabricarea de căşti de protecţie din metal şi alte dispozitive de protecţie personale din metal
-fabricarea de dopuri pentru urechi şi zgomot (de exemplu pentru înot şi protecţie împotriva zgomotului)
-fabricarea de măşti de gaze
-fabricarea de creioane şi stilouri de toate tipurile, inclusiv mecanice
-fabricarea de peniţe
-fabricarea ştampilelor conţinând data, a celor pentru sigilat sau numerotat, dispozitivelor de imprimat manual
sau etichetat, garnituri pentru imprimare manuală, riboane şi tuşiere
-fabricarea de globuri pentru brazii de Crăciun
-fabricarea de umbrele, parasolare, bastoane
-fabricarea de nasturi, copci, agrafe, butoni, fermoare
-fabricarea de brichete
-fabricarea de articole de uz personal: pipe, piepteni, bigudiuri, pulverizatoare pentru parfum, recipiente izoterme şi alte vase izoterme pentru uzul personal sau gospodăresc, peruci, bărbi, sprâncene false
-fabricarea de articole diverse: candele, lumânări şi similare, flori, fructe şi frunze artificiale, articole surpriză, site şi ciururi de mână; manechine, sicrie etc.
-fabricarea coşurilor de flori, buchetelor, coroanelor si articolelor similare
-activităţile de împăiere

Această clasă exclude:
-fabricarea de fitile pentru brichete, vezi 1349
-fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru (de exemplu halate, salopete, uniforme) vezi 1412
-fabricarea de articole surpriză din hârtie, vezi 1729

33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
Această diviziune include activităţile specializate de reparaţii şi întreţinere a bunurilor produse de industria
prelucrătoare cu scopul de a repune în stare de funcţionare maşinile, echipamentele şi alte produse. Este inclusă şi întreţinerea curentă sau service-ul acestor produse, pentru a asigura funcţionarea lor eficientă şi a preveni defecţiunile şi reparaţiile corespunzătoare.
Această diviziune include numai activităţi specializate de reparaţii şi întreţinere. O parte însemnată din volumul de reparaţii se efectuează şi de către producătorii maşinilor, echipamentelor şi altor bunuri, caz în care clasificarea unităţilor angajate în aceste activităţi (de reparaţii şi producţie) se face potrivit regulii de determinare a activităţii principale utilizând valoarea adăugată, ceea ce conduce adeseori la încadrarea acestor activităţi combinate (producţie–reparaţii) în clasele aferente producţiei bunurilor. Acelaşi principiu se aplică pentru combinaţiile comerţ-reparaţie.
Reconstruirea sau refabricarea maşinilor şi a echipamentului este considerată fabricaţie. Repararea şi întreţinerea bunurilor care sunt utilizate ca bunuri de capital, precum şi în calitate de bunuri de consum, este clasificată de obicei ca reparaţie şi întreţinere a bunurilor de uz gospodăresc (de exemplu. repararea mobilierului de birou şi a celui de uz casnic, vezi 9524). În această diviziune este inclusă de asemenea activitatea de instalare specializată a maşinilor.
Totuşi, instalarea echipamentului care face parte integrantă din clădiri sau structuri similare, cum este instalarea cablajului electric, instalarea scărilor rulante sau instalarea sistemelor de aer condiţionat, se clasifică ca şi activitatea de construcţie.

Această diviziune exclude:
-curăţarea maşinilor industriale, vezi 8122
-repararea şi întreţinerea computerelor şi a echipamentului de comunicaţii, vezi 951
-repararea şi întreţinerea bunurilor de uz gospodăresc, vezi 952

331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor
Această grupă include repararea specializată a bunurilor produse în industria prelucrătoare, cu scopul de a
repune aceste produse din metal, maşini şi echipamente în stare de funcţiune. Este inclusă aici şi întreţinerea
generală sau service-ul pentru aceste produse, pentru a asigura funcţionarea lor eficientă şi a preveni defecţiunile şi reparaţiile corespunzătoare.

Această grupă exclude:
-reconstruirea sau refabricarea maşinilor şi echipamentelor, vezi diviziunile 25-31
-curăţarea maşinilor industriale, vezi 8122
-repararea şi întreţinerea computerelor şi a echipamentului de comunicaţii, vezi 951
-repararea şi întreţinerea bunurilor de uz gospodăresc, vezi 952

3311 Repararea articolelor fabricate din metal
Această clasă include repararea şi întreţinerea articolelor fabricate din metal din diviziunea 25.
Această clasă include:
-repararea cisternelor, rezervoarelor şi containerelor
-repararea şi întreţinerea ţevilor şi conductelor
-repararea prin sudură mobilă
-repararea tamburilor din oţel
-repararea şi întreţinerea generatoarelor de aburi şi a altor generatoare de vapori
-repararea şi întreţinerea echipamentelor auxiliare pentru utilizarea generatoarelor de abur:
-condensatoare, economizoare, supraîncălzitoare, colectori şi acumulatori de aburi
-repararea şi întreţinerea reactoarelor nucleare, cu excepţia separatoarelor de izotopi
-reparare şi întreţinerea pieselor pentru cazanele de abur (navale şi pentru electricitate)
-repararea prin efectuarea de lucrări de tinichigerie a cazanelor pentru încălzire centrală şi a radiatoarelor
-repararea şi întreţinerea armelor de foc de luptă şi instructie (inclusiv repararea armamentului pentru tir sportiv sau recreaţional)
-repararea şi întreţinerea cărucioarelor pentru cumpărături

Această clasă exclude:
-repararea sistemelor de încălzire centrală etc., vezi 4322
-servicii de lăcătuşerie, vezi 8020

3312 Repararea maşinilor
Această clasă include repararea şi întreţinerea maşinilor şi echipamentelor industriale ca: ascuţitul sau instalarea lamelor şi fierăstraielor pentru maşinile industriale sau asigurarea serviciilor de reparaţii prin sudură; repararea maşinilor şi echipamentelor agricole şi a altor maşini şi echipamente grele, industriale (de exemplu încărcătoare cu furcă şi alte echipamente de manipulare a materialelor, maşini unelte, echipamente de refrigerare industriale, echipamente pentru construcţii şi utilaje miniere), maşini şi echipamente cuprinse în cadrul diviziunii 28.
Această clasă include:
-repararea şi întreţinerea motoarelor, altele decât cele pentru autovehicule
-repararea şi întreţinerea pompelor, compresoarelor şi a echipamentelor similare
-repararea si întreţinerea utilajelor hidraulice
-repararea valvelor
-repararea angrenajelor şi a elementelor de transmisie
-repararea şi întreţinerea cuptoarelor industriale
-repararea şi întreţinerea echipamentelor de ridicat şi manipulat
-repararea şi întreţinerea echipamentelor industriale de refrigerare şi purificare a aerului
-repararea şi întreţinerea utilajelor industriale de uz general
-repararea altor maşini-unelte portabile acţionate electric
-repararea şi întreţinerea maşinilor unelte pentru prelucrarea metalului şi a accesoriilor pentru acestea
-repararea şi întreţinerea altor maşini unelte
-repararea şi întreţinerea tractoarelor utilizate în agricultură
-repararea şi întreţinerea utilajelor agricole şi a utilajelor pentru silvicultură şi exploatare forestieră
-repararea şi întreţinerea utilajelor metalurgice
-repararea şi întreţinerea utilajelor miniere, utilajelor de construcţii, utilajelor pentru zăcămintele de petrol şi gaze
-repararea şi întreţinerea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
-repararea şi întreţinerea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi pielăriei
-repararea şi întreţinerea utilajelor pentru industria hârtiei
-repararea şi întreţinerea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
-repararea şi întreţinerea altor utilaje cu destinaţie specifică din cadrul diviziunii 28
-repararea şi întreţinerea maşinilor de cântărit
-repararea şi întreţinerea maşinilor automate de vânzare a produselor
-repararea şi întreţinerea înregistratoarelor de casă
-rapararea şi întreţinerea maşinilor de fotocopiat
-repararea maşinilor de calculat, electronice sau nu
-repararea maşinilor de scris

Această clasă exclude:
-instalarea cuptoarelor şi a altor echipamente de încălzire, vezi 4322
-repararea calculatoarelor, vezi 9511

3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
Această clasă include repararea şi întreţinerea bunurilor produse în grupele 265, 266 şi 267, cu excepţia
produselor care sunt considerate bunuri de uz casnic.
Această clasă include repararea şi întreţinerea echipamentelor de măsurare, verificare, control şi navigaţie din grupa 265:
-repararea şi întreţinerea aparaturii de bord pentru comanda şi urmărirea funcţionării motoarelor de avion
-repararea şi întreţinerea echipamentului de testare a emisiilor automobilelor
-repararea şi întreţinerea instrumentelor meteorologice
-repararea şi întreţinerea echipamentelor de testare şi inspecţie a proprietăţilor fizice, electrice şi chimice
-repararea şi întreţinerea instrumentelor topografice
-repararea şi întreţinerea instrumentelor de detectare şi monitorizare a radiaţiilor.
Această clasă include de asemenea repararea echipamentului pentru radiologie, electrodiagnostic şi
electroterapie din clasa 2660, cum ar fi:
-repararea şi întreţinerea echipamentelor de formare a imaginilor prin rezonanţă magnetică
-repararea şi întreţinerea echipamentelor medicale cu ultrasunete
-repararea şi întreţinerea stimulatoarelor cardiace
-repararea şi întreţinerea protezelor auditive
-repararea şi întreţinerea electrocardiografelor
-repararea şi întreţinerea echipamentului pentru endoscopie
-repararea şi întreţinerea aparaturii pentru radiologie
Această clasă include de asemenea repararea instrumentelor şi echipamentelor optice din clasa 2670, dacă
utilizarea acestora este în scop preponderent comercial, cum ar fi :
-repararea binoclurilor
-repararea microscoapelor (cu excepţia celor cu electroni şi protoni)
-repararea telescoapelor
-repararea prismelor şi lentilelor (cu excepţia celor oftalmice)
-repararea echipamentului fotografic

Această clasă exclude:
-repararea maşinilor de fotocopiat, vezi 3312
-repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice, vezi 9511
-repararea proiectoarelor, vezi 9511
-repararea şi întreţinerea echipamentelor de comunicaţii, vezi 9512
-repararea camerelor TV şi video, profesionale, vezi 9512
-repararea camerelor video neprofesionale, vezi 9521
-repararea ceasurilor, vezi 9525

3314 Repararea echipamentelor electrice
Această clasă include repararea şi întreţinerea bunurilor din cadrul diviziunii 27, cu excepţia celor din clasele
grupei 275 (aparatură de uz casnic).
Această clasă include:
-repararea şi întreţinerea transformatoarelor electrice de retea, de distribuţie şi speciale
-repararea şi întreţinerea motoarelor, generatoarelor şi a grupurilor electrogene
-repararea şi întreţinerea aparatajului electric de conexiuni şi panourile de comandă
-repararea şi întreţinerea releelor şi a dispozitivelor de comandă industriale
-repararea şi întreţinerea bateriilor de pile electrice şi acumulatori
-repararea şi întreţinerea echipamentului electric de iluminat
-repararea şi întreţinerea cablurilor conducătoare şi izolatoare de electricitate pentru circuite electrice

Această clasă exclude:
-repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi echipamentelor periferice, vezi 9511
-repararea şi întreţinerea echipamentului de telecomunicaţii, vezi 9512
-repararea şi întreţinerea aparatelor electronice de larg consum, vezi 9521
-repararea ceasurilor, vezi 9525

3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
Această clasă include repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor. Totuşi reconstrucţia industrială şi reparaţiile capitale ale navelor se clasifică în diviziunea 30.
Această clasă include:
-repararea şi întreţinerea curentă a navelor
-repararea şi întreţinerea ambarcaţiunilor de agrement

Această clasă exclude:
-reconstrucţia industrială a navelor, vezi 301
-repararea motoarelor de nave şi bărci, vezi 3312
-dezmembrarea navelor, vezi 3831

3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
Această clasă include repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale.
Această clasă include:
-repararea şi întreţinerea aeronavelor (cu excepţia transformării, reparaţiilor capitale sau reconstrucţiei
industriale)
-repararea şi întreţinerea motoarelor pentru aeronave

Această clasă exclude: reparaţii capitale şi reconstrucţia aeronavelor, vezi 3030

3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
Această clasă include repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport din cadrul diviziunii 30, cu excepţia motocicletelor şi a bicicletelor.
Această clasă include:
-repararea şi întreţinerea locomotivelor şi vagoanelor de cale ferată (exclusiv reconstrucţia şi transformarea
industrială)
-repararea şaretelor şi a căruţelor cu tracţiune animală
Această clasă exclude:

-reparaţiile capitale şi reconstrucţia industrială a locomotivelor şi vagoanelor de cale ferată, vezi 3020
-repararea şi întreţinerea vehiculelor militare de luptă, vezi 3040
-repararea şi întreţinerea cărucioarelor pentru cumpărături, vezi 3311
-repararea şi întreţinerea motoarelor pentru locomotive, vezi 3312
-repararea şi întreţinerea motocicletelor, vezi 4540
-repararea bicicletelor, vezi 9529

3319 Repararea altor echipamente
Această clasă include repararea şi întreţinerea echipamentelor neincluse în alte grupe ale acestei diviziuni.
Această clasă include:
-repararea plaselor de pescuit, inclusiv cârpitul acestora
-repararea frânghiilor, funiilor, pânzelor de vele şi prelatelor
-repararea sacilor pentru depozitarea îngrăşămintelor şi substanţelor chimice
-repararea sau recondiţionarea paleţilor din lemn, a tamburilor sau cilindrilor de încărcare şi a articolelor
similare
-repararea jocurilor cu bile şi a altor jocuri acţionate prin introducerea unei monede
-restaurarea orgilor şi a altor instrumente muzicale istorice

Această clasă exclude:
-repararea mobilierului de uz casnic sau pentru birou, restaurarea mobilei, vezi 9524
-repararea bicicletelor, vezi 9529
-repararea şi modificarea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

332 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
Această clasă include instalarea specializată a utilajelor. Totuşi, instalarea echipamentelor care formează o parte integrantă a clădirilor sau structurilor similare, cum ar fi instalarea scărilor rulante, instalaţia electrică, sisteme de alarmă antiefracţie sau a sistemelor de aer condiţionat este clasificată drept activitate de construcţie.
Această clasă include:
-instalarea utilajelor industriale în uzine
-asamblarea echipamentului de control a proceselor industriale
-instalarea altor echipamente industriale:
-echipamente de comunicaţii
-calculatoare de mare viteză şi capacitate de stocare (mainframe) şi echipamente similare
-echipamente de radiologie şi echipamente electromedicale
-demontarea utilajelor şi echipamentelor mari
-activităţi ale montatorilor
-asamblarea utilajelor
-instalarea echipamentului din popicării, bowling

Această clasă exclude:
-instalarea de lifturi, scări rulante, uşi automate etc., vezi 4329
-instalarea de uşi, case ale scărilor, echipamente specifice magazinelor, mobilier modular, vezi 4332
-instalarea de calculatoare personale, vezi 6209

D PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
Această secţiune cuprinde activitatea de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale, a aburului, apei calde şi a celor similare, printr-o infrastructură permanentă (reţea) de linii electrice, conducte şi ţevi. Dimensiunea reţelei de distribuţie nu constituie un factor decisiv; secţiunea include de asemenea distribuţia energiei electrice, a gazelor, aburului şi apei calde şi a celor similare, în parcurile industriale sau clădiri rezidenţiale. Prin urmare, această secţiune include activitatea unităţilor furnizoare de energie electrică şi gaze, care generează, controlează şi distribuie energie electrică sau gaze. Secţiunea include de asemenea furnizarea de abur şi de aer condiţionat.

Această secţiune exclude activitatea unităţilor furnizoare de apă şi servicii de salubritate, vezi secţiunile 36 şi 37. Această secţiune exclude de asemenea transportul gazelor prin conducte (conducte magistrale de mare distanţă).

351 Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice
Această grupă cuprinde producţia energiei electrice, transmiterea de la dispozitivele de generare la centrele de distribuţie şi distribuţia către utilizatorii finali.

3511 Producţia de energie electrică
Această clasă include:
-activitatea instalaţiilor generatoare de energie electrică; incluzând centrale termice, nucleare,
hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel şi energie recuperabilă.

Această clasă exclude:
-producţia energiei electrice prin arderea deşeurilor, vezi 3821

3512 Transportul energiei electrice
Această clasă include:
-activitatea de exploatare a sistemelor de transmisie care transportă energia electrică de la dispozitivul de generare la sistemul de distribuţie

3513 Distribuţia energiei electrice
Această clasă include:
-activitatea de exploatare a sistemelor de distribuţie (adică acelea formate din linii, stâlpi, contoare şi cablaj) care transportă energia electrică primită de la dispozitivul de generare sau sistemul de transmisie la consumatorul final

3514 Comercializarea energiei electrice
Această clasă include
-vânzarea energiei electrice către utilizator
-activităţi ale broker-ilor sau agenţilor din domeniul energiei electrice, care intermediază vânzarea electricităţii
prin sisteme de distribuţie a acesteia, sisteme administrate de alţii
-distribuţia energiei electrice şi schimbarea caracteristicilor acesteia în conformitate cu necesităţile utilizatorului

352 Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
Această grupă include producţia gazelor şi distribuţia gazelor naturale sau sintetice către consumator,
printr-un sistem de conducte magistrale. Este inclusă în această grupă şi activitatea agenţilor sau brokeri-lor, care intermediază vânzarea gazelor, prin sisteme de distribuţie a gazelor administrate de alţii. Exploatarea sistemului de conducte magistrale de transport a gazelor, conducte de mare distanţă ce fac legătura între producătorii de gaz şi distribuitorii acestuia sau ce leagă centre de consum (localităţi urbane şi/sau rurale), este exclusă din această grupă şi clasificată împreună cu activitatea de transport prin conductă.

3521 Producţia gazelor
Această clasă include:
-producţia, în scopul furnizării gazelor rezultate din cocsificarea cărbunelui, din produse agricole derivate sau din deşeuri
-fabricarea combustibililor gazoşi cu o valoare calorică determinată prin purificare, amestec şi din alte procese, din gaze de diferite tipuri, inclusiv gaze naturale

Această clasă exclude:
-producerea gazelor naturale brute, vezi 0620
-operarea cuptoarelor de cocs, vezi 1910
-fabricarea produselor petroliere rafinate, vezi 1920
-producerea gazelor industriale, vezi 2011

3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
Această clasă include:
-distribuţia şi furnizarea combustibililor gazoşi de toate tipurile, printr-un sistem de conducte magistrale

Această clasă exclude:
-transportul (la mare distanţă) gazelor prin conducte, vezi 4950

3523 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
Această clasă include:
-vânzarea către utilizatori a gazelor, prin conducte magistrale
-activităţi ale broker-ilor sau agenţilor care intermediază vânzarea gazelor, prin sisteme de distribuţie a gazelor administrate de alţii

Această clasă exclude:
-vânzarea cu ridicata a combustibililor gazoşi, vezi 4671
-vânzarea cu amănuntul a gazelor îmbuteliate, vezi 4778
-vânzarea directă a combustibilului, vezi 4799

353 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Această clasă include:
-producerea, colectarea şi distribuţia aburului şi a apei calde pentru încălzit, obţinerea de energie şi alte scopuri
-producerea şi distribuţia de aer rece
-producerea şi distribuţia de apă refrigerată pentru răcire
-producerea de gheaţă, în scop alimentar sau nealimentar

E DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
Această secţiune include activităţi de gestionare (inclusiv colectarea, tratarea şi eliminarea) diverselor tipuri de
deşeuri, cum ar fi deşeurile industriale sau municipale, solide sau nu, precum şi activităţi de decontaminare a
terenurilor. Rezultatele proceselor de tratare a deşeurilor pot fi eliminate, sau pot deveni materii prime pentru alte procese de producţie. Activităţile de distribuţie a apei sunt de asemenea incluse în această secţiune, întrucât ele sunt adesea realizate în directă conexiune cu tratarea apelor uzate sau de unităţi care sunt angrenate atât in furnizarea apei cât şi în colectarea şi epurarea apelor uzate.

36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
Această diviziune include captarea, tratarea şi distribuţia apei pentru necesităţi menajere şi industriale.Este inclusă captarea apei din diverse surse, precum şi distribuţia ei prin diverse mijloace.

360 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
Această clasă include activităţi de colectare, tratare şi distribuţie a apei în scopuri menajere şi industriale. Este inclusă captarea apei din surse diferite şi în scopuri diferite. Este inclusă de asemenea activitatea de exploatare a canalelor de irigaţie.Totuşi, serviciile de irigare cu ajutorul aspersoarelor (sprinklere) şi serviciile similare anexe agriculturii nu sunt incluse în această clasă.
Această clasă include:
-captarea apei din râuri, lacuri, puţuri etc.
-colectarea apei de ploaie
-tratarea apei în vederea furnizării acesteia
-tratarea apei pentru utilizarea în industrie sau în alte scopuri
-desalinizarea apei de mare sau a apei freatice în scopul obţinerii de apă dulce, ca produs principal
-distribuţia apei prin conducte, cisterne sau alte mijloace de transport
-activitatea de exploatare a canalelor de irigaţie

Această clasă exclude:
-activitatea de expoatare a echipamentelor din sistemele de irigaţii, vezi 0161
-epurarea apei uzate pentru prevenirea poluării, vezi 3700
-transportul (la mare distanţă) a apei prin conducte, vezi 4950

37 Colectarea şi epurarea apelor uzate
Această diviziune include activitatea de expoatare a sistemelor de canalizare sau a unităţilor care colectează, epurează sau evacuează apele uzate.

370 Colectarea şi epurarea apelor uzate

3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
Această clasă include:
-exploatarea sistemelor de canalizare sau a instalaţiilor de epurare
-colectarea şi transportul apelor uzate menajere sau industriale provenite de la unul sau mai mulţi utilizatori,
precum şi a apei de ploaie, prin reţele de canalizare, canale colectoare, cisterne şi alte mijloace de transport
(vehicule de vidanjare etc.)
-golirea şi curăţarea haznalelor şi foselor septice, a jgheaburilor şi puţurilor de canalizare; întreţinerea toaletelor chimice
-epurarea apelor uzate (incluzând apa uzată menajeră şi industrială, apa din bazinele de înot) prin procese fizice, chimice şi biologice, ca : diluarea, separarea, filtrarea, sedimentarea etc.
-întreţinerea canalelor colectoare şi de drenaj, inclusiv canalele de scurgere

Această clasă exclude:
-decontaminarea apelor de la suprafaţă sau din subteran, la locul poluării, vezi 3900
-curăţarea şi deblocarea conductelor colectoare din construcţii, vezi 4322

38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
Această diviziune include colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor. De asemenea include transportul local al deşeurilor şi activitatea instalaţiilor de recuperare a materialelor reciclabile (adică acelea care sortează
materialele reciclabile dintr-un flux de deşeuri).

381 Colectarea deşeurilor
Această grupă include colectarea deşeurilor din gospodării şi întreprinderi cu ajutorul lăzilor de gunoi, a
tomberoanelor, containerelor etc. Este inclusă colectarea deşeurilor nepericuloase şi periculoase, de exemplu deşeurile din gospodării, bateriile uzate, uleiurile şi grăsimile de gătit uzate, uleiurile uzate provenite de la nave şi din garaje, precum şi a deşeurilor provenite din activităţi de construcţii şi demolări.

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
Această clasă include:
-colectarea deşeurilor solide nepericuloase (gunoi) din cadrul zonelor locale, cum este colectarea deşeurilor din gospodării şi întreprinderi cu ajutorul coşului de gunoi, a tomberoanelor, containelor etc. ce pot include
materiale reciclabile mixte
-colectarea materialelor reciclabile
-colectarea gunoaielor în coşuri de gunoi amplasate în locuri publice
Această clasă include de asemenea:
-colectarea deşeurilor provenite din activităţi de construcţii şi demolări
-colectarea şi eliminarea deşeurilor cum ar fi praful şi molozul
-colectarea deşeurilor provenite din filaturi
-activitatea de expoatare a instalaţiilor de transfer a deşeurilor nepericuloase

Această clasă exclude:
-colectarea deşeurilor periculoase, vezi 3812
-activitatea de expoatare a gropilor de gunoi pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase, 3821
-activitatea unităţilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice etc. sunt
sortate în categorii distincte, vezi 3832

3812 Colectarea deşeurilor periculoase
Această clasă include colectarea deşeurilor periculoase solide sau nu, de exemplu deşeuri incluzând substanţe explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, nocive, cancerigene, corozive, infecţioase sau alte substanţe şi preparate nocive pentru sănătatea umană şi pentru mediu. Cuprinde, de asemenea, identificarea, tratarea, ambalarea şi etichetarea deşeurilor în vederea transportului.
Această clasă include:
-colectarea deşeurilor periculoase, cum ar fi:
-uleiul uzat provenit de la nave şi garaje
-deşeuri periculoase de natură biologică
-deşeuri nucleare
-baterii uzate etc
-activitatea de expoatare a staţiilor de transfer a deşeurilor periculoase
Această clasă exclude:
-decontaminarea şi curăţarea clădirilor, amplasamentelor miniere, solului, apei freatice (de exemplu eliminarea azbestului), vezi 3900

382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor
Această grupă include eliminarea şi tratarea înainte de eliminare a diverselor forme de deşeuri prin diferite
mijloace, cum ar fi tratarea deşeurilor organice în scopul eliminării; tratarea şi eliminarea animalelor infestate
toxic sau moarte şi a altor resturi contaminate; tratarea şi eliminarea deşeurilor radioactive de tranziţie din
spitale, etc.; depozitarea gunoaielor pe pământ sau în apă; îngroparea sau răsturnarea sub brazdă, prin arat, a gunoaielor; eliminarea bunurilor uzate, cum sunt frigiderele, pentru a elimina deşeurile nocive; eliminarea
deşeurilor prin incinerare sau combustie. Este, de asemenea, inclusă aici activitatea de recuperare a energiei
rezultate din procesul de incinerare a deşeurilor.

Această grupă exclude:
-tratarea şi eliminarea apelor uzate, vezi clasa 3700.
-reciclarea materialelor, vezi 383

3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
Această clasă include eliminarea şi tratarea înainte de eliminare a deşeurilor nepericuloase, solide sau nu:
-activitatea de depozitare pentru deşeurile nepericuloase
-eliminarea deşeurilor nepericuloase prin combustie, incinerare sau alte metode, cu sau fără producţie de
electricitate, abur, înlocuitori de combustibili, biogaz, cenuşă sau alte produse secundare destinate utilizării
ulterioare etc.
-tratarea deşeurilor organice în vederea eliminării
-producţia de compost din deşeuri organice

Această clasă exclude:
-incinerarea şi arderea deşeurilor periculoase, vezi 3822
-activitatea unităţilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice, cutiile metalice de băuturi, etc. sunt sortate pe categorii distincte, vezi 3822
-decontaminarea şi curăţarea solului şi apei; reducerea materialelor toxice, vezi 3900

3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
Această clasă include:
-eliminarea şi tratarea înainte de eliminare a deşeurilor periculoase, solide sau nu, inclusiv
deşeuri care pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, cancerigene, corozive, infecţioase şi alte
substanţe şi preparate dăunătoare pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător.
-activitatea unităţilor pentru tratarea deşeurilor periculoase
-tratarea şi îndepărtarea animalelor moarte sau infestate toxic şi a altor deşeuri contaminate
-incinerarea deşeurilor periculoase
-eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deşeurile nocive
-tratarea, eliminarea şi stocarea reziduurilor nucleare radioactive incluzând:
-tratarea şi eliminarea deşeurilor radioactive de tranziţie, adică în descompunere în perioada
transportului, de la spitale
-capsularea, pregătirea şi alte tratamente ale deşeurilor nucleare, în vederea depozitării

Această clasă exclude:
-reprocesarea combustibililor nucleari, vezi 2013
-incinerarea deşeurilor nepericuloase, vezi 3821
-decontaminarea şi curăţarea solului şi apei; reducerea toxicităţii materialelor, vezi 3900

383 Recuperarea materialelor

3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
Această clasă include demontarea maşinilor şi aparatelor pentru obţinerea de materiale reciclabile de orice fel
(automobile, nave, computere, televizoare şi alte echipamente).

Această clasă exclude:
-eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deşeurile nocive, vezi 3822
-demontarea de automobile, nave, computere, televizoare si alte echipamente pentru a obţine părţi/piese destinate revânzării, vezi secţiunea G

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Această clasă include:
– transformarea deşeurilor metalice şi nemetalice şi a resturilor de articole din metal, în
materie primă secundară.
Exemple de procese de transformare mecanică sau chimică sunt:
-strivirea mecanică a deşeurilor metalice de la automobile uzate, maşini de spălat, biciclete etc
-comprimarea mecanică a pieselor mari din fier cum ar fi vagoanele de cale ferată
-fragmentarea deşeurilor metalice, a vehiculelor casate etc.
-alte metode de tratare mecanică, cum sunt tăierea, presarea pentru reducerea volumului
-recuperarea metalelor din deşeurile fotografice, de exemplu soluţie de fixare sau filme şi hârtie fotografice
-recuperarea cauciucului, cum ar fi pneuri uzate, pentru a produce materii prime secundare
-sortarea şi peletizarea materialelor plastice în scopul producerii de materii prime secundare pentru tuburi,
ghivece de flori, paleţi şi altele
-prelucrarea (în formă de granule) a deşeurilor de materiale plastice sau cauciuc (curăţarea , topirea, măcinarea)
-zdrobirea, curăţarea şi sortarea sticlei
-zdrobirea, curăţarea şi sortarea altor deşeuri, cum ar fi resturile provenite din demolări, pentru a obţine materii prime secundare
-prelucrarea uleiurilor şi grăsimilor de gătit folosite, în materii prime secundare
-prelucrarea altor deşeuri de alimente, băuturi, tutun şi substanţe alimentare reziduale, în materii prime

Această clasă exclude:
-fabricarea de produse finite noi din materii prime secundare (deja fabricate sau nu), cum ar fi fire toarse din
material fibros garnetat, celuloză din deşeurile de hârtie, cauciucuri reşapate sau producţia de metal din resturi de metale, vezi clasele corespunzătoare din secţiunea C (Industria prelucrătoare)
-reprocesarea combustibililor nucleari, vezi 2013
-retopirea deşeurilor feroase şi a fierului vechi, vezi 2410
-recuperarea materialelor în timpul procesului de combustie sau incinerare a deşeurilor, vezi 382
-tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, vezi 3821
-tratarea deşeurilor organice în vederea eliminării lor, inclusiv producerea de compost, vezi 3821
-recuperarea energiei în timpul procesului de incinerare a deşeurilor nepericuloase, vezi 3821
-tratarea şi eliminare deşeurilor radioactive de tranziţie din spitale etc., vezi 3822
-tratarea şi eliminarea deşeurilor toxice, contaminate, vezi 3822
-comerţ cu ridicata a materialelor reciclabile, vezi 4677

39 Activităţi şi servicii de decontaminare
Această diviziune include furnizarea serviciilor de decontaminare, de exemplu dezinfectarea şi curăţarea clădirilor şi terenurilor, solului, apei de suprafaţă sau freatice contaminate.

390 Activităţi şi servicii de decontaminare

3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
Această clasă include:
-decontaminarea solului şi a apei freatice la locul poluării, folosind, de exemplu, metode mecanice, chimice sau biologice
-decontaminarea uzinelor sau a amplasamentelor industriale, inclusiv uzine nucleare şi terenul aferent
-decontaminarea şi curăţarea apelor de suprafaţă în urma poluării accidentale, de exemplu prin colectarea
poluanţilor sau prin aplicarea de substanţe chimice
-curăţarea petelor de ţiţei şi a altor poluanţi de pe sol, de pe suprafaţa apei, din oceane şi mări, inclusiv zonele costiere
-lucrări de îndepărtare a azbestului, vopselei pe bază de plumb şi a altor materiale toxice
-alte activităţi specializate de control al poluării

Această clasă exclude:
-combaterea dăunătorilor din agricultură, vezi 0161
-purificarea apei în scopul alimentării cu apa ,vezi 3600
-tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, vezi 3821
-tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, vezi 3822
-măturarea şi stropirea străzilor etc., vezi 8129

F CONSTRUCŢII

Această secţiune cuprinde activităţi de construcţii generale şi speciale pentru clădiri şi lucrări de geniu civil.
Secţiunea include lucrări noi, reparaţii, completări şi modificări, ridicarea de clădiri sau structuri din prefabricate pe şantier şi de asemenea construcţiile cu caracter temporar. Construcţii generale reprezintă realizarea de clădiri de locuinţe, clădiri pentru birouri, magazine şi alte clădiri publice şi utilitare, clădiri pentru ferme etc., sau construcţii inginereşti (de geniu civil ), cum ar fi autostrăzi, străzi, poduri, tuneluri, căi ferate, aerodromuri, porturi, lucrări hidrotehnice, sisteme de irigaţie, sisteme de canalizare, dispozitive industriale, conducte şi linii electrice, baze sportive etc. Aceste lucrări se pot desfăşura pe cont propriu, pe bază de onorarii sau contract. Unele lucrări şi uneori întreaga activitate practică poate fi executată de către subcontractori. Unităţile care au întreaga responsabilitate pentru proiectele de construcţie sunt clasificate aici. Sunt incluse de asemenea activităţile de reparaţii a clădirilor şi a lucrărilor de geniu civil. Această secţiune include construcţiile de clădiri (diviziunea 41), lucrările de geniu civil (diviziunea 42), precum şi activităţi speciale de construcţii, atunci când sunt efectuate ca o parte a procesului de construcţie(diviziunea 43). Închirierea echipamentelor de construcţie cu operator este clasificată în cadrul clasei de activitate de construcţii efectuată cu acest echipament. Această secţiune include de asemenea activitatea de dezvoltare a proiectelor de construcţie pentru clădiri sau lucrări de geniu civil, prin reunirea mijloacelor financiare, tehnice şi fizice în vederea realizării proiectelor de construcţie destinate vânzării ulterioare. Dacă aceste activităţi nu sunt executate pentru vânzarea ulterioară a proiectelor de construcţie, ci pentru operarea lor (de exemplu închirierea de spaţii în aceste clădiri, activităţi de producţie în aceste uzine), unitatea nu va fi clasificată aici, ci conform cu activitatea sa principală (operaţională), adică în tranzacţii imobiliare, industria prelucrătoare etc.

41 Construcţii de clădiri
Această diviziune include construcţia clădirilor de toate tipurile. Include lucrări noi, reparaţii, completări şi
modificări, înălţarea de clădiri sau structuri din prefabricate pe şantier şi de asemenea construcţiile cu caracter temporar. Este inclusă aici construcţia integrală a clădirilor pentru birouri, magazine şi a altor clădiri publice şi utilitare, clădiri pentru ferme etc.

411 Dezvoltare (promovare) imobiliară

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Această clasă include:
-dezvoltarea proiectelor de construcţii, pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, prin reunirea mijloacelor
financiare, tehnice şi fizice pentru realizarea proiectelor de construcţii în vederea vânzării ulterioare.

Această clasă exclude:
-construcţia de clădiri, vezi 4120
-activităţi de arhitectură şi de inginerie, vezi 711
-servicii de management a proiectelor privind construcţia de clădiri, vezi 711

412 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Această clasă include construcţia de clădiri rezidenţiale sau non-rezidenţiale complete, pe cont propriu, pe bază de onorariu sau contract. Porţiuni de lucrări sau uneori întreaga activitate practică pot fi efectuate de către subcontractori. Lucrările speciale de construcţii efectuate ca părţi ale procesului de construcţii se clasifică în diviziunea 43.

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Această clasă include:
-construcţia tuturor tipurilor de clădiri rezidenţiale:
-case pentru o singură familie
-clădiri pentru mai multe familii, inclusiv clădiri înalte (bloc turn)
-construcţia tuturor tipurilor de clădiri nerezidenţiale:
-clădiri pentru producţie industrială, de exemplu fabrici, ateliere, uzine etc
-spitale, scoli, clădiri de birouri
-hoteluri, magazine, centre comerciale, restaurante
-clădiri pentru aeroporturi
-săli de sport şi similare
-garaje, inclusiv garaje subterane
-depozite
-edificii religioase
-asamblarea şi ridicarea de construcţii din prefabricate pe şantier
Această clasă include de asemenea:
-modificarea şi renovarea structurilor rezidenţiale existente

Această clasă exclude:
-ridicarea construcţiilor prefabricate complete din părţi deja fabricate, dar nu din beton, vezi diviziunile 16 şi 25
-construcţia de instalaţii industriale, cu excepţia clădirilor, vezi 4299
-activităţi de arhitectură şi de inginerie, vezi 711
-servicii de management al proiectelor pentru construcţii, vezi 711

42 Lucrări de geniu civil
Această diviziune include construcţii generale pentru obiective de geniu civil. Sunt incluse aici lucrările noi,
reparaţiile, completările şi modificările, ridicarea de structuri din prefabricate pe şantier şi de asemenea
construcţiile cu caracter temporar. Diviziunea include construcţiile de geniu civil, cum ar fi autostrăzi, străzi,
poduri, tuneluri, căi ferate, aerodromuri, porturi şi alte proiecte hidrotehnice, sisteme de irigaţii, sisteme de
canalizare, facilităţi industriale, conducte şi linii electrice, unităţi sportive în aer liber etc. Lucrările se pot
desfăşura pe cont propriu, pe bază de onorarii sau contract. Porţiuni din lucrări, sau uneori întreaga activitate
practică, pot fi executate de către subcontractori.

421 Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate

4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
Această clasă include:
-construcţia de autostrăzi, străzi, drumuri şi alte căi de acces pentru vehicule şi pietoni
-lucrări de suprafaţă pe străzi, drumuri, autostrăzi, poduri sau tuneluri:
-asfaltarea drumurilor
-lucrări de marcare a drumurilor şi alte marcaje
-instalarea de grilaje de protecţie, indicatoare de circulaţie şi alte dispozitive similare
-construcţia pistelor de aerodrom

Această clasă exclude:
-instalarea iluminatului stradal şi a semnelor electrice, vezi 4321
-activităţi de arhitectură şi de inginerie, vezi 711
-servicii de management al proiectelor pentru construcţii, vezi 711

4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
Această clasă include:
-construcţia de căi ferate şi de linii de metrou

Această clasă exclude:
-instalarea stâlpilor şi echipamentelor pentru iluminat şi a semnalelor electrice, vezi 4321
-activităţi de arhitectură şi de inginerie, vezi 711
-servicii de management al proiectelor pentru construcţii, vezi 711

4213 Construcţia de poduri şi tuneluri
Această clasă include:
-construcţia de poduri, inclusiv a celor pentru autostrăzi suspendate
-construcţia de tuneluri

Această clasă exclude:
-instalarea stâlpilor şi echipamentelor pentru iluminat şi a semnalelor electrice, vezi 4321
-activităţi de arhitectură şi de inginerie, vezi 711
-servicii de management al proiectelor pentru construcţii, vezi 711

422 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare

4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
Această clasă include construcţia liniilor de distribuţie pentru transportul fluidelor şi a clădirilor şi structurilor
conexe, care sunt părţi integrante din aceste sisteme.
Această clasă include:
-lucrări de geniu civil pentru:
-sisteme de conducte pentru transportul la mare distanţă şi sisteme locale (urbane şi/sau rurale) de conducte
-construcţia conductelor magistrale de apă
-sisteme de irigaţie (canale)
-rezervoare
-construcţia de:
-sisteme de canalizare, inclusiv repararea acestora
-staţii de eliminare a apelor uzate
-staţii de pompare
Această clasă include de asemenea:
-forarea puţurilor de apă

Această clasă exclude:
-activităţi de management al proiectelor pentru lucrările de geniu civil, vezi 7111

4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
Această clasă include construcţia liniilor de distribuţie a energiei electrice şi a liniilor de telecomunicaţii. Sunt
incluse aici lucrările de construcţii a clădirilor şi structurilor ce sunt părţi integrante din aceste sisteme.
Această clasă include:
-executarea lucrărilor de geniu civil pentru:
-linii de telecomunicaţii şi linii de distribuţie a energiei electrice la mare distanţă şi urbane
-centrale electrice

Această clasă exclude:
-activităţi de management al proiectelor pentru lucrările de geniu civil, vezi 7111

429 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti

4291 Construcţii hidrotehnice
Această clasă include:
-construcţia de:
-căi de navigaţie, porturi şi regularizări de râuri, porturi de agrement, ecluze etc.
-baraje şi diguri
-lucrări de dragare a căilor de navigaţie

Această clasă exclude:
-activităţi de management al proiectelor pentru lucrările de geniu civil, vezi 7111

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
Această clasă include:
-construcţia de unităţi industriale, cu excepţia clădirilor, cum sunt:
-rafinării
-uzine chimice
-lucrări de construcţii, altele decât clădiri, cum sunt:
-unităţile sportive în aer liber
Această clasă include de asemenea:
-parcelarea terenurilor cu îmbunătăţirea acestora (de exemplu adăugarea de drumuri, infrastructruri utilitare etc.)

Această clasă exclude:
-parcelarea terenurilor fără îmbunătăţirea acestora, vezi 6810
-activităţi de management a proiectelor pentru lucrărilor de geniu civil, vezi 7111

43 Lucrări speciale de construcţii
Această diviziune include lucrările speciale de construcţii, adică de realizare a unor părţi din clădirile şi lucrările de geniu civil sau de pregătire a acestora. De obicei, este vorba de specializarea într-un singur domeniu comun diferitelor structuri, necesitând calificare sau echipament specializat. Sunt incluse activităţi ca: fixarea pilonilor, lucrări de fundaţii, lucrări de armare, lucrări de betonare, zidării, schelărie, fixarea acoperişului etc. Aici este inclusă înălţarea structurilor de oţel, cu condiţia ca piesele componente să nu fie produse de aceeaşi unitate.
Lucrările speciale de construcţii sunt executate cel mai adesea în regim de subcontractare, în timp ce reparaţiile sunt efectuate direct pentru posesorul construcţiei. Sunt incluse de asemenea activităţile de finisare a clădirilor.
Sunt incluse lucrările de instalare a tuturor tipurilor de utilităţi care fac construcţia să funcţioneze. Aceste lucrări sunt de obicei efectuate la locul construcţiei, deşi părţi ale lucrării pot fi executate în ateliere speciale. Sunt incluse lucrările tehnico-sanitare, instalarea sistemelor de încălzire şi de aer condiţionat, antene, sisteme de alarmă şi alte lucrări de instalaţii electrice, sisteme de aspersoare, lifturi şi scări rulante etc. Sunt de asemenea incluse lucrările de izolaţii (hidro şi termo-izolaţii, izolaţie fonică), lucrările de montaj ale instalaţiilor frigorifice comerciale, instalarea sistemului de iluminat şi a sistemelor de semnalizare pentru drumuri, căi ferate, aeroporturi, porturi etc. Sunt incluse de asemenea reparaţiile lucrărilor mai sus menţionate. Activităţile de finisare a clădirilor cuprind acele activităţi care contribuie la finalizarea sau finisarea unei construcţii, cum ar fi montări de geamuri, tencuieli, vopsitorie, pardosire sau acoperirea pereţilor cu plăci de ceramica sau cu alte materiale ca parchet, mochetă, tapet etc., lustruirea pardoselilor, lucrări de dulgherie fină, lucrări pentru acustică specială, curăţarea exteriorului etc. Sunt incluse de asemenea reparaţiile lucrărilor mai sus menţionate.
Închirierea echipamentelor de construcţie cu operator este clasificată în cadrul clasei de activitate de
construcţii efectuată cu acest echipament.

431 Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului
Această grupă include activităţi de pregătire a amplasamentului pentru activităţi de construcţii ulterioare, inclusiv eliminarea structurilor existente pe amplasament

4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
Această clasă include:
-demolarea clădirilor şi a altor structuri

4312 Lucrări de pregătire a terenului
Această clasă include:
-curăţarea amplasamentelor
-lucrări de mutare a pământului: excavaţii, umplere, nivelarea şi împrejmuirea amplasamentelor, săparea
şanţurilor, eliminarea pietrelor, dinamitări etc.
-pregătirea şantierelor pentru exploatări miniere:
-îndepărtarea surplusului de pământ şi alte lucrări de dezvoltare şi pregătire a şantierelor miniere, cu excepţia amplasamentelor în al căror subsol se află zăcăminte de petrol şi de gaze naturale
Această clasă include de asemenea:
-executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul clădirilor
-executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole şi forestiere

Această clasă exclude:
-lucrări de foraj pentru extracţia petrolului sau a gazului, vezi 0610, 0620
-decontaminarea solului, vezi 3900
-forarea puţurilor de apă, vezi 4221
-săparea puţurilor, vezi 4399

4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
Această clasă include:
-lucrări de forare, sondare şi extracţia de probe (eşantioane), explorări geofizice, geologice sau în alte scopuri
similare

Această clasă exclude:
-lucrări de foraj pentru extracţia petrolului sau a gazului, vezi 0610, 0620
-forarea puţurilor de apă, vezi 4221
-săparea puţurilor, vezi 4399
-prospectarea zăcămintelor de petrol şi gaze, studii geofizice, geologice şi seismice, vezi 7112

432 Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico- sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Această grupă include lucrări de instalaţii care asigură funcţionarea clădirilor, incluzând instalaţii electrice,
tehnico-sanitare (sisteme de alimentare cu apă, gaze şi sisteme de canalizare), de încălzire şi aer condiţionat,
lifturi etc.

4321 Lucrări de instalaţii electrice
Această clasă include lucrările de instalaţii electrice în toate tipurile de clădiri şi lucrarile de geniu civil :
-instalaţii (cablaje) electrice şi de armături electrice
-instalaţii (cablaje) pentru telecomunicaţii
-instalaţii (cablaje) pentru reţele de calculatoare şi televiziune prin cablu, inclusiv cu fibre optice
-antene satelit
-sisteme de iluminat
-alarme de semnalizare a incendiilor
-alarme antiefracţie
-iluminat stradal şi semnalizatoare electrice
-sisteme de iluminat al pistelor din aeroporturi
Această clasă include de asemenea:
-conectarea (racordarea) aparatelor electrice şi a echipamentului casnic, inclusiv sisteme de încălzire prin
pardoseli

Această clasă exclude:
-construcţia liniilor de comunicaţii şi de transport a energiei electrice, vezi 4222
-monitorizarea şi supravegherea de la distanţă a sistemelor electronice de securitate, cum ar fi alarme antiefracţie şi alarme de semnalizare a incendiilor, inclusiv instalarea şi întreţinerea acestora, vezi 8020

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
Această clasă include lucrări de instalaţii sanitare, lucrări de instalare a sistemelor de încălzire şi aer condiţionat, inclusiv completări, modificări, întreţinere şi reparare.
Această clasă include:
-instalarea în clădiri sau alte construcţii de:
-sisteme de încălzire (electrice, cu gaze şi petrol)
-cuptoare, turnuri de răcire
-dispozitive de colectare a energiei solare pentru obţinerea de energie, alta decât cea electrică
-instalaţii şi echipamente sanitare
-echipament şi tubulatură pentru instalaţiile de ventilaţie şi aer condiţionat
-armături pentru tevi de gaz
-conducte de abur
-sisteme de stins incendii (sisteme de sprinklere)
-sisteme de aspersoare pentru peluze (suprafeţe cu gazon)
-instalarea sistemelor de conducte

Această clasă exclude:
-instalarea sistemelor de încălzire electrice prin pardoseli, vezi 4321

4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Această clasă include instalarea de echipamente altele decât sistemele electrice, sanitare, de încălzire, de aer condiţionat sau a utilajelor industriale, în clădiri şi alte structuri de geniu civil.
Această clasă include:
-instalarea în clădiri sau alte construcţii de:
-lifturi, scări rulante
-uşi automate şi turnante (rotative)
-instalaţii de paratrăznet
-sisteme de curăţare prin aspirare
-izolaţii termice, fonice sau antivibraţii

Această clasă exclude:
-instalarea maşinilor industriale, vezi 3320

433 Lucrări de finisare

4331 Lucrări de ipsoserie
Această clasă include:
-lucrări de ipsoserie pe interiorul sau exteriorul clădirilor sau alte tipuri de construcţii, inclusiv montarea de
elemente prefabricate din materiale similare

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
Această clasă include:
-montarea de uşi, ferestre (exclusiv uşi automate şi turnante), tocuri de uşi şi ferestre, din lemn sau alte materiale
-instalarea echipamentului pentru bucătării, casa scărilor, accesorii pentru magazine
-instalarea mobilierului
-lucrări de finisaj interior cum ar fi: montarea de plafoane, montarea de pereţi mobili etc.

4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
Această clasă include:
-montarea, acoperirea, prinderea sau aplicarea în clădiri sau în alte tipuri de construcţii de:
-plăci din ceramică, beton sau piatră (pentru pardoseli şi pereţi), repere din teracotă pentru sobe
-parchet şi alte acoperitoare de pardosea din lemn, lambriuri
-mochetă şi linoleum, inclusiv acoperitoare pentru pardoseli din cauciuc sau mase plastice
-elemente de acoperire, pentru pardoseli sau pereţi din gresie, granit, marmură
-tapete

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Această clasă include:
-lucrări de vopsitorie şi zugrăveli, interioare şi exterioare ale clădirilor
-lucrări de vopsitorie şi zugrăveli pentru construcţii inginereşti sau lucrări de geniu civil
-montarea de geamuri, oglinzi etc.

Această clasă exclude:
-instalarea ferestrelor, vezi 4332

4339 Alte lucrări de finisare
Această clasă include:
-curăţarea clădirilor noi după finalizarea lucrărilor de construcţii
-alte lucrări de finisare a clădirilor n.c.a.

Această clasă exclude:
-activităţi ale designerilor de decoraţiuni interioare, vezi 7410
-curăţirea spaţiilor interioare din clădiri şi din alte structuri, vezi 8121
-lucrări specializate de curăţire a clădirilor, la interior şi exterior, vezi 8122

439 Alte lucrări speciale de construcţii

4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Această clasă include:
-realizarea structurii acoperişurilor
-montarea elementelor de acoperire

Această clasă exclude:
-închirierea utilajelor şi echipamentelor de construcţii fără operator, vezi 7732

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Această clasă include:
-activităţi de construcţii specializate într-un domeniu comun diferitelor tipuri de structuri, necesitând calificare
sau echipament specializat:
-construcţii de fundaţii, inclusiv fixarea pilonilor
-lucrări de izolaţii împotriva igrasiei şi hidroizolaţii
-îndepărtarea igrasiei din clădiri
-forarea puţurilor de apă
-înălţarea elementelor de structură din oţel fabricate de terţi
-fasonarea oţelului
-zidării din cărămidă şi piatră
-înălţarea şi demontarea schelelor şi platformelor de lucru, excluzând închirierea de schele şi , ,, , , platforme de lucru
-înălţarea coşurilor şi a cuptoarelor industriale
-lucrări ce impun cerinţe speciale care necesită abilităţi de căţărare şi utilizarea de echipament special, de
exemplu pentru lucrul la înălţime pe structuri înalte
-lucrări subterane
-construcţia piscinelor descoperite
-curăţarea clădirilor la exterior cu abur, prin sablare şi metode similare
-închirierea macaralelor şi echipamentelor de construcţii, de utilizare generală, cu operatori

Această clasă exclude:
-închirierea utilajelor şi echipamentelor de construcţii fără operatori, vezi 7732

G COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
Această secţiune include comerţul cu ridicata şi cu amănuntul (adică vânzarea fără transformare) a oricărui tip de mărfuri şi prestarea serviciilor auxiliare vânzării mărfurilor. Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul sunt etapele finale ale distribuirii mărfurilor. În această secţiune este inclusă şi repararea autovehiculelor şi a
motocicletelor. Vânzarea fără transformare este considerată aceea care include operaţiile obişnuite (manipulările) asociate comerţului, de exemplu sortarea, trierea şi asamblarea mărfurilor, mixarea (amestecarea) bunurilor (de exemplu vin sau nisip), îmbutelierea (cu sau fără curăţarea în prealabil a sticlelor), ambalarea, porţionarea şi reambalarea pentru distribuirea în loturi mai mici, depozitarea (fie că implică ori nu refrigerare sau congelare); curăţarea şi uscarea produselor agricole; tăierea panourilor din lemn sau a tablei, ca activităţi secundare.
Diviziunea 45 include toate activităţile privind vânzarea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor, în timp ce diviziunile 46 şi 47 includ toate celelalte activităţi comerciale. Distincţia între diviziunea 46 (comerţ cu ridicata) şi diviziunea 47 (comerţ cu amănuntul) se bazează pe tipul de client predominant. Vânzarea cu ridicata este revânzarea (vânzare fără transformare) bunurilor noi şi a celor folosite, către comercianţii cu amănuntul, către utilizatorii industriali, comerciali sau profesionali, ori către alţi vânzători cu ridicata ce activează ca agenţi sau brokeri în cumpărarea mărfii pentru ei, sau pentru vânzarea mărfii către alte persoane sau firme. Principalele tipuri de activităţi incluse sunt cele desfăşurate de comercianţii cu ridicata, adică acei care îşi însuşesc titlul asupra mărfii pe care o vând, cum ar fi: vânzătorii cu ridicata sau misiţii; distribuitorii industriali; exportatorii, importatorii şi asociaţiile cooperatiste de achiziţie; sucursalele şi birourile comerciale (dar nu magazinele pentru desfacerea cu amănuntul) ce sunt menţinute de unităţile industriale sau miniere, separat de locurile de producţie respective, în scopul de a desfăşura activităţi de marketing legate de produsele lor şi care nu se limitează doar la preluarea de comenzi ce urmează a fi onorate prin expediţie directă de la uzinele sau minele respective. Sunt incluşi, de asemenea, brokerii de mărfuri şi bunuri de consum, comercianţii cu comision, agenţii comerciali şi asamblorii, cumpărătorii de mărfuri în vrac şi asociaţiile cooperatiste angajate în desfacerea pe piaţă a produselor agricole. Vânzătorii cu ridicata, adeseori asamblează fizic, sortează şi triază mărfurile aflate în loturi mari, porţionează, reambalează şi redistribuie în loturi mai mici, de exemplu produse farmaceutice; depozitează, refrigerează, livrează şi instalează bunuri, se angajează în activităţi promoţionale pentru clienţii lor şi proiectează etichete.
Comerţul cu amănuntul este revânzarea (vânzarea fără transformare) de mărfuri noi şi folosite, către publicul
general, pentru consum şi utilizare personală sau în gospodărie, prin: magazine, supermagazine, standuri, case de comenzi prin poştă, vânzători ambulanţi, cooperative de consum, case de licitaţie etc. Majoritatea
comercianţilor cu amănuntul preiau titlul de proprietate asupra mărfurilor pe care le vând, dar unii acţionează ca agenţi pentru un mandatar şi vând în consignaţie sau pe bază de comision.

45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
Această diviziune include toate activităţile (cu excepţia fabricării şi închirierii) privind autovehiculele şi
motocicletele, inclusiv camioane, cum ar fi vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a vehiculelor noi şi second-
hand, repararea şi întreţinerea vehiculelor şi vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor
pentru autovehicule şi motociclete. Sunt incluse de asemenea activităţi ale agenţilor comisionari implicaţi în
vânzarea cu ridicata sau cu amănuntul a vehiculelor, vânzarea cu ridicata a autoturismelor la licitaţie sau prin
internet.
Această diviziune include de asemenea activităţi ca spălarea, lustruirea vehiculelor etc.

Această diviziune nu include vânzarea cu amănuntul a carburanţilor şi a produselor de răcire sau lubrifiere sau activităţi de închiriere a autovehiculelor sau motocicletelor.

451 Comerţ cu autovehicule

4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Această clasă include:
-vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a vehiculelor noi şi a celor uzate:
-autovehicule de pasageri, inclusiv autovehicule de pasageri specializate ca ambulanţe şi microbuze,
etc.(sub 3,5 tone)
Această clasă include de asemenea:
-vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a autovehiculelor de teren ca jeep-urile (sub 3,5 tone)

Această clasă exclude:
-vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule, vezi 453
-închirierea autovehiculelor cu şofer, vezi 4939
-închirierea autovehiculelor fără şofer, vezi 7711

4519 Comerţ cu alte autovehicule
Această clasă include:
-vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a vehiculelor noi şi a celor uzate:
-camioane, remorci şi semi-remorci
-vehicule pentru camping ca rulote şi case pe roţi
Această clasă include de asemenea:
-vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a autovehiculelor de teren (peste 3,5 tone)

Această clasă exclude:
-vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule, vezi 453
-închirierea de camioane cu şofer, vezi 4941
-închirierea de camioane fără şofer, vezi 7712

452 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Această clasă include:
-întreţinerea şi repararea autovehiculelor:
-reparaţii mecanice
-reparaţii electrice
-repararea sistemelor electronice de injecţie
-întreţinerea uzuală (curentă)
-reparaţii ale caroseriei
-reparaţii ale unor piese ale motorului
-spălare, lustruire etc.
-vopsire
-repararea parbrizelor
-repararea scaunelor din autovehicule
-repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor şi a camerelor de aer
-tratamentul anti-rugină
-instalarea de piese şi accesorii opţionale care nu fac parte din procesul de fabricaţie

Această clasă exclude:
-reşaparea şi recondiţionarea pneurilor, vezi 2211

453 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
Această grupă include vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul de piese, componente, furnituri, unelte şi acesorii
pentru autovehicule cum ar fi:
-anvelope şi camere de aer
-bujii, baterii, echipament de iluminat şi piese electrice

4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule

4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Această clasă exclude:
-vânzarea cu amănuntul a carburanţilor, vezi 4730

454 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor

4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
Această clasă include:
-vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a motocicletelor, inclusiv a motoretelor
-vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul, inclusiv prin agenţi comisionari şi case de comenzi prin poştă, de piese şi accesorii pentru motociclete
-întreţinerea şi repararea motocicletelor

Această clasă exclude:
-vânzarea cu ridicata de biciclete, a pieselor şi accesoriilor aferente, vezi 4649
-vânzarea cu amănuntul de biciclete, a pieselor şi accesoriilor aferente, vezi 4764
-închirierea de motociclete, vezi 7739
-repararea şi întreţinerea bicicletelor, vezi 9529

46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
Această diviziune include comerţul cu ridicata, pe cont propriu sau pe bază de tarif sau contract (intermediari),
referitor la comerţul cu ridicata intern, precum şi la comerţul cu ridicata internaţional (import/export).
Vânzarea cu ridicata este revânzarea (vânzare fără transformare) bunurilor noi şi a celor folosite, către
comercianţii cu amănuntul, către utilizatorii industriali, comerciali sau profesionali, ori către alţi vânzători cu
ridicata ce activează ca agenţi sau brokeri în cumpărarea mărfii pentru ei, sau pentru vânzarea mărfii către alte persoane sau firme. Principalele tipuri de activităţi incluse sunt cele desfăşurate de comercianţii cu ridicata, adică acei care îşi însuşesc titlul asupra mărfii pe care o vând, cum ar fi: vânzătorii cu ridicata sau misiţii; distribuitorii industriali; exportatorii, importatorii şi asociaţiile cooperatiste cumpărătoare; sucursalele şi birourile comerciale (dar nu magazinele pentru desfacerea cu amănuntul) ce sunt menţinute de unităţile industriale sau miniere, separat de locurile de producţie respective, în scopul de a desfăşura activităţi de marketing legate de produsele lor şi care nu se limitează doar la preluarea de comenzi ce urmează a fi onorate prin expediţie directă de la uzinele sau minele respective. Sunt incluşi, de asemenea, brokerii de mărfuri şi bunuri de consum, comercianţii cu comision, agenţii comerciali şi asamblorii, cumpărătorii de mărfuri în vrac şi asociaţiile cooperatiste angajate în desfacerea pe piaţă a produselor agricole.
Vânzătorii cu ridicata, adeseori asamblează fizic, sortează şi triază mărfurile aflate în loturi mari, porţionează,
reambalează şi redistribuie în loturi mai mici, de exemplu produse farmaceutice; depozitează, refrigerează,
livrează şi instalează bunuri, se angajează în activităţi promoţionale pentru clienţii lor şi proiectează etichete.

Această diviziune exclude:
-vânzarea cu ridicata a autovehiculelor, rulotelor şi motocicletelor, vezi 451, 454
-vânzarea cu ridicata a accesoriilor pentru autovehicule, vezi 4531, 4540
-închirierea şi leasing-ul de mărfuri, vezi diviziunea 77
-ambalarea mărfurilor solide şi îmbutelierea mărfurilor lichide sau gazoase, inclusiv amestecarea şi filtrarea,
pentru terţe părţi, vezi 8292

461 Activitaţi de intermediere în comerţul cu ridicata
Această grupă include:
-activităţile intermediarilor, broker-ilor de bunuri de consum şi ale tuturor celorlalţi comercianţi cu ridicata care
fac comerţ în numele sau pe contul altora
-activităţi ale celor implicaţi în stabilirea contactelor dintre vânzători şi cumpărători sau care preiau tranzacţii
comerciale în numele unui patron, inclusiv pe Internet.
Această grupă include de asemenea:
-activităţi ale caselor de licitaţie pentru comerţul cu ridicata, inclusiv licitaţii pe Internet

4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469
-vânzări cu amănuntul făcute de comisionari, vezi 4799

4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
Această clasă include agenţi implicaţi în vânzarea de:
-combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie, inclusiv îngrăşăminte

Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469
-vânzări cu amănuntul făcute de comisionari, vezi 4799

4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469
-vânzări cu amănuntul făcute de comisionari, vezi 4799

4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
Această clasă include agenţi implicaţi în vânzarea de:
-maşini, inclusiv maşini de birou şi computere, echipamente industriale, nave şi avioane

Această clasă exclude:
-activităţi ale comisionarilor pentru autovehicule, vezi 451
-licitaţii de autovehicule, vezi 451
-comerţul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469
-vânzări cu amănuntul făcute de comisionari, vezi 4799

4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469
-vânzări cu amănuntul făcute de comisionari, vezi 4799

4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană , încălţăminte şi articole din piele Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469
-vânzări cu amănuntul făcute de comisionari, vezi 4799

4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469
-vânzări cu amănuntul făcute de comisionari, vezi 4799

4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469
-vânzări cu amănuntul făcute de comisionari, vezi 4799
-activităţi ale agenţilor de asigurări, vezi 6622
-activităţi ale agenţilor imobiliari, vezi 6820

4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469
-vânzări cu amănuntul făcute de comisionari, vezi 4799

462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii

4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al cerealelor şi seminţelor
-comerţul cu ridicata al fructelor oleaginoase
-comerţul cu ridicata al tutunului neprelucrat
-comerţul cu ridicata al furajelor şi materiilor prime agricole; n.c.a.

Această clasă exclude:
-vânzarea cu ridicata a fibrelor textile, vezi 4676

4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al florilor, al plantelor şi al bulbilor

4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii

4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate

463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului

4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
Această clasă include:
-comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor proaspete
-comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor conservate

4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne

4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al produselor lactate
-comerţul cu ridicata al ouălor şi produselor din ouă
-comerţul cu ridicata al uleiurilor şi grăsimilor comestibile, de origine animală sau vegetală

4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice
-comerţul cu ridicata al băuturilor nealcoolice
Această clasă include de asemenea:
-cumpărarea de vin în vrac şi înbutelierea fără transformare
Această clasă exclude:
-activităţi de amestecare a vinului sau a altor băuturi spirtoase distilate, vezi 1101, 1102

4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
-comerţul cu ridicata al produselor de patiserie

4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente

4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
Această clasă include de asemenea:
-comerţul cu ridicata al produselor pentru hrana animalelor de companie

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

464 Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum
Această grupă include comerţul cu ridicata al bunurilor de consum, inclusiv textile.

4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile
Această clasă include:
-vânzarea cu ridicata a firelor
-vânzarea cu ridicata a ţesăturilor
-vânzarea cu ridicata a lenjeriei de pat şi de masă etc.
-vânzarea cu ridicata de articole de mercerie: ace, aţă de cusut etc.

Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata al fibrelor textile, vezi 4676

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei, inclusiv îmbrăcăminte pentru sport
-comerţul cu ridicata al accesoriilor pentru îmbrăcăminte ca: mănuşi, cravate, bretele, etc.
-comerţul cu ridicata al încălţămintei
-comerţul cu ridicata al articolelor din blană
-comerţul cu ridicata al umbrelelor

Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata al bijuteriilor, vezi 4648
-comerţul cu ridicata al articolelor din piele, vezi 4649
-comerţul cu ridicata al încălţămintei de sport, cum ar fi clăpari, vezi 4649

4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio
şi televizoare
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc
-comerţul cu ridicata al aparatelor de radio şi televizoarelor
-comerţul cu ridicata al aparatelor fotografice şi optice
-comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de încălzit
-comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video, CD-urilor, DVD-urilor înregistrate

Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video, CD-urilor, DVD-urilor neînregistrate, vezi 4652
-comerţul cu ridicata al maşinilor de cusut, vezi 4664

4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al produselor din ceramică şi sticlărie
-comerţul cu ridicata al produselor de întreţinere

4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al produselor de parfumerie, cosmetice şi al săpunurilor

4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice şi medicale

4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi articolelor de iluminat
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al mobilei de uz casnic
-comerţul cu ridicata al covoarelor
-comerţul cu ridicata al articolelor de iluminant

Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata al mobilei de birou, vezi 4665

4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor

4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al articolelor din lemn, împletiturilor din nuiele, trestie, papură , al produselor din plută, etc.
-comerţul cu ridicata al bicicletelor, piesele şi accesoriile acestora
-comerţul cu ridicata al articolelor de papetărie, cărţilor, revistelor şi ziarelor
-comerţul cu ridicata al produselor din piele şi accesoriilor de voiaj
-comerţul cu ridicata al instrumentelor muzicale
-comerţul cu ridicata al jocurilor şi jucăriilor
-comerţul cu ridicata al articolelor sportive, inclusiv încălţăminte specială de sport precum clăparii.

465 Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii
Această grupă include comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (ITC), şi anume:
calculatoare, echipamente de telecomunicaţii şi piese pentru acestea.

4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al calculatoarelor şi echipamentelor periferice
-comerţul cu ridicata al software-ului

Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata al componentelor electronice, vezi 4652
-comerţul cu ridicata al echipamentelor de birou (exceptând calculatoarele şi echipamentele periferice), vezi 4666

4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al lămpilor şi tuburilor electronice
-comerţul cu ridicata al dispozitivelor semiconductoare
-comerţul cu ridicata al microcipurilor şi circuitelor integrate
-comerţul cu ridicata al circuitelor imprimate
-comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video neînregistrate, al dischetelor, al discurilor magnetice şi optice
(CD-uri, DVD-uri)
-comerţul cu ridicata al echipamentelor telefonice şi de comunicaţii

Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video înregistrate, CD-urilor şi DVD-urilor înregistrate, vezi 4643
-comerţul cu ridicata al calculatoarelor şi echipamentelor periferice, vezi 4651

466 Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri
Această grupă include comerţul cu ridicata al maşinilor specializate; echipamentelor şi furniturilor pentru toate tipurile de industrii şi maşini de utilizare generală.

4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al maşinilor şi echipamentelor pentru agricultură:
-pluguri, distribuitor de îngrăşăminte naturale, semănători
-secerătoare (combină)
-maşini de treierat
-maşini de muls
-maşini pentru apicultură, silvicultură şi pentru creşterea păsărilor
-tractoare utilizate în agricultură şi silvicultură
Această clasă include de asemenea:
-maşini de tuns gazonul, indiferent de modul de operare

4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
Această clasă include:
-comerţul maşinilor unelte de orice tip şi pentru orice material
Această clasă include de asemenea:
-comerţul cu ridicata al maşinilor unelte controlate de calculator (cu comandă program)

4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii

4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
Această clasă include de asemenea:
-comerţul cu ridicata al maşinilor controlate de calculator pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de
tricotat controlate de calculator

4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou

4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al maşinilor şi echipamentelor de birou, cu excepţia calculatoarelor şi echipamentelor
periferice ale calculatoarelor

Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata al calculatoarelor şi echipamentelor periferice, vezi 4651
-comerţul cu ridicata al pieselor electronice şi echipamentelor telefonice şi de comunicaţii, vezi 4652

4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al echipamentelor de transport, cu excepţia autovehiculelor, motocicletelor şi bicicletelor
-comerţ cu ridicata al roboţilor pentru liniile de producţie
-comerţul cu ridicata de cabluri şi comutatoare şi alte echipamente de uz industrial
-comerţ cu ridicata al altor materiale electrice, cum sunt motoarele, transformatoarele electrice
-comerţ cu ridicata de alte maşini n.c.a folosite în industrie (cu excepţia industriei extractive, a construcţiilor, a
ingineriei civile şi a industiei textile), comerţ, navigaţie şi în alte servicii
Această clasă include de asemenea:
-comerţul cu ridicata al instrumentelor şi echipamentelor de măsură

Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata al autovehiculelor, remorcilor şi rulotelor, vezi 451
-comerţul cu ridicata al pieselor pentru autovehicule, vezi 4531
-comerţ cu ridicata al motocicletelor,vezi 4540
-comerţ cu ridicata al bicicletelor, vezi 4649

467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse
Această grupă include alte activităţi de comerţ cu ridicata specializat al produselor neclasificate în alte grupe
ale acestei diviziuni. Aceasta include comerţul cu ridicata al produselor intermediare (cu excepţia celor agricole) care de regulă nu sunt de uz gospodăresc.

4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al combustibililor, uleiurilor, lubrifianţilor şi produselor petroliere cum ar fi:
-mangal, cărbune, cocs, combustibil lemnos, naftalină
-ţiţei, petrol brut, motorină, benzina, păcură, ulei pentru încălzire, petrol lampant
-gaze de petrol lichefiate, butan şi propan
-ulei lubrifiant, produse petroliere rafinate

4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al minereurilor metalice feroase şi neferoase
-comerţul cu ridicata al metalelor feroase şi neferoase, în formă primară
-comerţul cu ridicata al semifabricatelor din metale feroase şi neferoase n.c.a
-comerţul cu ridicata al aurului şi altor metale preţioase

Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata al deşeurilor de metal, vezi 4677

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor
sanitare
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al lemnului neprelucrat
-comerţul cu ridicata al produselor rezultate din prelucrarea primară a lemnului
-comerţul cu ridicata a vopselelor şi lacurilor
-comerţul cu ridicata al materialelor de construcţii:
-nisip, pietriş, etc.
-comerţul cu ridicata al tapetului şi produselor pentru acoperit pardoselile
-comerţul cu ridicata al sticlei plate
-comerţul cu ridicata al echipamentelor sanitare:
-căzi de baie, chiuvete, toalete şi alte articole sanitare din porţelan
-comerţul cu ridicata al clădirilor prefabricate

4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi
de încălzire
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie şi lăcătuşerie
-comerţul cu ridicata al fitingurilor şi armăturilor
-comerţul cu ridicata al încălzitoarelor de apă
-comerţul cu ridicata al produselor pentru instalaţii sanitare:
-tuburi, conducte, fitinguri, robinete, piese în formă de T, racorduri, conducte cauciucate etc.
-comerţul cu ridicata al sculelor cum ar fi: ciocane, fierăstraie, şurubelniţe şi alte scule de mână

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al produselor chimice industriale:
-anilină, tuş tipografic, uleiuri esenţiale, gaze industriale, adezivi chimici, coloranţi, răşini sintetice,
metanol, parafină, substanţe aromatizante, sodă, sare industrială, acizi şi sulfuri, derivate de amidon etc.
-comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor şi produselor agrochimice

4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al materialelor plastice, în formă primară
-comerţul cu ridicata al cauciucului
-comerţul cu ridicata al fibrelor textile etc.
-comerţul cu ridicata al hârtiei în vrac
-comerţul cu ridicata al pietrelor preţioase

4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Această clasă include
-comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor metalice şi nemetalice şi al materialelor pentru reciclare, inclusiv
colectarea, sortarea, separarea, demontarea bunurilor uzate, cum sunt automobilele, în scopul obţinerii de piese reutilizabile, ambalarea şi reambalarea, depozitarea şi livrarea, dar fără un proces real de transformare.
In plus, deşeurile achiziţionate şi vândute au o valoare remanentă
Această clasă include de asemenea:
-dezmembrarea automobilelor, calculatoarelor, televizoarelor şi a altor echipamente pentru a obţine şi revinde piese utilizabile

Această clasă exclude:
-colectarea deşeurilor municipale şi industriale, vezi 381
-tratarea deşeurilor, nu pentru utilizare ulterioară într-un proces de fabricaţie industrială, ci cu scopul eliminării
lor, vezi 382
-prelucrarea deşeurilor, resturilor şi a altor articole în materii prime secundare prin procese ce implică o reală
transformare (materia primă secundară rezultată este adecvată pentru utilizarea directă într-un proces ulterior de prelucrare industrială, dar nu constituie un produs final), vezi 383
-dezmembrarea automobilelor, computerelor, televizoarelor şi a altor echipamente pentru reciclarea materialelor, vezi 3831
-dezmembrarea navelor, vezi 3831
-fragmentarea automobilelor printr-un proces mecanic, vezi 3832
-comerţul cu amănuntul al mărfurilor second-hand, vezi 4779

469 Comerţ cu ridicata nespecializat

4690 Comerţ cu ridicata nespecializat
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al diverselor produse fără nici o specializare

47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
Această diviziune include revânzarea (vânzarea fără transformare) de mărfuri noi sau folosite, în principal către marele public, pentru consum sau utilizare personală ori casnică, prin: magazine, supermagazine, standuri, case de comenzi prin poştă, vânzători ambulanţi, cooperative de consum, etc.
Comerţul cu amănuntul este clasificat, în primul rând, după tipul unităţii de desfacere a mărfii (comerţ cu
amănuntul în magazine (grupele 471 la 477); comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine (grupele 478 şi
479). Comerţul cu amănuntul în magazine include comerţul cu amănuntul de mărfuri folosite (clasa 4779).
Pentru comerţul cu amănuntul în magazine, există şi o altă distincţie, între comerţul cu amănuntul în magazine specializate (grupele 472 la 477) şi comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate (grupa 471). Grupele de mai sus sunt în continuare subdivizate după gama de produse vândute. Comerţul care nu se efectuează prin magazine este subdivizat în funcţie de formele de comerţ, cum ar fi comerţul cu amănuntul efectuat prin standuri şi pieţe (grupa 478) şi comerţul cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, de exemplu comandă prin poştă, din uşă în uşă, prin automate de vânzare etc. (grupa 479).
Mărfurile comercializate în această diviziune sunt limitate la bunurile care de obicei sunt considerate a fi de larg consum. Prin urmare, mărfurile care nu sunt de larg consum sunt excluse (exemplu: cerealele, minereurile, maşinile industriale etc.). Această diviziune include de asemenea unităţi angajate în vânzarea către publicul larg, de produse cum ar fi calculatoare, articole de papetărie, vopsele sau cherestea, deşi aceste produse poate nu sunt pentru uz personal sau gospodăresc. Manipularea, care este in mod normal inclusă în activitatea de comerţ nu afectează caracteristicile mărfurilor şi poate include, de asemenea, sortarea, separarea, amestecarea şi ambalarea.
Această diviziune include de asemenea comerţul cu amănuntul prin comisionari şi activităţile caselor de licitaţie cu amănuntul.

Această diviziune exclude:
-vânzarea de către fermieri a produselor proprii, vezi diviziunea 01
-fabricarea şi vânzarea producţiei proprii, care în general este clasificată drept industria prelucrătoare în
diviziunile 10 – 32
-vânzarea de autovehicule, motociclete şi piese ale acestora, vezi diviziunea 45
-comerţul cu cereale, minereuri, ţiţei brut, produse chimice pentru industrie, fier şi oţel, maşini şi echipamente
industriale, vezi diviziunea 46
-vânzarea de alimente şi băuturi pentru consum în localuri şi vânzarea preparatelor alimentare la pachet, vezi
diviziunea 56
-închirierea de bunuri personale şi gospodăreşti pentru publicul larg, vezi grupa 772.

471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
Această grupă include comerţul cu amănuntul al unei diversităţi de produse în aceeaşi unitate (magazine
nespecializate), de tipul supermarket-urilor sau magazinelor universale.

4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a unei largi palete de produse, din care predominante sunt produsele alimentare,
băuturile sau tutunul:
-activităţi ale magazinelor generale care au, în afară de principalele lor vânzări de produse alimentare,
băuturi sau tutun, alte câteva tipuri de mărfuri, cum ar fi îmbrăcăminte, mobilă, articole electrocasnice, articole de fierărie, cosmetice etc.

4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Această clasă include:
-comerţul cu amănuntul al unei largi palete de bunuri, în care produsele alimentare, băuturile sau produsele
din tutun nu sunt preponderente
-activităţi ale magazinelor universale care comercializează, în general, produse ca: îmbrăcăminte, mobilă, produse electrocasnice, articole de fierărie, cosmetice, bijuterii, jucării, articole sportive etc.

472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în
magazine specializate

4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul de fructe şi legume proaspete
-vânzarea cu amănuntul de fructe şi legume conservate

4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul de carne şi produse din carne (inclusiv carne de pasăre)

4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul de peşte, crustacee şi moluşte comestibile şi produse din acestea

4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
Această clasă include:
– vânzarea cu amănuntul de băuturi (nu pentru consumul în localuri)
-băuturi alcoolice
-băuturi nealcoolice
4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
Această clasă include:
– vânzarea cu amănuntul de tutun
– vânzarea cu amănuntul de produse din tutun

4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Această clasă include:
– vânzarea cu amănuntul de produse lactate şi ouă
– vânzarea cu amănuntul de alte produse alimentare n.c.a.

473 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule in magazine specializate

4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a combustibililor pentru autovehicule şi motociclete
Această clasă include de asemenea:
-vânzarea cu amănuntul a produselor lubrifiante şi de răcire pentru autovehicule

Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata al combustibililor, vezi 4671
-comerţul cu amănuntul al gazelor de petrol lichefiate, pentru gătit sau încălzire, vezi 4778

474 Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine
specializate
Această grupă include comerţul cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii, cum ar fi
calculatoarele şi echipamentele periferice, articolele electronice de larg consum, prin magazine specializate.

4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a calculatoarelor
-vânzarea cu amănuntul a echipamentelor periferice pentru calculatoare
-vânzarea cu amănuntul a consolelor pentru jocuri video
-vânzarea cu amănuntul a software-ului de utilizare generală, inclusiv al jocurilor video

Această clasă exclude:
-vânzarea cu amănuntul a discurilor şi benzilor neînregistrate, vezi 4763

4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate

4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/ video în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a aparatelor de radio şi a televizoarelor
-vânzarea cu amănuntul a aparatelor audio şi video
-vânzarea cu amănuntul a aparatelor pentru redarea şi înregistrarea CD-urilor, DVD-urilor, etc.

475 Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate
Această grupă include comerţul cu amănuntul al articolelor de uz casnic, cum ar fi textile, articole de fierărie,
covoare, aparate electrice sau mobila, în magazine specializate.

4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a ţesăturilor
– vânzarea cu amănuntul a firelor de tricotat
– vânzarea cu amănuntul a materialelor de bază pentru confecţionarea covoarelor, tapiseriilor sau broderiilor
– vânzarea cu amănuntul a textilelor
– vânzarea cu amănuntul a articolelor de mercerie: ace, aţă de cusut, etc.

Această clasă exclude:
– vânzarea cu amănuntul a îmbrăcămintei, vezi 4771

4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit, în
magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amanuntul a articolelor de fierărie
-vânzarea cu amanuntul a vopselelor şi lacurilor
-vânzarea cu amanuntul a produselor din sticlă
-vânzarea cu amanuntul a altor materiale de construcţii, cum sunt cărămizi, lemn, echipament sanitar
-vânzarea cu amanuntul a materialelor şi echipamentelor de bricolaj
Această clasă include de asemenea:
-vânzarea cu amănuntul a maşinilor de tuns gazonul, indiferent de modul de operare
-vânzarea cu amănuntul a saunelor

4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în
magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amanuntul a covoarelor şi carpetelor
-vânzarea cu amanuntul a perdelelor şi perdelelor din plasă
-vânzarea cu amanuntul a tapetului şi acoperitoarelor de podea

Această clasă exclude:
-comerţul cu amănuntul al articolelor de pardoseală din plută, vezi 4752

4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
Această clasă exclude:
-vânzarea cu amănuntul a echipamentului audio şi video, vezi 4743

4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în
magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amanuntul a mobilei de uz casnic
-vânzarea cu amanuntul a articolelor de iluminat
-vânzarea cu amanuntul a articolelor de menaj şi a tacâmurilor, vesela din sticlă, porţelan şi ceramică
-vânzarea cu amanuntul a produselor din lemn, plută şi împletituri
-vânzarea cu amanuntul a articolelor casnice neelectrice
-vânzarea cu amanuntul a instrumentelor muzicale şi a partiturilor
-vânzarea cu amanuntul a sistemelor de securitate, cum ar fi mecanisme de închidere, seifuri şi case de bani, fără instalare sau servicii de întreţinere
-vânzarea cu amanuntul a altor articole şi echipamente de uz casnic

Această clasă exclude:
-comerţul cu amănuntul al antichităţilor, vezi 4779

476 Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate
Această grupă include comerţul cu amănuntul în magazine specializate al bunurilor culturale şi recreative, cum ar fi: cărţi, ziare, înregistrări audio şi video, echipament sportiv, jocuri şi jucării.

4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a cărţilor de toate genurile

Această clasă exclude:
-vânzarea cu amănuntul a cărţilor second-hand sau foarte vechi, vezi 4779

4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
Această clasă include de asemenea:
-vânzarea cu amănuntul a rechizitelor de birou, cum ar fi creioane, pixuri, hârtie etc.

4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în
magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a discurilor muzicale, benzilor audio, CD-urilor şi casetelor
-vânzarea cu amănuntul a casetelor video şi DVD-urilor
Această clasă include de asemenea:
-comerţul cu amănuntul al benzilor şi discurilor neînregistrate

4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a articolelor sportive, uneltelor de pescuit, articolelor pentru camping, al bărcilor şi
Bicicletelor

4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a jocurilor şi jucăriilor făcute din orice material

Această clasă exclude:
-vânzarea cu amănuntul a consolelor pentru jocuri video, vezi 4741
-vânzarea cu amănuntul a software-ului de utilizare generală, inclusiv al jocurilor video, vezi 4741

477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate
Această grupă include comerţul în magazine specializate care desfac o anumită linie de produse neincluse în alte părţi ale clasificării, cum sunt îmbrăcămintea, încălţămintea şi articole din piele, produse farmaceutice şi
medicale, ceasuri, suveniruri, materiale de curăţat, arme, flori şi animale de companie şi altele. Este inclus de
asemenea comerţul cu amănuntul al bunurilor uzate, în magazine specializate.

4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a articolelor de îmbrăcăminte
-vânzarea cu amănuntul a articolelor din blană
-vânzarea cu amănuntul a accesoriilor de îmbrăcăminte, cum ar fi mănuşi, cravate, bretele etc.

Această clasă exclude:
-vânzarea cu amănuntul a textilelor, vezi 4751

4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a încălţămintei
-vânzarea cu amănuntul a articolelor din piele
-vânzarea cu amănuntul a accesoriilor de călătorie din piele şi înlocuitori de piele

Această clasă exclude:
-vânzarea cu amănuntul a încălţămintei speciale pentru sport, de tipul clăparilor, vezi 4764

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a produselor farmaceutice

4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate

4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a articolelor de parfumerie, cosmetică şi a articolelor de toaletă

4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de
companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a echipamentelor fotografice, optice şi de precizie
-activitatea opticienilor
-vânzarea cu amănuntul a suvenirurilor, articolelor de artizanat şi religioase
-activităţile galeriilor de artă
-vânzarea cu amănuntul a combustibililor, gazului îmbuteliat, cărbunilor şi lemnelor pentru uzul în gospodărie
-vânzarea cu amănuntul a armelor şi muniţiilor
-vânzarea cu amănuntul a timbrelor şi monedelor
-serviciilor de comerţ cu amănuntul ale galeriilor comerciale de artă
-vânzarea cu amănuntul a produselor nealimentare, n.c.a.

4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
Această clasă include:
-comerţul cu amănuntul al cărţilor second-hand
-comerţul cu amănuntul al altor bunuri second-hand
-comerţul cu amănuntul al antichităţilor
-activităţi ale caselor de licitaţie (cu amănuntul )

Această clasă exclude:
-comerţul cu amănuntul al autovehiculelor second-hand, vezi 451
-activităţi ale licitaţiilor pe Internet şi alte licitaţii care se desfăşoară în afara caselor de licitaţii (cu amănuntul),
vezi 4791, 4799
-activităţi ale caselor de amanet, vezi 6492

478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
Această grupă include comerţul cu amănuntul al oricărui tip de produse noi sau second-hand printr-un chioşc de obicei mobil, ce poate fi situat de-a lungul unui drum public sau într-un loc fix, în piaţă

4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe
Această clasă exclude:
-comerţul cu amănuntul al alimentelor preparate pentru consumul pe loc (tonete alimentare mobile) , vezi 5610

4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri,
chioşcuri şi pieţe

4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Această clasă include:
-comerţul cu amănuntul prin intermediul standurilor sau pieţelor al altor bunuri, cum ar fi:
-covoare şi carpete
-cărţi
-jocuri şi jucării
-aparate de uz casnic şi articole electronice de larg consum
-înregistrări muzicale şi video

479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe
Această grupă include activităţi de comerţ cu amănuntul desfăşurat prin: case de comenzi, Internet, din uşă în
uşă, maşini automate de vânzare etc.

4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
Această clasă include comerţul cu amănuntul prin case de comenzi sau prin Internet, de exemplu: cumpărătorul alege pe baza reclamelor, cataloagelor, informaţiilor furnizate pe un website, a machetelor sau a altor mijloace de publicitate şi face comanda prin poştă, prin telefon sau pe Internet (de obicei prin mijloace speciale furnizate de un website). Produsele achiziţionate pot fi descărcate direct de pe Internet, sau în cazul bunurilor materiale livrate clientului.
Această clasă include:
-comerţul cu amănuntul al oricărui tip de produs prin comandă poştală
-comerţul cu amănuntul al oricărui tip de produs prin Internet, pe bază de comandă
Această clasă include de asemenea:
-vânzarea directă prin intermediul televiziunii, radio-ului sau telefonului
-licitaţii cu amănuntul pe Internet

Această clasă exclude:
-vânzarea cu amănuntul a autovehiculelor, pieselor şi accesoriilor pentru acestea, prin Internet, vezi grupele 451, 453
-vânzarea cu amănuntul a motocicletelor, pieselor şi accesoriilor pentru acestea, prin Internet, vezi grupa 459

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Această clasă include:
-comerţul cu amănuntul al oricărui tip de produs, în orice mod care nu este inclus în clasele precedente:
-prin vânzări directe sau prin intermediul comis-voiajorilor
-prin intermediul automatelor de vândut produse etc.
-comerţul direct cu combustibil (ulei pentru încălzit, lemne de foc etc.), livrate la domiciliul clienţilor
-activităţi de licitaţii desfăşurate în afara caselor de licitaţii (cu amănuntul)
-comerţul cu amănuntul prin comisionari (în afara magazinelor)

H TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
Această secţiune include activităţile privind asigurarea transportului de pasageri şi de mărfuri, pe bază de grafic sau fără, pe calea ferată, prin conducte, pe drumuri, pe apă sau pe calea aerului, precum şi activităţile anexe, cum ar fi manipularea încărcăturii, depozitarea etc. şi cele efectuate de terminale şi parcări. Secţiunea include închirierea echipamentului de transport cu conducător sau operator. Sunt incluse de asemenea activităţile poştale şi de curierat.

Această secţiune exclude:
-reparaţii majore sau modificări ale echipamentului de transport, cu excepţia autovehiculelor, vezi grupa 331
-construirea, întreţinerea şi repararea drumurilor, a căilor ferate, porturilor, aerodroamelor, vezi diviziunea 42
-întreţinerea şi repararea autovehiculelor, vezi 4520
-închirierea echipamentului de transport, fără conducător sau operator, vezi 771, 773

49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
Această diviziune include activitatea de transport de călători şi mărfuri pe drumuri şi pe calea ferată, precum şi transportul de mărfuri prin conducte.

491 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
Această clasă include:
-transportul de călători pe calea ferată utilizând materialul rulant feroviar pe principalele reţele de cale ferată,
răspândite pe o zonă geografică extinsă
-transportul de călători pe căi ferate interurbane
-activitatea de expoatare a vagoanelor de dormit şi a vagoanelor restaurant ca operaţiune integrată a societăţilor de cale ferată

Această clasă exclude:
-transportul de călători utilizând sisteme de tranzit urbane şi suburbane, vezi 4931
-activităţile din terminalele de pasageri, vezi 5221
-exploatarea infrastructurii de cale ferată; activităţi de expoatare a schimbătoarelor de cale (macazuri) şi a liniilor ferate secundare, vezi 5221
-activitatea de expoatare a vagoanelor de dormit sau a vagoanelor restaurant, atunci când funcţionează ca unităţi distincte, vezi 5590, 5610

492 Transporturi de marfă pe calea ferată

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
Această clasă include:
-transportul de mărfuri pe reţelele de cale ferată principală, precum şi pe retele directe de căi ferate

Această clasă exclude:
-depozitarea şi înmagazinarea, vezi 5210
-activităţile din terminalele de mărfuri, vezi 5221
-exploatarea infrastructurii de cale ferată; activităţi de expoatare a schimbătoarelor de cale (macazuri) şi a liniilor ferate secundare, vezi 5221
-manipularea încărcăturii, vezi 5224

493 Alte transporturi terestre de călători
Această grupă include toate activităţile de transport terestru de călători, altele decât transportul pe calea ferată.
Totuşi, transportul pe calea ferată este inclus aici ca parte a sistemelor de transport urbane şi suburbane.

4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
Această clasă include:
-transportul terestru de călători prin sisteme de transport urbane sau suburbane. Acesta poate include diferite
moduri de transport terestru, cum ar fi cu autobuze, tramvaie, troleibuze, metrou subteran şi suspendat etc.
Transportul este efectuat pe rute prestabilite în mod normal urmând un orar fix, urcarea şi coborârea pasagerilor realizându-se în staţii fixe.
Această clasă include de asemenea:
-linii de transport din oraş la aeroport sau din oraş la gara
-operarea funicularelor, telefericelor etc., dacă fac parte din sistemele de tranzit urban sau suburban

Această clasă exclude:
-transportul de călători pe căile ferate interurbane, vezi 4910

4932 Transporturi cu taxiuri
Această clasă include, de asemenea:
-închirieri de autovehicule particulare, cu operator

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a
Această clasă include:
-alte transporturi terestre de călători:
-servicii de transport cu autobuze de mare distanţă, pe bază de grafic
-curse charter, excursii şi alte servicii ocazionale de transport cu autocare
-transporturi de pasageri la aeroport cu trenuri navetă
-operarea telefericelor, funicularelor, a tele-ski-urilor şi telecabinelor, dacă nu fac parte din sisteme de tranzit
urbane sau suburbane
Această clasă include de asemenea:
-activitatea de transport cu autobuze şcolare precum şi autobuze pentru transportul angajaţilor
-transportul de pasageri cu vehicule cu tracţiune animală sau umană

Această clasă exclude:
-transportul cu ambulanţa, vezi 8690

494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare
Această grupă include toate activităţile de transport terestru de mărfuri, altele decât transportul pe calea ferată.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Această clasă include:
-toate activităţile de transport rutier de mărfuri:
-transportul buştenilor
-transportul mărfurilor
-transportul cu mijloace frigorifice
-transporturi grele
-transport de marfă în vrac, inclusiv în autocisterne, inclusiv a celor de colectare a laptelui de la ferme
-transportul autoturismelor
-transportul reziduurilor şi deşeurilor, exclusiv activităţi de colectare sau eliminare
Această clasă include de asemenea:
-închirieri de camioane cu şofer
-transportul mărfurilor cu vehicule cu tracţiune animală sau umană

Această clasă exclude:
-transportul buştenilor în incinta pădurii, ca parte a operaţiunilor forestiere, vezi 0240
-distribuirea apei prin utilizarea de camioane cisternă, vezi 3600
-exploatarea instalatiilor pentru manipularea mărfurilor în terminale, vezi 5221
-activităţi de ambalare în vederea transportului, vezi 5229
-activităţi poştale şi de curierat, vezi 5310, 5320
-transportul deşeurilor, ca parte integrată a activităţii de colectare a deşeurilor, vezi 3811, 3812

4942 Servicii de mutare
Această clasă include:
-servicii de mutare pentru întreprinderi şi gospodării, cu mijloace de transport rutier.

495 Transporturi prin conducte

4950 Transporturi prin conducte
Această clasă include:
-activitatea de transport a gazelor, lichidelor, apei, nămolurilor (şlamului) şi al altor mărfuri prin conducte
Această clasă include de asemenea:
-activitatea staţiilor de pompare

Această clasă exclude:
-activităţile de distribuţie a gazului natural sau fabricat, a apei sau aburului, vezi 3522, 3530, 3600
-transportul apei, lichidelor etc. cu camioane cisternă, vezi 4941

50 Transporturi pe apă
Această diviziune include transportul de pasageri sau mărfuri pe apă, pe bază de grafic sau nu. Sunt incluse de asemenea activităţile de remorcare şi împingere a bărcilor, activităţile de expoatare a ambarcaţiunilor de croazieră sau de agrement, a feriboturilor, taxi-urilor de apă etc. Deşi locaţia este un indicator pentru separarea dintre transportul maritim şi cel fluvial, factorul decisiv îl reprezintă tipul de vas utilizat. Transportul cu vase maritime este clasificat în grupele 501 şi 502, în timp ce transportul care utilizează alte vase este clasificat în grupele 503 şi 504.

Această diviziune exclude activităţile restaurantelor şi barurilor de la bordul navelor (vezi clasa 5610, 5630), dacă sunt desfăşurate de unităţi distincte

501 Transporturi maritime şi costiere de pasageri
Această grupă include transportul de pasageri cu vase destinate transportului maritim sau costier. Este inclus aici de asemenea transportul de pasageri pe lacuri mari etc., atunci când sunt utilizate tipuri de vase similare celor maritime.

5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri
Această clasă include:
-transportul de pasageri maritim sau costier, pe bază de grafic sau nu:
-activitatea de expoatare a ambarcaţiunilor pentru excursii, şi a celor de croazieră sau agrement
-activitatea de expoatare a feriboturilor, taxi-urilor de apă etc.
Această clasă include de asemenea:
-închirierea ambarcaţiunilor de agrement cu echipaj pentru transportul maritim sau costier (de exemplu pentru croaziere de pescuit)

Această clasă exclude:
-activităţi ale restaurantelor şi barurilor pe vase, atunci când sunt asigurate de unităţi distincte, vezi 5610, 5630
-închirierea bărcilor şi yahturilor de agrement, fără echipaj, vezi 7721
-închirierea vaselor sau bărcilor comerciale, fără echipaj, vezi 7734
-activitatea “cazinourilor plutitoare”, vezi 9200

502 Transporturi maritime şi costiere de marfă
Această grupă include transportul mărfurilor cu vase destinate transportului maritim sau coastier. Este inclus de asemenea transportul de mărfuri pe lacuri mari etc. atunci când sunt utilizate tipuri de vase similare.

5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă
Această clasă include:
-transportul de mărfuri maritim şi costier, pe bază de grafic sau nu
-transportul prin remorcare sau împingere a barjelor, platformelor petroliere etc.

Această clasă exclude:
-depozitarea mărfurilor, vezi 5210
-activităţi portuare şi alte activităţi auxiliare, cum ar fi andocarea, pilotarea, alimbarea, salvarea navelor, vezi
5222
-manipularea încărcăturii, vezi 5224
-închirierea vaselor sau bărcilor comerciale fără echipaj, vezi 7734

503 Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
Această grupă include transportul de pasageri pe căi navigabile interioare, implicând vase care nu sunt adecvate transportului maritim.

5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Această clasă include:
-transportul de pasageri pe fluvii, canale, lacuri şi alte căi navigabile interioare, inclusiv în rada şi în interiorul
porturilor
Acestă clasă include de asemenea:
-închirierea ambarcaţiunilor de agrement cu echipaj pentru transportul pe căi navigabile interioare

Această clasă exclude:
-închirierea bărcilor sau iahturilor de agrement fără echipaj, vezi 7721

504 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
Această grupă include transportul de mărfuri pe căi navigabile interioare, implicând vase care nu sunt adecvate pentru transportul maritim.

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
Această clasă include:
-transportul de mărfuri pe fluvii, canale, lacuri şi alte căi navigabile interioare, inclusiv în rada şi în interiorul
Porturilor

Această clasă exclude:
-manipularea încărcăturii, vezi 5224
-închirierea vaselor sau bărcilor comerciale fără echipaj, vezi 7734

51 Transporturi aeriene
Această diviziune include transportul aerian sau spaţial al pasagerilor sau mărfurilor.

Această diviziune exclude:
-stropirea recoltelor, vezi 0161
-revizia aeronavelor sau a motoarelor de aeronave, vezi 3316
-activitatea aeroporturilor, vezi 5223
-activităţi de publicitate aeriană, vezi 7311
-activităţi de fotografiere aeriană, vezi 7420

511 Transporturi aeriene de pasageri

5110 Transporturi aeriene de pasageri
Această clasă include:
-transportul aerian al pasagerilor pe rute regulate şi conform unor grafice fixe
-zboruri charter de pasageri
-zboruri de agrement
Această clasă include de asemenea:
-închirierea echipamentului de transport aerian cu operator pentru transportul de pasageri
-activităţi aviatice generale, cum ar fi:
-transportul de pasageri de către aero-cluburi, pentru instruire sau agrement

Această clasă exclude:
-închirierea echipamentului de transport aerian fără operator, vezi 7735

512 Transporturi aeriene de marfă şi transporturi spaţiale

5121 Transporturi aeriene de marfă
Această clasă include:
-transportul de mărfuri pe rute regulate şi conform unor grafice fixe
-transportul aerian ocazional de mărfuri
Această clasă include de asemenea:
-închirierea echipamentului de transport aerian cu operator pentru transportul de mărfuri

5122 Transporturi spaţiale
Această clasă include:
-lansarea sateliţilor şi a navelor spaţiale
-transportul spaţial de mărfuri şi pasageri

52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
Această diviziune include activităţile de depozitare şi activităţile auxiliare transporturilor, cum ar fi activitatea de exploatare a infrastructurilor de transport (de exemplu. aeroporturi, porturi, tunele, poduri etc.), activităţile agenţiilor de transport precum şi activităţile de manipulare a încărcăturilor.

521 Depozitări

5210 Depozitări
Această clasă include:
-activitatea de expoatare a spaţiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri:
-silozuri de cereale, depozite generale de mărfuri, depozite frigorifice, rezervoare (tancuri de depozitare) etc.
Această clasă include de asemenea:
-depozitarea mărfurilor în zone libere
-activitatea de congelare a produselor prin insuflare

Această clasă exclude:
-activitatea de expoatare a spaţiilor de parcare pentru autovehicule, vezi 5221
-activităţi de exploatare a spaţiilor proprii de depozitare, vezi 6820
-închiriere de spaţii libere, vezi 6820

522 Activităţi anexe pentru transporturi
Această grupă include activităţile auxiliare transportului de pasageri sau de mărfuri, cum ar fi: activitatea de
exploatare a unor părţi ale infrastructurii de transporturi sau activităţi referitoare la manipularea imediată a
mărfurilor înainte sau după transport sau între moduri de transport. Este inclusă aici şi activitatea de întreţinere a tuturor instalaţiilor de transport.

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
Această clasă include:
-activităţi aferente transportului terestru de pasageri, animale sau mărfuri:
-activităţi în terminale precum gări feroviare, staţii de autobuz, staţii de manipulare a mărfurilor
-servicii de expoatare a infrastructurii căilor ferate
-servicii de expoatare a drumurilor, podurilor, tunelelor, parcărilor sau garajelor, parcări pentru biciclete, depozitarea pe timp de iarnă a vehiculelor (caravane)
-activităţi de expoatare a infrastructurii căilor ferate
-servicii de remorcare şi asistenţa pe şosele
Această clasă include de asemenea:
-lichefierea gazelor în vederea transportului

Această clasă exclude:
-manipularea încărcăturii, vezi 5224

5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
Această clasă include:
-activităţi aferente transportului pe apă de pasageri, animale sau mărfuri:
-activităţi în terminale ca porturi şi dane
-exploatarea ecluzelor etc.
-activităţi de navigaţie, pilotaj şi ancorare
-activităţi de alimbare, de salvare
-activităţi ale farurilor

Această clasă exclude:
-manipularea încărcăturii, vezi 5224
-activitatea porturilor de ambarcaţiuni, vezi 9329

5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
Această clasă include:
-activităţi aferente transportului aerian de pasageri, animale sau mărfuri:
-activităţi în terminale, cum ar fi terminalele liniilor aeriene, etc.
-activităţi în aeroporturi şi de dirijare a traficului aerian
-activităţi aeroportuare la sol etc.
Această clasă include de asemenea:
-servicii de stingere şi prevenire a incendiilor în aeroporturi

Această clasă exclude:
-manipularea încărcăturii, vezi 5224
-activităţile şcolilor de aviaţie, vezi 8532, 8553

5224 Manipulări
Această clasă include:
-încărcarea şi descărcarea mărfurilor sau a bagajelor pasagerilor, indiferent de modul de transport utilizat
-activitatea de stivuire a mărfurilor
-încărcarea şi descărcarea vagoanelor de cale ferată

Această clasă exclude:
-serviciile de expoatare a terminalelor, vezi 5221, 5222 şi 5223

5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Această clasă include:
-expedierea mărfurilor
-aranjarea sau organizarea operaţiunilor de transport, rutier, maritim, aerian sau pe calea ferată
-organizarea expedierilor de marfă individuale sau în grup (inclusiv ridicarea şi livrarea mărfurilor şi gruparea
expedierilor)
– procurarea şi emiterea documentelor de transport şi a documentelor de expediţie (scrisori de trăsură)
-activităţi ale agenţilor vamali
-activităţi ale agenţilor de exemplupediere a mărfurilor maritime şi aeriene
-activităţi ale brokerilor pentru spaţii pe nave şi aeronave
-activităţi de manipulare a mărfurilor, de exemplu ambalarea temporară în lăzi pentru unicul scop al protejării
mărfurilor în timpul tranzitului, despachetarea din lăzi, extragerea de eşantioane, cântărirea mărfurilor

Această clasă exclude:
-activităţi de curierat, vezi 5320
-activităţile de asigurare pentru transportul cu autovehicule, transportul maritim şi aerian, vezi 6512
-activităţi ale agenţiilor de voiaj, vezi 7911
-activităţi ale tur-operatorilor, vezi 7912
-activităţi de asistenţă turistică, vezi 7990

53 Activităţi de poştă şi de curier
Această diviziune include activităţile poştale şi de curierat, cum sunt ridicarea, transportul şi livrarea scrisorilor şi coletelor, desfăşurate sub egida diverselor acorduri. Sunt incluse de asemenea serviciile de livrare locală şi
mesagerie locală.

531 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal

5310 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
Această clasă include activităţi ale serviciilor poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal de unul sau mai mulţi furnizori de servicii universale. Activităţile includ utilizarea infrastructurii de servicii universale, inclusiv locaţii pentru vânzarea cu amănuntul, facilităţi de sortare şi prelucrare şi rute de transport pentru primirea şi distribuirea corespondenţei. Distribuirea poate include corespondenţa poştală, adică scrisori, cărţi poştale, tipărituri (ziare, periodice, articole publicitare etc.), pachete de mici dimensiuni, bunuri sau documente.
Sunt incluse de asemenea alte servicii necesare pentru buna desfăşuarre a obligativităţii serviciului universal.
Această clasă include:
-primirea, cartarea, transportul şi distribuirea (internă sau internaţională) scrisorilor, pachetelor şi coletelor
(de tip poştal) de către serviciile poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal. Pot fi implicate unul sau mai multe mijloace de transport şi activitatea poate fi efectuată fie cu mijloace de transport proprii (private), fie prin intermediul transportului public
-colectarea corespondenţei şi a coletelor din cutiile publice de scrisori sau de la oficiile poştale

Această clasă exclude:
-activităţile de transfer de credite, economii şi mandate poştale, vezi 6419

532 Alte activităţi poştale şi de curier

5320 Alte activităţi poştale şi de curier
Această clasă include:
-primirea, prelucrarea, transportul şi distribuirea (internă sau internaţională) scrisorilor, pachetelor şi coletelor
(de tip poştal) de către firme ce desfăsoară activităţi în afara obligativităţii serviciului universal. Pot fi implicate
unul sau mai multe mijloace de transport şi activitatea poate fi efectuată fie cu mijloace de transport proprii ale firmelor respective, fie prin intermediul transportului public.
Această clasă include de asemenea:
-serviciile de livrare la domiciliu

Această clasă exclude:
-transportul de mărfuri, vezi (conform tipului de transport) 4920, 4941, 5020, 5040, 5121, 5122

I HOTELURI ŞI RESTAURANTE
Această secţiune include asigurarea cazării de scurtă durată pentru turişti şi alţi călători precum şi asigurarea
meselor şi a băuturii pentru consumul imediat. Cantitatea şi tipul serviciilor suplimentare furnizate în cadrul acestei secţiuni pot fi extrem de variate.

Această secţiune exclude asigurarea cazării de lungă durată, care este clasificată în tranzacţii imobiliare (Secţiunea L). Se exclude, de asemenea, pregătirea mâncărurilor sau a băuturilor care nu sunt pentru consumul imediat sau care sunt vândute prin canale de distribuţie independente, adică prin activităţi de comerţ cu ridicata sau cu amănuntul. Prepararea acestor alimente este clasificată la industria prelucrătoare (secţiunea C).
55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
Această diviziune include asigurarea cazării de scurtă durată, pentru turişti sau alţi călători. Este inclusă de
asemenea asigurarea cazării pe termen lung pentru studenţi, muncitori şi alte persoane. Unele unităţi pot oferi
numai cazare, în timp ce altele asigură o combinaţie de servicii: de cazare, masă şi/sau recreative.

Această diviziune exclude activităţi privind asigurarea reşedinţelor pe termen lung, apartamente, de obicei
închiriate, lunar sau anual, clasificate în tranzacţii imobiliare (Secţiunea L).

551 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
Această clasă include asigurarea cazării de scurtă durată, de obicei zilnică sau săptămânală, pentru
vizitatori. Cazarea este asigurată în camere de oaspeţi şi apartamente mobilate, uneori prevăzute cu
chicinete. Unităţile clasificate aici asigură servicii zilnice de curăţenie şi oferă musafirilor o gamă de servicii
suplimentare cum ar fi servicii de asigurare a hranei şi băuturilor, parcare, servicii de spălătorie, camere de
gimnastică şi piscine, facilităţi recreative şi facilităţi pentru conferinţe şi convenţii.
Această clasă include servicii de cazare furnizate de:
-hoteluri
-hoteluri din staţiuni balneare
-hoteluri cu apartamente
-moteluri

Această clasă exclude:
-asigurarea de case şi apartamente mobilate sau nemobilate pentru utilizare permanentă, de obicei lunar sau
anual, vezi diviziunea 68

552 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Această clasă include asigurarea cazării de scurtă durată, de obicei zilnică sau săptămânală, pentru vizitatori, în locuinţe separate (independente) constând în camere complet mobilate sau spaţii pentru servirea mesei şi dormit, cu facilităţi pentru gătit sau bucătării complet echipate. Aceste servicii se asigură în apartamente sau în clădiri multi-locuinţă independente, cu mai multe etaje, sau în complexe de clădiri, în bungalow-uri, sau în cabane, case ţărăneşti şi căsuţe. Uneori se asigură şi servicii complementare de minim nivel.
Această clasă include servicii de cazare asigurate de:
-tabere de copii şi alte case de vacanţe
-case de oaspeţi şi bungalow-uri
-case ţărăneşti şi căsuţe fără servicii de menaj
-căminele de tineret şi refugii montane

Această clasă exclude:
-asigurarea cazării de scurtă durată în spaţii mobilate cu serviciile de curăţenie zilnică, făcutul patului, servicii de asigurarea hranei şi a băuturii, vezi 5510
-asigurarea de case şi apartamente mobilate sau nemobilate pentru utilizare cu caracter cvasipermanent, de
obicei lunar sau anual, vezi diviziunea 68

553 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
Această clasă include:
-furnizarea de servicii de cazare în parcuri pentru caravane, tabere recreative şi tabere pentru pescuit şi vânătoare
-parcuri pentru vehicule de agrement
Această clasă include de asemenea servicii de cazare asigurate de:
-adăposturi montane sau bivuac pentru instalarea corturilor şi/sau a sacilor de dormit

Această clasă exclude:
-refugii montane, căsuţe şi cămine de tineret, vezi 5520

559 Alte servicii de cazare

5590 Alte servicii de cazare
Această clasă include asigurarea cazării temporare sau de lungă durată în camere cu unul sau mai multe paturi sau dormitoare pentru studenţi, lucrători sezonieri şi alte persoane.
Această clasă include:
-locuinţe pentru studenţi
-dormitoare şcolare
-cămine muncitoreşti
-pensiuni şi internate
-vagoane dormitor

56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
Această diviziune include activităţi de servire a mâncării şi băuturii, furnizarea de mese complete sau de băuturi destinate consumului imediat, fie în restaurante tradiţionale sau în restaurante cu auto-servire, fie la standuri permanente sau temporare, cu sau fără scaune. Determinant este faptul că mâncărurile sunt oferite pentru consumul imediat, şi nu tipul de unitate care le asigură.

Este exclusă pregătirea mâncărurilor ce nu sunt destinate consumului imediat sau pregătirea hranei considerate a nu constitui o masă (vezi diviziunile 10: Industria alimentară şi 11: Fabricarea băuturilor). Este exclusă, de asemenea, vânzarea de alimente care nu sunt fabricate cu surse proprii, care nu se consideră a fi o masă sau a meselor care nu sunt destinate consumului imediat (vezi secţiunea G: Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul).

561 Restaurante

5610 Restaurante
Această clasă include activitatea de asigurare a serviciilor de servire a mesei pentru clienţi, fie că sunt serviţi stând la masă sau se servesc singuri dintr-un galantar cu produse, fie că mănâncă mesele preparate în incintă, că le iau acasă sau că le sunt livrate la domiciliu. Aceasta include prepararea şi servirea meselor pentru consumul imediat din autovehicule sau cărucioare fără motor.
Această clasă include activităţi din:
-restaurante
-bufete expres
-restaurante fast-food
-pizzerii
-unităţi de alimentaţie care servesc pentru acasă
-vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată
-cărucioare mobile care vând mâncare
-prepararea hranei la standuri din pieţe
Această clasă include de asemenea:
-activităţi ale restaurantelor şi barurilor conexe transportului, atunci când sunt efectuate de unităţi distincte, altele decât unităţile de transport

Această clasă exclude:
-vânzarea cu amănuntul a mâncării prin intermediul maşinilor automate, vezi 4799
-activitatea de concesionare a unităţilor de alimentaţie, vezi 5629

562 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie
Această grupă include activităţi de catering pentru evenimente sau pentru o anumită perioadă de timp şi
activitatea unităţilor alimentare concesionate, cum ar fi în cadrul bazelor sportive sau al unor unităţi similare.

5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
Această clasă include asigurarea serviciilor de alimentaţie bazate pe aranjamente contractuale cu clientul, în
locaţia specificată de către client, pentru un anumit eveniment.

Această clasă exclude:
-fabricarea de produse alimentare perisabile destinate revânzării, vezi 1089
-comerţ cu amănuntul al produselor alimentare perisabile, vezi diviziunea 47

5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Această activitate include catering-ul industrial, adică asigurarea serviciilor de alimentaţie bazate pe aranjamente contractuale cu clientul, pentru o perioadă de timp determinată. Este inclusă de asemenea activitatea unităţilor alimentare concesionate în cadrul bazelor sportive şi al altor unităţi similare. Hrana este adesea preparată într-o unitate centrală.
Această clasă include:
-furnizori de servicii de alimentaţie pentru contractori (de exemplu: companii de transport)
-activitatea unităţilor de alimentaţie concesionate în cadrul bazelor sportive şi al unităţilor similare
-activitatea cantinelor sau bufetelor (de exemplu pentru fabrici, birouri, spitale sau şcoli) pe bază de concesionare

Această clasă exclude:
-fabricarea de produse alimentare perisabile destinate revânzării, vezi 1089
-comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, vezi diviziunea 47

563 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Această clasă include activitatea de pregătire şi servire a băuturilor pentru consumul imediat în incintă .
Această clasă include:
-baruri
-bodegi
-saloane de servit cocktail-uri
-discoteci (unde servirea băuturilor este predominantă)
-berării
-cafenele
-baruri care servesc sucuri de fructe
-standuri mobile de vânzare a băuturilor

Această clasă exclude:
-comerţul băuturilor ambalate/preparate, vezi 47
-comerţ cu amănuntul al băuturilor prin intermediul automatelor, vezi 4799
-activitatea discotecilor şi a ringurilor de dans fără servire de băuturi, vezi 9329

J INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

Această secţiune include producţia şi distribuţia de informaţii şi produse culturale, furnizarea mijloacelor de
transmitere sau distribuţie a acestor produse, precum şi servicii privind comunicaţiile, tehnologia informaţiei şi
prelucrarea datelor şi alte activităţi de servicii informaţionale. Principalele componente ale acestei secţiuni sunt
activităţi de editare (diviziunea 58), incluzând activităţi de editare a produselor software, activităţi de producţie
cinematografică şi înregistrări audio (diviziunea 59), activităţi de difuzare şi transmitere de programe radio şi
televiziune (diviziunea 60), telecomunicaţiile (diviziunea 61), servicii în tehnologia informaţiei (diviziunea 62) şi
alte activităţi de servicii de informaţionale (diviziunea 63).
Editarea include achiziţia drepturilor de reproducere (copyright) asupra conţinutului (produse informaţionale) şi
punerea la dispoziţia publicului larg prin angajarea în (sau aranjarea pentru) reproducerea şi distribuţia acestui conţinut, în diferite forme. În această secţiune sunt incluse toate formele posibile de editare (în formă tipărită, electronică sau audio, Internet, ca produse multimedia cum ar fi CD-ROM-urile etc.). Activităţile aferente producţiei şi distribuţiei programelor TV fac obiectul diviziunilor 59, 60 şi 61, reflectând diferitele etape ale acestui proces. Componentele individuale, cum ar fi filmele, serialele de televiziune etc. sunt produse prin desfăşurarea activităţilor din diviziunea 59, în timp ce crearea unui program complet al unui canal de televiziune, din produse componente în diviziunea 59 sau alte componente (programe de ştiri în direct) este inclusă în diviziunea 60.
Diviziunea 60 include de asemenea şi difuzarea programelor de către producător.
Distribuirea programelor complete de televiziune de către terţe părţi, adică fără nici o modificare a conţinutului,
este inclusă în diviziunea 61. Difuzarea din diviziunea 61 se poate efectua prin radiodifuziune, satelit sau reţele de cablu.

58 Activităţi de editare
Această diviziune include editarea cărţilor, broşurilor, pliantelor, dicţionarelor, enciclopediilor, atlaselor, hărţilor, etc.; editarea ziarelor, revistelor şi periodicelor; editarea repertoarelor, a listelor de adrese şi a altor publicaţii similare, precum şi editarea produselor software. Editarea include achiziţia drepturilor de reproducere asupra conţinutului (produse informaţionale) şi punerea la dispoziţia publicului larg prin angajarea în (sau aranjarea pentru) reproducerea şi distribuţia acestui conţinut în diferite forme. Toate formele posibile de publicare (în formă tipărită, electronică sau audio, Internet, ca produse multimedia, cum ar fi CD-ROM-urile etc.), excepţie făcând editarea filmelor cinematografice, sunt incluse în această diviziune.
Această diviziunea exclude editarea filmelor cinematografice, casetelor video şi filmelor pe DVD sau pe suporturi de înregistrare similare (diviziunea 59) şi producţia de ,,copii master’’ pentru materiale audio (diviziunea 59).

Sunt excluse de asemenea tipărirea (vezi 1811, 1812) şi multiplicările (reproducerile) înregistrărilor media
(vezi 1820).

581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare
Această grupă include activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi altor publicaţii periodice, repertoarelor şi listelor de adrese şi a altor lucrări cum ar fi fotografii, litografii, cărţi poştale, orare, formulare, afişe şi reproduceri ale operelor de artă. Aceste lucrări sunt caracterizate prin creativitatea intelectuală necesară în elaborarea lor şi sunt de obicei protejate prin dreptul de autor.

5811 Activităţi de editare a cărţilor
Această clasă include activităţile de editare a cărţilor în formă tipărită, în format electronic sau audio, ori pe
Internet.
Această clasă include:
-editarea cărţilor, broşurilor, pliantelor şi materialelor similare, inclusiv editarea dicţionarelor şi a enciclopediilor
-editarea atlaselor şi hărţilor
-editarea cărţilor în format audio
-editarea enciclopediilor etc. pe CD-ROM

Această clasă exclude:
-producţia de globuri pământeşti, vezi 3299
-editarea de materiale publicitare, vezi 5819
-editarea cărţilor de muzică şi a partiturilor, vezi 5920
-activităţi ale autorilor independenţi, vezi 9003

5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
Această clasă include editarea repertoarelor, care sunt protejate sub aspectul formei lor, dar nu şi în conţinutul lor. Aceste liste pot fi editate în formă tipărită sau în format electronic.
Această clasă include:
-editarea listelor de adrese
-editarea carţilor de telefon
-editarea altor repertoare sau compendii, cum ar fi compendii de jurisprudenţă, compendii farmaceutice

5813 Activităţi de editare a ziarelor
Această clasă include editarea ziarelor, inclusiv a presei publicitare, cu apariţii de cel puţin patru ori pe
săptamâna. Editarea poate fi realizată în formă tipărită sau în format electronic, inclusiv pe Internet.

Această clasă exclude :
-activităţile agenţiilor de stiri, vezi 6321

5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
Această clasă include editarea periodicelor şi a altor jurnale ce apar de cel puţin patru ori pe săptamâna.
Editarea poate fi realizată în formă tipărită sau în format electronic, inclusiv pe Internet. Editarea publicaţiilor ce conţin programe de radio şi televiziune este inclusă aici.

5819 Alte activităţi de editare
Această clasă include:
-editarea (inclusiv on-line ) de :
-cataloage
-fotografii, gravuri şi cărţi poştale
-felicitari
-formulare
-afişe, reproduceri ale operelor de artă
-materiale publicitare
-alte tipărituri
-editări on-line de informaţii statistice sau alte informaţii

Această clasă exclude:
-editarea de ziare exclusiv publicitare, vezi 5813
-furnizarea on-line de programe software (găzduirea de aplicaţii şi servicii de furnizarea a acestora), vezi 6311

582 Activităţi de editare a produselor software

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
Această clasă include:
-editarea jocurilor pe calculator pentru toate platformele.

5829 Activităţi de editare a altor produse software
Această clasă include:
-editarea de software de utilizare generală, inclusiv transpunerea sau adaptarea software-ului nespecializat
pentru o anumită piaţă pe cont propriu:
-sisteme de operare
-aplicaţii pentru întreprinderi şi alte aplicaţii

Această clasă exclude :
-reproducerea de produse software, vezi 1820
-vânzarea cu amănuntul de programe software de utilizare generală, vezi 4741
-producţia de software neasociată cu editarea, inclusiv transpunerea sau adaptarea software-ului nespecializat
pentru o anumită piaţă, pe bază de tarif sau contract, vezi 6201
-furnizarea on-line de programe software (găzduirea de aplicaţii şi servicii de furnizare a acestora), vezi 6311
59 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
Această diviziune include: producţia de filme artistice şi documentare, realizate pe peliculă, casete video sau
discuri, cu destinaţia de a fi proiectate direct în săli de spectacole sau de a fi difuzate la televiziune; activităţile conexe, cum ar fi redactarea, montajul, postsincronizarea etc.; distribuţia de filme cinematografice şi alte producţii de filme către alte industrii; proiectarea de filme cinematografice şi de alte filme. Cumpărarea şi vânzarea drepturilor de distribuţie a filmelor cinematografice şi a altor filme, este inclusă aici. Această diviziunea include, de asemenea, activităţi de înregistrări audio, adică producţia de înregistrări audio master, lansarea, promovarea şi distribuirea lor, activitatea de editare de cărţi de muzică precum şi activităţi de servicii pentru realizarea înregistrărilor audio, în studio sau în altă locaţie.

591 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
Această grupă include: producţia de filme artistice şi documentare, realizate pe peliculă, bandă video, DVD sau pe alte suporturi de înregistrare, inclusiv distribuţia digitală, cu destinaţia de a fi proiectate direct în săli de spectacole sau de a fi difuzate la televiziune; activităţi conexe, cum ar fi redactarea, montajul, postsincronizarea etc. ; proiectarea şi distribuţia filmelor cinematografice sau a altor producţii de film (casete video, DVD-uri, etc) către alte industrii. Cumpărarea şi vânzarea drepturilor de distribuţie a filmelor cinematografice şi a altor filme, este inclusă aici.

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
Această clasă include:
-activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (seriale de televiziune, documentare, etc.) sau reclame de televiziune.
Această clasă include de asemenea:
-activităţile arhivelor de filme, etc.

Această clasă exclude:
-copierea de filme (cu excepţia reproducerii filmelor cinematografice pentru distribuţia în cinematografe) precum şi reproducerea benzilor magnetice audio şi video, CD-uri sau DVD-uri după original, vezi 1820
-comerţ cu ridicata a benzilor video, CD-urilor şi DVD-urilor înregistrate, vezi 4643
-comerţ cu ridicata a benzilor video şi a CD-urilor neînregistrate, vezi 4652
-comerţ cu amănuntul de benzi video, CD-uri, DVD-uri, vezi 4763
-activităţi de post producţie, vezi 5912
-înregistrări audio şi înregistrarea pe bandă a cărţilor vezi 5920
-activităţi de difuzare de programe de televiziune, vezi 602
-crearea unui program complet al unui canal de televiziune, vezi 602
-prelucrarea filmelor, alta decât pentru industria cinematografică, vezi 7420
-activităţi ale agenţiilor sau agenţilor pentru personalul din domeniul artistic sau teatral, vezi 7490
-închirierea casetelor video, DVD-urilor, publicului general, vezi 7722
-captarea în circuit închis, în timp real a transmisiilor televizate in direct, şedinţelor, conferinţelor, etc.,
vezi 8299
-activităţi independente (pe cont propriu) ale actorilor, realizatorilor de desene animate, regizorilor, consultanţilor şi a altor specialişti din domeniu, vezi 900

5912 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
Această clasă include activităţi de post producţie, cum ar fi: redactarea, transferurile de pe film pe casete,
titrarea, subtitrarea grafică produsă pe calculator, animaţia şi efectele speciale, developarea şi procesarea filmelor cinematografice. Este inclusă aici şi activitatea laboratoarelor de filme cinematografice şi activităţile
laboratoarelor speciale, pentru filmele de desene animate.

Această clasă exclude:
-copierea de filme (cu excepţia reproducerii filmelor cinematografice pentru distribuţia în cinematografe) precum şi reproducerea benzilor magnetice audio şi video, CD-uri sau DVD-uri după original, vezi 1820
-comerţul cu ridicata a benzilor video, CD-urilor şi DVD-urilor înregistrate, vezi 4643
-comerţul cu ridicata a benzilor video şi a CD-urilor neînregistrate, vezi 4652
-comerţul cu amănuntul de benzi video, CD-uri, DVD-uri, vezi 4763
-prelucrarea filmelor, alta decât pentru industria cinematografică, vezi 7420
-închirierea casetelor video , DVD-urilor, publicului general, vezi 7722
-activităţi independente (pe cont propriu) ale actorilor, realizatorilor de desene animate, regizorilor, consultanţilor şi a altor specialişti din domeniu, vezi 900

5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
Această clasă include:
-distribuţia de filme, benzi video, DVD-uri şi producţii similare către sălile de cinematograf, reţelelor şi posturilor de televiziune, etc.
Această clasă include de asemenea:
-achiziţionarea drepturilor de distribuire a filmelor, benzilor video şi DVD-urilor

Această clasă exclude:
-copierea de filme precum şi reproducerea benzilor magnetice audio şi video, CD-urilor sau DVD-urilor după
original, vezi 1820
-comerţ cu ridicata a casetelor video şi DVD-urilor,vezi 4643
-comerţ cu amănuntul de casete video şi DVD-uri, vezi 4763

5914 Proiecţia de filme cinematografice
Această clasă include:
-activităţi de proiecţie a filmelor cinematografice sau a casetelor video, în săli de cinema, în aer liber sau în alte locuri destinate proiecţiilor.
-activităţile cinecluburilor.

592 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
Această clasă include activităţile de producţie a înregistrărilor originale (audio) cum ar fi benzi, CD-uri;
promovarea şi distribuirea înregistrărilor audio către comercianţii cu ridicata, comercianţii cu amănuntul sau
direct către public. Aceste activităţi pot fi integrate sau nu în producţia înregistrărilor master în cadrul aceleiaşi
unităţi. În cazul în care nu sunt integrate, unitatea care desfăşoară aceste activităţi trebuie să obţină drepturile de reproducere şi distribuţie a înregistrărilor master. Această clasă include şi activităţi de servicii pentru realizarea înregistrărilor audio în studio sau în altă locaţie, inclusiv producţia de programe radio înregistrate pe bandă.
Această clasă include de asemenea activităţi de editare de muzică, adică activităţi de: achiziţionare şi înregistrare a drepturilor de reproducere pentru compoziţii muzicale; promovarea, autorizarea şi utilizarea acestora în înregistrări, la radio, televiziune, în producţii cinematografice, spectacole, pentru tipărire etc. Unităţile angajate în aceste activităţi pot deţine dreptul de reproducere sau pot acţiona în calitate de administrator în numele proprietarilor dreptului de reproducere. Publicarea partiturilor muzicale este inclusă aici.

60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
Această diviziune cuprinde activităţile de creare a conţinutului ce urmează a fi difuzat sau de achiziţie a dreptului de a distribui şi ulterior de a difuza acel conţinut, cum ar fi: programe de radio, de televiziune, şi programe digitale de divertisment, ştiri şi similare. Este inclusă de asemenea şi transmisia digitală de programe radio sau TV. Transmisia poate fi executată prin utilizarea a diverse tehnologii, prin unde radio, prin satelit, prin reţele de cablu sau prin Internet. Această diviziune include de asemenea producţia de programe care sunt de obicei de format restrâns (format limitat, cum ar fi ştiri, emisiuni sportive, programe educaţionale şi programe orientate către tineret) pe bază de abonament sau comision, pentru difuzarea ulterioară către public.

Această diviziune exclude distribuţia prin cablu şi de transmitere a altor programe pe bază de abonament (vezi diviziunea 61).

601 Activităţi de difuzare a programelor de radio

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
Această clasă include:
-activităţi de transmitere a semnalelor audio prin studiouri radio şi alte facilităţi de transmitere a programelor
audio către public, către membri sau abonaţi.
Această clasă include de asemenea :
-activităţi ale reţelelor de radio, adică montajul şi transmiterea programelor audio către membri sau abonaţi prin unde radio, prin cablu sau satelit
-activităţi de difuzare a programelor de radio prin internet (staţii radio pe internet)
-transmisii digitale cu difuzarea de programe radio
Această clasă exclude:
-producţia de programe radio înregistrate pe bandă, vezi clasa 5920

602 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
Această clasă include crearea unui program complet de televiziune, prin achiziţia componentelor de program
(de exemplu filme, documentare, etc.), producţia proprie a componentelor de program (de exemplu ştirile locale, reportaje în direct ) sau o combinaţie a acestora. Acest program complet de televiziune poate fi transmis fie de către unitatea producătoare sau realizat pentru a fi transmis de către o terţă parte, cum ar fi companiile de cablu sau furnizorii de televiziune prin satelit.
Această clasă include realizarea de programe disponibile gratuit tuturor utilizatorilor, dar şi realizarea de
programe disponibile numai pe bază de abonament. Realizarea de programe video la cerere este de asemenea inclusă aici.
Această clasă include de asemenea transmisia digitală de programe de televiziune.

Această clasă exclude:
-producţia de elemente ale programelor de televiziune (filme, documentare, interviuri televizate, reclame, etc.)
neasociate cu activitatea de transmitere a acestora, vezi 5911
-montarea de pachete de canale TV şi distribuirea acestora, fără realizarea programelor, vezi 61

61 Telecomunicaţii
Această diviziune cuprinde activităţile de exploatare, întreţinere şi acces la facilităţile pentru telecomunicaţii şi
activităţi de servicii anexe, cum ar fi activităţi de transmitere a vocii, a datelor, textului, sunetului şi a imaginilor prin fir. Facilităţile de transmisie care efectuează activităţi de telecomunicaţii se bazează fie pe o singură tehnologie fie pe o combinaţie de tehnologii. Elementul comun al activităţilor clasificate în această diviziune este transmiterea informaţiilor, fără implicaţii în crearea acestora. Detalierea acestei diviziuni se bazează pe tipul de infrastructură.

611 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
Această clasă cuprinde activităţi de expoatare, întreţinere şi furnizare a accesului la facilităţile de transmisie a vocii, datelor, a unui text, a sunetelor şi imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicaţii formată din reţele de cabluri. Facilităţile de transmisie care desfăşoară aceste activităţi se bazează pe o singură tehnologie, fie pe o combinaţie de tehnologii.
În mod specific, aceste activităţi includ:
1) exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de comutare şi transmitere
pentru a asigura comunicaţia între doua puncte prin intermediul: liniilor terestre, a microundelor sau o
combinaţie de linii terestre şi conexiuni prin satelit
2) exploatarea sistemelor de distribuţie prin cablu (de exemplu: pentru distribuţia de date şi semnale de televiziune)
3) furnizarea de servicii de comunicaţii telegrafice precum şi a altor comunicaţii non-vocale.
Această clasă include, de asemenea, asigurarea accesului la Internet prin operatorul infrastructurii de reţele cu cablu.

Această clasă exclude:
-recomercializarea serviciilor de telecomunicaţii, vezi 6190

612 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
Această clasă include activităţi de expoatare, întreţinere şi asigurare a accesului la facilităţile de transmisie a vocii, datelor, informaţiilor, sunetelor şi imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicaţii fără cablu.
Aceste facilităţi oferă transmisia multidirecţională prin intermediul undelor aeriene şi se bazează fie pe
tehnologie unică fie pe o combinaţie de tehnologii. Se mai includ activităţile de întreţinere şi exploatare a
facilităţilor de comunicaţii prin pager, precum şi a reţelelor de telecomunicaţii de telefonie celulară şi altor tipuri de telecomunicaţii prin reţele fără cablu. Această clasă include de asemenea asigurarea accesului la
internet prin operatorul infrastructurii de reţele fără cablu.

Această clasă exclude:
-recomercializarea serviciilor de telecomunicaţii, vezi 6190

613 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
Această clasă include activităţi de expoatare, întreţinere şi asigurare a accesului la facilităţile de transmisie a vocii, datelor, informaţiilor, sunetelor şi imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicaţii prin
satelit.
Această clasă include de asemenea furnizarea programelor audio şi video, primite de la canalele, reţelele şi
staţiile de televiziune sau reţele de radio, către consumatori, prin sisteme de satelit casnice. Unităţile clasificate aici nu produc în general programe de radio sau TV. Această clasă include de asemenea asigurarea accesului la Internet prin operatorul infrastructurii de transmisie prin satelit.

Această clasă exclude:
-recomercializarea serviciilor de telecomunicaţii, vezi 6190

619 Alte activităţi de telecomunicaţii

6190 Alte activităţi de telecomunicaţii
Această clasă include:
-furnizarea de telecomunicaţii specializate, cum ar fi operaţii de urmărire prin satelit, telemetrie şi exploatarea
staţiilor radar
-exploatarea staţiilor terminale de satelit şi a facilităţilor anexe, conectate operaţional cu unul sau mai multe
sisteme de comunicaţii terestre şi capabile de a transmite sau de a recepţiona informaţii de la sateliţi
-asigurarea accesului la Internet prin reţele, care nu sunt în posesia sau sub controlul furnizorului de acces la
Internet, cum ar fi accesul la internet prin dial-up etc.
-asigurarea accesului la telefonie şi Internet în unităţi deschise publicului
-asigurarea serviciilor telecomunicaţiilor prin conexiuni telecom existente:
-furnizarea de servicii de telefonie prin Internet
-recomercializarea de servicii de telecomunicaţii (adică achiziţionarea şi revânzarea capacităţii reţelei fără a
furniza servicii suplimentare).

Această clasă exclude:
-asigurarea accesului la internet de către operatorii infrastructurii de telecomunicaţii, vezi 6110, 6120, 6130

62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Această diviziune include activităţi prin care se oferă expertiză în domeniul tehnologiei informaţiei: scrierea,
modificarea, testarea şi asistenţă în domeniul software; planificarea şi proiectarea sistemelor de calcul electronic ce integrează calculatoare, software şi tehnologii de comunicaţii; administrarea software-ului şi exploatarea în locaţie a sistemelor de calcul ale clienţilor şi/sau a facilităţilor de prelucrare a datelor; alte activităţi profesionale şi tehnice referitoare la echipamentele de calcul.

620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

6201 Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
Această clasă include activităţile de scriere (programare), modificare, testare şi asistenţă privind produsele software. Este asemenea inclusă scrierea de programe urmând indicaţiile utilizatorilor (programe orientate pe client).
Această clasă include:
-proiectarea structurii şi conţinutului şi/sau scrierea codului de calculator necesar pentru a crea şi implementa:
-sisteme software
-aplicaţii software
-baze de date
-pagini web
-adaptarea software-ului potrivit cerinţelor specifice, adică modificarea şi configurarea unei aplicaţii existente
astfel încât devine compatibilă şi funcţională, potrivit mediului sistemului informatic al clientului

Această clasă exclude:
-publicarea pachetelor de programe, vezi 5829
-transpunerea sau adaptarea software-ului nespecializat pentru o anumită piaţă, pe cont propriu, vezi 5829
-planificarea şi proiectarea sistemelor de calcul electronic ce integrează echipament, software şi tehnologii de
comunicaţii, chiar dacă software-ul furnizat este o componentă integrantă, vezi 6202

6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Această clasă include planificarea şi proiectarea sistemelor de calculatoare ce integrează hardware, software şi tehnologii de comunicaţii. Serviciile de consultanţă pot include şi activitatea de pregătire a utilizatorilor.

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Această clasă include: activităţi de management şi exploatare, în locaţie, a sistemelor de calculatoare ale
clienţilor şi/sau a facilităţilor de prelucrare a datelor, precum şi serviciile anexe pentru acestea.

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Această clasă include alte activităţi privind tehnologia informaţiei şi activităţi anexe care nu sunt clasificate în
altă parte, cum ar fi:
-servicii de recuperare a informaţiilor din calculatoare în caz de dezastru
-instalarea calculatoarelor personale
-servicii de instalare a software

Această clasă exclude:
-instalarea calculatoarelor de mare viteză şi capacitate de stocare (mainframe) şi a echipamentelor similare, vezi 3320
-programe pentru calculator, vezi 6201
-consultanţă privind calculatoarele, vezi 6202
-activităţi de management a mijloacelor de calcul, vezi 6203
-prelucrarea datelor şi administrarea paginilor web, vezi 6311

63 Activităţi de servicii informatice
Această diviziune include activităţi ale portalurilor de căutare web, activităţi de prelucrare a datelor şi găzduire a paginilor web, precum şi alte activităţi conexe.

631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi
activităţi conexe
Această grupă include furnizarea infrastructurii pentru: găzduirea paginilor web, prelucrarea datelor şi activităţi conexe, precum şi asigurarea facilităţilor de căutare şi a altor portaluri pentru Internet.

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Această clasă include asigurarea infrastructurii pentru serviciile de găzduire a paginilor web, de prelucrare a
datelor şi activităţi conexe. Sunt incluse activităţi specializate de găzduire, cum ar fi găzduirea paginilor web,
servicii de streaming (organizare fluxuri) sau găzduire de aplicaţii. Activităţile de prelucrare a datelor includ prelucrarea completă şi elaborarea de rapoarte specializate pe baza datelor furnizate de către clienţi sau
asigurarea prelucrării automate a datelor şi servicii de introducere a datelor, inclusiv activităţi de rulare a bazei de date (executare funcţiuni).

Această clasă exclude:
-activităţile unde furnizorul foloseşte computerul doar ca un instrument de lucru (unealtă) sunt clasificate potrivit naturii serviciilor furnizate.

6312 Activităţi ale portalurilor web
Această clasă include:
-operarea site-urilor web care folosesc un motor de căutare pentru a genera şi întreţine bazele de date extensibile cu adrese Internet, într-un format uşor de căutat
-operarea altor site-uri web care acţionează ca portaluri pentru Internet, cum sunt site-urile media care oferă un conţinut actualizat periodic.

Această clasă exclude:
-activitatea de editare a cărţilor, ziarelor, jurnalelor pe Internet, vezi diviziunea 58
-activitatea de difuzare a programelor pe Internet, vezi diviziunea 60

639 Alte activităţi de servicii informaţionale
Această grupă include activităţile agenţiilor de ştiri şi toate celelalte activităţi de servicii informaţionale
neclasificate anterior.

Acestă grupă exclude:
-activităţile librăriilor şi arhivelor, vezi 9101

6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri
Această clasă include:
-activităţi ale consorţiilor de ştiri şi activităţi ale agenţiilor de ştiri care furnizează ştiri, imagini şi articole către
media.

Această clasă exclude:
-activităţi ale fotoreporterilor independenţi, vezi 7420
-activităţi ale jurnaliştilor independenţi, vezi 9003

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Această clasă include alte activităţi de servicii informaţionale neclasificate în altă parte, cum ar fi:
-servicii de informaţie telefonică bazate pe calculator
-servicii de căutare a informaţiilor, pe bază de tarif sau contract
-servicii de grupare a ştirilor; informaţii din ziare, etc.

Această clasă exclude:
-activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call centre), vezi 8220

K INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI
Această secţiune include activităţi de intermediere financiară, inclusiv asigurări, reasigurări, activităţi ale caselor de pensii, şi activităţi de susţinere a intermedierilor financiare.
Această secţiune include de asemenea activităţi privind administrarea activelor societăţilor, cum ar fi activităţi ale companiilor de tip holding şi activităţi ale fondurilor mutuale şi alte entităţi financiare similare.

64 Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii
Această diviziune include activităţi de obţinere şi redistribuire a fondurilor, altele decât în vederea asigurărilor sau a finanţării pensiilor ori a asigurărilor sociale de stat.
Notă: Acordurile instituţionale la nivel naţional joacă un rol important în încadrarea unităţilor în această diviziune

641 Intermediere monetară
Această grupă include obţinerea de fonduri sub formă de depozite transferabile, de exemplu fonduri ce sunt
stabilite în termeni monetari, obţinute zilnic şi, în afară de banca centrală, obţinute din surse nefinanciare.

6411 Activităţi ale băncii centrale (naţionale)
Această clasă include:
-emiterea şi administrarea monedei naţionale
-monitorizarea şi controlul furnizării de masă monetară
-preluarea depozitelor ce sunt utilizate pentru operaţiuni de lichidare între instituţii financiare
-supravegherea operaţiunilor bancare
-păstrarea rezervelor naţionale
-activităţi asimilabile cu cele de ,,bancher al guvernului’’
Activităţile băncii centrale (naţionale) pot fi diversificate, din considerente instituţionale.

6419 Alte activităţi de intermedieri monetare
Această clasă include primirea de depozite şi/sau substitute pentru acestea precum şi prelungirea creditării sau mărirea fondurilor împrumutate. Acordarea de credite poate lua diverse forme, cum ar fi împrumuturi, ipoteci, cărţi de credit etc.
Aceste activităţi sunt efectuate în general de către instituţii monetare, altele decât banca centrală, cum ar fi:
-bănci
-case de economii
-cooperative de credit
Această clasă include de asemenea:
-activităţi ale sistemului de transfer de credite prin poştă şi activităţi poştale ale caselor de economii
-acordarea de credite pentru cumpărarea de locuinţe de către instituţii specializate (bănci pentru locuinţe)
-activităţi monetare prin mandat poştal (ordine de plată)

Această clasă exclude:
-acordarea de credite pentru cumpărarea de locuinţe de către instituţii specializate care nu primesc depozite, vezi 6492
-activităţi de prelucrare şi reglementare a tranzacţiilor cu cărţi de credit, vezi 6619

642 Activităţi ale holdingurilor

6420 Activităţi ale holdingurilor
Această clasă include activităţi ale companiilor de tip holding, de exemplu unităţi ce deţin active (deţinând diverse niveluri de control al acţiunilor) ale unui grup de filiale şi a căror principală activitate este administrarea acţiunilor (proprietăţilor) grupului. Companiile de tip holding din această clasă nu furnizează nici un alt serviciu filialelor în care deţine acţiuni, de exemplu ele nu administrează şi nu conduc acele unităţi.

Această clasă exclude:
-administrarea activă a companiilor şi întreprinderilor, planificarea strategică şi luarea de decizii în cadrul
companiilor, vezi 7010

643 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare

6430 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
Această clasă include activităţile desfăşurate de entităţi legale organizate pentru a uni titluri de proprietate sau alte surse financiare, fără activităţi de administrare, din partea acţionarilor sau a beneficiarilor. Portofoliile
sunt plasate pentru a acoperi caracteristici specifice investiţiilor, cum ar fi diversificarea, riscul, rata de
recuperare şi instabilitatea preţurilor. Aceste entităţi obţin profit, dividende şi alte venituri din proprietate, dar au puţini angajaţi, sau chiar deloc, şi nici un venit provenit din vânzarea serviciilor.
Această clasă include:
-fonduri deschise de investiţii
-fonduri închise de investiţii
-fonduri mutuale sau organizaţii, administrate în numele beneficiarilor în condiţiile prevederilor unui acord de
încredere, testament sau contract
-fonduri de investiţii cu portofoliu fix

Această clasă exclude:
-fondurile mutuale ce obţin venituri din vânzarea mărfurilor sau a serviciilor, vezi clasele CAEN conforme cu
activitatea lor principală
-activităţi ale companiilor de tip holding, vezi 6420
-fonduri de pensii, vezi 6530
-administrarea fondurilor, vezi 6630

649 Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
Această grupă include activităţile de servicii financiare, altele decât cele care sunt efectuate de instituţiile monetare.

Această grupă exclude:
-activităţile de asigurări şi ale fondurilor de pensii, vezi diviziunea 65

6491 Leasing financiar
Această clasă include:
-leasing financiar, în care termenul acoperă aproximativ durata de funcţionare pentru un bun şi contractantul
beneficiază de toate avantajele oferite de utilizarea acestuia, asumându-si toate riscurile de proprietate.
Drepturile de proprietate asupra bunurilor pot fi sau nu transferate în cele din urmă. Astfel de închirieri acoperă toate sau aproximativ toate costurile, inclusiv dobânda.

Această clasă exclude:
-activităţi de inchiriere de bunuri (leasing operaţional), vezi diviziunea 77, potrivit tipului de bun închiriat

6492 Alte activităţi de creditare
Această clasă include:
-activităţi de servicii financiare care se referă în primul rând la contractarea de împrumuturi de către instituţii
neimplicate în intermedierea monetară, unde acordarea creditelor poate lua o varietate de forme, cum ar fi
împrumuturi, ipoteci, cărţi de credit etc., oferind următoarele tipuri de servicii:
-acordarea creditelor de consum
-finanţarea comerţului internaţional
-asigurarea finanţării pe termen lung a industriei, de către băncile industriale
-împrumuturi monetare în afara sistemului bancar
-acordarea de credite pentru cumpărarea locuinţelor, de către instituţii specializate care nu primesc
depozite
-servicii de amanetare şi gaj

Această clasă exclude:
-acordarea de credite pentru cumpărarea de locuinţe de către instituţii specializate (bănci pentru locuinţe), vezi 6419
-activităţi de închiriere de bunuri (leasing operaţional), vezi diviziunea 77, potrivit tipului de bun închiriat
-acordare de credite de către asociaţii de persoane (patronale, profesionale, etc.), vezi 9499

6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.
Această clasă include:
-alte servicii de intermedieri financiare, care sunt legate în principal de distribuirea fondurilor, altele decât cele
care fac obiectul împrumuturilor:
– activităţi de factoring
-consemnarea/scrierea schimburilor, opţiunilor şi a altor aranjamente de limitare a riscurilor
-activităţi ale firmelor de reglementări testamentare
-activităţi de investiţii pe cont propriu, cum ar fi societăţi pe acţiuni, cluburi de investiţii, etc.

Această clasă exclude:
-leasing-ul financiar, vezi 6491
-gestionarea portofoliilor în contul terţilor, vezi 6612
-comercializarea, creditarea şi închirierea de proprietăţi imobiliare, vezi diviziunea 68
-activităţi de colectare a poliţelor fără cumpărarea datoriei, vezi 8291
-acordare de credite de către asociaţii de persoane (patronale, profesionale, etc.), vezi 9499

65 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
Această diviziune include subscriererea anuităţilor şi poliţelor de asigurare şi investirea primelor pentru a forma un portofoliu de active financiare ce va fi utilizat în cazul revendicărilor viitoare. Activităţile de asigurări şi reasigurări directe sunt incluse aici.

651 Activităţi de asigurări
Această grupă include atât asigurările de viaţă cu sau fără realizarea de economii cât şi alte tipuri de asigurări.

6511 Activităţi de asigurări de viaţă
Această clasă include:
-subscrierea anuităţilor şi a poliţelor de asigurare de viaţă, a poliţelor de asigurare pentru venit de invaliditate,
deces accidental şi a poliţelor de asigurare în caz de mutilare (cu sau fără realizarea de economii).

6512 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)
Această clasă include:
-furnizarea serviciilor de asigurare, altele decât cele de viaţă:
-asigurare în caz de accidente şi incendiu
-asigurări de sănătate
-asigurări de călătorie
-asigurări privind dreptul de proprietate
-asigurări pentru transport rutier, maritim şi aerian
-asigurări pentru pierderi financiare şi obligaţiuni

652 Activităţi de reasigurare

6520 Activităţi de reasigurare
Această clasă include:
-activităţi de asumare a riscului total sau parţial asociat cu poliţele de asigurare existente subscrise iniţial de către alţi agenţi de asigurări.

653 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

6530 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
Această clasă include activităţile entităţilor legale (de exemplu fonduri, planuri şi/sau programe) organizate
pentru a furniza beneficiile venitului la pensionare, exclusiv pentru angajaţii sau membrii sponsorului. Acesta
include planuri de pensie cu beneficii definite, precum şi planuri individuale, unde beneficiile sunt definite pur şi simplu prin contribuţia membrilor respectivi.
Această clasă include:
-planuri de beneficii ale angajaţilor
-fonduri şi planuri de pensii
-planuri de pensionare
Această clasă exclude:
-administrarea fondurilor de pensii, vezi 6630
-planuri de asigurări sociale obligatorii, vezi 8430

66 Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
Această diviziune include activităţile implicate sau strâns legate de intermedieri financiare, dar care nu sunt ele însele intermedieri financiare. O primă detaliere a acestei diviziuni este efectuată in conformitate cu tipul de tranzacţie financiară sau cu tipul fondurile pe care le servesc.

661 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi .. fonduri de pensii
Această grupă cuprinde amenajarea pieţelor fizice sau electronice, cu scopul de a facilita cumpărarea şi vânzarea acţiunilor, opţiunilor asupra acţiunilor, obligaţiunilor şi contractelor de mărfuri.

6611 Administrarea pieţelor financiare
Această clasă include gestionarea şi supervizarea pieţelor financiare, de către alte autorităţi decât cele publice, cum ar fi:
-tranzacţii prin bursa de mărfuri
-tranzacţii la termen prin bursa de mărfuri
-tranzacţii de titluri de proprietate
-tranzacţii de acţiuni
-schimburi de acţiuni sau opţiuni privind mărfurile

6612 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare
Această clasă include:
-activităţi de brokeraj al garanţiilor pe piaţa financiară în numele altora şi activităţi conexe
-brokeraj cu titluri
-brokeraj cu bunuri
-activităţi ale birourilor de schimb, etc.

Această clasă exclude:
-tranzactiile comerciale pe pieţele financiare, în cont propriu, vezi 6499
-activităţi de administrare a portofoliilor, pe bază de comision sau contract, vezi 6630

6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
Această clasă include activităţi auxiliare ale intermedierilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase:
-activităţi de prelucrare şi reglementare a tranzacţiilor financiare, inclusiv pentru tranzacţii cu cărţi de credit
-servicii de consiliere pentru investiţii
-activităţi ale consilierilor şi broker-ilor privind ipotecile
Această clasă include de asemenea:
-servicii de administrare, depozitare şi custodie pe bază de comision sau contract

Această clasă exclude:
-activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări, vezi 6622
-activităţi de administrare a fondurilor, vezi 6630

662 Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
Această grupă include activităţile similare celor desfăsurate de agenţi (de exemplu brokeri) în vânzarea anuităţilor şi a poliţelor de asigurare sau de furnizare a beneficiilor şi serviciilor conexe asigurărilor şi fondurilor de pensii pentru angajaţi, cum ar fi reglementarea despăbugirilor şi servicii administrative pentru terţi.

6621 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
Această clasă include furnizarea serviciilor de administrare a asigurărilor, cum ar fi evaluarea şi stabilirea
cererilor de asigurare.
Sunt incluse:
-evaluarea cererilor de asigurare
-ajustarea cererilor
-aprecierea riscurilor
-evaluarea riscurilor şi a pagubelor
-medierea şi ajustarea pierderii
-stabilirea cererilor de asigurare

Această clasă exclude:
-evaluarea bunurilor imobiliare, vezi 683
-evaluarea efectuată în alte scopuri, vezi 7490
-activităţi de investigaţie, vezi 8030

6622 Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări
Această clasă include:
-activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări (intermediarilor de asigurări) în vânzarea, negocierea sau
solicitarea de anuităţi şi poliţe de asigurare şi reasigurare

6629 Alte activităţi auxiliare activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii
Această clasă include:
-activităţi implicate sau strâns legate de administrarea fondurilor de asigurări şi de pensii (cu excepţia
intermedierilor financiare, ajustarea cererilor de despăgubiri şi activităţilor agenţilor de asigurări):
-conducerea activităţilor de recuperare
-servicii ale actuariat
Această clasă exclude:
-activităţi de salvare pe mare, vezi 5222

663 Activităţi de administrare a fondurilor

6630 Activităţi de administrare a fondurilor
Această clasă include activităţi de administrare a portofoliilor şi a fondurilor, pe bază de comision sau contract, pentru persoane individuale, întreprinderi sau alţii, cum ar fi:
-administrarea fondurilor mutuale
-administrarea altor fonduri de investiţii
-administrarea fondurilor de pensii

L TRANZACŢII IMOBILIARE
Această secţiune include activităţile desfăşurate de proprietari, agenţi şi/sau brokeri în unul sau mai multe din
următoarele domenii: cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare, închirierea de bunuri imobiliare, furnizarea
de alte servicii imobiliare. Activităţile din această secţiune pot fi efectuate asupra bunurilor imobiliare proprii sau închiriate şi se pot desfăşura pe bază de onorariu (taxă) sau contract. De asemenea este inclusă şi construirea de structuri, combinată cu păstrarea proprietăţii sau închirierea acestor structuri.
Această secţiune include şi activităţile administratorilor de proprietăţi imobiliare.

68 Tranzacţii imobiliare
Vezi secţiunea L.

681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Această clasă include:
-cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii sau în leasing:
-clădiri cu apartamente şi locuinte individuale
-clădiri nerezidenţiale, inclusiv pavilioane expoziţionale, depozite, mall-uri şi centre comerciale
-terenuri
Această clasă include de asemenea:
-activităţi de divizare a terenurilor în loturi, fără amenajări ale terenului

Această clasă exclude:
-dezvoltarea proiectelor de construcţii pentru vânzare, vezi 4110
-subdivizarea şi amenajarea terenurilor, vezi 4299

682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Această clasă include:
-închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate:
-clădiri de apartamente şi locuinte individuale
-clădiri nerezidenţiale, inclusiv pavilioane expoziţionale, depozite
-terenuri
-furnizarea de case şi apartamente mobilate sau nemobilate pentru utilizare pe perioade mai mari, de obicei
lunară sau anuală
Această clasă include de asemenea:
-dezvoltarea proiectelor de construcţii pentru subînchiriere personală
-exploatarea amplasamentelor pentru locuinţe mobile (case mobile)

Această clasă exclude:
-activităţi de expoatare a hotelurilor, caselor de vacanţă, campingurilor, campingurilor pentru rulote şi altele de uz nerezidenţial sau pentru sejururi de scurtă durată , vezi diviziunea 55

683 Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract

6831 Agenţii imobiliare
Această clasă include activităţi de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţiile imobiliare:
-servicii de intermediere pentru cumpărarea , vânzarea şi închirierea bunurilor imobiliare, pe bază de onorariu
(taxă) sau contract
-activităţi de consultanţă şi servicii de evaluare privind cumpărarea, vânzarea şi închirierea bunurilor imobiliare, pe bază de onorariu (taxă) sau contract
-activităti ale agenţilor care încheie precontracte (angajamente scrise), în vederea realizării unei tranzacţii
Imobiliare

Această clasă exclude:
-activităţi juridice, vezi 6910

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
Această clasă exclude:
-activităţi juridice, vezi 6910
-servicii suport combinate (combinaţii de servicii cum ar fi curătenie generală interioara, întreţinerea şi execuţia de reparaţii minore, evacuarea gunoaielor, pază şi siguranţă), vezi 8110
-administrarea de facilităţi, cum ar fi baze militare, închisori sau alte amenajări (cu excepţia administrării
reţelelor de calculatoare), vezi 8110

M ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
Această secţiune include activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice specializate. Aceste activităţi necesită un înalt grad de pregătire şi pun la dispoziţia utilizatorilor cunoştinţe şi competenţe specializate

69 Activităţi juridice şi de contabilitate
Această diviziune cuprinde reprezentarea juridică a intereselor unei părţi împotriva alteia, în faţa instanţelor
judecătoreşti sau a altor organisme juridice, prin persoane membre ale baroului de avocaţi, sau sub supravegherea acestora, cum ar fi consultanţă şi reprezentare în procese civile, consultanţă şi reprezentare în procese penale, consultanţă şi reprezentare în legătură cu litigiile de muncă. Diviziunea include de asemenea redactarea de documente juridice, cum ar fi clauze de constituire a societăţilor comerciale, acorduri de asociere sau alte documente similare legate de înfiinţarea unei societăţi comerciale, brevete şi drepturi de autor, redactarea de contracte, testamente, acte de încredinţare etc., precum şi alte activităţi ale notarilor publici, notarilor de drept civil, aprozilor, judecătorilor de instrucţie şi birourilor de arbitraj. De asemenea include servicii de contabilitate, cum ar fi auditul si înregistrările contabile, redactarea declaraţiilor financiare şi contabile.

691 Activităţi juridice

6910 Activităţi juridice
Această clasă include:
-reprezentarea juridică a intereselor unei părţi împotriva alteia, în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor
organisme juridice, prin persoane care sunt membre ale baroului de avocaţi sau sub supravegherea acestora:
-consultanţă şi reprezentare în procese civile
-consultanţă şi reprezentare în procese penale
-consultanţă şi reprezentare în legătură cu litigiile de muncă
-consultanţă şi asistenţă generală, redactarea de documente juridice:
-clauze de constituire a societăţilor comerciale, acorduri de asociere sau alte documente similare legate de înfiinţarea unei societăţi comerciale
-brevete şi drepturi de autor
-redactarea de contracte, testamente, acte de încredinţare etc.
-alte activităţi ale notarilor publici, notarilor de drept civil, aprozilor, judecătorilor de instrucţie şi birourilor de
arbitraje, activităţi de expertiză criminalistică şi expertize tehnice judiciare

Această clasă exclude:
-activităţile tribunalelor, vezi 8423

692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
Această clasă include:
-servicii de înregistrare a tranzacţiilor comerciale pentru firme sau alţii
-pregătirea sau auditul conturilor financiare
-examinarea conturilor şi certificarea acurateţii lor
-servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice şi firme
-activităţi de consultanţă şi reprezentare a clienţilor în faţa organelor fiscale

Această clasă exclude:
-activităţi de prelucrare a datelor şi realizarea de tabele, vezi 6311
-consultanţă managerială pe sistem contabil, proceduri de control bugetar, vezi 7022
-colectare a facturilor, vezi 8291

70 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management
Această diviziune include acordarea de consultanţă şi asistenţă firmelor şi altor organizaţii pe probleme de
management, cum ar fi planificarea strategică şi organizatorică; planificarea financiară şi întocmirea bugetelor; obiective şi strategii de marketing; planificarea şi politici privind resursele umane; planificarea producţiei şi planificarea controlului. De asemenea include supravegherea şi managementul altor unităţi aparţinând aceleiaşi companii sau întreprinderi, de exemplu activităţi ale birourilor de administraţie centrală.

701 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
Această clasă include activităţi ale unităţilor centrale administrative care supraveghează şi conduc alte
unităţi ale companiei sau întreprinderii şi care îşi asumă planificarea strategică sau organizatorică şi rolul de a
lua decizii; unităţile din această clasă exercită un control operaţional şi conduc operaţiunile zilnice ale unităţilor conexe.
Această clasă include activităţi ale:
-sedii/birouri centrale ale societăţilor, întreprinderilor
-birouri administrative centralizate
-birouri corporative
-birouri zonale şi regionale
-birouri administrative ale filialelor

Această clasă exclude:
-activităţi ale companiilor de tip holding, neangajate în activităţi de management, vezi 6420

702 Activităţi de consultanţă în management

7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Această clasă include acordarea de consultaţii, îndrumare şi asistenţă operaţională, inclusiv activităţi de lobby, pentru firme si alte organizaţii în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării.

Această clasă exclude:
-activităţi ale agenţiilor de publicitate şi servicii de reprezentare media, vezi 731
-activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice, vezi 7320

7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Această clasă include acordarea de consultaţii, îndrumare şi asistenţă operaţională pentru firme şi alte
organizaţii pe probleme de management, cum ar fi: planificarea strategică şi organizatorică, procese de
retehnologizare, managementul schimbărilor, reducerea costurilor şi alte probleme financiare; obiective şi
strategii de marketing; planificarea, şi politici privind resursele umane; strategii de compensare şi pensionare;
planificarea producţiei şi planificarea controlului.
Aceste servicii pentru afaceri pot include consultanţă, îndrumare sau asistenţă operaţională pentru firme şi servicii publice cu privire la:
-proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de control
bugetar
-consultanţă şi asistenţă acordată firmelor şi serviciilor publice pentru planificare, organizare eficientă şi control, managementul informaţiei etc.

Această clasă exclude:
-proiectarea de software (programe) pentru sisteme de contabilitate, vezi 6201
-consultanţă şi reprezentare juridică, vezi 6910
-activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal, vezi 6920
-activităţi de consultanţă legate de arhitectură şi inginerie, vezi 7111; 7112
-activităţi de consultanţă legate de mediul înconjurător, agronomie, securitate şi similare, vezi 7490
-activităţi de consultanţă privind selecţia şi plasarea forţei de muncă, vezi 7810
-activităţi de consultanţă în învăţământ, vezi 8560

71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
Această diviziune cuprinde furnizarea de servicii de arhitectură, servicii de inginerie, servicii de proiectare, servicii de inspectare a construcţiilor şi servicii de topometrie şi cartografiere. Sunt incluse de asemenea serviciile de testare fizică, chimică şi alte servicii de testare analitice.

711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
Această grupă cuprinde furnizarea de servicii de arhitectură, servicii de inginerie, servicii de proiectare, servicii de inspectare a construcţiilor, servicii de topometrie, cartografiere şi similare.

7111 Activităţi de arhitectură
Această clasă include:
-consultanţă pentru activităţi de arhitectură:
-planuri şi proiecte pentru clădiri
-planuri de urbanism şi amenajarea teritoriului

Această clasă exclude:
-activităţi de consultanţă în informatică, vezi 6202; 6209
-decoraţiuni interioare, vezi 7410

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
Această clasă include:
-activităţi de inginerie (adică aplicarea legilor fizice şi a principiilor de inginerie în proiectarea maşinilor,
materialelor, instrumentelor, structurilor, proceselor şi sistemelor) şi activităţi de consultanţă pentru:
-utilaje, procese industriale şi instalaţii industriale
-realizarea de proiecte privind ingineria civilă, hidraulică şi de trafic
-proiecte de gospodărire a apelor
-elaborarea şi realizarea de proiecte referitoare la ingineria electrică şi electronică, minieră, chimică,
mecanică, industrială şi de securitate tehnică
-elaborarea proiectelor referitoare la instalaţii de aer condiţionat, refrigerare, sanitare şi de control al poluării,
inclusiv acustică etc.
-prospecţiuni geofizice, geologice şi supraveghere seismică
-activităţi de supraveghere geodezică:
-activităţi de supraveghere hidrologică
-activităţi de supraveghere a terenurilor şi delimitărilor
-activităţi de supraveghere de adâncime
-cartografie

Această clasă exclude:
-teste de forare în legătură cu activităţile extractive, vezi 0910; 0990
-elaborarea sau publicarea de programe de calculator (software) asociate, vezi 5829; 6201
-activităţi de consultanţă în informatică, vezi 6202; 6209
-testare tehnică, vezi 7120
-activităţi de cercetare şi dezvoltare conexe ingineriei, vezi 721
-proiectare industrială, vezi 7410
-fotografiere aeriană, vezi 7420

712 Activităţi de testări şi analize tehnice

7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
Această clasă include:
-efectuarea de testări fizice, chimice sau a altor testări analitice, pentru toate tipurile de materiale şi produse,
cuprinzând:
-testări acustice şi de vibraţii
-testări ale compoziţiei şi purităţii mineralelor etc.
-activităţi de testare în domeniul igienei alimentelor, inclusiv testarea şi controlul veterinar în legătură cu
producţia de alimente
-testarea caracteristicilor fizice şi ale performanţei materialelor, cum ar fi rezistenţa, tenacitatea,
durabilitatea, radioactivitatea etc.
-testarea fiabilităţii şi disponibilităţii
-testarea performantelor maşinilor complete: motoare, automobile, echipament electronic etc.
-testarea radiografică a sudurilor şi a îmbinărilor
-analiza avariilor şi căderii sistemelor
-testarea şi măsurarea indicatorilor de mediu: nivelul de poluare a aerului şi a apei etc.
-servicii de certificare a produselor, inclusiv a bunurilor de larg consum, autovehiculelor, aeronavelor,
containerelor presurizate, instalaţiilor nucleare etc.
-testări periodice ale autovehiculelor
-testarea prin utilizarea de modele şi machete (de exemplu a aeronavelor, navelor, barajelor etc.)
-activităţi ale laboratoarelor poliţiei

Această clasă exclude:
-testarea mostrelor prelevate de la animale, vezi 7500
-diagnosticarea imaginilor, testarea şi analiza mostrelor medicale şi dentare, vezi 86

72 Cercetare-dezvoltare
Această diviziune include trei tipuri de cercetare şi dezvoltare:
1) cercetarea fundamentală: activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în primul rând, pentru a dobândi cunoştinţe noi despre fenomene şi fapte observabile, fără a avea în vedere o aplicaţie sau utilizare particulară
2) cercetarea aplicată: investigaţii şi cercetări originale întreprinse în scopul dobândirii de cunoştinţe noi, dirijate în principal către un scop practic sau obiectiv specific
3) dezvoltarea experimentală: activitatea sistematică, bazată pe cunoştinţele existente dobândite din cercetare şi/sau experienţă practică, îndreptată spre producerea de materiale, produse şi instalaţii noi, punerea la punct a unor procedee, sisteme şi servicii noi, precum şi îmbunătăţirea substanţială a celor deja produse sau instalate.
Activităţile de cercetare şi dezvoltare experimentală din această diviziune sunt subdivizate în două categorii:
-ştiinţe sociale şi umaniste
-ştiinţe naturale şi inginerie.

Această diviziune exclude:
-activităţi de studiere a pieţei, vezi 73.20

721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
Această grupă cuprinde cercetarea fundamentală, cercetarea aplicată şi dezvoltarea experimentală în ştiinţe
naturale şi inginerie.

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Această clasă include cercetare – dezvoltare în biotehnologie:
-cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul ADN/ARN-ului: farmaco-geonomică, cercetare genetică,
inginerie genetică, ordonare/sinteză/amplificare a ADN-ului, etc.
-cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul proteinelor şi a altor molecule: ordonarea/sinteza/ingineria
proteinelor şi peptidelor (inclusiv moleculele de hormoni); perfecţionarea metodelor de transmitere a moleculelor pentru medicamente, proteomică, izolarea şi purificarea proteinelor, semnalizarea şi identificarea celulelor receptoare
-cercetare-dezvoltare experimentală asupra culturilor şi ingineriei celulelor şi ţesuturilor:
culturi de celule/ţesuturi, ingineria ţesutului celular (inclusiv ingineria biomedicală şi a ţesutului scheletului),
fuziunea celulară, vaccinuri/stimulenţi imunitari, manipularea embrionilor
-cercetare-dezvoltare experimentală asupra proceselor biotehnologice: fermentarea folosind bioreactori,
bioprelucrarea, biosolubilizarea, bioalbirea, biodesulfurizarea, bioremedierea, biofiltrare şi fitoremedierea
-cercetare-dezvoltare experimentală asupra genelor şi vectorilor ARN: terapie genetică, vectori virali
-cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcţii de baze de date în geonomică,
secvenţe de proteine; procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice
-cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte şi procese nano/microfabricaţie
folosite la construcţia de dispozitive pentru studierea biosistemelor şi aplicaţiilor în medicaţie, diagnostice etc.

7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Această clasă include:
-cercetare-dezvoltare experimentală în ştiinţe naturale şi inginerie, altele decât cercetarea şi dezvoltarea
experimentală biotehnologică:
-cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale
-cercetare-dezvoltare în inginerie şi tehnologie
-cercetare-dezvoltare în ştiinţele medicale
-cercetare-dezvoltare în ştiinţele agricole
-cercetare-dezvoltare interdisciplinară, predominantă în ştiinţe naturale şi inginerie

722 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

7220 Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
Această clasă include:
-cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale
-cercetare-dezvoltare în ştiinţe umaniste
-cercetare-dezvoltare interdisciplinară, predominantă în ştiinţe sociale şi umaniste

Această clasă exclude:
-activităţi de studiere a pieţei, vezi 7320

73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
Această diviziune include crearea campaniilor publicitare şi plasarea reclamelor în periodice, ziare, la radio şi
televiziune sau alte mijloace media, precum şi proiectarea structurilor de afişare şi a site-urilor.

731 Publicitate

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
Această clasă include furnizarea unei game complete de servicii de publicitate şi de promovare (prin posibilităţi interne sau prin subcontractare), inclusiv consultanţă, servicii de creaţie, producţia de material publicitar şi cumpărarea acestuia.
Această clasă include:
-crearea şi realizarea campaniilor publicitare:
-crearea şi plasarea reclamelor în ziare, periodice, la radio şi televiziune, pe Internet şi alte mijloace ddd dd media
-crearea şi plasarea reclamelor în aer liber, de exemplu afişe, panouri şi cadre, proiectarea
showroom-urilor şi aplicarea de colante publicitare pe maşini şi autobuze
-publicitatea aeriană
-distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor
-creare de standuri, structuri şi site-uri de afişare
-desfăşurarea campaniilor de marketing şi a altor servicii publicitare în scopul atragerii şi reţinerii clienţilor
-promoţii de produse
-activităţi de marketing prin punctele de vânzare
-publicitate directă prin poştă

Această clasă exclude:
-tipărirea materialelor pentru publicitate, vezi 5819
-producţia de mesaje comerciale pentru radio, televiziune şi film, vezi 5911
-activităţi de studiere a pieţei, vezi 7320
-fotografii publicitare, vezi 7420
-organizarea de conferinţe şi expoziţii comerciale, vezi 8230
-activităţi de expediere prin poştă, vezi 8219

7312 Servicii de reprezentare media
Această clasă include:
-servicii de reprezentare media, adică vânzarea sau revânzarea timpului şi spaţiului pentru diverse mijloace
media care solicită publicitate
Această clasă exclude:
-vânzarea timpului sau spaţiului de publicitate direct de către proprietarii timpului sau spaţiului (editori), vezi
clasa de activitate corespunzătoare
-activităţi de relaţii publice, vezi 7021

732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
Această clasă include:
-servicii de investigare a potenţialului pieţei, acceptarea şi familiarizarea cu produsele noi, comportamentul
cumpărătorilor faţă de produse şi servicii, inclusiv analiza statistică a rezultatelor în scopul promovării si
dezvoltării de produse noi
-servicii de sondare a opiniei publice despre probleme politice, economice şi sociale, inclusiv analiza statistică a rezultatelor

74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
Această diviziune include furnizarea de servicii profesionale, ştiinţifice şi tehnice (cu excepţia activităţilor juridice şi de contabilitate; activităţilor de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; management şi activităţi de consultanţă în management; cercetare-dezvoltare şi activităţi de publicitate).
Autorii care pregătesc manuale tehnice sau alte materiale cu conţinut tehnic sunt clasificaţi în clasa 7490.

741 Activităţi de design specializat

7410 Activităţi de design specializat
Această clasă include:
-design privind textilele, îmbrăcămintea, încălţămintea, bijuteriile, mobilă, decoraţiuni interioare, articole de
modă, ca şi alte bunuri personale sau gospodăreşti
-design industrial, adică crearea şi dezvoltarea de planuri şi specificaţii ce optimizează utilizarea, valoarea şi
aspectul produselor, inclusiv stabilirea/determinarea materialelor, mecanismelor, formelor, culorilor şi suprafeţelor finisate ale produselor, luând in considerare caracteristicile şi nevoile umane, siguranţa, precum şi preferinţele pieţei privind producţia, distribuţia, folosinţa şi întreţinerea acestor produse
-servicii ale designerilor graficieni
-activităţi ale designerilor de decoraţiuni interioare

Această clasă exclude:
-proiectarea şi programarea paginilor web, vezi 6201
-proiectarea în arhitectură, vezi 7111
-activităţi de proiectare în inginerie, adică aplicarea principiilor şi legilor fizice de inginerie în proiectarea
maşinilor, materialelor, instrumentelor, structurilor, proceselor şi sistemelor, vezi 7112

742 Activităţi fotografice

7420 Activităţi fotografice
Această clasă include:
-producţii fotografice comerciale şi pentru consumatori:
-fotografii portret pentru cărţi de identitate, paşapoarte, şcoli, nunţi etc.
-fotografii pentru scopuri comerciale, edituri, modă, agenţii imobiliare sau turism
-fotografii aeriene
– înregistrarea pe bandă a evenimentelor: nunţi, conferinţe etc.
-prelucrarea filmelor:
-developare, imprimare şi mărire de pe negativele sau filmele clientului
-laboratoare de developare a filmelor şi de printare a pozelor
-ateliere fotografice cu execuţia fotografiilor într-o oră (care nu fac parte din magazinele cu aparate
fotografice)
-montarea diapozitivelor
-copierea, restaurarea sau retuşarea fotografiilor
-activităţi ale fotoreporterilor
Această clasă include de asemenea:
-transmiterea documentelor pe microfilme

Această clasă exclude:
-procesarea imaginilor de film asociate cu industria de film şi de televiziune, vezi 5911
-activităţi cartografice, vezi 7112
-operarea cabinelor fotografice cu autoservire pe bază de monezi, vezi 9609

743 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Această clasă include o mare varietate de activităţi de servicii furnizate în general clienţilor comerciali. Sunt
incluse acele activităţi pentru care sunt necesare abilităţi mai avansate de competenţă profesională, ştiinţifică şi tehnică şi nu include activităţi de rutină, care sunt în general de scurtă durată.
Această clasă include:
-activităţi de brokeraj pentru întreprinderi, adică aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei profesionale, dar neincluzând activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare
-activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de brevete)
-activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare şi asigurări (pentru antichităţi, bijuterii etc.)
-auditarea facturilor şi a rapoartelor privind mărfurile
-activităţi de prognoză a vremii
-consultanţă în domeniul securităţii
-consultanţă în agronomie
-consultanţă în probleme de mediu
-alte activităţi de consultanţă tehnică
-activităţi ale consultanţilor, în alte domenii decât arhitectură, inginerie şi management
-activităţi de citire a contoarelor (gaze, apă, electricitate)
Această clasă include de asemenea:
-activităţi desfăşurate de agenţi şi agenţii, în numele unor indivizi, implicând de obicei obţinerea de angajamente în filme, producţii teatrale sau alte spectacole de divertisment sau atracţii sportive şi plasarea de cărţi, piese de teatru, lucrări de artă, fotografii etc. la edituri, producători etc.

Această clasă exclude:
-comerţul cu ridicata al autovehiculelor second-hand, prin licitaţie, vezi 451
-activităţi de licitaţii online (cu amănuntul), vezi 4791
-activităţi ale caselor de licitaţie (cu amănuntul), vezi 4799
-activităţi ale broker-ilor imobiliari, vezi 683
-activităţi de contabilitate, vezi 6920
-activităţi de consultanţă pentru management, vezi 7022
-activităţi de consultanţă în arhitectură şi inginerie, vezi 711
-proiectarea aparaturii şi instalaţiilor industriale, vezi 711
-testarea şi controlul veterinar în legătura cu producţia de alimente, vezi 7120
-afişarea reclamelor şi alte activităţi de design publicitar, vezi 7311
-crearea de standuri, structuri şi site-uri de afişaj, vezi 7311
-activităţi ale organizatorilor de conferinţe şi expoziţii comerciale, vezi 8230
-activităţi ale agenţilor de licitaţii independenţi, vezi 8299
-administrarea programelor de fidelitate, vezi 8299
-consiliere în probleme de credite şi debite de consum, vezi 8899

75 Activităţi veterinare
Această diviziune include activităţi de îngrijire si control al sănătăţii pentru animalele de fermă sau animalele de companie. Aceste activităţi sunt efectuate de către veterinari calificaţi, în spitale veterinare, precum şi în ferme, adăposturi pentru animale sau gospodăriile populaţiei, în cabinete proprii de consultaţii sau operaţii, ori în alte locaţii. Diviziunea include de asemenea activităţi de ambulanţă pentru animale.

750 Activităţi veterinare

7500 Activităţi veterinare
Această clasă include:
-activităţi de îngrijire şi control al sănătăţii pentru animalele de fermă
-activităţi de îngrijire şi control al sănătăţii pentru animalele de companie
Aceste activităţi sunt efectuate de către veterinari calificaţi care lucrează în spitale veterinare, precum şi în ferme, adăposturi de animale sau în gospodăriile populaţiei, în cabinete proprii de consultaţii sau operaţii, ori în alte locaţii.
Această clasă include de asemenea:
-activităţi ale asistenţilor veterinari sau ale altor categorii de personal veterinar auxiliar
-activităţi de patologie clinică şi alte activităţi de diagnosticare referitoare la animale
-activităţi de ambulanţă pentru animale

Această clasă exclude:
-activităţi de găzduire a animalelor de fermă, fără asistenţă medicală, vezi 0162
-tunsul oilor, vezi 0162
-servicii de testare a turmelor, servicii de mânare a turmelor, servicii de păscut, vezi 0162
-activităţi legate de inseminarea artificială, vezi 0162
-activităţi de găzduire a animalelor de companie, fără asistenţă medicală, vezi 9609

N ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT
Această secţiune include o diversitate de activităţi care susţin activităţile generale ale întreprinderilor. Aceste
activităţi diferă de cele din secţiunea M, întrucât scopul lor principal nu este transferul de cunoştinţe specializate.

77 Activităţi de închiriere şi leasing
Această diviziune include activităţi de închiriere şi leasing pentru bunurile tangibile şi bunurile intangibile non-
financiare, incluzând o gamă largă de bunuri tangibile, cum ar fi automobile, computere, bunuri de consum,
utilaje şi echipamente industriale, către clienţi, în schimbul plăţii unei chirii periodice.
Această diviziune este împărţită în:
(1) activităţi de închiriere autovehicule
(2) activităţi de închiriere bunuri recreaţionale şi echipament sportiv şi articole personale şi gospodăreşti
(3) activităţi de leasing maşini şi echipamente de tipul celor utilizate adeseori pentru funcţionarea
întreprinderii, inclusiv alte echipamente de transport
(4) leasing bunuri intangibile (exclusiv financiare)
În această diviziune sunt incluse doar activităţi de leasing operaţional.

Această diviziune exclude:
-leasing financiar, vezi 64.91
-închirierea bunurilor imobiliare, vezi secţiunea L
-închirierea de echipamente cu operatori, vezi clasele corespunzătoare conform activităţii efectuate cu acest
echipament, adică construcţii (secţiunea F), transport (secţiunea H)

771 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule

7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
Această clasă include:
-servicii de închiriere şi leasing operaţional pentru următoarele tipuri de vehicule:
-autoturisme şi alte autovehicule rutiere uşoare fără şofer (sub 3,5 tone)
Această clasă exclude:
-închirierea sau leasing-ul autoturismelor sau autovehiculelor rutiere uşoare cu şofer, vezi 4939

7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
Această clasă include:
-servicii de închiriere şi leasing operaţional pentru următoarele tipuri de vehicule:
-camioane, remorci utilitare şi autovehicule rutiere grele (peste 3,5 tone)
-vehicule recreaţionale

Această clasă exclude:
-servicii de închiriere sau leasing de autovehicule rutiere grele cu şofer, vezi 4941

772 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti
Această grupă include închirierea de bunuri personale şi gospodăreşti, precum şi închirierea de bunuri
recreaţionale şi echipament sportiv şi de casete video. Activităţile includ în general închirierea pe termen scurt a bunurilor, deşi în unele cazuri acestea pot fi închiriate pentru perioade mai lungi de timp.

7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
Această clasă include închirierea de bunuri recreaţionale şi echipament sportiv:
-bărci de agrement, canoe, bărci cu pânze
-biciclete
-şezlonguri şi umbrele de plajă
-alte echipamente sportive
-schiuri
Această clasă exclude:
-închirierea de bărci de agrement şi bărci cu pânze cu echipaj, vezi 5010, 5030
-închirierea de casete video şi discuri, vezi 7722
-închirierea de alte bunuri personale şi gospodăreşti n.e.c., vezi 7729
-închirierea de echipamente de agrement, ca parte integrantă a facilităţilor recreaţionale, vezi 9329

7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)
Această clasă include închirierea de casete video, discuri, CD-uri, DVD-uri etc.

7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Această clasă include:
-închirierea altor bunuri gospodăreşti sau personale, către gospodării sau întreprinderi (cu excepţia bunurilor
recreaţionale şi a echipamentului sportiv):
-textile, îmbrăcăminte şi încălţăminte
-mobilă, ceramică şi sticlărie, vase de bucătărie, veselă şi tacâmuri, aparate electrice şi de uz gospodăresc
-bijuterii, instrumente muzicale, decoruri şi costume
-cărţi, ziare şi reviste
-aparatură şi echipament pentru amatori sau pentru hobby-uri, de exemplu unelte pentru repararea casei
-flori şi plante
-echipament electronic de uz gospodăresc

Această clasă exclude:
-închirierea de autoturisme, camioane, remorci şi vehicule recreaţionale fără şofer, vezi 771
-închirierea de bunuri recreaţionale şi sportive, vezi 7721
-închirierea de casete video şi discuri, vezi 7722
-închirierea de motociclete şi caravane fără şofer, vezi 77.39
-închirierea mobilierului de birou, vezi 7733
-furnizarea de lenjerie, uniforme de lucru şi alte articole similare prin intermediul spălătoriilor, vezi 9601

773 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile

7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
Această clasă include
-servicii de închiriere şi leasing operaţional de maşini şi echipamente agricole şi forestiere, fără operator:
-închirierea de produse realizate în clasa 2830, cum ar fi tractoare agricole etc.

Această clasă exclude:
-închirierea de maşini sau echipamente agricole şi forestiere, cu operator, vezi 0161, 0240

7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
Această clasă include:
-servicii de închiriere şi leasing operaţional de maşini şi echipamente pentru construcţii şi lucrări de geniu civil
fără operator:
-automacarale
-schele şi platforme de lucru, fără servicii de montare (ridicare) şi demontare

Această clasă exclude:
-închirierea de maşini sau echipamente de construcţii, cu operator, vezi 43

7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
Această clasă include:
-servicii de închiriere şi leasing operaţional de maşini şi echipamente de birou, fără operator:
-computere şi echipamente periferice
-maşini de multiplicat, maşini de scris şi maşini de prelucrare a textelor
-maşini şi echipamente de contabilizat: case de înregistrare, maşini de calculat electronice etc.
-mobilier de birou

7734 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă
Această clasă include:
-servicii de închiriere şi leasing operaţional de echipamente de transport pe apă, fără operator:
-bărci şi nave comerciale

Această clasă exclude:
-închirierea echipamentelor de transport pe apă, cu operator, vezi diviziunea 50
-închirierea de ambarcaţiuni pentru agrement, vezi 7721

7735 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian
Această clasă include:
-servicii de închiriere şi leasing operaţional de echipamente de transport aerian fără operator:
-avioane
-baloane cu aer cald
Această clasă exclude:
-închirierea echipamentelor de transport aeriane, cu operator, vezi diviziunea 51

7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
Această clasă include:
-servicii de închiriere şi leasing operaţional, al altor maşini şi echipamente care sunt utilizate în general drept
mijloace de producţie de către întreprinderi, fără operatori:
-motoare şi turbine
-maşini unelte
-utilaje de expoatare minieră şi petrolieră
-echipamente profesionale de radio, televiziune şi comunicaţii
-echipamente pentru producţia cinematografică
-echipamente de măsură şi control
-alte maşini de uz ştiinţific, comercial şi industrial
-servicii de închiriere şi leasing operaţional de echipamente de transport terestru (exclusiv autoturismele), fără
şoferi:
-motociclete, caravane şi autovehicule pentru campare etc.
-vehicule de cale ferată
Această clasă include de asemenea:
-închirierea de containere de locuit sau utilizabile ca birouri
-închirierea de animale (de exemplu. herghelii, cai de curse)
-închirierea de containere
-închirierea de paleţi

Această clasă exclude:
-închirierea de biciclete, vezi 7721
-închirierea de maşini şi echipamente agricole şi forestiere, vezi 7731
-închirierea de maşini şi echipamente de construcţii şi lucrări de geniu civil, vezi 7732
-închirierea de maşini şi echipamente de birou, inclusiv calculatoare, vezi 7733

774 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
Această clasă include activităţile prin care li se permite persoanelor partenere să utilizeze bunuri intangibile şi similare pentru care se plăteşte o taxă de autor sau de licenţă, către posesorul bunului respectiv. Leasing-ul acestor bunuri poate lua diverse forme, cum ar fi permisiunea de a reproduce, de a utiliza în procese derivate ulterioare,de a desfăşura activităţi de afaceri sub o franciză etc. Este posibil ca proprietarii actuali să fie sau nu autorii/creatorii acestor bunuri.
Această clasă include:
-leasing de proprietăţi intelectuale (cu excepţia lucrărilor cu drepturi de autor, cum ar fi cărţile sau software-ul)
-primirea drepturilor de autor sau a taxei de licenţă pentru utilizarea de:
-entităţi brevetate
-mărci comerciale sau mărci de serviciu
-denumiri de brand-uri
-drepturi de explorare şi evaluare a mineralelor
-acorduri de franciză

Această clasă exclude:
-achiziţionarea de drepturi şi activităţi de editare, vezi diviziunile 58 şi 59
-producerea, reproducerea şi distribuirea de lucrări cu drept de autor (cărţi, programe, filme), vezi diviziunile 58,59
-leasing de bunuri imobiliare, vezi 682
-leasing de bunuri tangibile, vezi grupele 771, 772, 773

78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă
Această diviziune include activităţi de listare a locurilor de muncă vacante şi recomandarea sau plasarea
solicitanţilor pentru o slujbă, unde persoanele recomandate sau plasate nu sunt angajaţi ai agenţiilor de ocupare a forţei de muncă; activităţi de furnizare de muncitori pentru întreprinderile clienţilor pe perioade de timp limitate, pentru a suplimenta forţa de muncă a clientului, şi activităţi de furnizare şi management a forţei de muncă
Această diviziune include:
-activităţi de căutare şi plasare de personal executiv
-activităţi ale agenţiilor artistice de distribuire a rolurilor

Această diviziune exclude:
-activităţi ale agenţilor pentru artişti individuali, vezi 7490

781 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă

7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
Această clasă include listarea locurilor de muncă vacante şi recomandarea sau plasarea solicitanţilor pentru o
slujbă, în situaţia în care persoanele recomandate sau plasate în muncă nu sunt angajaţi ai agenţiilor de ocupare a forţei de muncă.
Această clasă include:
-activităţi de investigare, selecţie şi plasare a forţei de muncă, inclusiv activităţi de căutare şi plasare de personal executiv
-activităţi ale agenţiilor şi birourilor de casting, cum ar fi agenţiile artistice
-activităţi ale agenţiilor on-line pentru plasarea forţei de muncă

Această clasă exclude:
-activităţi ale agenţilor sau agenţiilor teatrale sau artistice, vezi 7490

782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului

7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
Această clasă include activităţi de furnizare de muncitori pentru întreprinderile clienţilor pe perioade de timp
limitate, pentru a înlocui sau suplimenta temporar forţa de muncă a clientului, unde persoanele plasate sunt
angajaţi ai unităţii care furnizează servicii de asistenţă temporară. Unităţile clasificate aici nu oferă însă
supravegherea directă a angajaţilor lor la locurile de muncă ale clienţilor

783 Servicii de furnizare ṣi management a forţei de muncă

7830 Servicii de furnizare si management a forţei de muncă
Această clasă include activităţi de furnizare a forţei de muncă pentru întreprinderile clientului.
Unităţile clasificate aici prezintă angajatorului înregistrările privind statele de plată, impozite şi alte aspecte fiscale şi chestiuni privind resursele umane, dar nu sunt răspunzătoare pentru conducerea şi supravegherea angajaţilor.
Furnizarea de resurse umane se face de obicei pe termen lung sau permanent, iar unităţile clasificate aici
îndeplinesc o gamă largă de atribuţii referitoare la resursele umane şi administrarea personalului în conexiune cu furnizarea acestuia

Această clasă exclude:
-servicii de furnizare a forţei de muncă, împreună cu supravegherea sau conducerea întreprinderii, vezi clasa din activitatea economică respectivă a acelei întreprinderi
-servicii de furnizare a forţei de muncă pentru înlocuirea temporară sau suplimentarea forţei de muncă a
clientului, vezi 7820

79 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
Această diviziune include activitatea agenţiilor, angajate în primul rând în vânzarea de servicii privind călătoriile, excursiile, transportul şi cazarea, atât către publicul larg cât şi clienţilor comerciali, şi activitatea de pregătire a excursiilor ce sunt vândute prin intermediul agenţiilor de turism sau direct de către agenţi, cum ar fi tur-operatorii; alte servicii referitoare la călătorii , inclusiv servicii de rezervare. Sunt incluse de asemenea activităţile ghizilor turistici şi activităţi de promovare a turismului.

791 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor
Această grupă include activităţi ale agenţiilor, angajate în primul rând în vânzarea serviciilor de călătorie,
excursie, transport şi cazare, atât către publicul larg, cât şi clienţilor comerciali, şi activitatea de pregătire a
excursiilor ce sunt vândute prin intermediul agenţiilor de turism sau direct de către agenţi, cum ar fi tur-operatorii.

7911 Activităţi ale agenţiilor turistice
Această clasă include:
-activităţi ale agenţiilor, angajate în primul rând în vânzarea serviciilor de călătorie, excursii, transport şi cazare, cu ridicata sau cu amănuntul, către publicul larg şi clienţilor comerciali.

7912 Activităţi ale tur-operatorilor
Această clasă include:
-activităţi de pregătire a excursiilor ce sunt vândute prin intermediul agenţiilor de turism sau direct de către tur-
operatori.
Excursiile pot include unul sau mai multe din următoarele servicii:
-transport
-cazare
-masă
-vizite la muzee, monumente de interes istoric sau cultural, participarea la evenimente teatrale, muzicale sau sportive.

799 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
Această clasă include:
-alte servicii de rezervare legate de călătorie:
-rezervări pentru transport, hoteluri, restaurante, închirieri de maşini, distracţie şi sport etc
-activităţi de” time-share”
-activităţi de vânzare de bilete pentru evenimente teatrale, sportive şi alte evenimente de distracţie şi amuzament
-servicii de asistenţă pentru vizitatori
-furnizarea de informaţii de călătorie pentru vizitatori
-activităţile ghizilor turistici
-activităţi de promovare a turismului

Această clasă exclude:
-activităţile agenţiilor de turism şi ale tur-opertorilor, vezi clasele 7911 şi 7912
-organizarea şi managementul evenimentelor cum ar fi şedinţe, convenţii şi conferinţe, vezi 8230

80 Activităţi de investigaţii şi protecţie
Această diviziune include servicii de protecţie cum sunt: activităţi de investigaţie şi servicii ale detectivilor; servicii de gardă şi patrulare; ridicarea şi livrarea banilor, încasărilor, sau a altor articole de valoare, cu personal şi echipament ce protejează proprietăţile pe perioada tranzitului; operarea sistemelor electronice de alarmă, cum sunt alarmele antiefracţie şi de semnalizare a incendiilor, unde activitatea acestor sisteme se concentrează pe monitorizarea de la distanţă , dar implică adeseori şi servicii de vânzare, instalare şi reparare. Dacă ultimele elemente (vânzare, instalare şi reparare a sistemelor antiefracţie şi avertizare incendii) sunt furnizate separat, ele sunt excluse din această diviziune şi clasificate la vânzări cu amănuntul sau la construcţii etc.

801 Activităţi de protecţie şi gardă

8010 Activităţi de protecţie şi gardă
Această clasă include asigurarea unuia sau a mai multora din următoarele servicii: servicii de gardă şi patrulare, ridicarea şi livrarea banilor, încasărilor şi altor articole de valoare, cu personal şi echipament ce protejează proprietăţile pe durata tranzitului.
Această clasă include:
-servicii ale maşinilor blindate
-servicii ale gărzilor de corp
-servicii de testări cu poligraful
-servicii de luare a amprentelor
-servicii de gardă

Această clasă exclude:
-activităţi de ordine şi siguranţa publică, vezi 8424

802 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Această clasă include:
-monitorizarea sau supravegherea de la distanţă a sistemelor electronice de alarmă, cum ar fi alarmele
antiefracţie şi de semnalizare a incendiilor, inclusiv instalarea şi întreţinerea lor
-instalarea, repararea, reconstruirea şi reglarea dispozitivelor de blocare mecanice sau electronice, a
safe-urilor şi caselor de bani în vederea monitorizării ulterioare (inclusiv de la distanţă)
Unităţile care desfăşoară aceste activităţi se pot angaja de asemenea în vânzarea sistemelor de securizare, a
dispozitivelor de blocare mecanice sau electronice, a safe-urilor şi caselor de bani

Această clasă exclude:
-instalarea sistemelor de securizare, cum ar fi alarmele antiefracţie şi de semnalizare a incendiilor, fără
monitorizarea ulterioară, vezi 4321
-vânzarea cu amănuntul a sistemelor electrice de securizare, a dispozitivelor de blocare mecanice sau electronice, a safe-urilor şi caselor de bani prin magazine specializate, fără servicii de monitorizare, instalare sau întreţinere, vezi 4759
-consultanţă în probleme de securizare, vezi 7490
-activităţi de ordine şi siguranţa publică, vezi 8424
-asigurarea serviciilor de multiplicare a cheilor, vezi 9529

803 Activităţi de investigaţii

8030 Activităţi de investigaţii
Această clasă include activităţi de investigaţii şi servicii ale detectivilor. Activităţile tuturor investigatorilor
particulari, indiferent de tipul de client sau de scopul investigaţiei, sunt incluse în această clasă.

81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
Această diviziune include furnizarea unui număr de servicii suport generale, cum ar fi furnizarea de servicii suport combinate, în interiorul facilităţilor unui client; activităţi de curăţenie a tuturor tipurilor de clădiri, a maşinilor industriale, trenurilor, autobuzelor şi avioanelor, etc., curăţarea interiorului cisternelor rutiere şi maritime, activităţi de dezinfectare şi deratizare pentru clădiri, nave, trenuri etc., curăţarea sticlelor, măturarea străzilor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii, asigurarea serviciilor de îngrijire şi întreţinere peisagistică şi furnizarea acestor servicii împreună cu elaborarea planurilor peisagistice şi/sau de construcţii (adică instalarea) de alei, pereţi de reţinere, platforme, garduri, bazine şi structuri similare

811 Activităţi de servicii suport combinate

8110 Activităţi de servicii suport combinate
Această clasă include asigurarea de servicii suport combinate în interiorul facilităţilor unui client. Aceste servicii includ curăţenia generală în interior, întreţinerea, evacuarea gunoiului, protecţie şi gardă, dirijarea
corespondenţei, recepţia, spălătoria şi servicii legate de susţinerea operaţiunilor în interiorul facilităţilor. Aceste activităţi suport sunt efectuate de către personalul de expoatare , care nu este implicat sau responsabil pentru activităţile sau afacerile esenţiale ale clientului.

Această clasă exclude:
-asigurarea unui singur serviciu suport (de exemplu servicii de curăţenie interioară generală) sau adresarea unei singure funcţii (de exemplu încălzirea), vezi clasa cea mai apropiată corespunzătoare serviciului furnizat
-asigurarea personalului de administrare şi exploatare pentru funcţionarea completă a unităţii clientului ce poate fi hotel, restaurant, mină sau spital, vezi clasa unităţii respective
-asigurarea administrării şi exploatării în locaţie a sistemului de calcul electronic al unui client şi/sau a
facilităţilor de prelucrare a datelor, vezi 6203
-operarea unităţilor corecţionale, pe bază de contract sau comision, vezi 8423

812 Activităţi de curăţenie
Această grupă include activităţile generale de curăţenie interioară ale tuturor tipurilor de clădiri, curăţenie
exterioară a clădirilor, activităţi specializate de curăţenie pentru clădiri sau alte activităţi de curăţenie specializate; curăţarea maşinilor industriale, curăţarea interiorului cisternelor rutiere şi maritime, activităţi de dezinfectare şi deratizare pentru clădiri şi maşini industriale, curăţarea sticlelor, măturarea străzilor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii.
Această grupă exclude controlul dăunătorilor din agricultură, curăţarea cu abur, sablarea şi activităţi similare
pentru exteriorul clădirilor (Construcţii), şamponarea covoarelor şi carpetelor, curăţarea draperiilor şi a
perdelelor (Alte activităţi de servicii). Curăţarea clădirilor noi imediat după construcţie este de asemenea exclusă (Construcţii).

8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
Această clasă include activităţile generale (nespecializate) de curăţenie a tuturor tipurilor de clădiri cum ar fi:
-birouri
-case sau apartamente
-fabrici
-magazine
-instituţii
-alte imobile comerciale şi profesionale şi clădiri rezidenţiale.
Aceste activităţi constau în cea mai mare parte în curăţenie interioară, deşi pot include curăţenia zonelor
exterioare conexe, cum ar fi ferestrele şi pasajele de trecere.

Această clasă exclude:
-activităţi specializate de curăţenie, cum ar fi curăţarea ferestrelor, curăţarea coşurilor, curăţarea şemineurilor, sobelor, furnalelor, incineratoarelor, cazanelor, conductelor de ventilaţie, unităţilor de evacuare, vezi 8122

8122 Activităţi specializate de curăţenie
Această clasă include activităţi de:
-curăţenie exterioară a clădirilor de toate tipurile, inclusiv birouri, fabrici, magazine, instituţii şi alte imobile
comerciale şi profesionale precum şi clădiri rezidenţiale
-activităţi specializate de curăţenie pentru clădiri cum ar fi : curăţarea ferestrelor, curăţarea coşurilor, curăţarea şemineurilor, sobelor, furnalelor, incineratoarelor, cazanelor, conductelor de ventilaţie, unităţilor de evacuare
-curăţarea maşinilor industriale
-alte activităţi de curăţenie a clădirilor şi maşinilor industriale, n.c.a.

Această clasă exclude:
-curăţarea cu abur, sablarea şi activităţi similare, pentru exteriorul clădirilor, vezi 4399

8129 Alte activităţi de curăţenie
Această clasă include activităţile de:
-curăţenie şi întreţinere a piscinelor
-curăţenie a trenurilor, autobuzelor, avioanelor etc.
-curăţenie a interiorului cisternelor rutiere şi maritime
-activităţi de dezinfectare şi deratizare
-curăţarea sticlelor
-măturatul străzilor şi îndepărtarea zăpezii şi a gheţii
-alte activităţi de curăţenie, n.c.a.
Această clasă exclude:

-controlul dăunătorilor din agricultură, vezi 0161
-curăţarea automobilelor, spălătorii auto, vezi 4520

813 Activităţi de întreţinere peisagistică

8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
Această clasă include:
-plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de:
-parcuri şi grădini pentru:
-facilităţi de locuit particulare şi publice
-clădiri publice şi semi-publice (şcoli, spitale, clădiri administrative, clădiri ale bisericilor etc.)
-terenuri municipale (parcuri, zone verzi, cimitire etc.)
-spaţiile verzi de pe autostrăzi (şosele, linii de tren şi tramvai, căi navigabile, porturi)
-clădiri industriale şi comerciale
-spatii verzi pentru:
-clădiri (grădini pe terase, verdeaţă pe faţade, grădini interioare)
-terenuri de sport (terenuri de fotbal, terenuri de golf etc.), terenuri de joacă, pajişti pentru băi
de soare şi alte parcuri recreative
– ape stătătoare şi curgătoare (bazine, zone inundabile, eleştee, bazine de înot, şanţuri, cursuri
de apă, sisteme de canalizare)
-plante pentru protecţia împotriva zgomotului, vântului, eroziunii, vizibilităţii şi a luminii orbitoare

Această clasă exclude:
-producţia comercială şi plantarea pentru producţia comercială a plantelor, pomilor, vezi diviziunile 01,02
-activitatea din pepiniere (inclusiv pentru împăduriri), vezi 0130, 0230
-păstrarea solului în bună stare ecologică pentru utilizarea în agricultură, vezi 0161
-activităţi de construcţii în scopuri peisagistice, vezi secţiunea F
-activităţi de proiectare şi arhitectură peisagistică, vezi 7111

82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
Această diviziune include asigurarea unei game de servicii de secretariat zilnice, precum şi funcţii suport de rutină pentru alţii, pe bază de contract sau onorariu/taxă..
Această diviziune include de asemenea toate activităţile de servicii suport furnizate întreprinderilor, neclasificate în altă parte.
Unităţile clasificate în această diviziune nu asigură personalul operativ pentru a executa operaţiile complete dintr-o întreprindere.

821 Activităţi de secretariat şi servicii suport
Această grupă include asigurarea unei game de servicii de secretariat zilnice, cum ar fi planificarea financiară,
facturarea şi păstrarea evidenţelor, repartizarea personalului şi a mijloacelor fizice şi logistica, pe bază de contract sau onorariu (taxă).
Această grupă include de asemenea activităţi suport pentru alţii, pe bază de contract sau comision, care reprezintă funcţii suport de rutină, pe care întreprinderile şi instituţiile le efectuează în mod tradiţional pentru ele însele.
Unităţile clasificate în această grupă nu asigură personal operativ pentru a executa operaţiile complete ale unei întreprinderi.

8211 Activităţi combinate de secretariat
Această clasă include asigurarea unei combinaţii de servicii de secretariat zilnice, cum sunt recepţia, planificarea financiară, facturarea şi păstrarea evidenţelor, servicii de personal şi de corespondenţă etc. pentru alţii, pe bază de contract sau comision.

Această clasă exclude:
-asigurarea unui singur tip din cadrul acestor activităţi, vezi clasa corespunzătoare activităţii particulare
-asigurarea de personal operativ fără supraveghere, vezi 78

8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Această clasă include o gamă variata de activităţi de copiere, pregătire a documentelor şi activităţi specializate de secretariat. Activităţile de copiere/imprimare a documentelor incluse aici acoperă doar activităţi de tipărire într-un număr limitat de exemplare
Această clasă include:
-pregătirea documentelor
-editarea şi corectarea documentelor
-dactilografierea şi procesarea de texte
-servicii suport de secretariat
-transcrierea documentelor, şi alte servicii de secretariat
-scrierea scrisorilor sau CV-urilor
-asigurarea închirierii căsuţelor poştale şi alte servicii poştale şi de corespondenţă cum ar fi presortarea, scrierea adreselor, etc. (cu excepţia publicităţii directe prin poştă)
-fotocopierea
-multiplicarea
-heliografierea
-alte servicii de copiere a documentelor (fără asigurarea serviciilor de tipărire, cum ar fi tipărirea offset, tipărirea rapidă, tipărirea digitală, servicii de pre-tipărire

Această clasă exclude:
-tipărirea de documente (tipărirea offset, tipărirea rapidă etc.), vezi 1812
-servicii de pre-tipărire, vezi 1813
-publicitate directă prin poştă, vezi 7311
-servicii specializate de stenodactilografiere, ca înregistrarea lucrărilor tribunalelor, vezi 8299
-servicii de stenografie publică, vezi 8299

822 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Această clasă include activităţi ale:
-centrelor de intermediere telefonică direcţionate către interior, care răspund la apelurile clienţilor folosind operatori umani, distribuţia automată a apelurilor, telefonie integrată prin computer, sisteme de răspuns interactive sau metode similare de a primi comenzi, de a oferi informaţii asupra produselor, de a trata solicitările de asistenţă ale clienţilor sau de a prelua reclamaţiile clienţilor
-centrelor de intermediere telefonică direcţionate către exterior, care folosesc metode similare pentru a
vinde bunuri sau servicii unor clienţi potenţiali, pentru a întreprinde studii de cercetare a pieţei sau sondaje de opinie publică şi activităţi similare pentru clienţi

823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
Această clasă include organizarea, promovarea şi/sau administrarea de evenimente, cum ar fi congrese,
convenţii, conferinţe şi întruniri, fie că include sau nu administrarea şi asigurarea personalului necesar pentru a opera facilităţile în care au loc aceste evenimente.

829 Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Această grupă include activităţile de colectare ale agenţiilor, birourilor de credit şi toate activităţile suport furnizate de obicei întreprinderilor, neclasificate în altă parte.

8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Această clasă include colectarea plăţilor pentru pretendenţi şi remiterea plăţilor colectate către
aceştia, cum sunt serviciile de colectare a facturilor sau a datoriilor.
Această clasă include de asemenea activităţile de compilare a informaţiilor, cum ar fi istoricul creditelor şi al
ocupării în muncă a persoanelor şi istoricul creditelor întreprinderilor, şi furnizarea de informaţii către instituţii
financiare, comercianţi cu amănuntul şi alţii, care au nevoie să evalueze solvabilitatea acestor persoane şi
întreprinderi.

8292 Activităţi de ambalare
Această clasă include:
-activităţi de ambalare pe bază de tarif sau comision, indiferent dacă sunt sau nu implicate procese automatizate:
– îmbutelierea lichidelor, inclusiv băuturi şi alimente
-ambalarea corpurilor solide (ambalarea în blistere, acoperirea cu folie etc.)
-ambalarea securizată a produselor farmaceutice
-etichetarea, ştampilarea şi imprimarea
-împachetarea coletelor şi cutiilor de cadouri

Această clasă exclude:
-fabricarea de băuturi răcoritoare şi producţia de ape minerale, vezi 1107
-activităţi de ambalare în conexiune cu activităţile de transport, vezi 5229

8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Această clasă include activităţi de servicii suport, cum sunt:
-asigurarea rapoartelor integrale şi a înregistrărilor stenodactilografice a procedurilor juridice în direct şi
transcrierea ulterioară a materialelor înregistrate, cum ar fi:
-servicii de înregistrare sau înregistrare stenodactilografică a lucrărilor din tribunale
-servicii de stenografiere publice
-captarea în timp real (adică simultană) în circuit închis a transmisiunilor TV în direct a adunărilor, conferinţelor, etc.
-servicii de elaborare a codurilor de bare
-servicii de imprimare a codurilor de bare
-servicii de organizare a strângerii de fonduri pe bază de tarif sau contract
-servicii de repunere în posesie
-servicii de colectare a monedelor din contoarele parcărilor
-activităţi ale vânzătorilor independenţi la licitaţii
-administrarea programelor de fidelitate
-alte activităţi suport furnizate de obicei întreprinderilor , neclasificate în altă parte

Această clasă exclude:
-asigurarea de servicii de transcriere a documentelor, vezi 8219
-servicii de înregistrare, post producţie, pe film sau bandă sau servicii de subtitrare, vezi 5912

O ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
Această secţiune include activităţi cu specific guvernamental, desfăşurate în mod normal de administraţia publică.
Această secţiune include aplicarea şi interpretarea judicioasă a legilor şi a reglementării lor, precum şi
administrarea de programe bazate pe aceste legi, activităţi legislative, fiscalitate, apărare naţională, ordine şi
siguranţă publică, servicii de imigrare, afaceri externe şi administrarea programelor guvernamentale. Această
secţiune include de asemenea activităţi de asigurări sociale din sistemul public.
Statutul legal sau instituţional nu constituie factorul determinant în sine pentru ca o activitate să aparţină acestei secţiuni. Aceasta înseamnă că activităţile clasificate în altă pate în CAEN nu intră în această secţiune, chiar dacă sunt desfăşurate de către administraţii publice. De exemplu, administrarea sistemului şcolar (adică, regulamente, inspecţii, programe de învăţământ) intră în această secţiune, dar predarea în sine – nu (vezi secţiunea P), spitalele închisorilor sau spitalele militare sunt clasificate la sănătate (vezi secţiunea Q). În mod similar, unele activităţi descrise în această secţiune pot fi desfăşurate de către unităţi neguvernamentale.

84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
Vezi secţiunea O.

841 Administraţie publică generală, economică şi socială
Această grupă include activităţi de administraţie generală (de exemplu executivă, legislativă, financiară etc. la toate nivelurile guvernului) şi supravegherea în domeniul vieţii sociale şi economice.

8411 Servicii de administraţie publică generală
Această clasă include:
-servicii de administraţie a organelor executive şi legislative centrale, regionale şi locale
-administrarea şi supravegherea operaţiunilor fiscale:
-operaţii de impozitare
-strângerea de taxe de impozitare pe bunuri şi investigaţiile asupra evaziunii fiscale
-administrarea vămilor
-implementarea bugetului şi managementul fondurilor şi al datoriei publice:
-colectarea şi percepţia banilor şi controlul asupra cheltuirii acestora
-administrarea politicilor generale de cercetare-dezvoltare şi a fondurilor asociate
-administrarea şi funcţionarea serviciilor generale de planificare economică şi socială şi a serviciilor
statistice la diferite niveluri ale administraţiei publice

Această clasă exclude:
-servicii de administrare a clădirilor proprii ale guvernului sau ocupate de guvern, vezi 682, 683
-administrarea politicilor de cercetare-dezvoltare destinate creşterii bunăstării personale şi a fondurilor asociate, vezi 8412
-administrarea politicilor de cercetare-dezvoltare destinate îmbunătăţirii performanţei şi competitivităţii
economice, vezi 8413
-administrarea politicilor de cercetare-dezvoltare aferente apărării şi a fondurilor asociate, vezi 8422
-funcţionarea arhivelor guvernamentale, vezi 9101

8412 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii,
învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială
Această clasă include:
-administraţie publică a programelor destinate creşterii bunăstării personale:
-sănătate
-învăţământ
-cultură
-sport
-recreere
-mediu
-locuinţe
-servicii sociale
-administrarea publică a politicilor de cercetare-dezvoltare şi a fondurilor asociate pentru aceste domenii
Această clasă include de asemenea:
-sponsorizarea activităţilor recreative şi culturale
-distribuirea subvenţiilor publice către artişti
-administrarea programelor de aprovizionare cu apă potabilă
-administrarea operaţiilor de colectare a deşeurilor şi îndepărtare a acestora
-administrarea programelor de protecţie a mediului
-administrarea programelor privind construirea locuinţelor

Această clasă exclude:
-activităţi de canalizare, evacuare şi decontaminare a deşeurilor , vezi diviziunile 37, 38, 39
-activităţi de protecţie socială obligatorie, vezi 8430
-activităţi de învăţământ, vezi secţiunea P
-activităţi de sănătate, vezi diviziunea 86
-activităţi ale muzeelor şi altor instituţii culturale, vezi diviziunea 91
-activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor publice, vezi 9101
-activităţi sportive sau alte activităţi recreative, vezi diviziunea 93

8413 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice
Această clasă include:
-administraţia publică şi reglementarea, inclusiv alocarea subvenţiilor, diferitelor sectoare economice, precum:
-agricultură
-amenajarea terenurilor
-energie şi resurse miniere
-infrastructură
-transporturi
-comunicaţii
-hoteluri şi turism
-comerţ cu ridicata şi cu amănuntul
-administrarea politicilor de cercetare-dezvoltare şi a fondurilor asociate pentru îmbunătăţirea performanţei
economice
-administrarea problemelor generale privind forţa de muncă
-implementarea politicilor de dezvoltare regională, de exemplu pentru reducerea şomajului

Această clasă exclude:
-activităţi de cercetare şi dezvoltare experimentală, vezi diviziunea 72

842 Activităţi de servicii pentru societate
Această grupă include activităţi de afaceri externe, apărare naţională, ordine publică şi activităţi de protecţie

8421 Activităţi de afaceri externe
Această clasă include:
-administrarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, a misiunilor diplomatice şi a consulatelor
situate pe teritoriul altor ţări, sau la organismele internaţionale
-administrarea, funcţionarea şi finanţarea serviciilor de informaţii şi culturale a căror activitate se desfăşoară în
afara graniţelor naţionale
-acordarea de ajutor altor ţări, în mod direct sau prin intermediul organismelor internaţionale
-acordarea de ajutor militar altor ţări
-managementul în comerţul exterior, managementul problemelor internaţionale financiare sau tehnice

Această clasă exclude:
-servicii acordate refugiaţilor în urma dezastrelor sau conflictelor internaţionale, vezi 8899

8422 Activităţi de apărare naţională
Această clasă include:
-administrarea, supravegherea şi funcţionarea activităţilor de apărare naţională şi a forţelor armate (terestre,
navale, aeriene şi spaţiale) cum ar fi:
-unităţi combatante ale forţelor terestre, navale şi aeriene
-unităţi de geniu, transport, transmisiuni, servicii secrete, manutanţă, personal şi alte forţe şi servicii
necombatante
-forţe de rezervă şi auxiliare ale apărării naţionale
-logistică militară (furnizarea de echipamente, clădiri, provizii etc.)
-activităţi din domeniul sănătăţii pentru personalul militar în teatrele de operaţiuni
-administrarea, funcţionarea şi susţinerea forţelor de apărare civilă
-pregătirea unor situaţii de urgenţă şi organizarea de exerciţii la care să participe instituţiile civile şi populaţia
-administrarea politicilor de cercetare-dezvoltare aferente apărării naţionale şi a fondurilor asociate

Această clasă exclude:
-activităţi de cercetare şi dezvoltare experimentală, vezi diviziunea 72
-acordarea de ajutor militar altor ţări, vezi 8421
-activităţile tribunalelor militare, vezi 8423
-furnizarea către populaţie de articole de primă necesitate în caz de catastrofe naturale pe timp de pace,
vezi 8424
-activităţile educaţionale din şcolile militare, licee şi academii, vezi 854
-activităţile spitalelor militare, vezi 8610

8423 Activităţi de justiţie
Această clasă include:
-administrarea şi funcţionarea tribunalelor administrative, civile şi penale, tribunalelor militare şi a sistemului
judiciar,
-formularea sentinţelor şi interpretarea legii
-arbitrarea acţiunilor civile
-administrarea penitenciarelor şi asigurarea activităţilor corecţionale, inclusiv servicii de reabilitare, indiferent
dacă administrarea şi operarea lor este efectuată de către unităţi guvernamentale sau de către unităţi private, pe bază de contract sau comision

Această clasă exclude:
-consultanţă şi reprezentare civilă, penală şi în alte cazuri, vezi 6910
-activităţi ale şcolilor din închisori, vezi diviziunea 85
-activităţi ale spitalelor din închisori, vezi 8610

8424 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă
Această clasă include:
-administrarea şi funcţionarea forţelor permanente de poliţie şi a forţelor auxiliare finanţate de autorităţile
publice cât şi a forţelor de poliţie portuară, de frontieră, pază de coastă sau a altor forţe speciale de poliţie,
inclusiv supravegherea circulaţiei, evidenţa cetăţenilor străini, întreţinerea fişelor cu persoanele reţinute
-furnizarea către populaţie a articolelor de primă necesitate în caz de catastrofe ce survin pe timp de pace

Această clasă exclude:
-funcţionarea laboratoarelor de poliţie, vezi 7120
-administrarea şi conducerea forţelor militare armate, vezi 8422

8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
Această clasă include:
-lupta împotriva incendiilor şi prevenirea acestora:
-administrarea şi funcţionarea corpurilor permanente de pompieri şi a corpurilor auxiliare de pompieri
însărcinate cu prevenirea şi lupta împotriva incendiilor, salvarea persoanelor şi animalelor, asistenţa în
cazul catastrofelor naturale, inundaţii, accidente de circulaţie etc.

Această clasă exclude:
-serviciile de pază contra incendiilor forestiere, vezi 0240
-serviciile de lupta împotriva incendiilor de pe terenurile de extracţie a ţiţeiului şi gazelor, vezi 0910
-serviciile de prevenire şi stingere a incendiilor din aeroporturi, asigurate de către unităţi nespecializate,
vezi 5223

843 Activităţi de protecţie socială obligatorie

8430 Activităţi de protecţie socială obligatorie
Această clasă include:
-finanţarea şi administrarea programelor de protecţie socială furnizate de către guvern
-asigurări în caz de boală, accidente de muncă şi şomaj
-pensii pentru limită de vârstă
-programe ce acoperă pierderea venitului datorită maternităţii, invalidităţii temporare, văduviei etc.

Această clasă exclude:
-activităţi de protecţie socială neobligatorie, vezi 6530
-furnizarea de servicii de ajutor social (fără cazare), vezi 8810; 8899

P ÎNVĂŢĂMÂNT

Această secţiune include învăţământul de orice nivel şi pentru orice profesiune. Învăţământul poate fi cu prezenţă în campus sau la distanţa, precum şi prin radio şi televiziune sau alte mijloace de comunicare.
Secţiunea include atât învăţământul asigurat de diferite instituţii în sistemul şcolar obişnuit, la diferitele sale
niveluri, cât şi învăţământul pentru adulţi, programele de alfabetizare etc. Sunt incluse de asemenea şcolile şi
academiile militare, şcolile din închisori etc., la nivelurile respective. Secţiunea include învăţământul public,
cât şi învăţământul particular
Pentru fiecare nivel al învăţământului iniţial, clasele includ învăţământ special pentru elevi handicapaţi fizic sau
mintal.
Detalierea pe categorii din această secţiune se bazează pe nivelul de învăţământ aferent, aşa cum este definit de către nivelurile ISCED 1997.
Astfel instituţiile de învăţământ ce furnizează cursuri:
-ISCED nivel 0 sunt clasificate în 8510
-ISCED nivel 1 în 8520
-ISCED nivelurile 2 – 3 în grupa 853
-ISCED nivel 4 în 8541
-ISCED nivel 5 – 6 în 8542
Această secţiune include de asemenea învăţământul ce are în vedere în primul rând activităţi sportive
şi recreative, cum ar fi tenisul, golful şi activităţile suport pentru învăţământ.

85 Învăţământ
Această diviziune include învăţământul de orice nivel şi pentru orice profesiune. Învăţământul poate fi cu prezenţă în campus sau la distanţă şi poate fi realizat în săli de curs, prin programe radio-TV, prin internet , corespondenţă sau acasă.
Diviziunea include atât învăţământul asigurat de diferite instituţii în sistemul şcolar obişnuit, la diferitele sale
niveluri, cât şi învăţământul pentru adulţi, programele de alfabetizare etc. Sunt incluse de asemenea şcolile şi
academiile militare, şcolile din închisori etc., la nivelurile respective.
Pentru fiecare nivel al învăţământului iniţial, clasele includ învăţământ special pentru elevi handicapaţi fizic sau mintal.
Detalierea pe categorii din această secţiune se bazează pe nivelul de învăţământ aferent ISCED, aşa cum este definit de către nivelele ISCED 1997. Diviziunea include atât învăţământul public, cât şi învăţământul particular.
Această diviziune include, de asemenea, învăţământul ce are în vedere prioritar activităţi sportive şi recreative, cum ar fi tenisul, golful activităţi suport pentru învăţământ.

851 Învăţământ preşcolar

8510 Învăţământ preşcolar
Această clasă include:
-învăţământul preşcolar (învăţământul ce precede primul nivel)

Această clasă exclude:
-activităţi de îngrijire zilnică a copilului, vezi 8891

852 Învăţământ primar

8520 Învăţământ primar
Această clasă include învăţământul primar: furnizarea de cursuri şcolare şi lucrări conexe cursurilor care le oferă elevilor o educaţie de bază solidă, constând în scris, citit şi matematici şi o înţelegere elementară a altor subiecte cum sunt istoria, geografia, ştiinţele naturale, ştiinţele sociale, arta şi muzica. Acest tip de învăţământ este oferit în general copiilor, dar este inclusă şi asigurarea programelor de alfabetizare, în interiorul sau în afara sistemului şcolar, care sunt similare în conţinut cu programele din învăţământul primar, dar sunt destinate pentru acele persoane considerate prea în vârstă pentru a intra în şcolile elementare (programe de alfabetizare pentru adulţi).

Această clasă exclude:
-învăţământul pentru adulţi, aşa cum este definit în 855
-activităţi de îngrijire zilnică a copilului, inclusiv centre de îngrijire zilnică pentru elevi, vezi 8891

853 Învăţământ secundar
Această grupă include asigurarea învăţământului secundar general şi a învăţământului secundar tehnic şi
profesional.

8531 Învăţământ secundar general
Această clasă include asigurarea tipului de învăţământ care realizează fundamentul studiului şi al dezvoltării
umane pentru toată durata vieţii şi este capabil să continue oportunităţile de învăţământ. Aceste unităţi asigură programe care sunt de obicei modele orientate pe unul sau mai multe subiecte, utilizând cadre didactice mai specializate şi de cele mai multe ori angajează mai mulţi profesori care predau cursuri în domeniul lor de specializare.
Specializarea pe un anumit obiect de studiu la acest nivel are, adesea, influenţă chiar şi asupra experienţei
educaţionale a celor ce urmează un program general. Astfel de programe pregătesc elevii, fie pentru învăţământul tehnic şi profesional, fie pentru admiterea în învăţământul superior, fără a fi necesară alegerea unei discipline anume.
Această clasă include:
-învăţământul secundar general în primul stadiu care corespunde mai mult sau mai puţin perioadei de
frecvenţă şcolară obligatorie
-învăţământul secundar general în stadiu secundar care oferă, în principiu, accesul la învăţământul superior

8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
Această clasă include asigurarea învăţământul specific ce pune accentul pe specializarea şi instruirea pe obiecte de studiu, care combină cunoştinţele teoretice de bază cu abilităţile practice necesare în actuala sau viitoarea meserie. Scopul unui program poate varia de la pregătirea elevului pentru un domeniu general de activitate, până la pregătirea lui pentru un domeniu specific.
Această clasă include:
-învăţământ tehnic şi profesional inferior învăţământului superior, aşa cum este definit în 854
Această clasă include de asemenea:
-învăţământ pentru ghid turistic
-învăţământ pentru bucătari, hotelieri şi restauratori
-şcoli de cosmetică şi frizerie
-cursuri pentru reparare de computere
-şcoli de conducere pentru şoferi profesionişti, de exemplu soferi de camioane, autobuze, autocare, şcoli de şoferi pentru piloţi profesionişti

Această clasă exclude:
-învăţământ superior tehnic şi profesional, vezi 854
-învăţământ artistic, în scopuri recreative, ca hobby sau pentru dezvoltarea personală, vezi 8552
-şcoli de conducere pentru şoferi neprofesionişti, vezi 8553
-instruire profesională ce face parte din activităţile de asistenţă socială fără cazare, vezi 8810; 8899

854 Învăţământ superior
Această clasă include predarea de cursuri superioare non-universitare şi universitare şi acordarea de diplome la nivel de bacalaureat, licenţă sau doctorat. Condiţia de bază pentru admitere este cel puţin o diplomă de absolvire a învăţământului secundar în stadiu secundar.

Această grupă exclude:
– învăţământ pentru adulţi definit in 855

8541 Învăţământ superior non- universitar
Această clasă include furnizarea de învăţământ superior, care nu poate fi considerat învăţământ universitar. de exemplu furnizarea de învăţământ superior suplimentar (adiţional) pentru pregătirea pentru învăţământul
universitar sau pentru învăţământul superior non-universitar.

8542 Învăţământ superior universitar
Această clasă include:
-prima, a doua şi a treia treaptă a învăţământului superior:
Această clasă include de asemenea:
-şcoli de artă interpretativă care asigură pregătire universitară

855 Alte forme de învăţământ
Această grupă include pregătirea pentru orice profesie, hobby sau pentru dezvoltare personală
Sunt excluse activităţi educaţionale cum sunt ele definite în grupele 851–854, de exemplu învăţământul
preşcolar, învăţământul primar, învăţământul secundar sau învăţământul superior. Grupa include taberele şi şcolile care oferă pregătire în activităţi sportive pentru grupuri sau în mod individual, predarea limbilor străine, pregătirea în domeniul artelor, teatrului sau muzicii sau orice alt gen de pregătire sau instruire specializată. Această instruire nu poate fi comparată cu instruirea din cadrul grupelor 851-854.

8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
Aceasta include furnizarea de învăţământ în activităţi sportive pentru grupuri sau persoane prin intermediul taberelor sau şcolilor. Sunt incluse de asemenea taberele de pregătire sportivă, serale şi de zi. Nu include şcoli, colegii şi universităţi. Pregătirea poate fi asigurată în diverse amplasamente, cum sunt facilităţi ale unităţii sau facilităţi de instruire ale clientului, instituţii de învăţământ sau prin alte mijloace. Pregătirea oferită în această clasă este organizată formal.
Această clasă include:
-pregătire sportivă (baseball, basket, cricket, fotbal etc.)
-tabere, pregătire sportivă
-pregătirea gimnaştilor
-pregătirea pentru călărie, academii sau şcoli de echitaţie
-pregătirea în domeniul nataţiei
-pregătirea de instructori sportivi profesionişti , antrenori de sport
-pregătirea în arte marţiale
-pregătirea în domeniul jocurilor de cărţi (cum ar fi bridge)
-pregătirea în domeniul yoga

Această clasă exclude:
-învăţământul în domeniul cultural, vezi 8552

8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Aceasta clasă include pregătirea în domeniul artelor, teatrului şi muzicii. Unităţile care oferă acest tip de pregătire pot fi denumite “şcoli”, “studiouri”, “clase” etc. Ele oferă învăţământ organizat formal, în principal pentru hobby-uri, în scopuri recreaţionale sau pentru dezvoltarea personală, dar această pregătire nu conduce la obţinerea unei diplome (profesionale, de bacalaureat sau de licenţă).
Această clasă include:
-lecţii de pian şi alte tipuri de pregătire în domeniul muzical
-pregătire în domeniul artelor
-predarea lecţiilor de dans şi activitatea studiourilor de dans
-şcoli de teatru (cu excepţia celor academice)
-şcoli de arte frumoase (cu excepţia celor academice)
-şcoli de artă interpretativă (cu excepţia celor academice)
-şcoli pentru fotografii amatori

8553 Şcoli de conducere (pilotaj)
Această clasă include de asemenea:
-şcoli de pilotaj şi de navigaţie aeriană şi navală, în vederea obţinerii de certificate şi permise altele decât
cele profesionale

Această clasă exclude:
-şcoli de conducere pentru şoferi profesionişti, vezi 8532

8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
Această clasă include:
-învăţământul care nu poate fi încadrat într-unul din clasele CAEN 8510-8553
-servicii ale conducătorilor academici
-centre de învăţământ ce oferă cursuri terapeutice
-cursuri de verificare a cunoştinţelor profesionale
-pregătirea în domeniul limbilor străine şi al dobândirii abilităţilor de conversaţie
-instruirea în domeniul calculatoarelor
-instruire de religie
Această clasă include de asemenea:
-pregătirea salvamarilor şi a salvamontiştilor
-instruirea în metode de supravieţuire
-instruirea în oratorie
-instruirea în citire rapidă, citire inversă, etc.

Această clasă exclude:
-programe de alfabetizare pentru adulţi, vezi 8520
-învăţământul secundar general, vezi 8531
-învăţământul secundar tehnic şi profesional, vezi 8532
-învăţământul superior, vezi 854

856 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Această clasă include asigurarea de activităţi altele decât cele de învăţământ, care sunt destinate susţinerii
proceselor sau sistemelor de învăţământ:
-consultanţă în probleme de învăţământ
-activităţi de consiliere şi îndrumare în învăţământ
-activităţi de evaluare a testelor
-activităţi de testare în învăţământ
-organizarea programelor privind schimbul de studenţi

Această clasă exclude:
-cercetarea şi dezvoltarea experimentală în ştiinţe sociale şi umaniste, vezi 7220

Q SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Această secţiune include activităţile privind sănătatea umană şi asistenţa socială. Acestea includ o gamă largă de activităţi, începând cu asistenţa medicală oferită de personal medical profesionist în spitale şi alte facilităţi, până la activităţi de îngrijire la domiciliu care implică, totuşi, în mare măsură activităţi de asistenţă medicală, până la activităţile de asistenţă socială fără nici o implicare a personalului medico-sanitar.

86 Activităţi referitoare la sănătatea umană
Această diviziune include servicii de spitalizare pe termen lung sau scurt, servicii medicale generale sau
specializate, chirurgicale, psihiatrice sau de dezintoxicare; a sanatoriilor, preventoriilor, căminelor de îngrijire
medicală, azilelor-spital, spitalelor psihiatrice, centrelor de reabilitare, leprozeriilor şi a altor instituţii de sănătate, care oferă servicii de cazare şi care se angajează în furnizarea diagnosticului şi a tratamentului medical pentrubolnavii internaţi. Diviziunea include de asemenea, consultaţia şi tratamentul medical în domeniul medicinii generale şi de specialitate, acordate de către doctori de medicină generală şi medici specialişti şi chirurgi. Sunt incluse aici activităţile de practică dentară, de natură generală sau specializată şi activităţile ortodontice. În puls diviziunea mai cuprinde activităţi de asistenţă medicală neefectuate de spitale sau de medici ci de paramedici autorizaţi prin lege să trateze pacienţii

861 Activităţi de asistenţă spitalicească

8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
Această clasă include:
-activităţi ale spitalelor pe termen lung sau scurt, adică activităţi medicale, de diagnostic şi de tratament, ale
spitalelor generale (de exemplu spitale judeţene şi orăşeneşti, spitale ale organizaţiilor non-profit, spitale
universitare, spitale militare şi spitale din penitenciare) şi spitalelor specializate (de exemplu spitale psihiatrice şi de dezintoxicare, spitale pentru boli infecţioase, maternităţi, sanatorii specializate), etc.
Activităţile sunt orientate în special către pacienţii internaţi şi sunt efectuate sub directa supraveghere a
medicilor şi includ:
-servicii ale personalului medical şi paramedical
-servicii ale laboratoarelor şi facilităţilor tehnice, inclusiv servicii de radiologie şi anestezie
-servicii ale camerelor de urgenţă
-asigurarea de servicii în sălile de operaţii, servicii farmaceutice, servicii de asigurare a hranei şi
alte servicii de asistenţă spitalicească
-servicii ale centrelor de planificare familială care asigură tratamente medicale cum ar fi sterilizare şi
întreruperi de sarcină, cu cazare

Această clasă exclude:
-analize de laborator şi inspecţia tuturor tipurilor de materiale şi produse, cu excepţia analizelor medicale,
vezi 7120
-activităţi veterinare, vezi 7500
-activităţi referitoare la sănătatea umană pentru personalul militar aflat în teatrele de operaţiuni, vezi 8422
-activităţi de asistenţă stomatologică de natură generală sau specializată, de exemplu stomatologie, stomatologie endodontică şi pediatrică; patologie orală, activităţi ortodontice, vezi 8623
-servicii de consultaţii particulare pentru pacienţi, vezi 862
-analize medicale efectuate de laboratoare ce se afla în afara spitalelor, vezi 8690
-activităţi de transport cu ambulanţele, vezi 8690

862 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică
Această grupă include consultaţii şi tratamente medicale efectuate de personal medical de medicină generală sau de specialitate, inclusiv chirurgi, stomatologi etc.
Aceste activităţi de asistenţă medicală pot fi efectuate individual sau colectiv şi în clinici spitaliceşti ambulatorii ori în clinici de tipul celor anexate întreprinderilor, şcolilor, azilelor de bătrâni, sindicatelor şi confederaţiilor sindicale, dar şi la domiciliul pacienţilor.
Această grupă include de asemenea:
-servicii de consultaţii particulare pentru pacienţi

8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
Această clasă include:
-consultaţii şi tratamente medicale în domeniul medicinei generale, efectuate de către medicii generalişti

Această clasă exclude:
-activităţi de asistenţă spitalicească pentru pacienţii internaţi, vezi 8610
-activităţi paramedicale ale moaşelor, infirmierelor şi fizioterapeuţilor, vezi 8690

8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
Această clasă include:
-consultaţii şi tratamente medicale de specialitate în diverse domenii, acordate de către medici specialişti şi
chirurgi
Această clasă include de asemenea:
-centre de planificare familială care oferă tratamente medicale cum ar fi sterilizarea şi întreruperea de sarcină, fără cazare

Această clasă exclude:
-activităţi de asistenţă spitalicească pentru pacienţii internaţi, vezi 8610
-activităţi ale moaşelor, fizioterapeuţilor şi a personalului paramedical, vezi 8690

8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
Această clasă include:
-activităţi de asistenţă stomatologică de natură generală sau specializată, de exemplu stomatologie, endodontică şi pediatrică; patologie orală
-activităţi ortodontice
Această clasă include de asemenea:
-activităţi de chirurgie stomatologică

Această clasă exclude:
-fabricarea de dinţi artificiali, proteze şi dispozitive protetice executate de laboratoarele dentare, vezi 3250
-activităţi de asistenţă spitalicească pentru pacienţii internaţi, vezi 8610
-activităţi ale personalului paramedical stomatologic cum ar fi paramedicii de igienă dentară, vezi 8690

869 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Această clasă include:
-activităţi referitoare la sănătatea umană, ce nu sunt efectuate în spitale sau de către medici sau dentişti cum
sunt:
-activităţi ale infirmierelor, moaşelor, fizioterapeuţilor sau a altor paramedici în domeniul optometriei,
hidroterapiei, masajului medical, ergoterapiei, logopediei, homeopatiei, chiropracticii, acupuncturii etc.
Aceste activităţi pot fi efectuate în clinici medicale, de tipul celor ataşate întreprinderilor, şcolilor, azilelor de
bătrâni, sindicatelor şi confederaţiilor sindicale şi în centre de sănătate, altele decât spitalele, precum şi în
cabinete particulare sau la domiciliul pacienţilor.
Această clasă include de asemenea:
-activităţi ale personalului paramedical stomatologic cum sunt specialiştii în terapie dentară, infirmiere dentare
din şcoli şi personalul paramedical de igienă dentară, care pot activa independent de medicul stomatolog, dar
sunt periodic supravegheaţi de către acesta
-activităţi ale laboratoarelor medicale cum ar fi:
-laboratoare de radiologie şi alte centre de diagnostic similare
-laboratoare de analiza sângelui
-activităţi ale băncilor de sânge, băncilor de spermă, băncilor de organe pentru transplant etc.
-transportul pacienţilor, cu ambulanţa, inclusiv avioane. Aceste servicii sunt asigurate adesea în timpul urgenţelor medicale.

Această clasă exclude:
-fabricarea de dinţi artificiali, proteze şi dispozitive protetice executate de laboratoarele dentare, vezi 3250
-transferul pacienţilor, fără echipament de salvare sau personal medical, vezi diviziunile 49, 50, 51
-analizele de laborator altele decât cele medicale, vezi 7120
-activităţi de testare în domeniul igienei alimentare, vezi 7120
-activităţi de asistenţă spitalicească, vezi 8610
-activităţi de asistenţă medicală şi stomatologică, vezi 862
-activităţi ale centrelor de îngrijire medicală la domiciliu, vezi 8710

87 Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare
Această diviziune include asigurarea de îngrijire la domiciliu, combinată fie cu îngrijire medicală, supraveghere sau alte tipuri de îngrijire solicitată de rezidenţi. Facilităţile utilizate la furnizarea acestor servicii reprezintă o componentă importantă a procesului de îngrijire, iar îngrijirea asigurată reprezintă o combinaţie de servicii de asistenţă medicală şi socială unde serviciile de asistenţă medicală sunt preponderente

871 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
Această clasă include:
-activităţi ale:
-căminelor de bătrâni cu îngrijire medicală
-caselor de convalescenţă
-caselor de odihnă cu îngrijire medicală
-centrelor de îngrijire medicală
-căminelor-spital

Această clasă exclude:
-servicii la domiciliu asigurate de către profesionişti în asistenţa medicală, vezi diviziunea 86
-activităţi ale căminelor de bătrâni fără îngrijire medicală, sau cu o îngrijire minimă, vezi 8730
-activităţi de asistenţă socială cu cazare, cum ar fi: orfelinate, cămine pentru copii, adăposturi temporare pentru persoane fără locuinţă, vezi 8790

872 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale

8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
Această clasă include asigurarea de îngrijire medicală (dar nu asistenţa spitalicescă autorizată) acordată
persoanelor retardate mintal, boli mintale sau dependente de droguri. Centrele oferă cazare, pensiune,
supraveghere de protecţie şi consiliere şi, într-o oarecare măsură, asistenţă medicală.
Această clasă include:
-activităţi ale:
-unităţilor pentru tratarea alcoolismului şi a dependenţei de droguri
-sanatoriilor pentru convalescenţi care au suferit boli psihice
-centrelor-cămin pentru pacienţii cu tulburări emoţionale
-aşezămintelor pentru pacienţii retardaţi mintal
-centrelor de reabilitare a sănătăţii mintale

Această clasă exclude:
-spitale de boli mintale, vezi 8610
-activităţi de asistenţă socială cu cazare, cum sunt adăposturile temporare pentru persoane fără locuinţă,
vezi 8790

873 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în
incapacitate de a se îngriji singure

8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se
îngriji singure
Această clasă include asigurarea asistenţei medicale în centre şi servicii de îngrijire individuală pentru persoane în vârstă sau cu disabilităţi, aflate în incapacitate de a se îngriji singure şi/sau care nu doresc să ducă o viaţă independentă. Íngrijirea include de obicei cazare, pensiune, supraveghere şi asistenţă în existenţa zilnică, de exemplu servicii de menaj. În unele cazuri, aceste unităţi asigură asistenţă medicală calificată pentru rezidenţi în locaţii separate.
Această clasă include:
-activităţi ale:
-locaţiilor de existenţă asistată
-comunităţilor de pensionari cu îngrijire permanentă
-căminelor pentru bătrâni cu asistenţă medicală minimă
-caselor de odihnă fără asistenţă medicală

Această clasă exclude:
-activităţi ale căminelor de bătrâni cu îngrijire medicală, vezi 8710
-activităţi de asistenţă socială cu cazare, unde tratamentul medical sau educaţia nu reprezintă componente
majore, vezi 8790

879 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.

8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
Această clasă include asigurarea serviciilor de îngrijire în centre şi îngrijire individuală pentru persoane, cu
excepţia celor în vârstă şi cu disabilităţi, incapabile pentru o completă îngrijire sau care nu doresc să ducă o
viaţă independentă.
Această clasă include:
-activităţi asigurate non-stop, dirijate către furnizarea asistenţei sociale pentru copii şi categorii speciale de
persoane cu capacităţi limitate de auto-îngrijire, unde tratamentul medical sau educaţia nu reprezintă elemente majore:
-orfelinate
-cămine pentru copii
-adăposturi temporare pentru persoane fără locuinţă
-instituţii care îngrijesc mame necăsătorite cu copii
Aceste activităţi pot fi desfăşurate atât de către instituţii guvernamentale cât si de organizaţii private.
Această clasă include de asemenea:
-activităţi ale:
-centrelor de reabilitare pentru persoane cu probleme sociale sau personale
-centrelor de reabilitare pentru copii delincvenţi şi infractori
-caselor de corecţie pentru tineri

Această clasă exclude:
-finanţarea şi administrarea programelor de asigurări sociale de stat, vezi 8430
-activităţi ale centrelor de îngrijire medicală, vezi 8710
-activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane cu disabilităţi, vezi 8730
-activităţi ale centrelor de adopţie, vezi 8899
-activităţi ale adăposturilor, pe termen scurt, pentru victimele dezastrelor, vezi 8899

88 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
Această diviziune include asigurarea unei varietăţi de servicii de asistenţă socială acordate în mod direct clienţilor.
Activităţile din această diviziune nu includ servicii de cazare, decât cu caracter temporar.

881 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în
incapacitate de a se îngriji singure

8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în
incapacitate de a se îngriji singure
Această clasă include:
-servicii sociale, de consiliere, ajutor social, recomandare şi servicii similare destinate persoanelor în vârstă şi
invalizilor, la domiciliu sau în alte locaţii, efectuate de către instituţii guvernamentale sau organizaţii private,
organizaţii naţionale sau locale de întrajutorare şi de către specialişti care oferă servicii de consiliere.
-vizitarea bătrânilor şi invalizilor
-activităţi de îngrijire zilnică pentru persoane în vârstă sau adulţilor cu deficienţe fizice
-activităţi de recalificare profesională şi calificare pentru handicapaţi, unde componenta educaţională
reprezintă un element limitat

Această clasă exclude:
-finanţarea şi administrarea programelor de asigurări sociale de stat, vezi 8430
-activităţi similare celor descrise în această clasă, dar incluzând cazarea, vezi 8730
-activităţi de îngrijire zilnică pentru copii cu deficienţe fizice, vezi 8891

889 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare

8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
Această clasă include de asemenea:
-activităţi de îngrijire zilnică pentru elevi, inclusiv activităţi de îngrijire zilnică pentru copii cu deficienţe fizice

8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.
Această clasă include:
-servicii sociale, de consiliere, ajutor social, recomandare şi servicii similare destinate persoanelor şi familiilor, la domiciliu sau în alte locaţii şi care sunt efectuate de către instituţii guvernamentale sau de către organizaţii private, organizaţii de ajutorare în caz de dezastre şi organizaţii naţionale şi locale de întrajutorare, şi de către specialişti care oferă servicii de consultanţă:
-activităţi de asistenţă socială şi îndrumare pentru copii şi adolescenţi
-activităţi ale centrelor de adopţie, activităţi de prevenire a actelor de cruzime faţă de copii şi de alte
persoane
-servicii de consultanţă privind bugetele de familie, servicii de consiliere maritală şi familială, servicii de
consultanţă privind creditele şi datoriile
-activităţi de asistenţă socială comunitare şi de cartier
-activităţi în sprijinul victimele catastrofelor, refugiaţilor, imigranţilor, etc., inclusiv cazarea acestora
temporară sau pentru perioade de timp mai îndelungate
-activităţi de recalificare profesională şi calificare pentru şomeri, cu condiţia ca educaţia să constituie o
componentă limitată
-activităţi de stabilire a drepturilor în legătură cu ajutoarele sociale, alocaţiile pentru chirii şi ajutoarele
pentru bunuri alimentare
-activităţi de asistenţă diurnă pentru persoanele fără locuinţă şi alte grupuri dezavantajate social
-activităţi caritabile cum ar fi strângerea de fonduri şi alte activităţi suport destinate ajutorului social

Această clasă exclude:
-finanţarea şi administrarea programelor de asigurări sociale de stat, vezi 8430
-activităţi similare celor descrise în această clasă, dar incluzând cazarea, vezi 8790

R ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE
Această secţiune include o gamă largă de activităţi care vin în întâmpinarea diverselor preocupări culturale şi
recreative ale publicului, inclusiv activităţi de interpretare artistică (spectacole), activităţi de gestionare a muzeelor, activităţi de jocuri de noroc, activităţi sportive şi recreative.

90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
Această diviziune include unităţile şi serviciile care satisfac interesele culturale şi recreative ale beneficiarilor. acestea includ organizarea, promovarea şi participarea la spectacole în direct, evenimente sau expoziţii destinate vizionării publice; identificarea de talente artistice, creatoare sau tehnice pentru organizarea de produse artistice şi spectacole în direct.

Această diviziune exclude:
-activităţile muzeelor de toate tipurile, a grădinilor botanice şi zoologice; activităţi de ocrotire a monumentelor
istorice; activităţi ale rezervaţiilor naturale, vezi diviziunea 91
-activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, vezi diviziunea 92
-activităţi sportive, recreative şi distractive, vezi diviziunea 93.
Unele unităţi care oferă facilităţi şi servicii culturale, de interpretare artistică sau recreative sunt clasificate în alte diviziuni, cum ar fi:
-activităţi de producţie şi distribuţie a filmelor cinematografice şi video, vezi 5911; 5912; 5913
-proiecţia de filme cinematografice, vezi 5914
-activităţi de difuzare a programelor de radio şi televiziune, vezi 601; 602

900 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
Această grupă include activităţi de creaţie şi interpretare artistică şi activităţi conexe

9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Această clasă include:
– producţia de spectacole teatrale, concerte şi spectacole de operă sau balet, în direct precum şi alte producţii
scenice:
-activităţi ale grupurilor sau companiilor artistice, circurilor, orchestrelor sau formaţiilor muzicale
-activităţi ale artiştilor individuali cum ar fi actori, dansatori, muzicieni, recitatori sau crainici

Această clasă exclude:
-activităţi ale personalului teatral sau activităţi ale agenţilor sau agenţiilor artistice, vezi 7490
-activităţi de casting, vezi 7810

9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Această clasă include:
-activităţi suport pentru interpretarea artistică, pentru organizarea in direct de spectacole teatrale, concerte,
spectacole de operă sau balet şi alte producţii scenice:
-activităţi ale regizorilor, producătorilor, designerilor şi constructorilor de decoruri, maşiniştilor, inginerilor
de sunet şi lumini, etc.
Această clasă include de asemenea activităţile producătorilor sau organizatorilor de evenimente artistice
transmise în direct, cu sau fără facilităţi aferente.

Această clasă exclude:
-activităţi ale personalului teatral sau activităţi ale agenţilor sau agenţiilor artistice, vezi 7490
-activităţi de casting, vezi 7810

9003 Activităţi de creaţie artistică
Această clasă include:
-activităţi ale artiştilor individuali, cum ar fi sculptori, pictori, caricaturişti, gravori etc.
-activităţi ale scriitorilor individuali, pentru toate subiectele, inclusiv lucrările de ficţiune, lucrările tehnice etc.
-activităţi ale ziariştilor independenţi
-restaurări ale operelor de artă cum ar fi picturile etc.

Această clasă exclude:
-realizarea lucrărilor din piatră, în afară de lucrările originale artistice, vezi 2370
-restaurarea orgilor şi a altor instrumente muzicale cu valoare istorică, vezi 3319
-producţia de filme cinematografice şi video, vezi 5911; 5912
-restaurări de mobilă (cu excepţia restaurărilor de tipul celor din muzee), vezi 9524

9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
Această clasă include:
-administrarea sălilor de concert şi de teatru şi a altor săli de spectacole

Această clasă exclude:
-administrarea cinematografelor, vezi 5914
-activităţi ale agenţiilor de vânzare a biletelor, vezi 7990
-activităţile muzeelor de toate tipurile, vezi 9102

91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
Această diviziune include activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor; activităţi de gestionare a muzeelor de toate
tipurile, a grădinilor botanice şi zoologice; activităţi de gestionare a monumentelor istorice şi a rezervaţiilor
naturale. Diviziunea include, de asemenea, activităţile de conservare şi expunere de obiecte, monumente şi site-uri naturale de interes istoric, cultural sau educativ (de exemplu: monumente ce aparţin de patrimoniu mondial etc.)

Această diviziune exclude:
-activităţi sportive, recreative şi distractive, cum ar fi exploatarea plajelor şi a parcurilor recreative, vezi
diviziunea 93

910 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale

9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
Această clasă include:
-activităţi ale bibliotecilor de orice tip, activităţi ale sălilor de lectură, de audiţie şi de vizionare, ale arhivelor
publice care furnizează servicii publicului larg sau unor categorii speciale de utilizatori, precum studenţi, oamenide ştiinţă, personalului unei întreprinderi , membrii unei asociaţii, precum şi activităţi ale arhivelor
guvernamentale:
-organizarea colecţiilor de lucrări, specializate sau nu
-elaborarea de cataloage
-împrumutul şi depozitarea cărţilor, hărţilor, periodicelor, filmelor, înregistrărilor, casetelor, lucrărilor de
artă etc.
-activităţi de cercetare, cu scopul de a răspunde cererii de informaţie etc.
-servicii ale arhivelor foto şi cinematecilor

9102 Activităţi ale muzeelor
Această clasă include:
-activităţi ale muzeelor de toate tipurile:
-muzee de artă, de bijuterii, mobilă, costume, ceramică, argintărie
-muzee de istorie naturală, de ştiinţă şi tehnică, de istorie, inclusiv muzee militare
-alte muzee specializate
-muzee în aer liber

Această clasă exclude:
-activităţi ale galeriilor comerciale de artă, vezi 4778
-restaurări ale lucrărilor de artă şi a obiectelor din colecţiile muzeelor, vezi 9003
-activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor, vezi 9101

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
Această clasă include:
-gestionarea şi conservarea monumentelor şi clădirilor istorice

Această clasă exclude:
-renovarea şi restaurarea site-urilor şi clădirilor istorice, vezi secţiunea F

9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
Această clasă include:
-activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice, inclusiv a grădinilor zoologice pentru copii
-activităţi ale rezervaţiilor naturale, inclusiv protecţia vieţii sălbatice, etc.

Această clasă exclude:
-activităţi de peisagistică şi grădinărit, vezi 8130
-gestionarea rezervaţiilor destinate pescuitului şi vânătorii sportive, vezi 9319

92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
Această diviziune include activităţile de jocuri de noroc desfăşurate în unităţi cum ar fi cazinouri, săli de bingo şi terminale de jocuri video precum şi furnizarea serviciilor de jocuri de noroc de către loterii şi case de pariuri.

920 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

9200 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
Această clasă include activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, cum ar fi:
-vânzarea biletelor de loterie
-funcţionarea (exploatarea) maşinilor de jocuri de noroc ce funcţionează pe bază de monede
-funcţionarea (exploatarea) jocurilor ce funcţionează pe bază de monede
-funcţionarea web site-urilor de jocuri de noroc virtuale
-înregistrarea pariurilor şi alte operaţiuni de pariere
-pariuri în cadrul agenţiilor
-activităţi ale cazinourilor, inclusiv a “cazinourilor plutitoare”

93 Activităţi sportive, recreative şi distractive
Această diviziune include furnizarea de activităţi sportive, recreative şi distractive (cu excepţia activităţilor
muzeelor, conservarea monumentelor istorice, activităţile grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor
naturale; activităţile de jocuri de noroc şi pariuri).

Din această diviziune sunt excluse artele dramatice, activităţi muzicale şi alte activităţi de creaţie şi interpretare artistică cum ar fi organizarea în direct a spectacolelor teatrale, concertelor şi spectacolelor de operă sau balet şi a altor producţii scenice, vezi diviziunea 90.

931 Activităţi sportive
Această grupă include activităţi ale bazelor sportive; activităţi ale echipelor sau cluburilor sportive care participă prioritar la evenimente sportive transmise în direct în faţa unui public plătitor; activităţi ale sportivilor
independenţi angajaţi în participarea la evenimente sportive sau întreceri în faţa unui public plătitor; activităţi
desfăşurate de proprietarii participanţilor la curse, cum ar fi automobile, câini, cai, etc., angajaţi în primul rând în introducerea lor în curse sau alte evenimente sportive; activităţi ale antrenorilor sportivi care oferă servicii specializate pentru a-i susţine pe participanţii la evenimente sau competiţii sportive; activităţi ale arenelor şi stadioanelor; alte activităţi de organizare, promovare sau administrare a evenimentelor sportive, n.c.a.

9311 Activităţi ale bazelor sportive
Această clasă include:
– exploatarea instalaţiilor destinate evenimentelor sportive desfăşurate în sală sau în aer liber:
-stadioane de fotbal, hockey, cricket, rugby
-piste pentru cursele de automobile, câini, cai
-bazine de înot şi stadioane
-stadioane de atletism
-arene şi stadioane pentru sporturi de iarnă
-arene de hochei pe gheaţă
-arene de box
-terenuri de golf
-piste de popice
-organizarea activităţilor sportive în săli sau în aer liber, pentru profesionişti sau amatori, de către întreprinzători care dispun de instalaţii proprii
Această clasă include administrarea şi asigurarea personalului pentru a pune în funcţiune aceste facilităţi.

Această clasă exclude:
-funcţionarea de schi-lifturi pentru schiuri, vezi 4939
-activităţi de închiriere de echipament recreativ şi sportiv, vezi 7721
-activităţi ale centrelor de fitness, vezi 9313
-activităţi ale parcurilor şi plajelor, vezi 9329

9312 Activităţi ale cluburilor sportive
Această clasă include activităţi ale cluburilor sportive care, fie că sunt cluburi profesioniste, semi-profesioniste sau de amatori, le oferă membrilor lor ocazia de a se antrena în diverse sporturi.
Această clasă include:
-funcţionarea cluburilor sportive:
-cluburi de fotbal
-cluburi de popice
-cluburi de nataţie
-cluburi de golf
-cluburi de box
-cluburi pentru sporturi de iarnă
-cluburi de şah
-cluburi de atletism
-cluburi de tir etc.

Această clasă exclude:
-pregătirea sportivă efectuată de către profesori, antrenori, vezi 8551
-activităţi ale bazelor sportive, vezi 9311
-organizarea şi gestionarea evenimentelor sportive în sală sau în aer liber, pentru profesionişti sau amatori, de către cluburi sportive care dispun de facilităţi proprii, vezi 9311

9313 Activităţi ale centrelor de fitness

Această clasă include:
-cluburi şi centre de fitness şi culturism

Această clasă exclude:
-pregătirea sportivă efectuată de către profesori, antrenori, vezi 8551

9319 Alte activităţi sportive
Această clasă include:
-activităţi ale producătorilor sau promotorilor de evenimente sportive, cu sau fără facilităţi
-activităţi pe cont propriu ale sportivilor şi atleţilor, arbitrilor, membrilor din jurii, personalului ce cronometrează,
etc.
-activităţi ale ligilor sportive şi organismelor de reglementare
-activităţi conexe promovării evenimentelor sportive
-activităţi ale grajdurilor pentru cai de curse, ale adaposturilor pentru câini
-gestionarea rezervaţiilor pentru pescuitul şi vânătoarea sportivă
-activităţi ale ghizilor montani
-activităţi suport pentru vânătoarea şi pescuitul sportiv sau recreativ

Această clasă exclude:
-închiriere de echipament sportiv, vezi 7721
-activităţi ale şcolilor sportive, vezi 8551
-activităţi ale instructorilor, profesorilor, antrenorilor sportivi, vezi 8551
-organizarea evenimentelor sportive, în sală sau în aer liber, pentru profesionişti sau amatori, de către cluburi
sportive, cu sau fără facilităţi proprii, vezi 9311; 9312
-activităţi ale parcurilor şi plajelor, vezi 9329

932 Alte activităţi recreative şi distractive
Această grupă include o gamă largă de unităţi care exploatează facilităţi sau oferă servicii pentru a veni în
întâmpinarea diverselor interese recreative ale patronilor lor. Sunt incluse activităţi de expoatare a
unei varietăţi de atracţii, cum ar fi cursele mecanice, plimbări pe apă, jocuri, spectacole, expoziţii tematice şi
terenuri pentru picnic.

Această grupă exclude activităţile sportive şi artele dramatice, activităţile muzicale şi alte activităţi de interpretare artistică.

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
Această clasă include activităţi ale bâlciurilor şi parcurilor de distracţii. Sunt incluse activităţile de exploatare a unei varietăţi de atracţii, cum ar fi cursele mecanice, plimbările pe apă, jocuri, expoziţii, expoziţii tematice şi terenuri pentru picnic

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
Această clasă include activităţi recreative şi distractive (cu excepţia bâlciurilor şi a parcurilor de distracţii)
neclasificate în altă parte:
-activităţi ale parcurilor recreative (fără cazare)
-exploatarea facilităţilor de transport recreativ, de exemplu porturi turistice
-exploatarea pârtiilor de schi
-închirierea echipamentului de agrement , ca parte integrantă a facilităţilor recreative
-târguri şi expoziţii de natură recreativă
-activităţi ale plajelor, inclusiv închirierea de cabine de baie, vestiare, scaune etc.
-funcţionarea ringurilor de dans
Această clasă include de asemenea activităţile producătorilor sau organizatorilor de evenimente recreative sau distractive în direct, altele decât cele artistice sau sportive, cu sau fără facilităţi.

Aceată clasă exclude:
– funcţionarea telefericelor, funicularelor, schi-lifturilor, vezi 4939
-croaziere de pescuit, vezi 5010, 5030
-asigurarea spaţiului şi a facilităţilor pentru scurte sejururi ale vizitatorilor în parcuri, păduri recreative şi pe
terenuri de camping, vezi 5530
-parcuri de caravane, tabere recreative, tabere de vânătoare şi pescuit, campinguri, vezi 5530
-activităţi de servire a băuturilor în discoteci, vezi 5630
-activităţi ale trupelor de teatru şi de circ, vezi 9001

S ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
Această secţiune include activităţile asociative, activităţile de reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc precum şi o varietate de activităţi de servicii neincluse în altă parte în clasificare

94 Activităţi asociative diverse
Această diviziune include activităţi ale organizaţiilor care reprezintă interesele unor grupuri speciale sau care
promovează idei de interes public general. Aceste organizaţii sunt de obicei constituite din membri, dar activităţile lor pot implica şi pot avea avantaje şi pentru nemembri. Detalierea primară a acestei diviziuni este determinată de scopurile pe care aceste organizaţii le servesc, respectiv interesele patronilor, ale persoanelor care lucrează pe cont propriu şi ale unei comunităţi ştiinţifice (grupa 941), interesele angajaţilor (grupa 942) sau promovarea unor idei şi activităţi cu caracter religios, politic, cultural, educativ sau recreaţional (grupa 949).

941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale
Această grupă include activităţile unităţilor care promovează interesele membrilor organizaţiilor economice şi
patronale. În cazul organizaţiilor profesionale, sunt incluse, de asemenea, activităţi de promovare a intereselor membrilor aparţinând unei profesiuni.

9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
Această clasă include:
-activităţile organizaţiilor ale căror membri au ca interese esenţiale dezvoltarea şi progresul întreprinderilor
dintr-o anumită ramură economică sau comercială, inclusiv agricultura, sau creşterea economică şi a condiţiilor de viaţă ale unei regiuni geografice sau ale unei subdiviziuni politice, independent de genul (tipul) de activitate.
-activităţi ale federaţiilor unor asemenea asociaţii
-activităţi ale camerelor de comerţ, ale corporaţiilor şi ale organizaţiilor similare
-diseminarea de informaţii, reprezentare în faţa agenţiilor guvernamentale, relaţii publice şi negocierea contractelor de muncă pentru întreprinderi şi organizaţii patronale

Această clasă exclude:
-activităţi ale sindicatelor salariaţilor, vezi 9420

9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale
Această clasă include:
-activităţile organizaţiilor ai căror membri se ocupă, în principal, de o disciplină, profesie sau un domeniu
tehnic, cum ar fi asociaţiile medicale, asociaţiile juridice, asociaţiile de contabili, asociaţiile de ingineri,
asociaţiile de arhitecţi etc.
-activităţi ale asociaţiilor de specialişti care desfăşoară activităţi ştiinţifice, academice sau culturale, cum ar fi
asociaţiile de scriitori, pictori, interpreţi de diverse tipuri, ziarişti etc.
-diseminarea de informaţii, stabilirea şi supravegherea standardelor de practică, reprezentarea în faţa agenţiilor guvernamentale şi relaţii publice pentru organizaţii profesionale
Această clasă include de asemenea:
-activităţi ale societăţilor ştiinţifice

Această clasă exclude:
-activitaţi de învăţământ furnizate de către aceste tipuri de organizaţii, vezi diviziunea 85

942 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor

9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
Această clasă include:
-promovarea intereselor angajaţilor şi ale sindicatelor salariaţilor.
Această clasă include de asemenea:
-activităţile sindicatelor ai căror membri sunt în principal salariaţi, având ca obiectiv esenţial reprezentarea
punctului lor de vedere în ceea ce priveşte salariul şi condiţiile de muncă şi de a se organiza în vederea acţiunilor concertate.
-activităţi ale sindicatelor unei întreprinderi, a uniunilor sindicale formate din unităţile din ramuri afiliate şi a structurilor organizaţionale formate din uniuni sindicale afiliate pe baza unor criterii profesionale, regionale, structurale sau alte criterii.

Această clasă exclude:
– activitatea de învăţământ furnizată de aceste tipuri de organizaţii, vezi diviziunea 85

949 Alte activităţi asociative
Această grupă include activităţile unităţilor (cu excepţia organizaţiilor economice şi patronale, a organizaţiilor
profesionale, a sindicatelor) care promovează interesele membrilor lor.

9491 Activităţi ale organizaţiilor religioase
Această clasă include:
-activităţile organizaţiilor religioase sau ale persoanelor care oferă în mod direct servicii religioase credincioşilor în biserici, moschei, temple, sinagogi sau în alte locuri
-activităţile mânăstirilor şi a altor instituţiilor religioase similare
-activităţile de refugiu religios
Această clasă include de asemenea:
-activităţi de servicii religioase funerare

Această clasă exclude:
-învăţământul furnizat de aceste tipuri de organizaţii, vezi diviziunea 85
-activităţi referitoare la sănătatea umană furnizate de aceste tipuri de organizaţii, vezi diviziunea 86
-activităţi de asistenţă socială prevăzute de acest tip de organizaţie, vezi diviziunile 87; 88

9492 Activităţi ale organizaţiilor politice
Această clasă include:
-activităţile organizaţiilor politice şi ale celor auxiliare acestora, cum sunt organizaţiile de tineret asociate
partidelor politice. Aceste organizaţii se angajează în principal în influenţarea luării deciziilor în cadrul
organismelor guvernamentale, prin plasarea membrilor sau simpatizanţilor unui partid în funcţii politice şi
cuprind difuzarea informaţiilor, relaţiile publice, colectarea de fonduri etc.

9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
Această clasă include:
-activităţi ale organizaţiilor (neafiliate direct la un partid politic) care promovează o cauză sau o problemă
publică, prin mijloace de educaţie publică, influenţă politică, colectare de fonduri etc.:
-iniţiativa cetăţenilor sau mişcări de protest
-mişcări pentru protecţia mediului înconjurător şi mişcări ecologiste
-organizaţii ce susţin diferite activităţi comunitare şi educative n.c.a.
-organizaţii pentru protecţia şi apărarea intereselor unor grupuri speciale, de exemplu grupuri etnice şi
minoritare
-asociaţii cu scop patriotic, inclusiv ale veteranilor de război
-asociaţii ale consumatorilor
-asociaţii ale automobiliştilor
-asociaţii de tipul lojilor masonice etc.
-asociaţii ale tinerilor, asociaţii studenţeşti, cluburi şi frăţii etc.
-asociaţii ce desfăşoară activităţi culturale sau recreative (altele decât sportive), de exemplu cluburi de poezie, literatură şi de carte, cluburi de istorie, cluburi de grădinărit, cluburi de film şi de fotografie, cluburi de muzică şi artă, cluburi ale artizanilor şi colecţionarilor, cluburi sociale, cluburi care organizează carnavaluri, etc.
Această clasă include de asemenea:
-activităţi de acordare a unor subvenţii de către membrii organizaţiilor sau către alţii

Această clasă exclude:
-activităţi caritabile de tipul strângerii de fonduri pentru asistenţă socială, vezi 8899
-activităţi ale grupurilor sau organizaţiilor artistice profesioniste, vezi 900
-activităţi ale cluburilor sportive, vezi 9312
-activităţi ale asociaţiilor profesionale, vezi 9412

95 Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
Această diviziune include repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice, cum ar fi
laptop-uri, terminale de calculator, desktop-uri, dispozitive de memorie şi imprimante. Diviziunea include de
asemenea repararea echipamentului de comunicaţii, cum ar fi fax-urile, aparate de radio, de emisie-recepţie şiaparate electronice de uz casnic, cum ar fi aparatele de radio şi televizoare, echipament pentru casă şi grădină, cum ar fi maşini de tuns gazonul, repararea încălţămintei şi articolelor din piele, a mobilei şi furniturilor casnice; repararea îmbrăcămintei şi accesoriilor de îmbrăcăminte, a articolelor sportive, instrumentelor muzicale, articolelor de hobby-uri şi a altor bunuri personale şi de uz gospodăresc .

Din această diviziune sunt excluse activităţile de reparare a echipamentului medical şi de diagnosticare, a
instrumentelor topografice şi de măsurare, a instrumentelor de laborator, a echipamentelor radar şi sonar, vezi 3313

951 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii
Această grupă include repararea şi întreţinerea calculatoarelor, echipamentelor periferice şi a echipamentelor de comunicaţii.

9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Această clasă include repararea echipamentului electronic, cum ar fi calculatoarele, maşinile de calculat
şi echipamentele periferice.
Această clasă include repararea şi întreţinerea de:
-calculatoare de birou
-calculatoare portabile (laptop-uri)
-unităţi de disc magnetic, unităţi optice şi alte dispozitive de stocare
-unităţi de disc optic (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM,. DVD-RW)
-imprimante
-monitoare
-tastaturi
-mouse-uri, joystick-uri şi accesorii pentru acestea
-modemuri interne şi externe
-terminale de computer specializate
-servere
-scanere, inclusiv scanere pentru coduri de bare
-cititoare de cartele inteligente (smart card)
-căşti pentru simularea realităţii virtuale
-proiectoare pentru calculator
Această clasă include de asemenea repararea şi întreţinerea de:
-terminale pentru calculatoare, cum sunt automatele bancare (ATM); puncte de vânzare (POS), ce
operează fără
comenzi mecanice
-mini-calculatoare portabile (PDA-uri –personal digital asistent)

Această clasă exclude:
-repararea şi întreţinerea echipamentelor de tip modem, vezi 9512

9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Această clasă include repararea şi întreţinerea echipamentelor de comunicaţii cum ar fi:
-telefoane fără fir
-telefoane celulare
-echipamente modem
-fax-uri
-echipament de transmitere pentru comunicaţii ( de exemplu. routere, punţi, modemuri)
-aparate de radio emisie-recepţie
-camere profesionale video şi de televiziune

952 Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc
Această clasă include repararea şi service-ul pentru articole personale şi de uz gospodăresc.

9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
Această clasă include repararea şi service-ul aparatelor electronice de uz caznic:
-repararea aparatelor electronice de uz casnic:
-televizoare, receptoare radio
-aparate de înregistrat pe casete video (VCR)
-aparate pentru citirea CD-urilor
-cameră video (exclusiv camere video profesioniste)

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
Această clasă include repararea şi întreţinerea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor
pentru casă şi grădină:
-repararea şi întreţinerea dispozitivelor de uz gospodăresc
-frigidere, aragazuri, maşini de spălat, uscătoare de rufe, aparate de aer condiţionat de cameră, etc.
-repararea şi întreţinerea echipamentelor pentru casă şi grădină
-maşini de tuns gazonul, maşini pentru secerat şi treierat, maşini pentru suflat zăpada şi
frunzele, maşini de cosit etc.

Această clasă exclude:
-repararea maşinilor-unelte portabile acţionate electric, vezi 3312
-repararea sistemelor centralizate de aer condiţionat, vezi 4322

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
Această clasă include repararea şi întreţinerea încălţămintei şi a articolelor din piele:
-repararea ghetelor, pantofilor, valizelor şi a altor articole similare
-aplicarea de flecuri pentru tocuri

9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
Această clasă include:
-retapiţarea, refinisarea, repararea şi restaurarea mobilei şi a furniturilor, inclusiv a mobilierului de birou

9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
Această clasă include:
– repararea de ceasuri, orologii şi părţi componente ale acestora, cum sunt carcase de ceasuri din toate
materialele; mecanisme, cronometre etc.
-repararea bijuteriilor

Această clasă exclude:
-gravarea industrială a metalelor, vezi 2561
-repararea de marcatoare de pontaj, compostoare pentru data şi oră, întrerupătoare orare şi a dispozitivelor
similare pentru înregistrarea timpului, vezi 3313

9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
Această clasă include repararea bunurilor de uz personal şi gospodăresc:
-repararea bicicletelor
-repararea şi modificarea îmbrăcămintei
-repararea articolelor sportive (cu excepţia armelor sportive) şi a echipamentelor de campare
-recondiţionarea cărţilor
-repararea instrumentelor muzicale (cu excepţia orgilor şi instrumentelor muzicale cu valoare istorică)
-repararea jucăriilor şi a articolelor similare
-repararea altor bunuri de uz personal şi gospodăresc
-acordarea pianelor

Această clasă exclude:
-repararea maşinilor-unelte portabile acţionate electric, vezi 3312
-repararea armelor sportive şi recreaţionale, vezi 3312

96 Alte activităţi de servicii
Această diviziune include toate activităţile de servicii nemenţionate în altă parte în clasificare. Sunt incluse servicii cum ar fi spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană, servicii de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, activităţi de pompe funebre

960 Alte activităţi de servicii

9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Această clasă include:
-spălarea şi curăţarea uscată, călcarea etc., a tuturor tipurilor de articole de îmbrăcăminte (inclusiv din
blană) şi textile, utilizând echipamente mecanice, manuale sau maşini cu auto-servire ce funcţionează
cu monede, pentru publicul larg sau pentru clienţi industriali sau comerciali
-colectarea şi livrarea lenjeriei
-şamponarea carpetelor şi covoarelor; curăţarea draperiilor şi a perdelelor, la domiciliul clienţilor sau nu
-curăţarea rufăriei, uniformelor de lucru şi altor articole similare, de către spălătorii

Această clasă exclude:
-închirierea îmbrăcămintei, alta decât uniformele de lucru, chiar dacă curăţirea acestor articole este o parte
integrantă a activităţii, vezi 7729
-repararea şi modificarea îmbrăcămintei, vezi 9529

9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Această clasă include:
-activităţi de spălare a părului, aranjare şi tuns, coafat, vopsit, nuanţat, ondulat, îndreptat şi activităţi similare,
pentru bărbaţi şi femei
-bărbierit şi aranjarea bărbii
-masaj facial, manichiură şi pedichiură, machiaj etc.

Această clasă exclude:
-confecţionarea de peruci, vezi 3299

9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
Această clasă include:
-înhumarea şi incinerarea corpurilor umane sau de animale şi activităţi conexe:
-pregătirea decedaţilor pentru înhumare sau incinerare şi servicii de îmbălsămare
-asigurarea serviciilor de înhumare sau incinerare
-închirierea de spaţiu utilat în saloane de pompe funebre
-închirierea sau vânzarea locurilor de veci
-întreţinerea mormintelor şi a mauzoleelor

Această clasă exclude:
-servicii religioase legate de funeralii, vezi 9491
-activităţi de grădinărit în cimitire, vezi 8130

9604 Activităţi de întreţinere corporală
Această clasă include:
-activităţile băilor (comunale) turceşti, saunelor şi băilor de abur, solarelor, saloanelor de slăbit, saloanelor
de masaj etc.

Această clasă exclude:
– masajul medical şi terapeutic, vezi 8690
-activităţi ale cluburilor de sănătate, întreţinere corporală (fitness) şi culturism, vezi 9313

9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Această clasă include:
-activităţi de astrologie şi spiritism
-servicii personale cu caracter social, cum ar fi servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, servicii ale
agenţiilor matrimoniale
-servicii de îngrijire a animalelor de companie cum ar fi: plimbatul, împerecherea, găzduirea şi dresajul
-servicii ale organizaţiilor genealogice
-activităţi ale studiourilor de tatuaj şi piercing
-servicii ale lustragiilor, hamalilor, valeţilor pentru parcarea maşinilor etc.
-exploatarea maşinilor şi aparatelor care oferă servicii personale pe bază de monezi (cabine fotografice, cântare, aparate de măsurare a tensiunii sanguine, cutii pentru păstrarea obiectelor ce funcţionează pe bază de monezi etc.)

Această clasă exclude:
-activităţi veterinare, vezi 7500
-maşini de spălat ce funcţionează pe bază de monezi, vezi 9601
-maşini pentru jocuri de noroc sau alte jocuri ce funcţionează pe bază de monezi, vezi 9200

T ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

970 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
Această clasă include activităţi ale gospodăriilor în calitate de angajator de personal casnic cum ar fi:
servitoare, bucătărese, chelneri, valeţi, majordomi, spălătorese, grădinari, portari, grăjdari, şoferi, îngrijitori,
guvernante, baby-sitter-e, meditatori, secretare etc.
Personalul casnic angajat poate să declare activitatea angajatorului lor cu ocazia recensămintelor sau anchetelor statistice, chiar dacă angajatorul este un individ. Produsul acestei activităţi este consumat în gospodăria angajatoare.

Această clasă exclude:
-asigurarea de servicii cum ar fi gătitul, grădinăritul etc. de către furnizori de servicii independenţi (companii sau persoane), vezi clasa de activitate conform tipului de serviciu

98 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
Această diviziune include activităţile gospodăriilor de producere de bunuri şi servicii destinate consumului
propriu. Gospodăriile trebuie să fie clasificate aici numai dacă este imposibil de identificat o activitatea principală care furnizează mijloace de subzistenţă, a acestora. Dacă gospodăria este angajată în activităţi de piaţă (vânzare de produse/servicii), trebuie clasificată conform activităţii principale desfăşurate.

981 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

9810 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu s
Această clasă include activităţile gospodăriilor de producere de bunuri destinate consumului propriu, adică
activităţi ale gospodăriilor care sunt angajate într-o varietate de activităţi ce produc bunuri pentru consumul
propriu. Aceste activităţi includ vânătoarea şi culesul, activităţile de fermă, construirea de adăposturi, producerea de îmbrăcăminte şi producerea altor bunuri pentru propria sa subzistenţă. În practică dacă gospodăriile sunt ngajate şi în producţia de bunuri destinate vânzării pe piaţă, ele se clasifică în clasa de activitate aferentă producerii acestor bunuri, potrivit CAEN. Dacă gospodăriile sunt angajate preponderent într-o activitate deproducere de bunuri destinate consumului propriu, atunci aceste gospodării se clasifică în clasa de activitate aferentă producerii acestor bunuri, potrivit CAEN.

982 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii

9820 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
Această clasă include activităţile gospodăriilor de producere de servicii pentru scopuri proprii.
Aceste activităţi includ gătitul, educarea, îngrijirea membrilor gospodăriei şi alte servicii produse de gospodărie pentru propria subzistenţă. În practică dacă gospodăriile sunt angajate şi în producţia de diverse bunuri pentru consumul propriu , ele, gospodăriile, se clasifică la clasa de activitate din CAEN corespunzătoare producţiei de bunuri
U ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

990 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
Această clasă include:
-activităţile organizaţiilor internaţionale, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite şi instituţiile sale specializate,
organisme regionale etc., Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Organizaţia Mondială a Vămilor,
Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol, Comunitatea Europeană, Asociaţia Europeană a Comerţului Liber etc.
Această clasă include de asemenea:
-activităţile misiunilor diplomatice şi consulare, care de regulă se evidenţiază de către ţara unde sunt
amplasate mai degrabă decât de către ţara pe care o reprezintă