Anexa 1 la schema de ajutor de minimis

 CONŢINUT PLAN AFACERI

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul  Programului Start –up Nation

 

 

 • Notă:

 Planul de afaceri este parte integranta din procedura de implementare a proiectului. Necompletarea explicită a tuturor câmpurilor conduce la respingerea proiectului.

Exactitatea, veridicitatea și corectitudinea informațiilor completate și încărcate in aplicația programului sunt responsabilitatea integrală și exclusivă a persoanei / societății care este desemnată cu elaborarea completarea și depunerea online a planului de afaceri.

1. DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE

 1. Numele firmei:
 2. Codul unic de înregistrare:
 3. Forma juridică de constituire:
 4. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului:
 1. Adresa, telefon/fax, e-mail ale societatii:
 2. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:
Producție   Se punctează cu 30 puncte
Servicii,  inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014*   Se punctează cu 30 puncte
Comerț și alte activități   Se punctează cu 10 puncte
 1. Codul CAEN al activităţii pentru care solicita finantare:
 1. Valoarea capitalului social:
 2. Natura capitalului social:[1]

 

Natura capitalului social (%) Actionar persoană fizică (%) Actionar persoană juridică (%)
Român    
Străin    

 

 1. Asociaţi, acţionari:[2]
Numele şi prenumele/Denumire CNP Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social %
       
       
       

 

 

 1. Administratori

 

Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Cod Numeric Personal / Cod Unic de Înregistrare
     
     
     

 

 

 1. Persoane de contact responsabile de elaborarea și implementarea proiectului :

 

  Denumire Adresă e-mail Telefon Numele persoanei desemnate Telefon persoană desemnată
Societatea beneficiară (obligatoriu)            
Societatea care asigura consultanță pentru elaborarea proiectului (daca este cazul)            

 

 1. Categorie IMM

Microîntreprindere

Mica

Mijlocie

Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

 1. Prezentarea societăţilor din grup: Daca societatea aplicanta face parte dintr-un grup, pentru fiecare societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita AFNDacă este cazul.

Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3), se completează, semnează şi se urcă cu browse.

Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 5 obligatoriu si Anexa 6 după caz- (daca mai aveti alte firme) , se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie )

Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie

Se încarcă în aplicație BI/CI și CUI solicitant.

Se încarcă în aplicație împuternicirea Dacă este cazul.

2. VIZIUNE, STRATEGIE

În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:

  

Întrebare Răspuns
Care este domeniul pentru care solicitați finanțare?  
Care este locația (previzionată) unde va fi implementat proiectul?  
Care este esența afacerii dumneavoastră?  
Ce anume va genera bani și profit?  

 Menționați alte elemente relevante care duc la succesul afacerii dumneavoastră.

 

Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale, băneşti și informaționale pentru realizarea obiectivelor propuse.

–          viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;

–          identificarea misiunii întreprinderii;

–          examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

 

 

B.Unde vrei să ajungi în următorul an. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

Obiective UM N+1[3]
Cifra de afaceri LEI  
Profit  LEI  
Număr de salariaţi Număr mediu anual de angajați  

 

C.

 • Activităţi necesare implementarii proiectului.[4]

 

Menționați unde și cum va fi asigurată locația de desfășurare a proiectului (prestarea activității la terți, asigurarea spaţiului de productie / comercial prin achiziţie / închiriere, elaborare proiecte tehnice, obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare dacă e cazul amenajare spațiu, etc.)  
Precizați cum veți asigura recrutarea / selecţia și angajare personalului necesar – inclusiv instruirea acestuia.  
Cum veți asigura aprovizionarea cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc. cu precizarea surselor de finanțare pentru acestea.  
Ce alte activități considerați relevante pentru implementarea proiectului dumneavoastră, care este calendarul de implementare, ce costuri implică și cum le veți asigura finanțarea?  

 

3.  RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ
 1. Resurse umane

3.1. Management

Management:

Nume şi prenume şi vârsta Funcţia în societate şi principalele responsabilităţi pe scurt Experienţa în domeniu Studii/Specializări cu impact asupra afacerii propuse
       
       
       

Reprezentant legal :

Nume si prenume                   M/F                 vârsta

Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce urmează a fi create după intrarea în vigoare a acordului de finanțare:

 

Total  

 * Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă nedeterminată pana la momentul plății ultimei cereri de plată/ rambursare.

Se va calcula automat de către aplicaţie:

X ≥ 2 = 10 puncte

 Loc de munca ocupat de persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/șomeri:

Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*/ absolvent după anul 2012/șomer:

DA (1 loc)          NU

Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*/ absolvenți după anul 2012/ șomeri

 Observaţii:

Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de 1 persoana defavorizata*/ absolvent după anul 2012/șomer

* definite conform Hotărârii de Guvern nr. 784/2018 HG nr. 784/2018 – pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor.

 Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri se va prezenta pana la momentul platii ultimei  cereri de plată/rambursare.

 Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011.

4.   PREZENTAREA PROIECTULUI
  4.1 Descrierea proiectului de investiţii

Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia.

 

Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului si activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea.

            Prezentaţi detaliat fluxul activității pentru care se solicită finanțare şi principalele utilaje şi echipamente utilizate, precum și integrarea echipamentelor achiziționate prin program în fluxul activității.
            Descrieți rolul si importanta elementelor de cost pentru care solicitati finantare .

            Cum veți asigura , dacă este cazul, celelalte echipamente necesare fluxului tehnologic, echipamente care nu fac obiectul achizitiei prin proiect dar care sunt necesare pentru obtinerea produsului/serviciului descris in planul de afaceri.[5]

                    4.2 Locaţie proiect

Sediul social: Judet                               Localitate                                   Adresa

Regiune de dezvoltare:

Urban / rural

 

Locația implementarii proiectului[6]:

Regiune de dezvoltare:

Judet                                      Adresa

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat la adresa se va preciza doar localitatea.

Urban / rural

Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4

Sediul social si locația implementării proiectului se află în localități (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori ≥4

Se va puncta conform tabelului de mai jos:

 

1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 20
2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4 5

 

Pentru obtinerea punctajului, atat sediul social cat si locatia implementarii trebuie sa se afle în tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea,  până la finalizarea implementării proiectului, sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul de localități pentru care a obținut punctaj.

 

TIPUL SOCIETĂȚII 

 PLĂTITOARE DE TVA 

 NEPLĂTITOARE DE TVA

 4.3 Dimensionare valoare de investiţie

 

Nr.  Crt. Element de investiţie/ Cheltuieli operationale

Denumire

Număr

Bucăţi

Valoare unitara

Fără TVA

-lei-

Valoarea totală fara TVA – lei Valoare eligibila Codul de clasificare
ACTIVE CORPORALE 1
1.1 Echipamente tehnologice*, inclusiv echipamente IT,  elevatoare, încărcătoare          
1.2 TVA          
2.1 Autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare          
2.2 TVA          
3.1 Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale          
3.2 TVA          
3.3 Două plăci informative programul de finanțare Start-up Nation, maxim 500 lei.          
3.4 TVA          
4.1 Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie          
4.2 TVA          
5.1 Instalaţii de încălzire sau climatizare          
5.2 TVA          
  SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1      
ACTIVE CORPORALE 2
6.1 Spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ          
6.2 TVA          
7.1 Autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, Kart, ATV, rulote cu sau fără motor , remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de agrement, aparate de zbor,          
7.2 TVA          
  SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2      
  SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE

 

 

 

     
 

 

ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1

8.1 Salarii, utilități, chirii, servicii de contabilitate          
8.2 TVA          
9.1 Pagină web pentru prezentarea și promovarea activităţii inclusive cheltuieli de promovare on-line si cheltuieli înregistrare fără hosting.          
9.2 TVA          
10.1 Brevete de inventie, francize, etichetare ecologică          
10.2 TVA          
11.1 Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale          
11.2 TVA          
12.1 Consultanţă          
12.2 TVA          
13.1 Software-uri necesare desfăşurării activităţii, inclusiv licenţe și  software pentru comerţul on-line          
13.2 TVA          
  SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1      
ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2
14.1 Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de investiții acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.          
  SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2      
  SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 1 + 2      
  TOTAL GENERAL      
  Procent echipamente tehnologice si software pentru punctaj Se calculeaza automat astfel:

(1.1+1.2+4.1+4.2+5.1+5.2+13.1+13.2)/ TOTAL GENERAL

  Procent active corporale 1 Se calculeaza automat astfel:

SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2- SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2)

  Procent active necorporale si alte cheltuieli 1 Se calculeaza automat astfel:

SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE SI ALTE CHELTUIELI 1/ (TOTAL GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 – SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ȘI ALTE CHELTUIELI 2)

 

Notă:

– La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;

 • Se vor ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului (oferte emise de furnizor/producator, print screen din magazin online etc. );
 • * Prin echipamente tehnologice conform grilei de punctaj se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.

4.4. Plan de finanţare a proiectului

 1. a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare  
RON %
Ajutor de minimis    
Aport propriu (pentru proiecte mai mari de 200.000 lei)    
TOTAL valoare de investiţie   100%

Punctaj:

 • Pentru calculul echipamentelor tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității din valoarea planului de afaceri se adună punctul 1 (1.1+1.2) cu 4 (4.1+4.2) cu 5 (5.1+5.2) și cu punctul 13 (13.1+13.2-Software-uri necesaredesfăşurării activităţii, inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line ) și se calculează procentul din total cheltuieli eligibile.

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri:

DA                                         NU

Se va puncta 10 puncte opţiunea DA

Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri:

DA                                         NU

Se va puncta 5 puncte opţiunea DA

Acționarii/ asociații solicitantului au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

 DA                                         NU

Se va puncta 25 puncte opțiunea NU

5. ANALIZA PIETEI

5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei

Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite de concurenţă).

5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu

                    5.2.1. Produsul nou

 • Descrierea exactă a produsului/serviciilor (se va completa secțiunea aferenta domeniului economic pentru care se solicită finanțare – producție/comerț/servicii cuprinzând date estimative pentru un exercițiu financiar de 1 an calendaristic după finalizarea implementării proiectului):

 

 

Domeniul de activitate Produsul Prețul unitar Cantitatea anuală estimată a fi comercializată Venituri totale anuale estimate a fi realizate din activitatea propusă
–       în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice, performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund, etc.

 

Produsul 1….

 

Produsul 2….

 

Produsul 3….

 

……

     
–       în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs.

 

Serviciul 1….

 

Serviciul 2….

 

Serviciul 3….

 

……

     
–       în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare, transport, garanţie, reparaţii etc);[7] Produsul 1….

 

Produsul 2….

 

Produsul 3….

 

……

     

6.  PROIECŢII FINANCIARE

6.1 Cheltuielile anuale si veniturile vor fi disponibile la descărcare din aplicație în forma modelelor de mai jos, se vor completa in fisierul de tip editabil și se vor urca în aplicație completate.

CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE/EXPLOATARE:  

Detaliaţi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităţii ce se va desfăşura în urma implementării proiectului la capacitatea maximă

Cheltuieli de producţie/exploatare Suma – Lei

N+1

%
Materii prime    
Materiale auxiliare    
Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuţii sociale)    
Energie, alte utilităţi    
Subansamble    
Servicii sau lucrări subcontractate    
Alte cheltuieli directe    
Cheltuieli de producţie indirecte    
Administraţie / Management    
Cheltuieli de Birou / Secretariat    
Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea produselor în cadrul activităţii şi cu ce forţe se realizează)    
Cheltuieli de protecţia muncii şi a mediului    
Alte cheltuieli indirecte    
TOTAL    

 7.4. VENITURI ANUALE PRECONIZATE:   

(Detaliaţi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor)

 

Vânzări la capacitatea maximă Pondere în vânzările totale
Produsul 1  
Produsul 2  
Produsul 3  
TOTAL

 

Atenție!!!

La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și software-ul necesar desfășurării activității.

 GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

 

 
Nr. crt. Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
A 1 Producţie 30
2 Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014* 30
3 Comerţ şi alte activităţi 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii
B 1 Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel prevăzut la art. 4 alin. (1) 10
  2 Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer 5
Densitate IMM
C 1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 20
  2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4 5
Criterii aferente investiţiei
D 1 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri 10
  2 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri 5
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
E 1 Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) 25

 

** Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

Selectarea și contractarea proiectelor se va face după urmatorul algoritm:

 • Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala:

 

 • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
 • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
 • punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);
 • data şi ora înscrierii în program.

 

[1] Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.

[2] Societățile care au în structura acționariatului persoane juridice nu sunt eligibile in cadrul programului start-up nation.

[3] N+1 reprezintă anul calendaristic imediat următor finalizării implementării proiectului ( exemplu: daca ultima rambursare a fost făcută la data de 29 septembrie 2019 – N+1 reprezintă exercițiul financiar care incepe la 01 ianuarie 2020 și se termină la 31 decembrie 2020).

[4] În termen de maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile. Nicio cheltuială efectuată/factură fiscală emisă/contract, cu excepția cheltuielilor cu consultanța sau cheltuielile financiare aferente creditelor/garanțiilor, efectuate înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare NU ESTE ELIGIBILĂ.

5Locația implementăriui proiectului, la momentul completării planului de afaceri, este orientativă, solicitantul putând să o modifice până la plata ultimului dosar de decont când trebuie să autorizeze activitatea economică pentru care a solicitat finanțare la punctul de lucru declarat sau la terți, fără a modifica zona pentru care a obținut punctaj.

[7] în cazul comerţului în magazine nespecializate sau care oferă o gamă larga de produse, vor fi precizate doar grupele de produse si veniturile totale anuale estimate a fi realizate din activitatea propusă fară a mai completa coloanele 2 și 3.