POR 3.1A

Masura 3.1A - Cladiri rezidentiale

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite activitati specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale, respectiv:

 • imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie, planseu superior, planseu peste subsol), sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a cladirii;
 • reabilitarea si modernizarea instalatiilor pentru prepararea si transportul agentului termic, apei calde menajere si a sistemelor de ventilare si climatizare, inclusiv sisteme de racire pasiva, precum si achizitionarea si instalarea echipamentelor aferente si racordarea la sistemele de incalzire centralizata, dupa caz;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum;
 • implementarea sistemelor de management energetic avand ca scop imbunatatirea eficientei energetice si monitorizarea consumurilor de energie (ex. achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice);
 • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;
 • orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului (inlocuirea lifturilor si a circuitelor electrice – scari, subsol, lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate, lucrari de reparatii la fatade etc.);
 • realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Ratele de co-finantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt: 

 • 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat;
 • 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – UAT si Asociatia de proprietari.

Valoarea totala eligibila a cererii de finantare se incadreaza in urmatoarele limite minime si maxime: 

 • Valoare minima eligibila: 100 000 euro
 • Valoare maxima eligibila: 5 mil euro

* O cerere de finantare poate include un numar maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind o „componenta”.
Eligibilitatea cererii de finantare si a componentelor individuale ce o compun, precum si a activitatilor:

Axa prioritara Prioritatea de investitii Documente strategice relevante
3. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor −    Planuri de actiune privind energia durabila;
−    Strategii de reducere a emisiilor de CO2;
−    Strategii locale in domeniul energiei;
−    Alte documente strategice care prevad masuri in domeniul eficientei energetice, conform legislatiei in vigoare.

* Pentru indeplinirea criteriului de eligibilitate este obligatorie incadrarea in cel putin un document strategic relevant.

 • Blocul este construit in baza unor proiecte elaborate in perioada 1950 – 1990. Astfel, se va prezenta un extras al cartii tehnice a imobilului, fisa tehnica a imobilului sau orice alt document din care sa rezulte faptul ca blocul a fost construit in baza unui proiect tehnic elaborat in perioada 1950-1990.
 • Regimul minim de inaltime al blocului este P+2 (conform documentatiei tehnice).
 • Componenta propusa prin prezenta cerere de finantare nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiasi infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare
 • Lucrarile de interventie/Actiunile sprijinite in cadrul acestei prioritati de investitie vizeaza:
  • Masuri de crestere a eficientei energetice a cladirilor rezidentiale
  • Masuri conexe care contribuie la implementarea componentei I. Masurile de crestere a eficientei energetice includ:
 • lucrari de reabilitare termica a anvelopei;
 • lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire;
 • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;
 • alte activitati suplimentare
 • Pentru a fi eligibil, o componenta trebuie sa propuna obligatoriu interventii din categoria I A insotite, dupa caz, de lucrari din celelalte categorii mentionate mai sus, in functie de masurile propuse prin auditul energetic.
 • Lucrarile de reabilitare termica a anvelopei cuprind:
 • izolarea termica a fatadei – parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie termoizolanta pentru imbunatatirea performantei energetice a partii vitrate, tamplarie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;
 • izolarea termica a fatadei – parte opaca, inclusiv termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibila fara termoizolarea acesteia), respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei, cu sisteme termoizolante;
 • inchiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tamplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termica a parapetilor;
 • izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter.
 • Lucrarile de reabilitare termica a sistemului de incalzire cuprind:
 • repararea/inlocuirea instalatiei de distributie intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, in scopul reducerii pierderilor de caldura si masa, precum si montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor de incalzire in scopul cresterii eficientei sistemului de incalzire prin autoreglarea termohidraulica a retelei;
 • repararea/inlocuirea cazanului si/sau arzatorului din centrala termica de bloc/scara, repararea/inlocuirea a centralei termice de bloc/scara, in scopul cresterii randamentului si al reducerii emisiilor de CO2;
 • repararea/inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda menajera din condominiu, folosind contorizarea individuala prin solutia distributiei “pe orizontala”.
 • Instalarea, dupa caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de caldura si/sau centrale termice pe biomasa, inclusiv achizitionarea acestora, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera, etc.
 • Alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor componentei
  • montarea echipamentelor de masurare individuala a consumurilor de energie termica;
  • inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent din spatiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, aferente partilor comune ale blocului de locuinte;
  • inlocuirea lifturilor;
  • realizarea lucrarilor de rebransare a blocului de locuinte la sistemul centralizat de producere si furnizare a energiei termice;
  • implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor energetice: achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea si gestionarea energiei electrice/gazelor naturale;
  • intocmirea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2) ce vizeaza realizarea de proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. II. Masurile conexe care contribuie la implementarea componentelor – pot fi eligibile si urmatoarele lucrari conexe, in conditiile in care acestea se justifica din punct de vedere tehnic in expertiza tehnica si, dupa caz, in auditul energetic, in limita a 15% din valoarea eligibila a lucrarilor de interventie (pentru fiecare componenta/bloc in parte):
  1. inlocuirea circuitelor electrice in partile comune – scari, subsol, etc.;
  2. repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;
  3. repararea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;
  4. demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;
  5. refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
  6. repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilarii naturale a spatiilor ocupate;
  7. repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte;
  8. repararea/inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si/sau pluviala din subsolul blocului de locuinte pana la caminul de bransament/de racord, dupa caz;
  9. masuri de reparatii/consolidare a cladirii, acolo unde este cazul (lucrarile de reparatii/consolidare nu vizeaza interventii anterioare neautorizate);
  10. crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces);
  11. refacerea finisajelor interioare aferente spatiilor comune din bloc (casa scarii).

*Lucrarile prevazute in categoria I B, literele a), c), categoria I D, literele a), d) si categoria II literele d), e) se realizeaza numai cu acceptul proprietarilor.