POC 1.1.1A

Actiunea 1.1.1A - Investitii pentru Departamentele de CD ale intreprinderilor
Prioritate de investitii Imbunatatirea infrastructurilor de cercetare si inovare si a capacitatilor pentru a dezvolta excelenta in materie de CDI si promovarea centrelor de competenta in special a celor de interes european
Domenii tematice prioritare ·         Specializarea inteligenta
·         Bioeconomia
·         Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
·         Energie, mediu si schimbari climatice
·         Eco-nano-tehnologii si   materiale avansate
·         Sanatatea, domeniul prioritar de interes national.
Solicitanti eligibili

 

Solicitantii sunt entitati cu personalitate juridica constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societatile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor specifice similare din alte state membre UE.
Categorie de proiecte eligibile –          Proiecte de constructii pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare in cadrul intreprinderii) insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi directii de cercetare.
–          Proiecte de modernizare, extindere, consolidare si schimbare de destinatie a unui departament de CD existent insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi directii de cercetare.
–          Proiecte de achizitie de echipamente si instrumente pentru cercetare. Pentru aceasta categorie de proiecte sunt acceptate si lucrari exceptate de la autorizare (daca este cazul).
Durata proiectelor ·         max. 24 luni – pentru proiectele de dotare si lucrari exceptate de la autorizare (daca este cazul)
·         max. 36 luni – pentru celelalte doua categorii de proiecte mentionate mai sus.
Perioada de implementare include durata proiectului, precum si un termen de max. 45 de zile calendaristice in care beneficiarul va efectua toate platile aferente activitatilor proiectului.
Criterii de Eligibilitate a proiectului
 
a) Investitia realizata prin proiect nu a fost finantata si nu este finantata in prezent din alte fonduri publice;
b) Domeniul de cercetare al proiectului este specificat in cererea de finantare si reprezinta unul din domeniile prioritare (conform Anexei 3 din Ghidul solicitantului);
c) Proiectul sa fie implementat pe teritoriul Romaniei;
d) Lucrarile/ activitatile propuse in cadrul proiectului nu au inceput inainte de depunerea de catre solicitant a cererii de finantare pentru obtinerea finantarii;
e) Valoarea finantarii nerambursabile solicitate se incadreaza in limitele mentionate in cererea de propuneri de proiecte;
f) Proiectul sa contina cel putin activitatea eligibila de achizitie de echipamente CD;
g) Durata proiectului sa se incadreze in limitele mentionate in cererea de propuneri de proiecte;
h) Proiectul nu solicita finantare pentru activitati de export.
i) Proiectul nu va utiliza cu pregadere produse nationale in detrimentul produselor importate;
j) Proiectul nu solicita finantare pentru activitati din:
·         sectorul pescuitului si al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura;
·         sectorul productiei agricole primare;
·         sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: (i) atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective; sau (ii) atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;
·         facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;
·         sectorul siderurgic, din sectorul carbunelui, din sectorul constructiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor si al infrastructurii conexe, din sectorul producerii si distributiei de energie si al infrastructurii pentru aceasta.
Activitati eligibile ·         achizitionarea de teren;
·         constructie/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinatie cladiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD;
·         achizitionarea de active corporale pentru CD: cladiri si/sau suprafete in cadrul cladirilor, instalatii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
·         achizitionarea de active necorporale pentru CD
Activitati neeligibile ·         activitati de informare si publicitate pentru proiect;
·         activitatea de audit final a proiectului
·         managementul proiectului
Activitatile finantate in cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte trebuie sa constituie investitii initiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare din cadrul intreprinderilor.
Cheltuieli eligibile: 1.       Cheltuieli pentru achizitia de teren in vederea construirii unei cladiri destinate activitatilor de CD sunt eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului numai daca costul de achizitie al terenului a fost certificat de un evaluator independent autorizat, care confirma ca valoarea acestuia nu excede valoarea de piata.
2.       Cheltuieli cu lucrari de constructie/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare destinatie cladiri . Sunt eligibile in limita a max. 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, daca se realizeaza constructia unei unitati noi de cercetare-dezvoltare in cadrul intreprinderii si daca valoarea totala a investitiei depaseste 20 milioane lei. In toate celelalte cazuri sunt eligibile in limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
3.       Cheltuieli pentru achizitie de active corporale
3.1. Echipamente IT si pentru comunicatii;
3.2. Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare
4.       Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (max. 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)
4.1 Aplicatii informatice
4.2 Licente
5.       Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri . Cheltuielile pentru achizitionarea de cladiri sunt eligibile in limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Daca se vor construi cladiri destinate activitatilor de CDI, atunci cheltuielile pentru achizitia de teren sunt eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
Exceptii Cheltuieli eligibile ·         La cap.1.2 „Cheltuieli pentru amenajarea terenului” sunt excluse:
-lucrari care implica devieri de cursuri de apa sau stramutari de localitati sau monumente istorice,
·         La cap.2 „Cheltuieli necesare pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului” sunt excluse:
-lucrari care implica executarea de cai ferate industriale,
·         La cap.5.2 „Comisioane, cote, taxe, costul creditului” sunt excluse:
-comisionul bancii finantatoare, comisioanele si dobanzile aferente creditelor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritatii contractante (beneficiarului), comisioanele si dobanzile aferente creditului pe durata executiei obiectivului.
Cheltuielile pentru auditul final al proiectului, cheltuielile aferente activitatii de informare si publicitate pentru proiect si cheltuielile aferente managementului de proiect nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru proiect si vor fi suportate integral de catre beneficiar.

Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei.

Fondurile nerambursabile se acorda in proportie de 10% pana la 70% astfel:

Regiunea                                             Intreprindere mare Intreprindere mijlocie Intreprindere mica
Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia Valoare maxima eligibila fara TVA
Intensitate finantare 50% 60% 70%
Valoarea finantarii publice nerambursabile   90.000.000 lei     
Vest si judetul Ilfov Valoare maxima eligibila fara TVA
Intensitate finantare 35% 45% 55%
Valoarea finantarii publice nerambursabile  67.500.000 lei     
Municipiul Bucuresti pana la 31 decembrie 2017  Valoare maxima eligibila fara TVA
Intensitate finantare 15% 25% 35%
Valoarea finantarii publice nerambursabile  22.500.000 lei     
Municipiul Bucuresti in perioada 2018-2020 Valoare maxima eligibila fara TVA
Intensitate finantare 10% 20% 30%
Valoarea finantarii publice nerambursabile