PNDR 6.4

Masura 6.4 - Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
Sprijin public nerambursabil Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acorda pentru o perioada de maxim trei ani si nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro in cazul transporturilor) :
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora pana la 90% in cazurile:
·      pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agro-turism;
·   pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole
Beneficiari eligibili
 
1. Microintreprinderi si intreprinderi non-agricole mici existente si nou-infiintate (start-ups), din spatiul rural;
2. Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.
Categoriile de solicitanti eligibili ·   Persoana fizica autorizata
·   Intreprinderi individuale
·   Intreprinderi familiale
·   Societate in nume colectiv – SNC
·   Societate in comandita simpla – SCS
·   Societate pe actiuni – SA
·   Societate in comandita pe actiuni – SCA
·   Societate cu raspundere limitata – SRL
·   Societate comerciala cu capital privat
·   Societate agricola
·   Societate cooperativa agricola de gradul 1 si societati cooperative mestesugaresti si de consum de gradul 1 (infiintate in baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv desfasurarea de activitati neagricole;  
·   Cooperativa agricola de grad 1 (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare si gestionare a terenurilor agricole si a efectivelor de animale.
·    Medicul veterinar cu drept de libera practica, care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical veterinar individual
·   Medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneza in cadrul unui cabinet medical individual
PERSOANELE FIZICE NEAUTORIZATE nu sunt eligibile.
Domeniile de diversificare ·         Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
·         Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);
·         Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
·         Furnizarea de servicii, inclusiv constructii, reconstructii si/sau modernizarea spatiilor si zonelor aferente desfasurarii activitatilor (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
·         Fabricarea de peleti si brichete din biomasa.
Investitii/ Cheltuieli eligibile ·         Investitii pentru producerea si comercializarea produselor neagricole:
–          fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton;
–          fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
–          activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
–          industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
–          fabricare produse electrice, electronice;·      Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale neagricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc);
·         Investitii legate de furnizarea de servicii:
–         servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
–         servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
–         servicii de consultanta, contabilitate, juridice, audit;
–         activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice ;
–         servicii tehnice, administrative, etc.
·         Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistic, proiecte de activitati de agrement.
·         Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.Costuri eligibile specifice (precizate in fisa sub-masurii 6.4):
a) constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor;
b) achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing financiar, de utilaje, instalatii si echipamente noi
c) investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.
Investitii/ Cheltuieli neeligibile ·   prestarea de servicii agricole, achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente acestei activitati, in conformitate cu Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala;
·   procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa I din Tratat;
·   productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica;
·   cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;
·   cheltuieli efectuate inainte de  semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
·   cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
·   cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
·   cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume:
a. dobanzi debitoare;
b. achizitionarea de terenuri construite si neconstruite;
c. taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
d. in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.
e. cheltuieli care fac obiectul finantarii altor programe europene/nationale, conform Cap. 14 si 15- PNDR.Cheltuieli neeligibile specifice:
Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc).
Perioade de implementare

Durata de executie a contractului de finantare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj si/sau adaptarea la standarde.

Durata de executie  a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investitii care includ achizitii simple de bunuri/ utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate.