POCU OS4.16

O.S. 4.16 Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila
Tipurile de solicitanti/ parteneri eligibili
 
„  Entitati de economie sociala existente
1.      societate cooperativa de gradul I, care functioneaza in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata;
2.      cooperativa de credit, care functioneaza in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.      asociatie sau fundatie, care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
4.      casa de ajutor reciproc ale salariatilor, care functioneaza in baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor si al uniunilor acestora, republicata;
5.      casa de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt infiintate si functioneaza in baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
6.      federatie sau uniune ale persoanelor juridice de la 1-5
7.      orice alte categorie de persoana juridica atestata ca intreprindere sociala.
Cererea de finantare nu se depune in parteneriat.

Durata proiectuliu

Perioada maxima de implementare a proiectului este de 24 de luni.
 
Grup tinta
Ø  Persoane din intreprinderi sociale existente
Prin „intreprinderi sociale” se vor intelege „intreprinderi de economie sociala”.
Prin persoane din intreprinderi de economie sociala se vor intelege:
–          Personal angajat;
–          Membri care fac parte din intreprinderile de economie sociala conform actelor de organizare si functionare;
–          Voluntari (cu contract de voluntariat).
Proiectul va preciza categoriile de grup tinta carora li se adreseaza si nevoile sociale ale acestora. Pentru a beneficia de sprijin, o entitate de economie sociala trebuie sa aiba un grup tinta minim de 20 de persoane.
Alocarea
financiara
Valoarea minima a proiectului va fi de 50.000 euro si valoarea maxima va fi de 100.000 euro.
contributia eligibila minima din totalul costurilor eligibile este 0.
 

Regiunile de dezvoltare vizate de apel

 

„ regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia),
Este obligatoriu ca grupul tinta in cadrul intreprinderilor de economie sociala finantate prin acest program sa aiba domiciliul intr-una din cele sapte regiuni mai putin dezvoltate ale României. De asemenea, intreprinderile de economie sociala ce beneficiaza de sprijin in cadrul acestui program trebuie sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/punctele de lucru intr-una din cele sapte regiuni mai putin dezvoltate ale României.
Regiunea de dezvoltare vizata va fi selectata din sistemul electronic, din lista predefinita. In completarea cererii de finantare sistemul electronic nu va va permite decât selectarea unei singure regiuni de dezvoltare.
Cheltuielile eligibile directe care intra sub incidenta ajutorului de minimis Cheltuieli salariale
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)
Cheltuieli cu deplasarea
Cheltuieli cu servicii
Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului
Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decât terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii intreprinderii de economie sociala
Cheltuieli cu inchirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de administratie
Cheltuieli de leasing
Cheltuieli de tip FEDR (in limita de 10% din valoarea totala a proiectului):
„  Constructii:
o   Reabilitare/ modernizare/extindere cladiri,
„  Instalatii tehnice
„  Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
„  Utilaje si echipamente tehnologice si functionale
„  Alte echipamente:
o   Echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul
o   Cablare retea interna
o   Achizitionare si instalare de sisteme si echipamente pentru persoane cu dizabilitati
o   Mobilier, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale
o   Alte cheltuieli pentru investitii
„  Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii:
o   Taxe pentru obtinerea/ prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism;
o   Taxe pentru obtinerea/ prelungirea valabilitatii autorizatiei de constructie;
„  Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie;
„  Obtinerea acordului de mediu;
„  Obtinerea avizului PSI;
„  Obtinerea avizelor sanitare de functionare.
„  Cheltuieli privind proiectarea si ingineria:
„  Elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie);
„  Plata verificarii tehnice a proiectului;
„  Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament;
„  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului.
„  Cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
o   Cheltuieli conexe organizarii de santier.
„  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor si/sau reabilitarea si modernizarea utilitatilor:
o   Alimentare cu apa, canalizare;
o   Alimentare cu gaze naturale;
o   Agent termic;
o   Cai de acces;
o   Facilitati de acces pentru persoane cu dizabilitati;
„  Energie electrica
„  Accesibilizarea cladirilor/ inclusiv a spatiilor interioare pentru persoane cu dizabilitati (de exemplu toalete accesibilizate). Toate lucrarile de accesibilizare trebuie sa fie efectuate in conformitate cu Normativul tehnic NP051
Activitati eligibile Ø  Formare (profesionala si/sau in domeniul social) si dezvoltarea abilitatilor persoanelor implicate in intreprindere, consiliere, consultanta; dezvoltarea capacitatii intreprinderii de furnizare de bunuri si servicii inclusiv prin identificarea de piete de desfacere;
Ø  Promovare – promovarea marcii sociale, a formei de actiune specifice a intreprinderii de economie sociala respective;
Ø  Accesibilizarea locurilor de munca in vederea desfasurarii activitatii in cadrul intreprinderilor sociale de insertie;
Ø  Transferul de know-how cu alte comunitati si cu actori relevanti la nivel de tara sau din alte State Membre;
Ø  Activitati de dezvoltare a parteneriatelor cu actori relevanti, retele de sprijin si de cooperare,  diseminarea de bune practice.