POC 2.2.1

Actiunea 2.2.1 - Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere
Tipuri de proiecte ce se pot finanta ·   Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC;
·   Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii TIC la nivel national sau international.
Investitiile se supun regulilor privind ajutorul de stat – Schema de ajutor pentru sprijinirea dezvoltarii de produse si servicii inovative (denumita in continuare schema de ajutor de stat).Proiectul propus poate beneficia de unul sau mai multe tipuri de ajutor asa cum sunt ele detaliate in cadrul schemei.
– Schema de ajutor de minimis pentru cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica (denumita in continuare schema de ajutor de minimis).
Perioade de implementare maxim 36 de luni.
Coduri CAEN eligibile 2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 – Fabricarea altor componente electronice
263 – Fabricarea echipamentelor de comunicatii
620 – Activitati de servicii in tehnologia informatiei
721 – Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
Beneficiari eligibili ·Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii) din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care isi desfasoara activitatea in Romania.
·Consortii (parteneriate) de intreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
care isi desfasoara activitatea in Romania.
Activitatile finantate pentru achizitionarea de active corporale si necorporale trebuie sa constituie investitii initiale pentru solicitant. Investitia initiala desemneaza, in sensul prezentului ghid, o investitie in active corporale si necorporale legata de demararea unei unitati noi, extinderea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior in unitate sau o schimbare fundamentala a procesului general de productie al unei unitati existente.
Eligibilitatea proiectului a) are ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate in restul economiei romanesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC si/sau realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii intregii industrii de TIC la nivel national sau international.
b) Cuprinde cel putin una din urmatoarele activitati:
I. investitii in active corporale si necorporale necesare dezvoltarii produsului/serviciului TIC
ii. cercetare industriala sau dezvoltare experimentala
iii. inovare destinate IMM-urilor
iv. inovare de proces si organizationala
c) ajutorul de minimis solicitat este legat de realizarea activitatilor prevazute la lit. b);
d) se implementeaza pe teritoriul Romaniei;
e) Scopul si obiectivul proiectului sunt in conformitate cu obiectivele specifice actiunii din POC;
f) Proiectul va asigura integrarea produsului rezultat / dezvoltat si va prezenta modul in care beneficiarul integreaza produsul in sectorul de activitate caruia se adreseaza.
g) Proiectul va asigura standardele de securitate si confidentialitate a informatiilor, de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare si conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare
h) Proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, regulamentele privind achizitiile, informarea si publicitatea.
i) In cazul proiectelor care au ca obiect dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC inovative solicitantul prezinta de la OSIM/ORDA un punct de vedere preliminar favorabil continuarii examinarii cererii de brevet de inventie (constatarea preliminara a prezentei elementului de noutate a produsului/serviciului).
Activitati eligibile · achizitionarea de active corporale: hardware IT si alte dispozitive aferente, amenajare data center pentru instalare echipamente TIC etc.
· achizitionarea de active necorporale: aplicatii software, licente, configurare si implementare baze de date, solutii semnatura electronica etc.
· cercetare industriala sau dezvoltare experimentala: cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu instrumentele/echipamentele/aferente cercetarii contractuale etc.
· inovare destinate IMM-urilor: obtinere/validare/protejare brevete, cheltuieli pentru detasarea de personal cu inalta calificare etc.
· inovare de proces si organizationala: cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu cercetarea contractuala, cheltuieli cu echipamente/instrumente/materiale consumabile etc.
Cheltuieli neeligibile – taxa pe valoarea adaugata recuperabila si TVA aferent cheltuielilor neeligibile
– orice alte taxe;
–  dobanda debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau pentru comisioane de garantare si alte comisioane aferente creditelor;
– achizitia de echipamente second-hand;
– amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
– costurile pentru operarea investitiei;
– sumele rezultate din diferentele de curs valutar;
– costuri de amortizare;
– contributia in natura;
– cheltuieli de leasing.
– costurile pentru operarea obiectivelor de investitii
– cheltuielile cu dezafectarea sau construirea centralelor nucleare
– achizitionarea de infrastructuri, terenuri neconstruite si de terenuri construite, precum si bunuri imobiliare;
– cheltuielile cu investitiile care vizeaza o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera ale activitatilor
– cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea si comercializarea tutunului si a produselor din tutun;
– cheltuielile cu investitiile in infrastructura aeroportuara
Finantare nerambursabila – valoarea maxima 3.240.000 lei;
– valoarea minima 1.600.000 lei.
Valoarea maxima a ajutorului de minimis care poate fi acordata unui beneficiar nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se refera la anul in curs si 2 ani anteriori).
Valoarea ajutorului de minimis nu poate depasi 20% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
Nr. crt. Cheltuieli eligibile in functie de tipul de ajutor de stat prevazut in Regulamentul CE nr. 651/2014 Intensitatea maxima a ajutorului
% din cheltuieli eligibile
1. Ajutoarele regionale pentru investitii:
Cheltuielile cu investitiile in active corporale si necorporale:
a. achizitionarea de hardware IT si a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere in functiune), justificate din punct de vedere al implementarii proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legatura cu functionarea produselor/aplicatiilor informatice implementate prin proiect.
b. amenajarea data center in care se vor instala echipamentele TIC achizitionate prin proiect, daca cladirea in care se face investitia indeplineste urmatoarele conditii la data depunerii cererii de finantare:
– Nu face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica
– Nu este ipotecata, gajata sau inchiriata in proportie mai mare de 50%
– Nu face obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau a dreptului comun
c. achizitionarea aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, realizarea unui website/portal si achizitionarea numelui de domeniu, achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica
Regiunea de implementare a proiectului Tip IMM Perioada de acordare a ajutorului
1/07/2014-31/12/2017 1/01/2018-31/12/2020
toate Micro si Mici 70 70
Mijlocii 60 60
Regiunea Vest si Jud. Ilfov Micro si Mici 55 55
Mijlocii 45 45
Bucuresti Micro si Mici 35 30
Mijlocii 25 20
 2. Ajutoarele pentru proiecte de cercetare si dezvoltare – daca partea din proiect care beneficiaza de ajutor se incadreaza in cercetare industriala sau dezvoltare experimentala:
(a) Cheltuielile cu personalul: cercetatori, tehnicieni si alti membri ai personalului auxiliar, in masura in care acestia sunt angajati in proiect;
(b) Cheltuieli cu instrumente si echipamente, in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul proiectului si pe durata acestei utilizari. In cazul in care aceste instrumente si echipamente nu sunt folosite pe intreaga lor durata de viata in proiect, sunt considerate eligibile doar cheltuielile de amortizare corespunzatoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate
(c) Cheltuielile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe, in conditii de concurenta deplina;
(d) Cheltuielile aferente materialelor consumabile si ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului.
Microintreprinderi si intreprinderi mici Intreprinderi mijlocii
Dezvoltare experimentala
45% 35%
60% * 50% *
Cercetare industriala
70% 60%
80% * 75% *
3. Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor
(a) Cheltuielile pentru detasarea de personal cu inalta calificare de la un organism de cercetare si de difuzare a cunostintelor sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii beneficiare, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului angajat al beneficiarului;
50%
 4. Ajutoarele pentru inovarea de proces si organizationala
(a) Cheltuielile cu personalul implicat in implementarea proiectului pentru alte activitati decat cele sustinute prin schema de ajutor de minimis;
(b) Cheltuielile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe in conditii de concurenta deplina;
(c) Cheltuielile pentru instrumente, echipamente, in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul proiectului si pe durata acestei utilizari;
(d) Cheltuielile aferente materialelor consumabile si ale altor produse similare, necesare pentru implementarea proiectului
50%
 5. Ajutor de minimis:
1. .Cheltuieli privind cercetarea de piata
a. cheltuieli pentru identificarea unor nise de piata pentru produsul/serviciul inovativ;
2. Cheltuieli de informare si publicitate
a. Cheltuieli obligatorii de informare si publicitate pentru proiect – conform prevederilor din Ghidul solicitantului si Manualului de Identitate Vizuala
b. cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect
c. In cazul proiectelor de cercetare industriala sau dezvoltare experimentala – cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului pe scara larga (conferinte, publicari, registre cu acces liber sau unor programe informatice gratuite sau open source)
3. Cheltuieli cu servicii de consultanta, avize, acorduri, autorizatii
a. Cheltuieli cu servicii de consultanta pentru elaborarea documentatiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea cererii de finantare)
b. Cheltuieli cu servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii proiectului si servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice (elaborarea documentatiei de atribuire si aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica)
c. Cheltuieli pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente activitatilor eligibile ale operatiunii, inclusiv obtinerea preavizului OSIM privind gradul de inovare al produsului/serviciului.
d. Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale
4. Cheltuieli pentru instruire / formare profesionala specifica
a. Cheltuieli legate de pregatirea personalului carora le este destinat aplicatia / produsul / serviciul software dezvoltat
b. Cheltuieli legate de pregatirea personalului care va asigura mentenanta aplicatiei / produsului / serviciului software dezvoltat, daca acesta este angajat al beneficiarului
5. Cheltuieli pentru auditare intermediara/finala a proiectului: auditare financiara (conform reglementarilor nationale) si auditare tehnica (din perspectiva corespondentei rezultatului proiectului cu cererea de finantare).
6. Cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar daca nu au fost acoperite in cadrul cheltuielilor de management de proiect):
a. Cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finantarii
b. Cheltuieli de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului (diurna, cazare, transport)
c. Cheltuieli cu transportul de bunuri, daca se justifica in cadrul proiectului
d. Birotica – pentru echipa de management (conform HG nr. 2139/30.11.2004, publicat in Monitorul Oficial nr. 46/13.01.2005).
e. Achizitia de echipamente TIC – numai pentru echipa de management.
7. Cheltuieli cu abonamente si cotizatii necesare pentru implementarea proiectului (valabile 12 luni dupa finalizarea proiectului):
a. Taxe de acces la baze de date
b. Abonamente la biblioteci de specialitate
100%, maxim 200.000 euro in conditiile schemei de ajutor de minims si nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect