POR 5.1

Masura 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

In cadrul acestei prioritati de investitii se vor finanta restaurarea, protectia, conservarea si valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural national (indiferent de localizare, urban sau rural) si patrimoniu cultural local din mediul urban.

Activitatile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ, dar nu se limiteaza la:

 • Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor istorice;
 • Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
 • Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
 • Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

In cadrul prezentului apel de proiecte:
– pentru regiunea Bucuresti-Ilfov rata de cofinantare din partea Uniunii Europene este 80% din valoarea cheltuielilor eligibile;

– pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinantare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea cheltuielilor eligibile.

*In cazul proiectelor generatoare de venituri solicitantul îsi va majora cota de contributie tinand cont de valoarea veniturilor nete realizate

*In cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru acele obiective de patrimoniu care sunt localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii.

 • Valoarea maxima a proiectului – 5 milioane euro (în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maxima a proiectului este de 10 milioane euro.)
 • Valoarea minima a proiectului – 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.
  • Solicitantii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi:

a. Unitati administrativ-teritoriale definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

b. Autoritate a administratiei publice centrale – In conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

c. Unitati de cult – In conformitate cu prevederile Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

d. Organizatii neguvernamentale (Persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial)

Asociatii si fundatii constituite în conformitate cu prevederile Ordonantei guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare în Romania.

e. Unitate administrativ-teritoriala lider al unui parteneriat cu :

 •  unitati administrativ-teritoriale
 • autoritate a administratiei publice centrale
 • unitati de cult
 • ONG (persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial)         Autoritate a administratiei publice centrale lider al unui parteneriat cu :

                     sau

 • unitati administrativ-teritoriale
 • unitati de cult
 • ONG (persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial)
 • Cheltuieli pentru obiectivul de patrimoniu:

 A. Cheltuieli pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza, incluisv echipamente cu montaj:

 •  Cheltuieli efectuate la începutul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau în demontari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, drenaje, epuismente
 • Cheltuieli pentru restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea obiectivului de patrimoniu;
 • Cheltuieli pentru utilitatile generale obiectivului de patrimoniu (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
 • Cheltuieli pentru instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie;
 • Cheltuielile privind organizarea de santier bine justificate si în stricta legatura cu realizarea obiectivului proiectului;
 • Cheltuieli diverse si neprevazute se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar în limita a 10% din cheltuielile pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza

B. Cheltuieli pentru dotari si mobilier:

 • Cheltuieli pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;
 • Cheltuieli pentru mobilierul necesar realizarii investitiei

 Cheltuieli pentru spatii/cladiri conexe obiectivului de patrimoniu:

A. Cheltuieli pentru executia de lucrari aferente investitiilor conexe obiectivului de patrimoniu:

 • Cheltuieli efectuate la începutul lucrarilor pentru amenajarea terenului;
 • Cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului;
 • Cheltuieli pentru iluminat arhitectural.

B. Cheltuieli pentru dotari:

 • Cheltuieli pentru dotari necesare spatiilor/cladirilor conexe obiectivului de patrimoniu

Cheltuielile cuprinse la capitolul 2 Cheltuieli pentru spatii/cladiri conexe obiectivului de patrimoniu reprezinta lucrari aferente investitiilor conexe pentru obiectivul de patrimoniu si acestea sunt eligibile în limita de 5% din valoarea totala a proiectului cu conditia de a fi bine justificate.

C. Servicii de consultanta / asistenta aferente proiectului:

 • Sunt eligibile în limita a 7% din valoarea totala a cheltuielilor finantate prin proiect, cheltuielile privind:
  • elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, raport de audit energetic, expertiza tehnica a cladirii
  • planul de marketing;
  • elaborarea tuturor fazelor de proiectare;
  • asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (în cazul în care aceasta nu intra în tarifarea proiectului);
  • managementul proiectului si dirigintie de santier;
  • supraveghere arheologica (cercetare arheologica), daca este cazul;
  • serviciile de consultanta/asistenta juridica în scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul;
 • Cheltuielile de publicitate si informare, activitati obligatorii în conformitate cu Manualul de identitate vizuala sunt eligibile în limita a 5000 euro;
 • Cheltuielile pentru activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului de patrimoniu, inclusiv digitizarea acestuia aferente proiectului sunt eligibile în valoare maxima de 5.000 euro.

 D. Cheltuieli aferente implementarii proiectului       privind taxele si comisioanele:

 • Sunt eligibile cheltuielile pentru:
  • obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier;
  • taxe de amplasament;
  • cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii;
  • cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii;
  • cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor.