POCU OS3.7

Obiectivul specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana Romania Start Up Plus

A. Obiectivul specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Romania Start Up Plus

Actiunile sprijinite in cadrul apelului Pachetul integrat business – Etape cadru de implementare:
1. Etapa I: Educatie antreprenoriala
2. Etapa II: Implementarea planului de afaceri finantat din fonduri FSE
3. Etapa III: Program de mentorat si dezvoltarea afacerii
Etapa I:
Educatie antreprenoriala
– desfasura actiuni care au ca rezultat final imbunatatirea competentelor in domeniul antreprenorial al persoanelor fizice (ex. someri/ inactivi/ persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca) care intentioneaza sa infiinteze o afacere non agricola in zona urbana. In cadrul acestei etape, solicitantul/beneficiarul contractului de finantare are obligatia de a derula cel putin urmatoarele activitati:
-informarea publicului cu privire programul de educatie antreprenoriala pe care il va organiza in cadrul proiectului;
-selectia grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de educatie antreprenoriala;
-derularea programului de educatie antreprenoriala.
Programul de educatie antreprenoriala va avea alocate cel putin 80 de ore/cursant si va fi autorizat ANC. Pregatirea practica va contine cel putin urmatoarele activitati: elaborarea planului de afaceri, stagiu de practica (minimum 8 ore) derulat la sediul/punctul de lucru al unui operator economic ce activeaza in sectorul economic caruia i se adreseaza planul de afaceri pregatit in cadrul programului de educatie antreprenoriala.
– selectia planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului. In cadrul procesului de selectie pot participa si persoane care nu au participat la cursurile de educatie antreprenoriala organizate de solicitant/beneficiar in cadrul unui proiect finantat prin intermediul acestui program.
Durata de implementare a acestei etape este de minim 6 luni si maxim 12 luni de la data semnarii contractului de finantare.
Cerinte minime pentru a considera etapa I incheiata: ü  imbunatatirea competentelor in domeniul antreprenorial a tuturor persoanelor care intentioneaza sa infiinteze o afacere, reprezentanti ai grupului tinta, in conformitate cu indicatorii propusi in cererea de finantare.Minimum 300 planuri de afaceri elaborate in cadrul cursurilor de educatie antreprenoriala.
ü  minim 30 planuri de afaceri propuse de reprezentanti ai grupului tinta aprobate
Etapa II:   Implementarea planului de afaceri finantat din fonduri FSE – reprezinta etapa in interiorul careia solicitantul are obligatia de a derula activitati care au ca scop final sustinerea grupului tinta in implementarea planului de afaceri selectat in etapa I in vederea finantarii.
-infiintarea persoanelor juridice ce vor beneficia de ajutorul de minimis necesar implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului;
-implementarea planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului;
-decontarea de catre solicitant/beneficiarul contractului de finantare a platilor aferente cheltuielilor de implementare a planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului.
Cheltuielile aferente infiintarii si functionarii afacerilor infiintate intra sub incidenta ajutorului de minimis.
Grantul maxim pentru un plan de afaceri aprobat este de: 40.000 euro/ plan de afaceri si va fi acordat numai persoanelor juridice infiintate de persoanele ale caror planuri de afaceri sunt aprobate.
Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de actionari sau asociati in alte companii.
Valoarea financiara bugetata pentru aceasta etapa este de minim 60% din valoarea totala eligibila aprobata pentru proiect.
Cerinte minime pentru a considera etapa II incheiata: ü  finalizarea procesului de plata a granturilor acordate persoanelor juridice in vederea implementarii planurilor de afaceri selectate cu acest scop in cadrul proiectului
Durata de implementare a acestei etape este de maxim 18 luni de la data transmiterii la Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil, a dosarelor ce atesta finalizarea etapei cadru I. Afacerile infiintate trebuie sa functioneze minimum 12 de luni in etapa II si sa asigure pâna la finalul implementarii proiectului (pe parcursul etapelor II si III) o perioada de sustenabilitate de minimum 6 luni. Perioada de sustenabilitate presupune continuarea functionarii afacerii, inclusiv obligatia mentinerii locurilor de munca ocupate.  
Etapa III: Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate – reprezinta etapa in interiorul careia solicitantul poate desfasura actiuni care au ca scop final monitorizarea activitatii IMM-urilor infiintate, inclusiv exploatarea si sustenabilitatea ideii de business asumata in sensul dezvoltarii, si nu doar a supravietuirii in piata, precum si atingerea tuturor tintelor asumate prin proiect, cu atentie deosebita acordata mentinerii locurilor de munca infiintate in etapa II si functionalitatii IMM-ului creat.
– La finalul implementarii proiectului, indiferent de cauzele care determina fluctuatia numarului de persoane angajate, beneficiarul contractului de finantare are OBLIGATIA sa se asigure ca numarul persoanelor angajate este cel putin egal cu numarul total asumat initial prin proiect.
Cerinte minime pentru a considera etapa III incheiata:
 
„ atingerea tuturor obiectivelor si indicatorilor asumati prin proiect.
Durata de implementare a acestei etape este de maxim 6 luni de la data transmiterii la Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil, a dosarelor ce atesta finalizarea etapei cadru II.
Tipuri de solicitanti eligibili in cadrul apelului
 
„  Administratorii schemelor de antreprenoriat, respectiv:
o   Furnizori de FPC autorizati, publici si privati;
o   Organizatii sindicale si patronate;
o   Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
o   Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
o   Asociatii profesionale;
o   Camere de comert si industrie;
o   ONG-uri
o   Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutii/agentii/organizatii subordonate/coordonate de acesta.
Regiuni de
dezvoltare
„  exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud Muntenia), regiunea Bucuresti-Ilfov fiind exceptata de la finantare
Este obligatoriu ca grupul tinta si persoanele angajate in cadrul start-up-urilor finantate prin acest program sa aiba domiciliul intr-una din cele sapte regiuni mai putin dezvoltate ale României.
De asemenea, start-up-urile ce beneficiaza de sprijin in cadrul acestui program trebuie sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/punctele de lucru intr-una din cele sapte regiuni mai putin dezvoltate ale României.
Grupul tinta al proiectului
 
„  Persoane fizice care intentioneaza sa infiinteze o afacere (ex. someri/ inactivi/ persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca)
Alocarea financiara „  Valoarea maxima eligibila nu poate depasi 5.000.000€,

 1. Contributia solicitantului pentru cheltuielile care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis: conform tabel

B. Contributia solicitantului pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis
In cadrul prezentului ghid al solicitantului – conditii specifice, pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contributia eligibila minima a solicitantului si partenerilor, dupa caz, din totalul costurilor eligibile este 0.

Cheltuielile eligibile „  Cheltuieli eligibile directe care intra sub incidenta ajutorului de minimis :
–          Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului : Taxe pentru infiintarea de start-up-uri
–          Micro-granturi: Subventii pentru start-up-uri
„  Cheltuieli indirecte
Cheltuielile eligibile indirecte reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a proiectului si nu pot fi atribuite direct unei anumite activitati.
„  Cheltuieli eligibile indirecte care nu intra sub incidenta ajutorului de minimis
Salarii aferente expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect
Salarii aferente personalului administrativ si auxiliar
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori).
Chirie sediu administrativ al proiectului
Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, sanatatea si securitatea in munca pentru personalul propriu
Utilitati
Servicii de administrare a cladirilor:
Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport:
Amortizare active
Conectare la retele informatice
Arhivare documente
Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie
Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate
cheltuielile aferente garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare
taxe notariale
abonamente la publicatii de specialitate
Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
productia materialelor publicitare si de informare
tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare
difuzarea materialelor publicitare si de informare
dezvoltare/adaptare pagini web
inchirierea de spatiu publicitar
alte activitati de informare si publicitate
„  Cheltuielile eligibile directe care nu intra sub incidenta ajutorului de minimis
–          Cheltuieli salariale
–          Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)
–          Cheltuieli cu deplasarea
–          Cheltuieli cu servicii
–          Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului
–          Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decât terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile
–          Cheltuieli cu hrana
–          Cheltuieli cu inchirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de administratie
–          Cheltuieli de leasing
–          Cheltuieli cu subventii/burse/premii
–          Cheltuieli de tip FEDR:
Durata proiectului Perioada maxima de implementare a proiectului este de 36 de luni, cu obligatia ca Solicitantul sa asigure SUSTENABILITATEA din perspectiva pastrarii numarului de persoane angajate in cadrul proiectului pentru o perioada de minimum 6 luni de la finalizarea celor 12 luni de functionare obligatorii in cadrul etapei II.

 

B. Obiectivul specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Diaspora Start Up

 • Sunt considerate eligibile activitatile care urmaresc încurajarea antreprenorialului si a ocuparii pe cont propriu prin sustinerea înfiintarii de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbana.
 • Activitatile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de implementare obligatorii

Schema de antreprenoriat – etape cadru de implementare:
Etapa IFormare antreprenoriala
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE
Etapa a III-a – Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate
                Etapa I: Formare antreprenoriala
 În aceasta etapa, beneficiarul contractului de finantare are obligatia de a desfasura actiuni care au ca rezultat final îmbunatatirea competentelor antreprenoriale ale persoanelor fizice (de ex., someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si înfiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca) ce intentioneaza sa înfiinteze o afacere nonagricola în zona urbana.
Activitati obligatorii:
I.1. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului
I.2. Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenoriala
Beneficiarul contractului de finantare va selecta cel putin 300 de persoane apartinand uneia sau mai multor categorii de grup tinta, în vederea participarii la cursurile de formare antreprenoriala.
I.3. Derularea programului de formare antreprenoriala
Acesta va avea alocate cel putin 40 de ore/ cursant si va fi autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC). Programul de formare antreprenoriala va avea atat o componenta teoretica, cat si o componenta practica, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
La finalizarea programului de formare antreprenoriala, beneficiarul contractului de finantare va trebui sa prezinte urmatoarele documente:

 • cel putin 300 de planuri de afaceri elaborate de participanti în cadrul cursurilor de formare antreprenoriala;
 • cel putin 300 de certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenoriala, recunoscute de ANC.

I.4. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate în cadrul proiectului
În cadrul procesului de selectie pot participa si persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate de beneficiarul contractului de finantare în cadrul proiectului, dar care se încadreaza în categoriile de grup tinta eligibile.
În selectarea planurilor de afaceri, beneficiarul va respecta urmatoarele conditii:

 • Nu vor putea fi selectate în vederea finantarii planuri de afaceri ce se adreseaza activitatilor economice enumerate la art. 5 din schema de ajutor de minimis asociata acestui program de finantare.
 • Numarul planurilor de afaceri care prevad activitati economice ce se încadreaza în CAEN, Sectiunea G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu exceptia Grupei 452 – Întretinerea si repararea autovehiculelor nu va putea depasi 20% din numarul total al planurilor de afaceri finantate prin intermediul aceluiasi proiect.
 • Numarul de persoane care beneficiaza de ajutor de minimis fara sa fi participat la programul de formare antreprenoriala organizat în cadrul proiectului nu va putea depasi 10% din numarul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului.

Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordarii ulterioare a ajutorului de minimis vor primi o subventie de cel mult 10.000 de euro în vederea acoperirii cheltuielilor aferente mutarii activitatii profesionale în Romania.
I.5. Efectuarea de stagii de practica
Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordarii ulterioare a ajutorului de minimis, în cadrul întreprinderilor pe care le vor înfiinta, vor efectua, obligatoriu, cate un stagiu de practica organizat în cadrul unei întreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat.
Stagiul va avea o durata minima de 40 de ore si se va desfasura la sediul social sau, dupa caz, la punctul de lucru al întreprinderii selectate.
Administratorul schemei de antreprenoriat va intermedia identificarea întreprinderii în care va avea loc stagiul de practica. Pe perioada desfasurarii acestuia, stagiarii vor fi coordonati si îndrumati de un reprezentant al întreprinderii, cu rol de mentor.
Participarea la stagiul de practica va fi demonstrata prin prezentarea urmatoarelor documente:

 • raport de stagiu de practica în care vor fi descrise activitatile la care a participat cursantul, semnat de cursant si de reprezentantul legal al întreprinderii;
 • copia CIF sau extrasul ONRC al operatorului economic care asigura stagiul de practica, document care sa justifice alegerea acestuia din punct de vedere al sectorului economic în care îsi desfasoara activitatea.

Cerinte minime obligatorii pentru a considera încheiata etapa I:
 

 • îmbunatatirea competentelor în domeniul antreprenorial a cel putin 300 de persoane care intentioneaza sa înfiinteze o afacere, membri ai grupului tinta, cu respectarea indicatorilor propusi în cererea de finantare, justificate prin prezentarea catre Autoritatea de Managament, respectiv catre organismul intermediar, a certificatelor de absolvire emise de ANC;
 • minimum 30 de planuri de afaceri propuse de reprezentanti ai grupului tinta – aprobate; administratorul schemei de antreprenoriat va prezenta un dosar continand documente justificative care sa ateste finalizarea procesului de selectie a cel putin 30 de planuri de afaceri, precum si lista de rezerva (planurile de afaceri selectate în vederea finantarii în cadrul proiectului, metodologia de selectie, documente care sustin nominalizarea comisiei de evaluare, grilele de evaluare completate si semnate de membrii comisiei de evaluare, procesul-verbal de încheiere a selectiei planurilor de afaceri); administratorul schemei de antreprenoriat are responsabilitatea exclusiva a continutului dosarelor privind planurile de afaceri;
 • minimum 30 de rapoarte de stagii de practica aferente stagiului efectuat de persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordarii de ajutor de minimis.

Durata de implementare etapei I este de maximum 12 luni de la data de începere a proiectului.
 Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finantate din fonduri FSE
În cadrul acestei etape, administratorul schemei de antreprenoriat are obligatia de a include cel putin urmatoarele activitati:
 II.1. Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri
Aceste servicii vor fi oferite doar persoanelor selectate în vederea implementarii planurilor de afaceri, completand cunostintele si aptitudinile dobandite de acestia în cadrul formarii si a stagiilor de practica din etapa I.
II.2. Asigurarea înfiintarii si demararii functionarii întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
Întreprinderile nou înfiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care se implementeaza proiectul.
Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 2 persoane.
Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înfiintate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta în regiunea de dezvoltare în care se implementeaza proiectul, în mediul urban sau rural.
II.3. Sprijinirea implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
Sprijinul pentru exploatarea ideii de afacere se va acorda din momentul obtinerii tuturor documentelor care atesta înfiintarea si începerea functionarii întreprinderilor, în conditiile legislatiei aplicabile domeniului de dezvoltare vizat de planul de afaceri în cauza.
 
II.4. Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului
Cheltuielile aferente înfiintarii si functionarii afacerilor înfiintate intra sub incidenta ajutorului de minimis.
Valoarea maxima acordata pentru planurile aprobate este de 40.000 euro/ plan de afaceri, reprezentand maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si se acorda numai întreprinderilor înfiintate de persoanele ale caror planuri de afaceri sunt aprobate.
Acordarea acestei finantari se va realiza în baza unui contract de subventie, conform schemei de minimis anexate la prezentul ghid.
Ajutorul de minimis se va acorda în doua transe, dupa cum urmeaza:

  1. O transa initiala de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, asa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri si prevazut în contractul de subventie încheiat.
  2. O transa finala reprezentand diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a realizat din activitatea curenta, în termenul de 12 luni aferent etapei a II-a, venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, transa finala nu se mai acorda.

Cerinte minime obligatorii pentru a considera încheiata etapa a II-a:

 • finalizarea procesului de plata a primei transe din valoarea ajutorului de minimis acordat întreprinderilor în vederea implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

Dupa înfiintare, întreprinderile nou create trebuie sa-si continue activitatea pentru o perioada de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a.
Durata de implementare a acestei etape este de maximum 18 luni de la data transmiterii la Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil, a dosarelor ce atesta finalizarea primei etape cadru.
Etapa a III-a – Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate
 La finalul implementarii proiectului, indiferent de cauzele care determina eventuala fluctuatie a numarului de persoane angajate, administratorul schemei de antreprenoriat are obligatia de a se asigura ca numarul persoanelor angajate în cadrul întreprinderilor nou înfiintate este cel putin egal cu numarul total asumat initial.
Cerinte minime pentru a considera încheiata etapa a III-a:

 • atingerea tuturor obiectivelor si indicatorilor asumati prin proiect.

Durata de implementare a acestei etape este de maximum 6 luni de la data transmiterii la Autoritatea de Management, respectiv Organismul Intermediar responsabil, a dosarelor ce atesta finalizarea celei de a doua etape cadru.
Parteneri eligibili
 
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitantii si, daca e cazul, partenerii eligibili sunt administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv:

  • furnizori de FPC autorizati, publici si privati;
  • organizatii sindicale si patronate;
  • membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica;
  • autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale);
  • asociatii profesionale;
  • camere de comert si industrie;
  • ONG-uri;
  • universitati;
  • Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutii/ agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta;
  • parteneriate între categoriile mai sus mentionate.

Propunerile de proiecte pot fi transmise atat individual, cat si în parteneriat.
Durata proiectului
Durata maxima a proiectului este de 36 de luni.
Grupul tinta al proiectului
 
În cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, grupul tinta este format din persoane fizice (de ex., someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si înfiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca) care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  1. intentioneaza sa înfiinteze o afacere nonagricola în mediul urban;
  2. îsi au resedinta sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, într-una dintre cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia;
  3. îsi au resedinta sau domiciliul în regiunea în care se implementeaza proiectul.
  4. au varsta minima 18 ani
  5. poseda cetatenia romana
  6. fac dovada domiciliului sau rezidentei in strainatate pentru cel putin 1 an în ultimii 3 ani
  7. demonstreaza experienta antreprenoriala prin documente de infiintare a unei societati comerciale in strainatate, precum si prin documente care sa ateste experienta specifica in domeniul in care doreste sa initieze o afacere   prin intermediul programului sau
  8. demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala prin: contract de munca, contract de colaborare, etc in domeniul in care doreste sa initieze o afacere prin intermediul programului sau demonstreaza expertiza prin documente, recunoscute de Statul Roman, care sa ateste finalizarea studiilor de specializate in cadrul unor institutii de invatamant superior din strainatate, precum si alte documente ce atesta certificari/formari ca urmare a unor cursuri de scurta durata in domeniul in care doreste sa initieze o afacere prin intermediul programului.

Valoarea maxima a proiectului; rata de cofinantare
Valoarea eligibila a proiectului trebuie sa nu depaseasca echivalentul în lei al sumei de 5.000.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii august 2016.
A. Contributia solicitantului pentru cheltuielile care nu fac obiectul schemei de minimis
În cadrul apelurilor de proiecte vizate prin prezentul ghid al solicitantului – conditii specifice, cheltuielile care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis trebuie sa reprezinte max. 40% din valoarea proiectului.
Contributia eligibila minima a solicitantului din totalul costurilor eligibile este prezentata în tabelul de mai jos:
B. Contributia solicitantului pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis
Pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contributia eligibila minima a solicitantului din totalul costurilor eligibile este 0.
Regiunea/ regiunile de dezvoltare vizate de apel
 Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea Bucuresti-Ilfov fiind exceptata de la finantare pentru prioritatea de investitii 8.iii.
Fiecare proiect va putea viza doar cate o singura regiune de dezvoltare.
Schema de ajutor de minimis
 Activitatile de care beneficiaza, în cadrul celei de-a doua etape cadru, întreprinderile nou create vor fi sprijinite printr-o schema de ajutor de minimis. Valoarea sprijinului financiar acordat în cadrul acestei scheme va fi de maximum 40.000 euro/ întreprindere, calculat la cursul inforeuro din luna august 2016.
Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate pentru întreprinderile nou create va reprezenta minimum 60% din valoarea totala eligibila a proiectului.
Cheltuielile aferente activitatilor derulate în etapele I si III, precum si cele aferente activitatilor dedicate persoanelor fizice în etapa a II-a nu vor intra sub incidenta ajutorului de minimis.
Schema de minimis nu poate avea ca obiect urmatoarele categorii de ajutoare:

 1. ajutoarele acordate întreprinderilor care îsi desfasoara activitatea în sectorul transformarii si comercializarii produselor agricole, prevazute in Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în urmatoarele cazuri:
 2. ajutoarele acordate întreprinderilor care îsi desfasoara activitatea în domeniul productiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;
 3. ajutoarele acordate întreprinderilor care îsi desfasoara activitatea în sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor în sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
  • atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor în cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata de întreprinderile în cauza;
  • atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatori primari.
 4. ajutoarele destinate activitatilor legate de export catre tari terte sau catre state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, ajutoarele destinate înfiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 5. ajutoarele subordnate folosirii marfurilor nationale în locul celor importate;
 6. ajutoarele pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.

Prin urmare, activitatile aferente etapei a II-a si, implicit, subactivitatilor corespunzatoare nu vor putea viza domeniile exceptate de la schema de minimis evidentiate mai sus.
Eligibilitatea cheltuielilor
                 Lista orientativa privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/ subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS:

Cheltuieli directe
Cheltuielile directe reprezinta cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activitati individuale din cadrul proiectului si pentru care este demonstrata legatura cu activitatea/ subactivitatea în cauza.
Categorie MySMIS Subcategorie MySMIS Subcategoria (descrierea cheltuielii) contine:
Cheltuielile directe care nu intra sub incidenta ajutorului de minimis Cheltuieli salariale Cheltuieli salariale cu managerul de proiect „  Salarii
Cheltuieli salariale cu personalul implicat în implementarea proiectului (în derularea activitatilor, altele decat management de proiect) „  Salarii
Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/ cooptati „  Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/ cooptati pentru reprezentantii cu rol de mentori ai întreprinderii în cadrul careia are loc stagiul de practica
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora: Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori) „  Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)
Cheltuieli cu deplasarea Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu si experti implicati în implementarea proiectului „  Cheltuieli pentru cazare
„  Cheltuieli cu diurna personalului propriu
„  Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gara, autogara sau port si locul delegarii ori locul de cazare, precum si transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii)
„  Taxe si asigurari de calatorie si asigurari medicale aferente deplasarii
Cheltuieli cu deplasarea pentru participanti- grup tinta „  Cheltuieli pentru cazare
„  Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gara, autogara sau port si locul delegarii ori locul de cazare, precum si transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii)
„  Taxe si asigurari de calatorie si asigurari medicale aferente deplasarii
Cheltuieli cu servicii Cheltuieli pentru consultanta si expertiza „  Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul nu are expertiza necesara (de exemplu consultanta juridica necesara implementarii activitatilor proiectului, formare profesionala, consiliere profesionala, consultanta antreprenoriala, servicii medicale aferente grupului tinta în vederea participarii la programele de formare profesionala etc.)
Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente si cursuri de formare „  Servicii de transport de materiale si echipamente
„  Pachete complete continand transport, cazarea si/sau hrana participantilor/ personalului propriu
„  Organizarea de evenimente
„  Editarea si tiparirea de materiale pentru sesiuni de instruire/ formare
Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului: Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului „  Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate, materiale educationale relevante pentru operatiune, în format tiparit, audio si/ sau electronic
„  Taxe de eliberare a certificatelor de calificare/ absolvire
„  Taxe de participare la programe de formare/ educatie
„  Taxe eliberare documente de stare civila, documente de identitate etc.
„  Taxe notariale
„  Cheltuieli aferente garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare
Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile Cheltuieli cu achizitia de materii prime, materiale consumabile si alte produse similare necesare proiectului „  Materiale consumabile
„  Cheltuieli cu materii prime si materiale necesare derularii cursurilor practice
„  Materiale direct atribuibile sustinerii activitatilor de educatie si formare
„  Papetarie
„  Cheltuieli cu materialele auxiliare
„  Cheltuieli cu materialele pentru ambalat
„  Cheltuieli cu alte materiale consumabile
„  Multiplicare
Cheltuieli cu hrana Cheltuieli cu hrana „  Cheltuieli cu hrana pentru participanti (grup tinta)
Cheltuieli cu închirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie Cheltuieli cu închirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie „  Închiriere sedii, inclusiv depozite
„  Închiriere spatii pentru desfasurarea diverselor activitati ale operatiunii
„  Închiriere echipamente
„  Închiriere vehicule
„  Închiriere diverse bunuri
Cheltuieli de leasing Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing operational) „  Rate de leasing (operational) platite de utilizatorul de leasing pentru:
o    Echipamente
o    Vehicule
o    Diverse bunuri mobile si imobile
Cheltuieli cu subventii/ burse/ premii Subventii „  Subventii
Cheltuieli de tip FEDR Cheltuieli de tip FEDR o Echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul
o Cablare retea interna
o Achizitionare si instalare de sisteme si echipamente pentru persoane cu dizabilitati
o Mobilier, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale
o Alte cheltuieli pentru investitii
Cheltuieli directe care intra sub incidenta ajutorului de minimis Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului „  Taxe pentru înfiintarea de start-up-uri
Micro-granturi Subventii pentru start-up-uri Subventii (micro-granturi) pentru start-up-uri
Cheltuieli indirecte
Cheltuielile indirecte reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a proiectului si nu pot fi atribuite direct unei anumite activitati.
Categorie MySMIS Subcategorie MySMIS Subcategoria (descrierea cheltuielii) contine:
Cheltuieli indirecte care nu intra sub incidenta ajutorului de minimis Cheltuieli indirecte – rata forfetara Cheltuieli indirecte „  Salarii aferente expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect
„  Salarii aferente personalului administrativ si auxiliar
„  Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate
„  Chirie sediu administrativ al proiectului
„  Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, sanatatea si securitatea în munca pentru personalul propriu
„  Utilitati
„  Servicii de administrare a cladirilor
„  Servicii de întretinere si reparare echipamente si mijloace de transport
„  Amortizare active
„  Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate
„  Cheltuieli aferente garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare
„  Taxe notariale
„  Abonamente la publicatii de specialitate
„  Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
„  Materiale consumabile
„  productia materialelor publicitare si de informare
„  tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare
„  difuzarea materialelor publicitare si de informare
„  dezvoltare/ adaptare pagini web
„  închirierea de spatiu publicitar
„  alte activitati de informare si publicitate
Lista cheltuielilor indirecte aferente proiectului este indicativa. Solicitantul nu trebuie sa fundamenteze costurile indirecte în bugetul proiectului, aceste cheltuieli fiind stabilite ca rata forfetara din costurile directe cu personalul care nu face obiectul subcontractarii; de asemenea, pe parcursul implementarii proiectului, solicitantul nu va trebui sa prezinte documente justificative privind cheltuielile indirecte efectuate în cadrul proiectului.

 
Cheltuieli de tip FEADR
 Cheltuielile pentru masurile care vizeaza înfiintarea de noi întreprinderi (masuri de sprijin pentru antreprenoriat) vor fi tratate ca subventii/ ajutor de minimis, prin urmare aceste cheltuieli nu vor fi cuantificate drept cheltuieli de tip FEDR.