GHIDUL SOLICITANTULUI

PROGRAMUL START-UP NATION 2018

 

Prezentul ghid se adresează întreprinzătorilor, în scopul orientării lor în accesarea finanţărilor nerambursabile pentru apelul de proiecte în cadrul Programului START-UP NATION.

Acest ghid prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi înregistrarea online a planurilor de afaceri şi descrie modalitatea de înscriere în program, selecţie, aprobare şi implementare a acestora.

 

CUPRINS

Introducere…………………………………………………………………pag.3

 1. Obiectivul Programului…………………………………………………….pag.3
 2. Bugetul alocat al Programului………………………………………………pag.3
 3. Beneficiarii Programului ..……………………………………………………pag.4
 4. Tipurile de ajutor financiar…………………………………………………..pag.5
 5. Procedura de înscriere în program …………………………………………pag.8
  • Înregistrarea la Registrul Comerțului…………………………………..pag. 8
  • Înregistrarea planului de afaceri în aplicația online…………………….pag. 9
 6. Completarea planului de afaceri……………………………………………pag.12
7.      Verificarea şi selecţia beneficiarilor …………………………………………pag.15
8.      Semnarea acordului de finanțare……………………………………………pag.16
9.      Efectuarea cheltuielilor …………………………………………………….pag.17
10. Depunerea documentației aferente cererii de plată/rambursare……………pag.18
 1. Decontarea cererilor de plată/rambursare………………………………….pag.19
 2. Monitorizarea, controlul și recuperarea ajutorului de minimis…………….pag.21
 3. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis……………………….pag.22

Anexe

Anexa 1 Documente necesare pentru înregistrarea unei societăti

Anexa 2 Categoriile de persoane defavorizate conform HG 799/2014

Anexa 3 Documente necesare obținerii creditului

Anexa 4 Model Proces Verbal de Execuție Contract Consultanță

Anexa 5 Model Contract Vânzare – Cumpărare

Anexa 6 Model Certificat  de Calitate si Garantie

Anexa 7 Model Proces verbal de receptie și punere în funcțiune Mijloace-fixe

Anexa 8 Model Fișa mijlocului fix

Anexa 9 Model Nota intrare receptie

Anexa 10 Model anunt sursa finantare

 

Introducere

 

Programul Start–up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiții şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat,cu modificările și completările ulterioare.

Prin procedura de implementare a programului se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

 

 1. OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților.

Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene  ajutoarelor de minimis.

Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

 

 1. BUGETUL PROGRAMULUI

 

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2017, 2018, 2019 și 2020 este de 2.000.000.000 lei/anual.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 10000 de beneficiari/an.

Finanțarea în cadrul schemei de minimis se face din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene.

 

 1. BENEFICIARII PROGRAMULUI

 

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1 la schema de minimis Start-up Nation), criteriile de eligibilitate de la pct. 3 din schema de minimis Start-up Nation.

Atenție!

Pentru a participa la program, societățile trebuie să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului după data de 30 ianuarie 2017, conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările  ulterioare.

 

Atenție!

Pentru a participa la program, societățile trebuie să fie înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

Atenție!

Societatea trebuie să aibă sediul social/punct de lucru, să desfăşoare activitate autorizată pe teritoriul României și să aibă până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.

În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.

Dovada autorizării codului CAEN, se face cel târziu la momentul plății ultimei cereri de plată sau rambursare.

 

Atenție!

Solicitanții pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2017-2020.

Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

Asociatul/actionarul care a primit AFN printr-o societate aplicantă la program în anii anteriori nu mai poate aplica pentru finanțare. Aplicanții care nu au primit AFN în anii anteriori, pot aplica pentru finanțare.

Asociații/ acționarii societății aplicante nu au/nu au avut calitatea de asociați/ acționari într-o altă societate care a obținut finanțare prin programul Start-up Nation în anii anteriori;

Atenție!

Societatea nu trebuie să aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare. Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

 Atenție!

Pentru a participa la program, societățile trebuie să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

Locurile de muncă se consideră a fi create prin proiect dacă sunt create și ocupate între data semnării acordului de finantare și data plății ultimei cereri de plată/rambursare.

Dovada angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a locurilor de muncă menționate în planul de afaceri pentru care beneficiază de finanțare, se face cel târziu la momentul plății ultimei cereri de plată sau de rambursare.

 

Atenție!

În sensul programului, beneficiar înseamnă societatea, căreia i s-a plătit ajutorul de minimis.

 TIPURILE DE AJUTOR FINANCIAR

 Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

 • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile de  la pct. 4.2 din schema de minimis Start-up Nation).

 

Atenție!

În categoria echipamente sunt incluse echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone.

Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează.

 Atenție!

Valoarea spaţiilor de lucru, a spaţiilor de producţie, a spaţiilor pentru prestări servicii şi comerţ ce urmează a fi achiziţionate în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie/prestări servicii/comerț, corturilor pentru organizare evenimente și a baloanelor presostatice. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției.

 Atenție!

Nu se finanțează cheltuielile cu amenajarea acestor spații și nici achizitia/amenajarea terenului aferent acestor spatii.

Atenție!

Software-urile necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe au valoare eligibilă de maxim 60000 lei. Software pentru comerţul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare, cu excepția codului CAEN 6201.

 Atenție!

Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligible software-uri necesare desfăşurării activităţii (software-uri la comandă) pentru care se solicită finanţare și nu este eligibilă realizarea de pagini web și promovarea online a paginii web pe alte site-uri.

 

 

 

Atenție!

Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale cu caracter social, cum ar fi servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică.

 Atenție!

Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de mijloace de transport achiziționate.

Pentru alte activități în afara de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei(cu TVA inclus) și maxim 1 autoturism / beneficiar.

 

 

Atenție!

Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, sunt eligibile.

Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile menționate în planul de afaceri. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea numărului si tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;

 Atenție!

În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea, cu excepția celor acordate forfetar. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN , autorizat la momentul plății ultimei cereri de plată sau rambursare, pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2”.

Atenție!

Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achiziţionate, nu sunt eligibile.

Atenție!

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

 Atenție!

Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

 Atenție!

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea AIMMAIPE activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi facută şi anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.

 Atenție!

Solicitanţii care au semnat acordul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficienta, eficacitate).

 Atenție!

Nu se acordă ajutor financiar pentru societățile ai căror asociați/acționari au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din programele derulate în anul curent de către Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM prin AIMMAIPE, prin care se acordă ajutor de minimis.

 Atenție!

O întreprindere nu poate avea în același an calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul programului.

Atenție!

O persoană fizică nu poate fi furnizor către firmele beneficiare de AFN în care este asociat/acționar/administrator.

 

 1. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM

 5.1 Înregistrarea societății la registrul Comerțului

Se pot înscrie în program societățile înregistrate  după data de 30.01.2017 la Oficiile Registrului Comerţului, de care aparține sediul social, (http://www.onrc.ro/romana/retea.php).

 

 

Atenție!

Pentru informații privind înregistrarea societăților, înregistrarea propriu-zisă solicitanții vor contacta Oficiile Registrului Comerţului, de care aparține sediul social, (http://www.onrc.ro/romana/retea.php).

 Atenție!

În vederea înmatriculării societăților se desfășoară operaţiuni prealabile. Pentru detalii, modele, formulare consultați site-ul Registrului Comerțului https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile.

Pentru servicii de asistență și orice alte întrebări aveți, contactați  Oficiul Registrului Comerţului, de care aparține sediul social.

 Atenție!

Documentele necesare înmatriculării societăților le regăsiți în anexa 1 la prezentul ghid.

Pentru detalii, modele, formulare consultați site-ul Registrului Comerțului https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice.

Pentru servicii de asistență și orice alte întrebări aveți, contactați  Oficiul Registrului Comerţului, de care aparține sediul social.

5.2. Înregistrarea planului de afaceri în aplicația online

5.2.1 Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei în termenul menționat în schema de minimis Start up Nation.

Atenție!

Pentru participarea în cadrul Programului Start-up Nation, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă, în vederea creării contului de înscriere.

Aplicantul va alege un user şi o parolă, va introduce adresa proprie de mail unde va primi un mesaj de confirmare a înscrierii şi un link de activare a acesteia.

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că aţi fost înregistrat în cadrul programului Start-up Nation cu username-ul________”.  Pentru a putea accesa contul dumneavoastră, trebuie să confirmaţi înregistrarea accesând următorul link: __________________________________
Dacă nu v-aţi înscris pentru acest program, vă rugăm să ignoraţi acest mesaj e-mail

După confirmarea înscrierii de pe adresa proprie de mail, user-ul şi parola alese de către utilizator devin active şi pot fi folosite pentru logare pentru completarea on-line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate..

Atenție!

După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare.

Atenție!

Modelul de pagină de mai jos oferă posibilitatea de creare a unui cont utilizator nou, de logare pe bază de username şi parolă, de resetat parola dacă aţi uitat-o.

Atenție!

După înregistrare se completează on line planul de afaceri şi  se încarcă documentele însoţitoare conform indicaţiilor privind completarea planului de afaceri.

 Atenție!

Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Solicitanții care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrări.

Atenție!

În momentul salvării şi trimiterii planului de afaceri online, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, punctajul obținut, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului.

Atenție!

În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line în termenul menționat în schema de minimis Start up Nation, planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Atenție!

Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului.

Atenție!

După expirarea termenului de înscriere şi în conformitate cu punctajul obţinut, în termenul menționat în schema de minimis Start up Nation, se va publica pe site-ul instituției, la adresa www.aippimm.ro , lista cu solicitanții acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul Programului, precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 50 de puncte sau au înregistrat aceeași societate de 2 ori. Admiterea în Program se va face  în  ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:

–  numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

– numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;

– punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);

– data şi ora înscrierii în program.

După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

*Notă. Lista categoriilor de persoane defavorizate și a documentelelor justificative care dovedesc încadrarea în una dintre aceste categorii conform HG 799/2014, se găsește în anexa 2 la prezentul ghid.

 Atenție!

În cadrul planului de afaceri se solicită completarea și încărcarea în aplicaţia electronică de înscriere a cererii tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3 la schema de minimis Start up Nation) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii, și a altor documente justificative.

Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu semnătura reprezentantului legal /împuternicitului cu menţiunea „conform cu originalul”.

Atenție!

Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.

 

 1. COMPLETAREA PLANULUI DE AFACERI

Atenție!

Planul de afaceri(anexa 1 la schema de minimis Start-up Nation), se completează  conform instrucțiunilor aplicației informatice.

Pagina principală a contului creat, oferă informaţii cu privire la introducerea datelor, meniurile de accesat, secţiunile  de formulare pe care trebuie să le completaţi înainte de a trimite formularele completate.

Atenție!

Formularele se completeaza fără diacritice.

Atenție!

Trebuie completate 7 secţiuni, care sunt împărţite în două părţi, una destinată informaţiilor generale referitoare la firma dumneavoastră şi alta care cuprinde 6 secţiuni necesare finanţării. Pentru a putea trimite formularele, toate cele 7 categorii sunt obligatorii (în cazul în care nu sunt completate toate cele 7 categorii cu detalii se transmite scrisoare de respingere solicitantului) şi nu puteţi trimite formularele înainte ca acestea să fie salvate.

Odată cu trimiterea formularelor, acestea nu mai pot fi modificate şi vă rugăm să le completaţi cu atenţie. Fiecare dintre categorii conţine un formular unde se recomandă să completaţi cât mai detaliat fiecare punct al acestuia. Pentru a salva un formular, apăsaţi butonul „Salvează” ce se găseşte la sfârşitul formularului. Înaintea trimiterii formularelor către operatori, se pot edita şi salva formularele de câte ori doriţi, aplicaţia blocând salvarea numai în urma trimiterii acestora.
Cu ajutorul meniurilor din partea stângă se procedează la începerea completării câmpurilor, cu secţiunea “ Informaţii generale” și în continuare se completează

6.2.  Pagina “ Informatii generale”

6.4.  Pagina “  Management, Resurse Umane”6.3. Pagina “ Viziune, strategie”

6.5.  Pagina “  Prezentarea proiectului”

6.5.  Pagina “  Analiza pieței”

6.5.  Pagina “  Proiectii financiare”

6.5.  Pagina “  Justificarea necesității finanțării poiectului”

 După completarea tuturor câmpurilor se tastează “Salvează”.

Atenție!

Anumite subpuncte din formulare au texte explicative, oferindu-vă nişte linii generale de urmat pentru subpunctul respectiv. Acestea sunt de 2 feluri care pot fi diferenţiate prin culori. Textele explicative din afara casetelor care trebuie completate au o culoare neagră, iar cele din înăuntrul casetelor sunt albastre. Textele explicative din înăuntrul casetelor vor dispărea odată ce aţi dat click în caseta respectivă pentru a completa subpunctul formularului. Aveţi posibilitatea de a revedea textele explicative consultând documentele aferente „Programului Start-up Nation”.

Atenție!

Activele solicitate la finantare trebuie sa poarte denumire generica (ex. laptop, aparat foto profesional, computer desktop).

Atenție!

Pentru fiecare formular salvat, veţi primi un punctaj în funcţie de opţiunile completate în formularul respectiv, iar acest punctaj vă este comunicat atunci când salvaţi un formular. Punctajul total acumulat la un moment dat este afişat în zona de meniu.

 Atenție!

Solicitanții au obligația descărcării planului de afaceri înainte de transmiterea acestuia.

După transmiterea formularului, solicitanții nu mai au acces la planul de afaceri.

 

 Atenție!

Aplicaţia permite atât salvarea fiecărui formular în parte, cât şi trimiterea tuturor formularelor salvate. Până la momentul trimiterii formularelor salvate, aplicaţia le permite utilizatorilor modificarea informaţiilor înregistrate în secţiuni. Din momentul în care se tastează TRIMITE FORMULARELE  nu se mai pot face modificări. Acţiunea de trimitere a formularelor se face acţionând:

Atenție!

Aplicaţia va genera automat după trimiterea formularelor un mesaj pe adresa de mail a solicitantului în care se va specifica faptul că formularele au fost înregistrate în baza de date a MMACA.

 

7. VERIFICAREA ŞI SELECŢIA BENEFICIARILOR

Atenție!

Solicitările vor fi verificate din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii în ordinea numărului RUE și în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație.

Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la pct. 3 din schema de minimis Start up Nation, vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.

 Atenție!

Verificarea  planurilor de afaceri  se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanţii nu semnează acordul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.

 Atenție!

Se verifică veridicitatea şi coerenţa informaţiilor înscrise în planul de afaceri, completarea tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv legătura activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri. Verificarea conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia; în cazul admiterii planului de afaceri, se va emite Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului, și se transmite automat de către aplicație.

Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări. Clarificările solicitate se trimit la AIMMAIPE în termenul menționat în schema de minimis Start up Nation. Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

 

Atenție!

Aplicanții au obligația de a urmări informațiile postate pe site-ul ministerului la adresa www.aippimm.ro și de a-și verifica adresa de e-mail folosită la înscriere pe toată perioada de implementare.

Atenție!

Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt complete/corecte/reale/coerente, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.

Dacă în urma verificărilor se constată că punctajul solicitantului este inferior celui generat de aplicaţie, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri semnată şi ştampilată de Directorul Executiv al AIMMAIPE.

Atenție!

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.

Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE, formulând o contestaţie, în termenul menționat în schema de minimis Start up Nation, la scrisoarea de respingere pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

 • datele de identificare ale solicitantului;
 • obiectul contestaţiei;
 • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
 • dovezile pe care se întemeiază;
 • semnătura reprezentantului legal.

Contestația se poate formula în orice etapă de implementare(verificare, semnare acord de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare) cu respectarea indicațiilor de mai sus.

Atenție!

Termenul de soluţionare este menționat în schema de minimis Start up Nation. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email.

8.SEMNAREA ACORDULUI DE FINANȚARE

 Atenție!

După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, conform programării AIMMAIPE, beneficiarii vor semna la sediul AIMMAIPE acordul de finanţare (anexa nr.9 la schema de minimis Start-up Nation).

Atenție!

În vederea semnării acordului de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte în original, documentele solicitate în schema de minimis Start-up Nation:

Atenție!

În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se depun în original documentele solicitate pentru semnarea acordului de finanțare, documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semnează acordul de finanţare până la termenul limită prevazut de procedura de implementare, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii la finantare, semnată şi ştampilată de de Directorul Executiv al AIMMAIPE.

 

Atenție!

Acordul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.

Atenție!

Acordurile de finanțare se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

 1. O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a prezentului acord de finanțare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data prevăzută în schema de ajutor de minimis;
 2. Perioada de 3 ani de monitorizare.

Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de 4 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.

 1. EFECTUAREA CHELTUIELILOR

Atenție!

Documentația de decont poate fi depusă în maxim 2 tranșe. Cererea pentru avans, se depune în maxim 5 luni de la semnarea acordului de finanțare. Nedepunerea cererii pentru avans în maxim 5 luni de la semnarea acordului de finanțare conduce la imposibilitatea obținerii acestei facilități.

Atenție!

Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor instituției partenere. Reprezentanţii instituției partenere vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Beneficiarii care au obținut punctaj pentru investiții în echipamente trebuie să respecte ponderea asumată prin planul de afaceri pentru care a obținut punctaj.

Atenție!

În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9 la schema de minimis Start up Nation), sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, după caz, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.

Atenție!

Beneficiarii eligibili declaraţi admişi în limita bugetului Programului vor deschide conturi curente la instituţia parteneră pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi.

Atenție!

Aportul propriu în numerar al beneficiarului (unde este cazul), va fi vărsat în contul curent  deschis la instituţia parteneră până la momentul efectuării plății.

Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanţare semnat între părţi, însoţit de notificarea  privind acordul de principiu pentru finanţare.

Atenție!

Beneficiarii care doresc credit se pot adresa către una din instituțiile partenere. Documentele necesare obținerii creditului sunt detaliate în anexa 3-Documente necesare obținerii creditului la prezentul ghid.

10.DEPUNEREA DOCUMENTAȚIEI AFERENTE CERERII DE PLATĂ/ RAMBURSARE

Atenție!

Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii de avans, cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis (anexa nr. 11 la schema de minimis Start-up nation), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la AIMMAIPE, însoţită de documentele  justificative în funcție de specificul cheltuielilor efectuate, documente enumerate la pct. 6.11. (1) din schema de minimis Start-up nation, cu excepția sumelor acordate forfetar.

Atenție!

Documentele justificative pentru angajatii-persoane din categoria defavorizate/ somer/ absolventi dupa 2012 sunt urmatoarele:

 • somer: carnet de evidenta somer vizat la ANOFM\ adeverinta care atesta evidenta persoanei in baza de date ca somer in cautarea unui loc de munca emisa de ANOFM, dispozitie de repartizare emisa de ANOFM;
 • defavorizate: documentele prevazute la art. 5 alin. 6) din HG 799/2014 și în anexa 2 la prezentul ghid;
 • absolventi dupa 2012: diploma(adeverinta) sau certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011; prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013.

Atenție!

Documentele se îndosariază, conform enumerării de la pct. 6.11. (1) din schema de minimis Start-up nation, în funcție de specificul cheltuielilor efectuate, de la litera a) la litera r).

Atenție!

Beneficiarii au obligativitatea de a afișa la loc vizibil pe toată perioada implementării anunțul că finanțarea este asigurată prin programul Start-up Nation. Modelul anuntului este prezentat in Anexa 10.

Atenție!

Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări. Completările solicitate se transmit la AIMMAIPE în termenul menționat în schema de minimis Start up Nation. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

Noțiunea de “clarificări” poate include și returnarea către beneficiar a cererii de plată/rambursare, însoțită de documentele prevăzute la pct 6.11 din schema de minimis Start up Nation, pentru revizuire, corectare, completare și redepunere.

Atenție!

Anexele 4-10 la prezentul ghid conțin modele pentru:

Model Proces Verbal de Execuție Contract Consultanță -anexa 4 la prezentul ghid

Model Contract Vânzare – Cumpărare -anexa 5 la prezentul ghid

Model Certificat  de Calitate si Garantie –anexa 6 la prezentul ghid

– Model Proces verbal de receptie și punere în funcțiune Mijloace-fixe – anexa 7 la prezentul ghid

Model Fișa mijlocului fix- anexa 8 la prezentul ghid

Model Nota Intrare receptie – anexa 9 la prezentul ghid

– Model anunt sursa finantare- anexa 10 la prezentul ghid

– Model sigla anexa 11 la prezentul ghid

Atenție!

Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificarea anexă la acordul de finanțare. Nu se admite efectuarea de plăți compensatorii între furnizori și beneficiarii de AFN. Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.

 

 1. DECONTAREA CERERILOR DE PLATĂ/RAMBURSARE

 Atenție!

Plata se face în maxim 2 tranşe pentru toate activităţile certificate, astfel:

 1. a) pentru mecanismul decontării prin rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora;
 2. b) pentru mecanismul decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile ;

Descrierea acestor mecanisme se găsește în schema de minimis Start up Nation.

În sensul programului încasarea sumelor virate de către bancă înseamnă că acestea sunt disponibile pentru plata facturilor aferente cererii de plată, respectiv nu există blocaj pe cont și facturile pot fi plătite în vederea depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

Atenție!

Beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale, website-ul și software-ul necesar desfășurării activității într-o singură tranșă.

Atenție!

Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua publicării Ordinului de aprobare a schemei de ajutor de minimis în Monitorul Oficial al României.

Atenție!

Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la instituția parteneră un credit punte. Documentele necesare sunt prezentate în anexa 3 la prezentul ghid.

 

Atenție!

Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis către beneficiar, se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis.

Acordul de utilizare a ajutorului de minimis se transmite de către AIMMAIPE în urma verificării documentelor primite de la beneficiar, a aprobării documentației de decont, a efectuării vizitei de certificare de către instituția parteneră și a întocmirii procesului verbal de certificare.

Atenție!

Facturile originale vor fi restituite beneficiarilor după efectuarea plății, prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul AIMMAIPE.

Atenție!

În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi, aceştia au obligaţia de a transmite la AIMMAIPE personal, prin poştă sau curier, cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare(Anexa nr. 10 la schema de minimis Start up Nation).

Atenție!

In situația în care aplicantul admis la finanțare renunța la implementarea planului de afaceri fără a depune cerere-tip de renunțare totală/parțială, acesta nu va mai beneficia de finanțare în cadrul programelor derulate de minister în următorii 3 ani.

Atenție!

Beneficiarii vor primi ajutorul de minimis numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare.

Atenție!

Beneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificarea anexă la acordul de finanțare numai dacă, prin această modificare, punctajul obţinut la completarea on-line a planului de afaceri și criteriile de ordonare pentru punctaje egale nu se modifică.

 1. MONITORIZAREA, CONTROLUL ŞI RECUPERAREA AJUTORULUI DE MINIMIS

Atenție!

Reprezentanţii AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului.

Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului  AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de minimis acordat prin Program. In caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de minimis.

Atenție!

Verificarea la faţa locului vizează respectarea prevederilor prezentei scheme de minimis si angajamentelor din acordul de finantare. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, UMCR trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţării.

Atenție!

În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis sau au schimbat destinaţia acestuia, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în acordul de finanțare sau în schema de ajutor de minimis, AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului de minimis acordat, şi va anunţa MMACA că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu dobânzile aferente.

Atenție!

Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77 / 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Atenție!

Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul AIMMAIPE, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta Procedură, în conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 8 la schema de minimis Start up Nation).

Atenție!

Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 iunie a anului următor acordării ultimei plăți efectuate. Formularul de raportare se va transmite letric (semnat de reprezentantul legal al beneficiarului) şi electronic în format editabil (word/excel) la adresa de mail a AIMMAIPE (Anexa 4 la schema de minimis Start up Nation) şi directia.imm@imm.gov.ro.

Atenție!

În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare din bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru o perioadă de 3 ani.  

 1. RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA AJUTOARELOR DE MINIMIS

  Atenție!

Întreprinderea beneficiară a  finanţării nerambursabile va da o declaraţie, în cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare prevăzută în anexa 2 la schema de minimis Start up Nation, cu privire la ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE, publicat în L379/28.12.2006, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs.

Atenție!

Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.