POIM 6.1 D

Obiectivul Specific 6.1. - Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal) - Distributie
Actiuni finantabile Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice, in scopul preluarii energiei produse din resurse regenerabile in conditii de siguranta a functionarii SEN
Se vor finanta investitii in lucrari de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii centralelor de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile, precum si modernizari de statii/linii existente pentru intarirea retelei electrice, care conduc la reducerea consumului tehnologic propriu si imbunatatirea parametrilor de calitate a energiei distribuite in zona, cresterea gradului de continuitate in alimentare
Principalele rezultatele asteptate sunt:
·         capacitati de productie suplimentare conectate la reteaua distribuitorilor aferenti
·         crearea conditiilor tehnice necesare racordarii centralelor de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile prin intarirea retelei electrice
·         cresterea gradului de continuitate in alimentare
Beneficiari eligibili ·         Operatorii de distributie/transport a energiei electrice care preiau energie produsa din resurse regenerabile de energie
·         Sucursalele, agentiile, reprezentantele societatilor comerciale sau alte unitati fara personalitate juridica nu sunt eligibile.
·         Nu se finanteaza intreprinderile nou constituite
·         Pentru societatile comerciale care functioneaza si prin filiale / sucursale / punct de lucru, care indeplinesc impreuna conditiile de eligibilitate, societatea comerciala mama va fi eligibila la finantare pentru toate structurile coordnate
Activitati eligibile 1.       Modernizarea retelelor de distributie energie electrica cu o tensiune nominala de pâna la 110 kV inclusiv:
a)      Modernizarea Liniilor Electrice Aeriene [LEA] inclusiv si a Liniilor Electrice Subterane [LES] de 110 kV si Medie Tensiune [MT];
b)      Modernizarea statiilor electrice, posturilor de transformare si punctelor de alimentare existente prin inlocuirea partiala / totala a echipamentelor/instalatiilor indispensabile pentru a asigura functionarea in conditii de siguranta, securitate si eficienta a retelei de distributie(modernizare/inlocuire sectoare de sectionare, modernizare servicii interne, etc);
c)       Realizarea/modernizarea sistemelor de protectie, monitorizare si control (inclusiv dezvoltarea sistemului de automatizare a distributiei energiei electrice si integrarea in SCADA)
2.       Extinderea retelelor de distributie energie electrica cu o tensiune nominala de pâna la 110 kV inclusiv:
a)      Realizarea de noi linii electrice/ statii electrice/posturi de transformare/puncte de alimentare pentru marirea capacitatii de distributie a energiei electrice (pevazute cu sisteme de protectie, monitorizare si control)
3.       Alte activitati / echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai daca solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea implementarii sistemelor de monitorizare a consumului de energie in industrie, in conformitate cu OS 6.1-sectorul distributie.
Proiectele propuse vor viza lucrari de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii centralelor de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile. Acestea vor fi realizate in termenii si conditiile prevazute in contractul de racordare incheiat cu producatorul de energie.
Vor fi prioritare proiectele care fac subiectul investitiilor de intarire a retelei de distributie in amonte de punctul de racordare al producatorilor de energie finantati in cadrul Axei prioritare 4, operatiunea 4.2. – “Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a   resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie” din cadrul POSCCE 2007-2013.
Cheltuieli neeligibile –          taxa pe valoarea recuperabila;
–          dobânda debitoare cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobânda sau pentru comisioane de garantare;
–          alte comisioane aferente creditelor;
–          cheltuielile cu amortizarea;
–          achizitia de echipamente second-hand;
–          amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
–          costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;
–          cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie;
–          achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite cu o suma mai mare de 10 % din cheltuielile totale eligibile ale proiectului
Alocare financiara indicativa In cadrul prezentei cereri de proiecte, bugetul total reprezentând contributia publica la cheltuielile eligibile este de 22.302.878,80 euro .
Durata de implementare Durata de implementare a proiectului trebuie sa fie de maximum 18 luni de la semnarea Contractului de finantare si sa nu depaseasca data de 31.12.2023.
Proiectele implementate in regiunea Bucuresti-Ilfov nu sunt eligibile.