POC 1.2.1 C

Actiunea 1.2.1 C - Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off
Prioritate de investitii Promovarea investitiilor in C&I, dezvoltarea de legaturi si sinergii intre intreprinderi, centrele de cercetare si dezvoltare si invatamantul superior.
Obiectiv
 
Realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ imbunatatite in scopul productiei si comercializarii.
Solicitanti eligibili
 
Start-up-uri : intreprindere, infiintata in baza legii 31/1990, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului ;
  Spin-off-uri : intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare de drept public (institutie de CD sau de invatamant superior). Directorul proiectului este angajatul unei organizatii de drept public de cercetare, care a participat la obtinerea rezultatelor pe care se bazeaza noul proiect propus de spin-off. Prin aceasta actiune se vor finanta proiectele de tip „spin-off” care asigura unui cercetator sau unui grup de cercetatori posibilitatea sa se desprinda din institutia publica, unde a dezvoltat un proiect de cercetare si a obtinut un rezultat, in scopul continuarii in cadrul firmei proprii a solutiei cercetate pana la finalizarea ei, in vederea producerii si comercializarii rezultatelor pe piata;cercetarorul nu este obligat sa paraseasca institutia publica.
Eligibilitatea proiectului 1.Scopul si obiectivele propunerii sunt in conformitate cu obiectivele competitiei
2.Proiectul va fi derulat in Romania
3. Valoarea finantarii nerambursabile solicitata se incadreaza in limitele premise si respecta procentele de finantare pe tipuri de cheltuieli
4. Proiectul contine activitati de punere in fabricatie/ functiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu
5. Durata proiectului se incadreza in durata maxima permisa
6. Activitatile nu sunt si nu au mai fost finantate din alte surse publice
8. Propunerea nu se incadreaza in unul din urmatoarele sectoare economice/activitati :
(a) pescuit si acvacultura, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
(b) productia primara de produse agricole;
(c) in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole.
9. Activitatile eligibile ale proiectului nu au inceput inainte de data inregistrarii proiectului.
10. Proiectul contine activitatea si cheltuieli pentru managementul de proiect si audit final proiect.
11. Proiectul nu solicita finantare pentru activitati legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.
12. Proiectul nu va utiliza cu precadere produse nationale in detrimentul produselor importate.
Durata proiectelor Durata maxima admisa a unui proiect este de 24 luni.
Activitati eligibile 1) activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)
2) achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)
3) achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: asistenta tehnologica; transfer tehnologic; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor;
4) achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata
5) activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu, din care pot face parte de exemplu urmatoarele activitati
achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, licente) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv
-achizitia de utilaje si echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de productie;
– elaborarea documentatiei de introducere in fabricatie/ de punere in functiune/ de operare/ de aplicare ;
– pregatirea de fabricatie/ de punere in functiune/ de operare (experimentari, testari, incercari, analize);
– revizuirea documentatiei tehnice de introducere in fabricatie/ punere in functiune/ operare/ aplicare;
punerea in fabricatie/ functiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/ tehnologie/ serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalatiei-pilot/ realizarea procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare a aplicarii modelului/ procedeului/ procesului/ metodei innovative) ; Activitate obligatorie pentru eligibilitatea propunerii de proiect.
6) activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare si activitati de introducere in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu).
7) activitati de informare si publicitate privind proiectul.
8) activitati pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor
Activitati/ Cheltuieli neeligibile – Activitatile si cheltuielile pentru managementul de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru eligibilitatea proiectului.
– Activitatile si cheltuielile pentru auditul final al proiectului nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru eligibilitatea proiectului.
Nu sunt permise achizitii in regim de leasing
nu sunt eligibile cheltuielile de achizitionare a unui drept de proprietate industriala sau de utilizare a unui rezultat obtinut din activitatea de cercetare-dezvoltare, care constituie baza proiectului.
Cheltuieli eligibile ·         Cheltuieli pentru activitatile de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala/ dezvoltare experimentala)- minim 30% din cheltuielile totale eligibile – conditie de eligibilitate
·         Cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii si realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului- minim 40% din cheltuielile totale eligibile- conditie de eligibilitate
·         Cheltuieli pentru servicii de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii
·         Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii si (unde este cazul).
·         Cheltuieli pentru informare si publicitate pentru proiect (obligatorii)
·         Cheltuieli pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-offurilor
Modalitati de finantare
 
Asistenta financiara nerambursabila pe proiect: max. 840.000,00 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000,00 Euro, la data semnarii contractului de finantare, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare.
Pentru beneficiarii care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier, valoarea totala a asistentei financiare nerambursabile este de max. 420.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 Euro, la data semnarii contractului de finantare, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contributia proprie a beneficiarului din fonduri private.