Masura activa incepand cu 15.02.2019

Sprijinul acordat prin aceasta sub-masura, va contribui la: ·      Cresterea competitivitatii, diversificarea productiei, cresterea calitatii produselor obtinute si imbunatatirea performantei generale a exploatatiilor pomicole;

·      Cresterea valorii adaugate a produselor prin sprijinirea procesarii fructelor la nivelul fermei si a comercializarii directe a produselor obtinute;

·      Dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare;

·      Eficientizarea costurilor de productie prin promovarea producerii si utilizarii energiei din surse regenerabile in cadrul fermei si prin reducerea consumului de energie.

Perioade de implementare  Durata de executie a contractului de finantare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj si/sau adaptarea la standarde.

Durata de executie  a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investitii care prevad doar achizitii simple de bunuri/ utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi stabilite prin fisa masurii/submasurii.

Beneficiari eligibili

 

·           Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificarile si completarile ulterioare;

·           Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;

·           Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;

·           Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

·           Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

·           Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

·           Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

·           Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);

·           Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);

·           Institutele de cercetare – dezvoltare,  statiunile si unitatile de cercetare-dezvoltare si didactice pomicole cu personalitate juridica, de drept public sau privat (infiintate in baza Hotararii de Guvern de infiintare si functionare  specifice , in cazul celor de drept public, si in baza statutului de functionare, in cazul celor de drept privat)

·           Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificarile si completarile ulterioare);

·           Societate cooperativa agricola infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc in totalitate interesele propriilor membri;

·           Cooperativa agricola infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004, art.6cu modificarile si completarile ulterioare, care activeaza in sectorul pomicol,iar investitiile realizate deservesc in totalitate interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;

·            Grup de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu completarile si modificarile ulterioare) care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc in totalitate  interesele propriilor membri.

·           Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor  (mentionate in Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu modificarile si completarile ulterioare);

·      Exploatatia trebuie sa respecte dimensiunile economice viabile, astfel:

I)                    in cazul investitiilor care presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer, dimensiunea economica a exploatatiei agricole trebuie sa fie de minimum 4.000 euro SO*;

II)                  in cazul investitiilor simple (care nu presupun reconversie si/sau infiintare plantatii pomicole sau producerea de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer), dimensiunea minima a suprafetelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, detinute in proprietate sau folosinta de o exploatatie agricola trebuie sa fie de minimum 4.000 euro SO;

Suprafata infiintata/replantata prevazuta prin proiect trebuie sa fie echivalenta cu minimum:

3000 euro SO pentru toate speciile şi sistemele de cultură, inclusiv pepiniere.

 

 Peste 70% din produsele depozitate, conditionate, procesate trebuie sa provina din exploatatia proprie. Astfel, pot fi depozitate, conditionate, procesate si produse din sectorul pomicol ce nu provin din exploatatia proprie.
    In cazul produselor obtinute in urma procesarii, materia prima de baza (majoritara) trebuie sa provina din sectorul pomicol.
Cheltuieli eligibile ·         reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inghet, canicula si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor

·         infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inghet, canicula si ploaie,

·         infiintarea si modernizarea  pepinierelor pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.;

·         infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera preracire, grup containere conditionare.

·         sisteme audio/video de supraveghere, monitorizare si control a plantatiei si a fluxurilor tehnologice din exploatatia pomicola, sisteme de iluminat perimetral al plantatiei pomicole si/sau al zonelor unde se desfasoara procesele tehnologice ale exploatatiei pomicole, statie meteo aferenta plantatiei pomicole;

·         pentru respectarea conditiilor de igiena, de protectie a muncii, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul sefului de ferma, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc.).

·         achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/utilaje si echipamente noi, inclusiv echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor, remorci agricole/tehnologice, in limita valorii de piata a bunului respectiv. Atentie! Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar, cu obligatia ca bunul sa intre in proprietatea beneficiarului pana la ultima plata.

·         achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte, respectiv:

o   Autoizoterme (cu frig sau fara)

o   Rulote si autorulote alimentare

Aceste mijloace de transport pot fi utilizate dupa caz, pentru transportul materiei prime, comercializarea produselor agricole primare, a produselor conditionate si/sau procesate, cu conditia respectarii definitiei lantului scurt.

·         amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale si alte produse din sectorul pomicol).

·         cheltuielile de marketing sunt eligibile si urmatoarele investitii, doar in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului fara a depasi 30.000 euro:

– infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea produselor proprii atat cele in stare proaspata cat si cele conditionate si/sau procesate

– crearea conceptului de eticheta pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/achizitionarea si/sau inregistrarea marcii beneficiarului

– crearea brandului/brandurilor produsului/produselor conditionate si/sau procesate care vor face obiectul comercializarii. Sunt eligibile si costurile cu achizitionarea si/sau inregistrarea brandului/brandurilor acestor produse.

Aceste cheltuieli sunt incadrate in componenta de comercializare, iar intensitatea sprijinului aplicabila este cea aferenta submasurii 4.2a

·         imprejmuirea suprafetelor pe care se realizeaza investitia si drumuri de exploatare (in cadrul fermei);

·         investitii care vizeaza imbunatatirea performantelor de mediu ale exploatatiilor pomicole (cresterea eficientei energetice a cladirilor, anveloparea cladirilor, achizitionarea de instalatii de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatatiei);

·         completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomi si arbusti (replantare);

Procentul de puieti inlocuiti va fi prevazut in proiectul de plantare (infiintare si/sau reconversie) avizat de un institut pomicol sau de o statiune pomicola din zona, insa nu poate depasi 5%. Daca proiectul prevede un procent mai mare decat cel mentionat anterior, diferenta este considerata cheltuiala neeligibila.

·         conformarea cu standardele Uniunii Europene, in cazul mentionat in art. 17 (5), din Reg. 1305/2013;

·         achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;

Cheltuieli neeligibile ·         cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;cheltuielile generate de investitii care nu se adreseaza speciilor pomicole eligibile prin STP cu exceptia celor destinate colectarii, depozitarii, conditionarii si procesarii, produselor care nu provin din sectorul pomicol daca acestea sunt destinate procesarii in unitatea proprie ca materie prima secundara.

·         achizitia de cladiri;

·         constructia si modernizarea locuintei;

·         achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma;

·         obtinerea de bauturi alcoolice.

·         cheltuielile cu intretinerea plantatiilor;

·         cheltuielile cu achizitia de cap tractor;

·         cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare si cu exceptia cheltuielilor necesare implementarii proiectelor care presupun si infiintare/reconversie plantatii pomicole in cadrul sM 4.1a care pot fi realizate dupa depunerea cererii de finantare, conform art. 60 (2) din R 1305/2013;

·         cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;

·         cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;

·         cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume:

o   dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;

o   achizitionarea de terenuri neconstruite si construite

o   taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

o   in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile si indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;

b) sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic , document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

c) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;

d) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii – montaj.

Pentru aceasta submasura pragul minim este de 10 de puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la Finantare.

&nbsm

 

AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (EURO)
Tip proiect Ferme mici

(4.000-11.999 SO)

Ferme medii

(12.000-250.000 SO)

Ferme mari

(>250.000 SO)

Forme asociative Obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer
Proiecte achizitii simple Valoare maxima eligibila fara TVA 200.000 400.000 500.000 700.000  
Intensitate finantare 50% 50% 50% 50%  
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 100.000 200.000 250.000 350.000  
Proiecte ce prevad investitii in activitatea de productie (utilaje,infiintare,reconversie) Valoare maxima eligibila fara TVA 600.000 1.200.000 1.500.000 1.500.000 2.100.000
Intensitate finantare 50% 50% 50% 50% 50%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 300.000 600.000 750.000 750.000 1.050.000
Proiecte pentru crearea de lanturi alimentare integrate (productie, procesare, comercializare) Valoare maxima eligibila fara TVA 900.000 1.800.000 2.100.000 2.100.000  
Intensitate finantare 50% 50% 50% 50%  
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 450.000 900.000 1.050.000 1.050.000  
Conditii crestere intensitate Investitii realizate de tinerii fermieri < 40 ani

 

20% 20%     20%
Investitii in Agromediu si /sau Agricultura ecologica 20% 20%   20% 20%
Investitii in zone cu constrangeri naturale – localitatile  in dreptul carora exista mentiunea   ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC 20% 20%   20% 20%