POPAM VI.2

Masura :VI.2 Colectarea de date
Obiective
specifice
Cresterea capacitatii institutionale a actorilor implicati in activitatile de colectare date, la o mai buna colaborare intre institutiile publice si actorii privati si, in final, la imbunatatirea capacitatii Romaniei de a raspunde obligatiilor in calitate de stat membru.
Realizarea de investitii pentru imbunatatirea colectarii datelor pentru exercitiul 2014‐2020 prin: specializarea personalului pentru colectarea datelor in sistem statistic si prelucrarea electronica a datelor; dotarea cu echipamente electronice necesare personalului specializat.
Realizarea de investitii in vederea stabilirii de parteneriate stabile si eficiente cu operatorii locali si nationali si cu asociatiile pentru a imbunatati colectarea datelor. SNSP mentioneaza ca masura necesara finantarea activitatii institutelor de cercetare participante in cadrul programului (inclusiv achizitia unei nave pentru cercetare) astfel incat sa se asigure continuitatea activitatilor specifice in scopul colectarii constante si mentinerii seriilor de date necesare.
Beneficiari eligibili Organismele de drept public, autoritati ce sunt implicate in activitati de colectarea datelor.
Durata maxima de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnarii contractului de finantare.
Alocare financiara 100% din valoarea eligibila a proiectului pentru organismele de drept public;
Valoarea maxima si minima eligibila pentru un proiect vor fi stabilite in anuntul de lansare a apelului.
Contributia FEPAM in cadrul operatiunii este de 80%, iar contributia publica nationala este de 20%
Activitati
finantate
  • Colectarea, gestionarea si utilizarea datelor pentru analize stiintifice si punerea in aplicare a PCP;
  • Programele nationale, transnationale si subnationale multianuale de esantionare, cu conditia sa vizeze stocuri care fac obiectul PCP;
  • Monitorizarea pe mare a pescuitului comercial si recreativ, inclusive monitorizarea capturilor accidentale de organisme marine precum mamiferele si pasarile marine;
  • Studiile de cercetare pe mare;
  • Participarea unor reprezentanti ai statelor membre si ai autoritatilor regionale, la reuniunile regionale de coordonare, la reuniunile organizatiilor regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea este parte contractanta sau observator sau la reuniunile organismelor internationale responsabile cu furnizarea de consultanta stiintifica;
  • Imbunatatirea sistemelor de colectare si gestionare a datelor si realizarea unor studii‐pilot in vederea imbunatatirii sistemelor existente de colectare si gestionare a datelor.
Alte activitati decat cele de mai sus pot fi considerate eligibile daca solicitantul justifica necesitatea derularii lor in scopul implementarii proiectului in conditii optime,
In cadrul masurii sunt obligatorii:
• activitatile de informare si publicitate;
• activitatea de auditare a proiectului.
Cheltuieli eligibile 1. Cheltuieli privind colectarea, gestionarea si utilizarea datelor pentru analize stiintifice si punerea in aplicare a PCP, incluzand, fara a se limita la:
a) cheltuiala cu personalul implicat (salarii etc.);
b) cheltuieli de transport, diurna si cazare conform art. 3 din ordin;
c) alte cheltuieli necesare realizarii colectarii, gestionarii si utilizarii datelor;
2. Cheltuieli privind programele nationale, transnationale si subnationale multianuale de esantionare, cu conditia sa vizeze stocuri care fac obiectul PCP.
3. Cheltuieli privind monitorizarea pe mare a pescuitului comercial si recreativ, inclusive monitorizarea capturilor accidentale de organisme marine precum mamiferele si pasarile marine.
4. Cheltuieli privind studiile de cercetare pe mare
5. Cheltuieli cu participarea unor reprezentanti ai statelor membre si ai autoritatilor regionale, la reuniunile regionale de coordonare, la reuniunile organizatiilor regionale de gestionare a pescuitului la care Uniunea este parte contractanta sau observator sau la reuniunile organismelor internationale responsabile cu furnizarea de consultanta stiintifica.
6. Cheltuieli pentru imbunatatirea sistemelor de colectare si gestionare a datelor si realizarea unor studii‐pilot in vederea imbunatatirii sistemelor existente de colectare si gestionare a datelor.Totodata sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:
1. Cheltuieli cu auditarea proiectului;
2. Cheltuieli cu informarea si publicitatea;
3. Cheltuieli privind taxele;
4. Cheltuielile bancare de deschidere si de administrare a conturilor;
5. Cheltuieli cu achizitionarea semnaturii digitale pentru MySMIS2014.
Alte cheltuieli eligibile Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila de beneficiarul operatiunii, potrivit dispozitiilor legale
Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contributiile suportate de angajator si angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operatiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil si un expert de specialitate, efectuate de beneficiar in cadrul si exclusiv pe durata implementarii operatiunii, constituie cheltuieli eligibile daca acestea sunt in mod real si definitiv suportate de catre beneficiar, in limita:

a) a maximum 2% din valoarea totala eligibila a operatiunii, pentru operatiunea care prevede constuctii‐montaj;
b) si a maximum 1% din valoarea totala eligibila a operatiunii, pentru operatiunea care nu prevede constuctii‐montaj.

Cheltuielile aferente subcontractarii/subantreprizei sunt eligibile in limita a maximum 30% din valoarea totala eligibila a contractului de lucrari si/sau antrepriza.

Cheltuielile aferente subcontractarii de servicii sunt eligibile in limita a maxim 40% din valoarea totala eligibila a contractului de servicii