FEMEIA ANTREPRENOR- WOMAN IN TECH

Valoarea finantata:

20.000 euro pentru 1 loc de munca creat

40.000 euro pentru 2 locuri de munca create

Cofinantare: intre 5 si 15% (cu 15% se obtin mai multe puncte)

Bugetul anual mediu al schemei: 31,524,800 euro

Numar estimat de proiecte finantate 2022: 800 proiecte

Incepere sesiune depunere: iulie-august 2022

Durata sesiune depunere: 30 zile

Cine poate aplica:

IMM infiintate in baza legii nr. 31/1990 privind societățile, care:

 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe un cod CAEN din lista de mai jos
 • au cel puţin unul dintre asociaţi femeie şi deţine cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni
 • creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN)
 • Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului

Domenii si activitati eligibile:

Domenii eligibile: it, constructii, productie, medicina, stomatologie, servicii de: publicitate, arhitectura, curatenie.

Cheltuieli eligibile:

Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

a) (1) Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare.

2. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.

3. Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.

4. Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice precum și stațiile de încărcare aferente acestora, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare – reciclare deșeuri, etc.

5. Energie din surse regenerabile sau „energie regenerabilă” înseamnă Energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientală, energia valurilor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;

6. Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art. 4.3.1 lit. c) sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția vehiculelor 100% electrice, și nici cheltuielile menționate la art.4.3.1 lit. f.)

7. Pentru activitățile aferente codurilor CAEN Rev 2 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6910, 6920, 7111, 7112, 7410 fac parte din categoria echipamentelor tehnologice, încadrate în categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, echipamentele hardware care excedează valorii minime a pachetului digital obligatoriu.

b) (1) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț.

(2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de implementare a Programului.

(3) În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR.

c) (1) Mijloace de transport, altele decât cele prevăzute la art. 4.3.1, lit. a), alin. (4): autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare. Vehiculele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a). Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

(2) Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

(3) Cu excepția activităților prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maximum 1 autoturism / beneficiar.

(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, aceasta nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

d) Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

e) (1) Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț;

(2) Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 1 loc de muncă;

(3) Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri de muncă;

f) (1) Pachet digital (voucher de digitalizare), care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

(2) Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.

(3) Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

g) Cursuri intensive de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei/persoană;

h) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

i) Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN-Rev2 diviziunea 70. Societățile care furnizează servicii de consultanță în cadrul Programului nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.

j) Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile

Proiecte cu sanse mari de finantare:

 • Activitatea se incadreaza in lista codurilor CAEN punctate cu 20 puncte. Lista o gasiti AICI
 • Valoarea aportului propriu este de 15% (aproximativ 7000 euro)
 • Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice este de 90% (componenta durabila este considerata tot echipament tehnologic)
 • Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă in valoare de minimum 5% din valoarea proiectului (Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum și vehicule 100% electrice)
 • Unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială si un curs de competențe digitale, până la momentul decontului.
 • Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare..

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra cheltuielilor si pentru a constientiza mai bine care sunt necesitatile financiare intr-un proiect “Femeia antreprenor”, am conceput o previziune a costurilor finantate.

 • Sa presupunem ca doriti sa creati 2 locuri de munca si ca veniti cu un aport propriu de 15%. In acest caz vom avea 200. 000 de lei (40.000 euro) suma nerambursabila, peste care se adauga cofinantarea de 35. 000 lei (7000 euro), atunci valoarea totala a proiectului va fi de 235.000 de lei (47.000 euro)
 • Cel mai important criteriu de departajare este “valoarea exacta a procentului aferent investitiei in echipamente”. Acest lucru inseamna ca vor obtine finantare cei care aloca 90% din finantare dotarii cu echipamente. Sunt considerate echipamente: utilaje, autoturisme 100% electrice, pompe de caldura, mini-eoliene, sisteme incalzire/racire, compresoare aer, panouri si/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare.

Pentru a maximiza sansele de a obtine finantarea, recomandarea nostra este sa folositi banii astfel:

 • 90% achizitia de echipamente tehnologice (masina 100% electrica + echipamente tehnologice-utilaje) – 42.000 euro.
 • Din acestia 5% (10.000 lei) trebuie sa fie in dezvoltare durabila: sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice cum sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de căldură, mini-eoliene, sisteme încălzire / răcire, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc
 • Pachet digital obligatoriu in valoare de 5000 euro (25.000 lei). Poate contine site prezentare sau magazin on-line, semnatura electronica, cheltuieli de promovare a site-ului, echipamente IT, tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator/ multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete, etc

Restul cheltuielilor obligatorii va trebui sa le suportati din surse proprii, dupa cum urmeaza:

 • Curs de pregatire antreprenoriala + curs de competente digitale – 1000 lei;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei – 10000 lei + tva;
 • Publicitate prin placute informative – 500 lei;
 • Cheltuieli operationale: contabilitate, chirie, salarii etc., – acestea le estimati dvs.;

 

LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILIE ( FINANTABILE)

6201 Activități de realizare a soft- ului la comanda (software orientat client)
7112 Activități de inginerie si
consultanta tehnica legate de
2511 Fabricarea de construcții metalice si parti componente ale structurilor metalice
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
7311 Activități ale agențiilor de
publicitate
8622 Activități de asistenta medicala
specializata
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
1610 Tăierea si rindeluirea lemnului
6202 Activități de consultanta in
tehnologia informatiei
2223 Fabricarea articolelor din material
plastic pentru construcții
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
1812 Alte activități de tiparire n.c.a
2562 Operatiuni de mecanica generala
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
8623 Activități de asistenta
stomatologica
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
1013 Fabricarea produselor din carne
(inclusiv din carne de pasare)
2363 Fabricarea betonului
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
8690 Alte activități referitoare la
sanatatea umana
6209 Alte activități de servicii privind
tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea
paginilor web si activități conexe
2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
0812 Activități de curatenie
7111 Activități de arhitectura