PNDR 7.6

Masura 7.6 - Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Se finanteaza investitii pentru Protejarea, prin intretinere, restaurare si modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, asezaminte monahale inclusiv a asezamintelor culturale – camine culturale
Perioade de implementare Durata de executie a contractului de finantare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevad investitii cu constructii-montaj.

Durata de valabilitate a contractului de finantare cuprinde durata de executie a contractului, la care se adauga 5 ani de monitorizare de la data ultimei plati efectuate de Autoritatea Contractanta.

Beneficiari eligibili

 

·         Comunele, conform legislatiei nationale in vigoare.
·         ONG-uri, conform legislatiei nationale in vigoare
·         Unitati de cult conform legislatiei in vigoare
·         Persoane fizice autorizate / societati comerciale care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B
AFIR poate sa acorde un avans de maximum 50% din valoarea totala eligibila nerambursabila.
Cheltuieli eligibile ·         restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B;
·         restaurarea, conservarea si / sau dotarea asezamintelor monahale ce au in componenta monumente istorice de clasa B si constructia, extinderea si / sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa B;
·         modernizarea, renovarea si / sau dotarea caminelor culturale.
·         cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor,
Cheltuieli neeligibile ·        cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;
·        cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
·        cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
·        cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
·        in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobânzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.
·        cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume:
a)      dobânzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobânda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
b)      achizitionarea de terenuri neconstruite;
c)       taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;Cheltuieli neeligibile specifice:
·        Contributia in natura;
·        Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;
·        Costuri operationale inclusiv costuri de intretinere si chirie.
Principiile si Criteriile de selectie a proiectului Pentru investitiile de restaurare si conservare a patrimoniului cultural de interes local
·         Principiul potentialului turistic, in sensul prioritizarii proiectelor in localitatile rurale cu potential de dezvoltare turistic;
·         Principiul valorii culturale in functie de numarul de activitati socio-culturale desfasurate.
Pentru investitiile de modernizare si dotare a caminelor culturale
·         Principiul gradului de deservire a populatiei, inclusiv potentialul turistic al localitatii rurale;
·         Principiul valorii culturale in functie de numarul de activitati socio-culturale desfasurate.

Fondurile nerambursabile se acorda in proportie de 80% pana la100% astfel:

Tip proiect Proiecte negeneratoare de profit Proiecte generatoare de profit
Proiecte de utilitate publica Valoare maxima eligibila fara TVA 500.000 250.000
Intensitate finantare 100% 80%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 500.000 200.000
Proiectele care vizeaza investitii in caminele culturale Valoare maxima eligibila fara TVA 200.000 250.000
Intensitate finantare 100% 80%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 200.000 200.000