POC 1.1.4 E

Actiunea 1.1.4 E - Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate
Prioritate de investitii Imbunatatirea infrastructurilor de cercetare si inovare si a capacitatilor pentru a dezvolta excelenta in materie de CDI si promovarea centrelor de competenta in special a celor de interes european
Obiectiv
 
Crearea de nuclee de competenta stiintifica si/sau tehnologica de inalt nivel, la standarde europene, in cadrul unei institutii CD, al unei universitati sau al unei intreprinderi gazda cu activitate CD, prin atragerea de specialisti din strainatate, de orice nationalitate, cu competenta recunoscuta.
Domeniu de aplicare ·         domeniile de specializare inteligenta
·         sanatate
Solicitanti eligibili
 
Intreprinderea nou-infiintata inovatoare reprezinta o intreprindere mica, cu o vechime de pana la 5 ani de la inregistrare, care nu a fost si nu este cotata in lista oficiala a unei burse de valori, care nu a distribuit inca profituri si care nu s-a format printr-o fuziune. Costurile aferente activitatii de cercetare si dezvoltare reprezinta cel putin 10% din costurile sale totale de functionare inregistrate cel putin in cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului de stat.
Solicitantul are personalitate juridica si este constituit conform legislatiei relevante in vigoare, inregistrat in Romania sau intr-un stat membru UE.
Criterii de eligibilitate a proiectelor a) Scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele competitiei, asa cum sunt descrise in cererea de proiecte;
b) Proiectul sa fie derulat in Romania;
c) Durata proiectului sa se incadreze in limitele mentionate la pct.1 al sectiunii D;
d) Dimensiunea finantarii nerambursabile solicitate sa se incadreze la pct.1 al sectiunii D;
e) Activitatile proiectului sa inceapa dupa data inregistrarii aplicatiei la OI Cercetare. Se considera data inregistrarii aplicatiei data la care s-a finalizat procesul de inregistrarea electronica a cererii de finantare si s-au transmis documente insotitoare;
f) Proiectul sa contina activitati de cercetare industriala/dezvoltare experimentala si activitati pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii;
g) Proiectul nu solicita finantare pentru activitati de export catre terte tari sau catre State Membre;
h) Proiectul nu va utiliza cu precadere produsele nationale in detrimentul produselor importate in cadrul activitatilor finantate.
i) Proiectul nu contine activitati de prelucrare si comercializare a produselor agricole, in cazurile in care:
i1) valoarea finantarii este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau comercializate de catre intreprinderile in cauza;
i2) acordarea finantarii este conditionata de obligatia de a fi directionat, partial sau integral, catre producatorii primari.
j) Propunerea de proiect trebuie sa fie insotita de un plan de afaceri
k) Propunerea trebuie sa fie insotita de o declaratie de certificare a aplicatiei prin care se confirma ca informatiile incluse in cererea de finantare, precum si detaliile prezentate in documentele insotitoare sunt corecte si asistenta financiara pentru care s-a aplicat este necesara proiectului pentru a se derula conform descrierii.
l) Propunerea trebuie sa fie insotita de Hotararea AGA/CA de aprobare a proiectului propus pentru competitie si a contributiei financiare a solicitantului pentru proiect
m) Activitatile proiectului sa nu fi fost sau sa nu fie finantate din alte surse publice.
n) Proiectul este insotit de documente pre-comanda sau pre-contracte a caror valoare cumulata pentru perioada proiectului si perioada de durabilitate este cel putin egala cu valoarea asistentei nerambursabile solicitate prin proiect.
o) Domeniul de cercetare al proiectului se incadreaza in unul din domeniile si subdomeniile de specializare inteligenta sau sanatate
Durata proiectelor Durata maxima admisa a unui proiect este de 24 luni.
Activitati eligibile A. Activitatile de cercetare industriala se vor realiza direct de aplicant sau prin achizitia unui serviciu de cercetare si vor consta, de exemplu, in: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau solutiei noi pentru produs/ metoda/ sistem/ tehnologie/ serviciu nou sau substantial imbunatatit
B. Activitatile de dezvoltare experimentala se vor realiza direct de aplicant sau prin achizitia unui serviciu de cercetare si vor consta, de exemplu, in: dobandirea, combinarea, modelarea si utilizarea unor cunostinte si competente relevante existente de ordin stiintific, tehnologic, de afaceri si altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite
C. Activitatile de inovare se vor realiza direct de aplicant sau prin achizitia unui serviciu de inovare
D. Activitati pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii
Activitati/ Cheltuieli neeligibile Cheltuielile pentru auditul final al proiectului, cheltuielile aferente activitatii de informare si publicitate pentru proiect si cheltuielile aferente managementului de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru proiect si vor fi suportate integral de catre beneficiar.
Cheltuieli eligibile A. Cheltuieli pentru activitatile de cercetare industriala/dezvoltare experimentala:
1. Cheltuieli de personal (cercetatori, tehnicieni si personal auxiliar in masura in care acestia sunt angajati in proiectul de cercetare
1.1 Cheltuieli salariale
1.2 Cheltuieli de deplasare in scopul realizarii proiectului
2. Cheltuieli cu echipamente si instrumente (active corporale si obiecte de inventar), in masura si pe durata utilizarii acestora in cadrul proiectului de cercetare (daca aceste instrumente si echipamente au o durata de functionare mai mare decat durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza pe baza principiilor contabile general acceptate):
2.1 Echipamente IT si pentru comunicatii
2.2 Echipamente si instrumente pentru cercetare
3. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale:
3.1 Brevete
3.2 Drepturi de utilizare
4. Cheltuieli pentru achizitia de servicii:
4.1 Servicii de cercetare
5. Cheltuieli de amortizare pentru cladiri si spatii, in masura si pe durata utilizarii acestor cladiri si spatii pentru activitatile proiectului
6. Cheltuieli pentru inchirierea de teren in masura in care serveste realizarii activitatilor proiectului. Max.10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.
8. Cheltuieli pentru achizitia de substante, materiale, consumabile si alte produse similare necesare desfasurarii activitatilor de cercetare industriala/dezvoltare experimentala
B. Cheltuieli pentru activitatile de inovare:
1.Cheltuieli pentru obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale
2. Cheltuieli pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica in domeniul inovarii pentru achizitia, protectia si valorificarea activelor necorporale achizitionate/obtinute in proiect, utilizarea standardelor si a reglementarilor care le contin.
3.Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovarii reprezentand costuri cu spatii de lucru, banci de date, biblioteci, acces la laboratoare pentru teste si experimente, etichetare de calitate, testarea si certificare.
4.Cheltuieli de personal aferente personalului cu inalta calificare detasat/angajat pe durata proiectului Se vor finanta:
4.1 Cheltuieli salariale
4.2 Cheltuieli de deplasare in scopul realizarii proiectului
4.3 Indemnizatie de deplasare pentru personalul detasat/angajat (conform precizarilor din Codul Muncii)
C. Cheltuielile eligibile pentru inovarea de proces si organizationala:
1. Cheltuielile cu personalul
2. Cheltuielile aferente instrumentelor, echipamentelor, cladirilor si terenurilor, in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul proiectului si pe durata acestei utilizari
3. Cheltuielile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe in conditii de concurenta deplina
4. Alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, ale consumabilelor si ale altor produse similare suportate direct ca urmare a proiectului
D. Cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii
1.Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv (altele decat cele initiale de la care a pornit proiectul):
1.1 Brevete,
1.2 Drepturi de utilizare.
2. Cheltuieli pentru achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv,
3. Cheltuieli de personal pentru activitati de introducere in productie a rezultatelor cercetarii.
E. Cheltuieli generale de administratie (de regie) se calculeaz[ prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii .
Conditii specifice pentru achizitiile efectuate in proiect a) Investitia trebuie sa fie mentinuta in regiunea beneficiara cel putin 3 ani. Aceasta prevedere nu interzice inlocuirea utilajelor sau echipamentelor devenite invechite ca urmare a unor schimbari tehnologice rapide, cu conditia ca activitatea sa fie mentinuta in regiunea in cauza pentru perioada minima specificata.
b) Ca sa fie eligibile, activele necorporale trebuie:
·         sa fie considerate active amortizabile,
·         sa fie incluse in activele firmei si sa ramana in locatia care primeste ajutorul de stat cel putin 3 ani.
c)Nu sunt permise achizitii in regim de leasing.
d) Toate activele corporale achizitionate trebuie sa fie noi.
e) Achizitiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.
f) Achizitia activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite in cadrul proiectului, se face pe baza de:
·         contract pentru obtinerea dreptului de proprietate asupra brevetului,
·         contract de licenta sau de cesiune pentru obtinerea unui drept de utilizare.
g) In cazul cheltuielilor pentru achizitia de active fixe necorporale, nu sunt eligibile cheltuielile de achizitionarea unui drept de proprietate industriala sau de utilizare a unui rezultat pe care aplicantul l-a detinut si a insotit cererea de finantare.
Modalitati de finantare
 
Asistenta financiara nerambursabila pe proiect: max. 4.500.000 lei (echivalentul in lei a 1 milion euro) pentru regiunea Bucuresti-Ilfov si max. 6.750.000 lei (echivalentul in lei a 1,5 milioane euro) pentru celelalte regiuni ale Romaniei.
Activitatile din cadrul proiectelor realizate de intreprinderile nou-infiintate inovatoare se finanteaza cu 100% din costurile eligibile pe perioada in care beneficiarul indeplineste conditiile de intreprindere nou-infiintata inovatoare.