POIM 3.2

Obiectivul Specific 3.2. - Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei
Actiuni finantate A.     Proiecte integrate de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata (noi si fazate)
A1. proiecte integrate noi de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata ce constau in extinderea spre mediul rural a ariei de operare, in vederea conformarii noilor aglomerarilor vizate
A2. proiecte integrate fazate de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata, care asigura continuarea investitiilor aprobate in perioada 2007-2013 prin POS Mediu si nefinalizate pana la finalul anului 2015, aprobate ca proiecte fazate prin decizie a Comisiei Europene cu urmatoarele tipuri de subactiuni:
·         Construirea/reabilitarea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate (cu treapta tertiara de epurare, acolo unde este cazul) care asigura colectarea si epurarea incarcarii organice biodegradabile in aglomerari mai mari de 2.000 l.e., acordandu-se prioritate aglomerarilor cu peste 10.000 l.e.;
·         Implementarea si eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
·         Reabilitarea si constructia de statii de tratare a apei potabile, impreuna cu masuri de crestere a sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile;
·         Reabilitarea si extinderea sistemelor existente de transport si distributie a apei;
·         Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa in localitatile urbane si rurale.
B.      Laborator national pentru imbunatatirea monitorizarii substantelor deversate in ape si a calitatii apei potabile
C.      Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 (dupa caz)
Beneficiari eligibili Aferent actiunii finantate A – Proiecte integrate de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata (noi si fazate), cu subactiunile A1 Proiecte noi de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata si A2 Proiecte fazate de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata si aferent actiunii C – Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020:
·         Operatorii Regionali din sectorul de apa (OR) infiintati in baza Legii nr. 51/2006 si Legea nr. 241/2006
·         Municipiul Bucuresti
Aferent actiunii finantate B – Laboratorul national pentru imbunatatirea monitorizarii substantelor deversate in ape si a calitatii apei potabile:
·         Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in parteneriat cu Administratia Nationala ”Apele Romane” si Ministerul Sanatatii
Categorii de cheltuieli 1.       Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
2.       Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala;
3.       Cheltuielile pentru obtinerea terenului, necesar obiectivelor de investitie;
4.       Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor de investitie;
5.       Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica inclusiv pentru servicii de audit independent pentru proiect si pentru servicii pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarilor;
6.       Cheltuieli pentru investitia de baza;
7.       Cheltuieli pentru organizare de santier care cuprind cheltuieli necesare contractantului/ supervizorului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj/respectiv de supervizarea lucrarilor;
8.       Cheltuieli pentru cote legale;
9.       Cheltuielile diverse si neprevazute, in conformitate cu legislatia in vigoare;
10.   Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar;
11.   Cheltuieli pentru pregatirea documentelor oficiale si a altor documente-suport, cu exceptia celor de la pct. 5 care trebuie, in mod obligatoriu, sa insoteasca cererea de finantare a proiectului;
12.   Cheltuieli pentru informare si publicitate;
13.   Cheltuieli aferente procurarii de bunuri necesare functionarii unitatilor de implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului, in limita echivalentului in lei a maximum 10.000 euro, in functie de complexitatea proiectului, cu respectarea legislatiei in vigoare, a obiectivelor POIM si sa fie evidentiate in anexa la cererea de finantare;
14.   Cheltuieli cu leasingul, daca sunt indeplinite prevederile art. 2 si 9 din Hotararea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
15.   Cheltuielile cu asigurarile, respectiv costurile cu garantiile bancare ce sunt emise cu scopul desfasurarii contractului/proiectului.
Activitati eligibile Proiecte integrate de apa si apa uzata (noi si fazate):
·         Constructia/modernizarea surselor de apa in vederea potabilizarii;
·         Constructia/reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile;
·         Reabilitare/constructie rezervoare;
·         Extinderea/reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile si a sistemelor de canalizare;
·         Constructia/reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate;
·         Constructia/reabilitarea facilitatilor de epurare a namolurilor;
·         Construirea unor instalatii adecvate de tratare/eliminare a namolului rezultat din statiile de epurare;
·         Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, etc.
·         Asistenta pentru management proiectelor, publicitate (inclusiv constientizarea publicului), supervizare etc;
Dezoltarea unui laborator national pentru imbunatatirea monitorizarii substantelor deversate in ape si a calitatii apei potabile:
·         Achizitionare echipamente de laborator
·         Instruirea personalului responsabil de monitorizarea substantelor
·         Asistenta pentru managementul proiectului si publicitate
Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020:
·         Elaborare aplicatie de finantare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Institutionala, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc)
·         Elaborare documentatie/documentatii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrari si furnizare
·         Asistenta din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor, conform Legii 10/1999.
Alocarea financiara indicativa 2.846.845.261 Euro, din care 2.419.818.471 Euro reprezinta finantare din FC, iar 427.026.790 Euro cofinantare nationala
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile 98% (85% FC+ 13% buget de stat)
Contributia eligibila minima a beneficiarului 2%
Contributia comunitara (FC) la finantarea acordata (se calculeaza ca procent din valoarea maxima a finantarii acordate, respectiv 85% din 98%) 86,73%
Contributie publica nationala la finantarea acordata (buget de stat) 13,27%