PNDR 4.3.a

Masura 4.3.a - Infrastructura de acces agricola
Prin proiectele depuse vor fi finantate investitii in constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole).
Beneficiari eligibili *** Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora, constituite conform legislatiei nationale in vigoare.
Atentie !
Drumurile sau terenurile agricole pe care se vor amplasa investitiile noi, trebuie sa fie incluse in domeniul public al unitatii administrative pe teritoriul careia se afla, asa cum sunt definite si clasificate in conformitate cu legislatia nationala in vigoare; nu sunt eligibile investitiile amplasate pe terenuri care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate sau ale unor litigii.
Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ·   Investitia trebuie sa fie racordata la un drum existent.
·   Solicitantii trebuie sa faca dovada proprietatii/administrarii terenului pe care se realizeaza investitia
·   Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani de la ultima transa de plata.
·   Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare
·   Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.
·   Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-masura.
       IMPORTANT! Drumurile de exploatatie agricola care au fost reclasificate din alte drumuri, publice sau private, nu sunt eligibile daca inventarul domeniului public astfel modificat, nu este aprobat prin Hotarare a Guvernului.
Investitii/ Cheltuieli   eligibile ·         Cheltuielile eligibile   pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole).
·         Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.
Cheltuieli neeligibile •        cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;
•        cheltuieli efectuate inainte de   semnarea contractului de finantare a proiectului, cu exceptia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
•        cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
•        cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
•        cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume:
a)      dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
b)      achizitionarea de terenuri neconstruite si construite;
c)       taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
d)      in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare. Cheltuieli neeligibile specifice:
a)      Costurile cu intretinerea, reparatiile si exploatarea investitiei realizate;
b)      Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;
c)       Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie.
Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi 1.000.000 Euro/proiect pentru drumurile agricole de acces.
Durata de executie a contractului de finantare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj.