POC 1.1.1B

Actiunea 1.1.1 B - Clustere de inovare
Prioritate de investitii Imbunatatirea infrastructurilor de cercetare si inovare si a capacitatilor pentru a dezvolta excelenta in materie de CDI si promovarea centrelor de competenta in special a celor de interes european
Prezentul tip de proiect se adreseaza clusterelor de inovare, fiind finantate investitii pentrucercetare-dezvoltare, activitati de inovare si activitati de exploatare in clusterele inovative.
Clustere de inovare Structuri sau grupuri organizate de parti independente (cum ar fi intreprinderi nou-infiintate inovatoare, intreprinderi mici si mijlocii si intreprinderi mari, precum si organizatii de cercetare si diseminare a cunostintelor, organizatii non-profit si alti operatori economici afiliati) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizarii in comun a echipamentelor si a schimbului de cunostinte si cunostinte de specialitate si prin contributii efective la transferul de cunostinte, stabilirea de contacte, diseminarea informatiilor si colaborarea intre intreprinderi si alte organizatii din cluster.
Pol de competitivitate, care este un cluster regional cu vocatie nationala si internationala dupa modelul francez. Clusterul de inovare trebuie safie constituit intr-o entitate juridica
Domenii tematice prioritare ·         Specializarea inteligenta
–        Bioeconomia
–        Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
–        Energie, mediu si schimbari climatice
–        Eco-nano-tehnologii si   materiale avansate
·         Sanatatea, domeniul prioritar de interes national.
Proiecte sprijinite Investitii pentru dezvoltarea de noi facilitati CD comune in clusterele de inovare si/sau modernizarea facilitatilor CD comune existente (departamente/centre/laboratoare de cercetare-dezvoltare comune, care apartin clusterului, desi pot fi localizate fizic in cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului);
 Activitati de inovare in clustere(obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale care apartin clusterului, detasarea de personal cu inalta calificare in organizatia clusterului, achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii si achizitia de servicii de sprijinire a inovarii);
 Activitati de exploatare pentru sprijinirea functionariiclusterelor (animarea si promovarea clusterului, gestionarea instalatiilor clusterului, organizarea de programe de formare, ateliere, conferinte).
O propunere de proiect se depune de entitatea unica ce administreaza si exploateaza clusterul de inovare (organizatia clusterului).
Eligibilitatea proiectului a) Scopul si obiectivele propunerii sa fie in conformitate cu obiectivele specifice ale competitiei, asa cum sunt descrise in cererea de propuneri de proiecte.
b) Domeniul proiectului sa se incadreze in unul din domeniile prioritare (vezi anexa 3 din prezentul ghid) si trebuie sa se coreleze cu sectoarele de activitate ale clusterului (cod CAEN) declarate ca relevante pentru proiect.
c) Proiectul este implementat pe teritoriul României.
d) Solicitantul nu a inceput lucrarile/activitatile pe proiect inainte de depunerea cererii de finantare pentru proiect.
e) Proiectul contine cel putin o activitate eligibila, din cele definite la capitolul 2.3 al sectiunii B din prezentul ghid.
f) Activitatile si cheltuielile propuse spre finantare in cadrul proiectului nu au fost finantate si nu sunt finantate in prezent din alte fonduri publice.
Se depune o declaratie de eligibilitate pe proprie raspundere privind evitarea dublei finantari conform anexei 2.2 a prezentului ghid.
g) Proiectul nu solicita finantare pentru sustinerea activitatilor de export catre terte tari sau catre alte state membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export).
h) Proiectul nu utilizeaza preferential, in cadrul activitatilor care primesc finantare, produse nationale fata de produse importate.
i) Dimensiunea finantarii nerambursabile solicitate sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de propuneri de proiecte (vezi capitolul 1 al sectiunii B din prezentul ghid).
j) Durata proiectului sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de propuneri de proiecte (vezi capitolul 1 al sectiunii B din prezentul ghid).
Durata proiectelor maximum 60 de luni.
Un solicitant/cluster de inovare poate depune un singur proiect in cadrul aceleiasi cereri/apel de propuneri de proiecte.
Domenii neeligibile

 

(a) sectorul pescuitului si al acvaculturii,
(b) sectorul productiei agricole primare;
(c) sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective;sau(ii) atunci când ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;
(d) facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului.
Activitati eligibile A. Investitii in facilitati CD comune ale clusterului
– achizitionarea de teren;
-constructie/modernizare/extindere/consolidare/ modificare/schimbare destinatie cladiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD;
– achizitionarea de active fixe corporale pentru CD: cladiri si/sau spatii, instalatii, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc;
– achizitionarea de active fixe necorporale pentru CD;
B. Activitati de inovare in cluster (eligibile daca si numai daca organizatia clusterului respecta definitia IMM)
– obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale care apartin clusterului;
– detasarea de personal cu inalta calificare in organizatia clusterului;
– achizitionarea de servicii de consultanta in domeniul inovarii;
– achizitionarea de servicii de sprijinire a inovarii;
C. Activitati de exploatare a clusterului
– animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informatii si furnizarea sau directionarea serviciilor specializate si personalizate de sprijin pentru intreprinderi;
– promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi intreprinderi sau organizatii si pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate;
– gestionarea instalatiilor apartinând clusterului de inovare;
-organizarea de programe de formare, de ateliere si de conferinte pentru a sprijini schimbul de cunostinte si stabilirea de contacte, precum si cooperarea transnationala.
Activitati neeligibile – activitati de informare si publicitate pentru proiect;
– auditul final al proiectului;
– managementul proiectului.
Un proiect care contine activitati de investitii in facilitati CD comune trebuie sa cuprinda obligatoriu activitati pentru achizitionarea de instalatii, utilaje, echipamente pentru CD. Nu vor fi finantate proiecte care prevad numai activitati de constructie/modernizare/extindere… cladiri fara dotarea acestora cu aparatura, instrumente, echipamente CD.
Cheltuieli eligibile A. Cheltuielile eligibile pentru investitii CD in clustere de inovare sunt cheltuielile cu investitii in active corporale (cladiri, instalatii, echipamente, instrumente etc pentru cercetare-dezvoltare) si in active necorporale necesare pentru departamentele / centrele / laboratoarele de cercetare-dezvoltare comune ale clusterului.
1. Cheltuielile pentru achizitia de teren (eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului si numai daca costul de achizitie al terenului a fost certificat de un evaluator independent autorizat, care confirma ca valoarea acestuia nu excede valoarea de piata. Regula de eligibilitate se aplica si in cazul in care se achizitioneaza o cladire in scopul demolarii acesteia si utilizarii terenului).
2. Cheltuieli cu lucrari de constructie/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare destinatie cladiri (eligibile in limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului).
3. Cheltuieli pentru achizitie de active fixe corporale pentru CD
3.1. Echipamente IT si pentru comunicatii,
3.2. Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare-dezvoltare.
Cheltuielile cu achizitia obiectelor de inventar NU sunt eligibile.
4. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale pentru CD
4.1 Aplicatii informatice, brevete SECȚIUNEA B pag. B-12
4.2 Drepturi de utilizare (licenta, cesiune)
5. Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri si spatii (eligibile in limita a 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului). Costul de achizitie al cladirii deja construite este eligibil daca costul de achizitie al cladirii este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirma ca valoarea acestuia nu excede valoarea de piata si ca imobilul respecta conditiile tehnice prevazute in legislatia nationala.
In cazul in care se efectueaza si lucrari de modernizare/extindere cladiri, atunci, acestea impreuna cu cheltuielile pentru achizitionarea de cladiri si spatii sunt eligibile in aceeasi limita de 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Exceptii Cheltuieli eligibile *La cap.1.2 „Cheltuieli pentru amenajarea terenului” sunt excluse:   lucrari care implica devieri de cursuri de apa sau stramutari de localitati sau monumente istorice,
*La cap.2 „Cheltuieli necesare pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului” sunt excluse: Lucrari care implica executarea de cai ferate industriale,
* La cap.5.2 „Comisioane, cote, taxe, costul creditului” sunt excluse: comisionul bancii finantatoare, comisioanele si dobânzile aferente creditelor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritatii contractante (beneficiarului), comisioanele si dobânzile aferente creditului pe durata executiei obiectivului.
La localurile, instalatiile si activitatile clusterului care primesc finantare publica trebuie sa aiba acces, in mod transparent si nediscriminatoriu, mai multi utilizatori. Intreprinderilor care au finantat cel putin 10 % din costurile de investitii ale clusterului de inovare li se poate acorda acces preferential in conditii mai favorabile. Pentru a se evita supracompensarea, accesul de acest tip va fi proportional cu contributia intreprinderii la costurile de investitii, iar conditiile mentionate vor fi facute publice.

Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei daca proiectul contine activitati de inovare pentru cluster).

Valoarea finantarii publice nerambursabile nu va depasi echivalentul in lei a 7.500.000 euro sau, in cazul in care proiectul contine activitati de inovare pentru cluster, echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

 Fondurile nerambursabile se acorda in proportie de 50% pana la 65% astfel:

Tipul activitatii

 

Regiunea Intensitatea maxima a asistentei financiare nerambursabile

 

Investitii in clustere de inovare

 

Nord-Vest, Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

 

Valoare maxima eligibila fara TVA
Intensitate finantare 65%
Valoarea finantarii publice nerambursabile
Bucuresti-Ilfov

 

Valoare maxima eligibila fara TVA
Intensitate finantare 55%
Valoarea finantarii publice nerambursabile
Activitati de inovare (numai pentru IMM)

 

Toate regiunile RO

 

Valoare maxima eligibila fara TVA
Intensitate finantare 50%
Valoarea finantarii publice nerambursabile
Activitati de exploatare in clustere de inovare

 

Toate regiunile RO

 

Valoare maxima eligibila fara TVA
Intensitate finantare 50%
Valoarea finantarii publice nerambursabile

*Nota: In cazul in care valoarea reala a cheltuielilor este mai mare decât cea initiala, prevazuta in Cererea de Finantare, ca urmare a actualizarii devizului general, atunci solicitantul va trebui sa suporte diferenta aparuta. Cheltuielile eligibile efectiv realizate care se iau in considerare la rambursare nu pot depasi sumele stabilite initial prin contractul de finantare.

  • Bugetul proiectului este format din valoarea cheltuielilor eligibile si neeligibile necesare realizarii proiectului. In cazul in care solicitantul a optat pentru a da o declaratie pe propria raspundere privind nedeductibilitatea TVA, atunci intensitatile maxime de finantare ale ajutorului de stat se aplica cheltuielilor eligibile calculate cu TVA.

 Valoarea asistentei financiare nerambursabile va rezulta dupa aplicarea cotelor de finantare precizate de regulile ajutoarelor de stat pentru activitatile si costurile eligibile acceptate.