POPAM III.2

Masura III.2. - Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (inclusiv costuri de functionare si animare)- Selectarea Grupurilor de actiune locala pentru pescuit (FLAG-uri)
Obiectivul strategic general in cadrul PU4 este acela de a creste rolul FLAG-urilor de catalizator pentru dezvoltarea locala a zonelor de pescuit.
Sarcinile grupurilor de actiune locala: (a) consolidarea capacitatii actorilor locali de a dezvolta si implementa operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor;
(b) conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor care sa respecte urmatoarele:
– sa evite conflictele de interese,
– sa garanteze ca cel putin 50 % din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice si
– sa permita selectia prin procedura scrisa;
(c) asigurarea, cu ocazia selectarii operatiunilor, a coerentei cu strategia de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea de prioritate operatiunilor in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor strategiei;
(d) pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie
(e) primirea si evaluarea cererilor de finantare;
(f) selectarea operatiunilor, stabilirea cuantumului contributiei si prezentarea propunerilor catre Autoritatea de Management in scopul verificarii finale a eligibilitatii si dupa caz modalitatii de selectie, inainte de contractare;
(g) monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii si a operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati specifice de evaluare in legatura cu strategia respectiva.
Strategiile trebuie sa fie coerente cu oportunitatile si nevoile identificate in zona relevanta si cu Prioritatile Uniunii 4. Strategiile pot varia de la cele axate pe sectorul pescaresc la strategiile mai ample, menite sa diversifice activitatile din zonele de pescuit si acvacultura.
Beneficiari
eligibili
Grup de actiune locala pentru pescuit cu personalitate juridica, in baza O.G. nr. 26 din 2000 cu modificarile si completarile ulterioare, format din reprezentanti ai intereselor sociale sau economice din zona, printre care sa se regaseasca cel putin o organizatie de producatori din domeniul acvaculturii/pescuitului sau o asociatie cu cel putin 20 de pescari comerciali sau cel putin 3 unitati de acvacultura in zona de pescuit si de acvacultura.
Membrii privati trebuie sa reprezinte minim 51% din totalul membrilor, atat la nivelul FLAG cat si la nivel decizional. La nivel decizional, nici autoritatile publice, astfel cum sunt definite conform normelor nationale, nici un singur grup de interese nu detine mai mult de 49% din drepturile de vot.
FLAG-ul = o grupare echilibrata si reprezentativa pentru zona pescareasca selectata Parteneri din sectorul public (administratie publica, locala sau judeteana, servicii publice: servicii sociale, de sanatate si transport, scoli, universitati etc);
Parteneri din sectorul privat (intreprinderi private din sectorul pescaresc sau cele care prin activitatea lor au o legatura directa cu sectorul pescaresc etc);
Parteneri din cadrul societatii civile (organizatii non-profit, asociatii, organizatii, fundatii de antreprenoriat, persoane fizice).
FLAG-ul cuprinde, inclusiv la nivel decizional, reprezentanti ai sectorului pescuitului si ai
altor sectoare socio-economice locale relevante.
Apartenenta la FLAG trebuie sa fie deschisa tuturor celor interesati.
Activitati eligibile Sprijinul financiar nerambursabil pentru punerea in aplicare a strategiei de dezvoltare locala se va acorda daca cel putin doua din urmatoarele obiective sunt indeplinite:
Obiective de indeplinit 1) valoarea adaugata, crearea de locuri de munca, atragerea tinerilor si promovarea
inovarii in toate etapele lantului de aprovizionare cu produse pescaresti si din acvacultura;
2) sprijinirea diversificarii in cadrul sau in afara pescariilor comerciale, a invatarii pe tot parcursul vietii si a crearii de locuri de munca in zonele de pescuit si acvacultura;
3) sporirea si capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit si de acvacultura, inclusiv operatiunile care vizeaza atenuarea schimbarilor climatice;
4) promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului cultural in zonele de pescuit si de acvacultura, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii si a patrimoniului cultural maritim;
5) consolidarea rolului comunitatilor pescaresti in ceea ce priveste dezvoltarea locala si guvernanta resurselor locale de pescuit si a activitatilor maritime.
Cheltuieli
eligibile
Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate integral de catre beneficiarul proiectului.
in conformitate cu:
HG nr.347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operatiunilor cofinantate din fondul european pentru pescuit si afaceri maritime prin programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020 si
Ordinul nr. 816/2016.. privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020.
Alocare financiara Alocarea financiara totala indicativa pentru Masura III.2. este de 42.315.587,25 Euro
Alocarea financiara pentru punerea in aplicare a unei strategii de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii este de maxim 2.000.000,00 Euro exceptand „zona Delta Dunarii”.
Valoarea totala eligibila a unui proiect nu va depasi 400.000 Euro, exceptand zona Delta Dunarii, unde valoarea totala eligibila nu poate depasi 500.000 Euro.
Prin exceptie, alocarea poate creste sau descreste in timp in functie de performanta FLAG-ului, care va fi monitorizat de catre DGP AMPOPAM si corelat cu alocarea financiara a Masurii III.2.
Alocarea financiara se acorda pentru: Beneficiari din teritoriul FLAG: Implementarea operatiunilor cuprinse in Masurile din Strategiile de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii
FLAG: Acoperirea costurilor de functionare si animare, care nu pot depasi 25% din cheltuielile publice totale efectuate in cadrul strategiei de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (plati aferente proiectelor implementate).
Cheltuiala cu TVA este eligibila daca este nerecuperabila de beneficiarul operatiunii, potrivit dispozitiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. 3 lit. c din Regulamentul UE nr. 1303/2013.
Intensitatea ajutorului financiar Intensitatea sprijinului financiar nerambursabil aplicat cererilor de finantare depuse in cadrul Strategiilor, de catre beneficiarii selectati de FLAG:
maxim 50 % din cheltuielile eligibile totale pentru IMM-uri, de regula;
Exceptii : 100 % din cheltuielile eligibile ale operatiunii cand beneficiarul este:
un organism de drept public;
o intreprindere cu gestionarea unor servicii de interes economic general (regii autonome, etc).
90 % din cheltuielile eligibile totale atunci cand-operatiunea asigura accesul publicului la rezultatele sale si aceasta indeplineste unul dintre criteriile urmatoare:
i este in interesul colectiv;
ii are un beneficiar colectiv;
iii are caracteristici inovatoare, dupa caz, la nivel local;
În cazul intreprinderilor care nu se incadreaza in categoria IMM, cuantumul sprijinului financiar nerambursabil aplicat cererilor de finantare depuse de acestia in cadrul Strategiilor, se diminueaza cu 20%.
Eligibilitatea zonei de implementare a strategiei locale Poate acoperi portiuni dintr-un judet sau din mai multe judete, teritoriul in care implementati o strategie finantata prin POPAM trebuie sa fie inclus intr-o zona de pescuit si/sau acvacultura si sa intruneasca cumulativ urmatoarele criterii:
1) are o populatie cuprinsa intre 10 000 si 150 000 de locuitori;
2) suprafata zonei trebuie sa fie mai mica decat suprafata unei regiuni de nivel NUTS 3 (echivalentul unui judet din Romania, respectiv judetul in care FLAG-ul are suprafata zonei cea mai mare);
3) zona este coerenta din punct de vedere functional in privinta aspectelor geografice, economice si sociale;
4) este o zona cu un tarm marin, fluvial sau lacustru ori incluzand amenajari piscicole, un rau sau un bazin hidrografic, cu un nivel semnificativ de ocupare a fortei de munca in domeniul pescuitului sau al acvaculturii;
5) sectorul pescaresc din cadrul parteneriatului sa contina cel putin o organizatie de producatori din domeniul acvaculturii/pescuitului sau o asociatie cu cel putin 20 de pescari comerciali sau cel putin 3 unitati de acvacultura in zona de pescuit si de acvacultura eligibila
Pentru agentii economici care au mai multe ferme piscicole, fiecare ferma in parte este considerata unitate de acvacultura.
O zona geografica pentru care se doreste implementarea unei strategii nu poate fi acoperita total sau partial de 2 FLAG-uri finantate din POPAM. Nu poate fi inclus in teritoriul eligibil al unui parteneriat un teritoriu care este inclus intr-un alt parteneriat selectat
Eligibilitatea proiectului b) sa contina activitati eligibile prezentate si care sa contribuie la atingerea obiectivelor PU4;
c) Masurile pentru care se solicita finantare nerambursabila in Cererea de finantare nu fac obiectul unei alte finantari din fonduri publice nationale sau ale Uniunii Europene;
d) rezultatul verificarii etapei de eligibilitate sa fie pozitiv;
e) Bugetul estimat pentru costurile de functionare si animare este incadrat in maxim 25% din cheltuielile publice totale estimate a fi efectuate in cadrul strategiei;
f) activitatile/cheltuielile pentru care se solicita finantare nerambursabila in Cererea de finantare sunt eligibile incepand cu 1 ianuarie 2014, conf. art. 65 alin (2) din Reg. 1303/2013.