PNDR 7.2

Se finanteaza investitii pentru ·         Infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa/ apa uzata;
·         Infrastructura educationala si sociala;
·         Investitii in active necorporale
Finantare Nerambursabila ·         100% (pentru investitii de utilitate publica)
si
·         80% (pentru investitii care genereaza profit).
Sprijinul financiar se va axa pe imbunatatirea infrastructurii de baza la scara mica in vederea unei dezvoltari economice durabile si a reducerii saraciei in spatiul rural, pentru cresterea numarului de locuitori din zonele rurale care beneficiaza de infrastructura de baza imbunatatita.
Beneficiari eligibili

 

·         Comunele si asociatiile acestora, conform legislatiei nationale in vigoare.
·         ONG-uri-pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala (crese si infrastructura tip after-school).
Investitii/ Cheltuieli eligibile •        Pentru proiectele privind infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa / apa uzata:
– constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa  in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane intre 2.000 – 10.000 l.e.;
– constructia, extinderea si / sau modernizarea retelei publice de apa uzata  in localitati rurale care fac parte din aglomerari umane intre 2.000 – 10.000 l.e.;
– constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes local.•        Pentru proiectele de infrastructura educationala / sociala:
infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda;
extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul agricol;
infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) creselor precum si a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda.
In cadrul unui proiect ce vizeaza extinderea infrastructurii educationale sunt eligibile constructiile realizate in scop didactic (ex: laboratoare / ateliere / sere, etc).

Nu este eligibila constructia salilor de sport/cantinelor/caminelor, actiunile eligibile pentru acestea fiind cele de modernizare.

De asemenea, va fi considerata dotare si achizitia de masini si utilaje agricole, care prin SF/DALI demonstreaza ca vor fi utilizate exclusiv in scop didactic.

In cadrul unui proiect de modernizare a gradinitelor/creselor/infrastructurii de tip after-school Nu este permisa extinderea pe orizontala sau verticala a acestora cu exceptia constructiilor realizate pentru: grupuri sanitare si/sau dotarea cu centrale termice si/sau prepararea si servirea mesei si/sau accesul persoanelor cu dizabilitati doar daca acestea nu au existat in cladirea initiala sau nu mai corespund necesitatilor actuale.
Costurile generale

Ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie de bunuri.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consultanta privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

Investitii/

Cheltuieli neeligibile

•        cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;
•        cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
•        cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
•        cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
•        in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare;
•        cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 si anume:
a. dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
b.        achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite;
c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.
Investitii

neeligibile

•        Investitiile in infrastructura de apa / apa uzata din aglomerarile umane sub 2.000 l.e.
•        Investitiile in infrastructura de apa / apa uzata pentru localitatile rurale care intra sub incidenta proiectelor regionale finantate prin POS Mediu sau POIM;
•        Investitiile in infrastructura de apa / apa uzata din aglomerarile umane peste 10.000 l.e.
•        Gradinitele, cresele si infrastructura de tip “after-school”   din incinta scolilor din mediul rural.

Fondurile nerambursabile se acorda in proportie de 80% pana la 100% astfel:

PROIECTELE CARE NU GENEREAZĂ PROFIT 100% din totalul cheltuielilor eligibile Spijin Financiar 500.000 euro

 

1.000.000 euro/comuna

 

1.500.000 euro/comuna

 

2.500.000 euro/comuna

 

4.000.000 euro/ proiect
Tipul investitiei proiectele de infrastructura educationala/ sociala investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa/ apa uzata) investitii de extindere a infrastructurii de apa/ apa uzata; investitii de infiintare a infrastructurii de apa/ apa uzata proiectele colective, fara a depasi valoarea maxima/ comuna/ tip de sprijin
PROIECTELE CARE GENEREAZĂ PROFIT maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile Spijin Financiar nu va depasi 100.000 Euro / proiect
Tipul investitiei

proiectele aplicate de ONG-uri care vizeaza infrastructura educationala si sociala (infrastructura de tip after-school)