Update 24 iunie 2022: Publicare Ghid in Varianta Finala. Sesiunea de depunere va fi anuntata cu 3 zile inainte de incepere!

Valoarea finantata:

20.000 euro pentru 1 loc de munca creat

40.000 euro pentru 2 locuri de munca create

Cofinantare: intre 5 si 15% (cu 15% se obtin mai multe puncte)

Bugetul anual mediu al schemei: 520.031.000 lei (104 milioane euro)

Numar estimat de proiecte finantate: 11.000 proiecte

Incepere sesiune depunere: IUNIE 2022

Durata sesiune depunere: 30 zile

Cine poate aplica: IMM, infiintate dupa 01.01.2020.

 • Aplicantii Start-up Nation Diaspora vor face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii prin permis de ședere / dovadă de stabilire, viză de rezidență/de lungă ședere, certificat de rezidență.
 • Nu pot beneficia de program imm-urile ale caror acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca.

Domenii si activitati eligibile:

Servicii: it, inginerie, constructii, publicitare, asistenta medicala, stomatologica si medicina alternativa, mecanica generala, activitati de curatenie, arhitectura

Productie de: mobila, mase plastice, textile, reciclare, tiparire, fabricare piese auto, ambalaje din plastic si carton, fabricarea betonului si a produselor metalice, produse din carne si branzeturi, cofetarii, patiserii

Cheltuieli eligibile:

a)(1) Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare.

(2)În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.

(3)Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din  valoarea AFN.

(4)Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de căldură, mini-eoliene, sisteme încălzire / răcire, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.

(5)Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art. 4.3.1 lit. c) sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția vehiculelor 100% electrice, și nici cheltuielile menționate la art.4.3.1 lit. f.)

b)(1) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț.

(2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de implementare a Programului.

(3) În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR.

c)(1) Mijloace de transport, altele decât cele prevăzute la art. 4.3.1, lit. a), alin. (4): autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare. Vehiculele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a). Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

(2) Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

(3) Cu excepția activităților prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maximum 1 autoturism / beneficiar.

(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, aceasta nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

d)Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

e)(1) Salariile, utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț;

(2) Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 1 loc de muncă;

(3) Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri de muncă;

f)(1) Pachet digital (voucher de digitalizare), care să conțină minimum site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site, și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de rambursare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnătură electronică.

(2) Pachetul digital poate conține și echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

(3)Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei.

(4)Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

g)Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize , etichetare ecologică;

h)Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană;

i)Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

j)Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN-Rev2 diviziunea 70. Societățile care furnizează servicii de consultanță în cadrul Programului Start –up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.

k)Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de maximum 500 de lei care vor fi plasate astfel:

-una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);

-una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

l)Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Cheltuieli neeligibile:

(1) Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează

(2) Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale.

Proiecte cu sanse mari de finantare:

 • Activitatea se incadreaza in lista codurilor CAEN punctate cu 20 puncte.
 • Valoarea aportului propriu este de 15% (aproximativ 7000 euro)
 • Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice este de 90% (componenta durabila este considerata tot echipament tehnologic)
 • Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă in valoare de minimum 10% din valoarea proiectului (Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum și vehicule 100% electrice)
 • Unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială si un curs de competențe digitale, până la momentul decontului.
 • Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică.
 • Investiția este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat. (Acest punct va fi foarte greu de indeplinit)

 

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra cheltuielilor si pentru a constientiza mai bine care sunt necesitatile financiare intr-un proiect start-up, am conceput o previziune a costurilor finantate.

  • Sa presupunem ca doriti sa creati 2 locuri de munca si ca veniti cu un aport propriu de 15%. In acest caz vom avea 200. 000 de lei (40.000 euro) suma nerambursabila, peste care se adauga cofinantarea de 35. 000 lei (7000 euro), atunci valoarea totala a proiectului va fi de 235.000 de lei (47.000 euro)
  • Cel mai important criteriu de departajare este “valoarea exacta a procentului aferent investitiei in echipamente”. Acest lucru inseamna ca vor obtine finantare cei care aloca peste 90% din finantare dotarii cu echipamente. Sunt considerate echipamente: utilaje, autoturisme 100% electrice, pompe de caldura, mini-eoliene, sisteme incalzire/racire, compresoare aer, panouri si/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare.

Pentru a maximiza sansele de a obtine finantarea, recomandarea nostra este sa folositi banii astfel:

 • 90% achizitia de echipamente tehnologice ( echipamente tehnologice+utilaje+masina electrica 100%) – 42.000 euro.
 • Din acestia 5% (10.000 lei) trebuie sa fie in dezvoltare durabila: sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice cum sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de căldură, mini-eoliene, sisteme încălzire / răcire, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc
 • Pachet digital obligatoriu in valoare de 5000 euro (25.000 lei). Poate contine site prezentare sau magazin on-line, semnatura electronica, cheltuieli de promovare a site-ului, echipamente IT, tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator/ multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete, etc

Restul cheltuielilor obligatorii va trebui sa le suportati din surse proprii, dupa cum urmeaza:

 • Curs de pregatire antreprenoriala + curs de competente digitale – 1000 lei;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei – 10000 lei ;
 • Publicitate prin placute informative – maxim 500 lei;
 • Cheltuieli operationale: contabilitate, chirie, salarii etc., – acestea le estimati dvs.;

 

Analiza codurilor CAEN cu cea mai mare sansa de finantare o gasiti:

CAEN Productie
+ Industrii
Creative
Denumire cod CAEN
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
8622 Activitati de asistenta medicala specializata
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
1413 Fabricarea altor articole de îmbracaminte
(exclusiv lenjeria de corp)
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
2562 Operatiuni de mecanica generala
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
8623 Activitati de asistenta stomatologica
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din
material plastic
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
2363 Fabricarea betonului
1051 Fabricarea produselor lactate si a
brânzeturilor
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea
umana
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia
informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton
0812 Activitati de curatenie
7111 Activitati de arhitectura