PNDR 4.2a

Masura 4.2a - Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol
Sprijinul acordat prin aceasta sub-masura, va contribui la: ·         modernizarea si crearea de unitati de procesare* si comercializare*;
·         introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese tehnologice;
·         cresterea valorii adaugate a produselor din sectorul pomicol;
·         imbunatatirea controlului intern al calitatii;
·         cresterea numarului de locuri de munca;
·         scaderea consumului de energie si a emisiilor de GES.
Perioade de implementare

Durata de executie a contractului de finantare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj.

 Durata de executie  a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru proiectele de investitii care prevad doar achizitii simple fara leasing financiar de utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, stabilite prin fisa masurii/submasurii.

Beneficiari eligibili

 

·         Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
·         Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
·         Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
·         Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
·         Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
·         Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
·         Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
·         Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
·         Cooperative agricole – constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
·         Societati cooperative   infiintate in baza Legii nr. 1/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care activeaza in sectorul pomicol si deservesc interesele   membrilor prin investitiile prevazute in proiect;
·         Grupuri de producatori constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca scop comercializarea in comun a produselor agricole si care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect.
Actiunile/

operatiunile eligibil

1)      Investitii in active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:
·         infiintarea, extinderea si/sau modernizarea unitatilor ce proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE;
·         infiintarea, extinderea si/sau modernizarea de retelele locale de colectare, receptie,             depozitare, conditionare, sortare si ambalare;
·         producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile in unitatea proprie;
·         actiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care contin doar actiuni de marketing);2)      Investitii in active necorporale pentru:
·         organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
·         achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
·         achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
Pentru aceasta submasura pragul minim este de 10 de puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare.
Bauturi alcoolice eligibile:

Cidru de mere, cidru de pere, vinuri din fructe cu o concentratie alcoolica mai mare de 0.5% vol (de exemplu vin de pere, vin de coacaze etc.), amestecuri de bauturi fermentate cu o concentratie alcoolica mai mare de 0.5% vol.
Bauturile fermentate de mai sus carora le‑au fost adaugate un anumit procent de alcool distilat, apa, sirop de zahar, arome, coloranti si, pentru unele dintre acestea, o baza de smântâna, care le‑au facut sa isi piarda gustul, mirosul si/sau aparenta unei bauturi obtinute dintr‑un anumit fruct sau dintr‑un anumit produs natural, cu alte cuvinte caracteristicile unei bauturi fermentate, nu sunt eligibile.

Cheltuieli eligibile 1.       Cheltuieli aferente investitiilor corporale
·         Înfiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza, conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea bauturilor alcoolice;
– constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare -depozitare (materie prima/produse)-sortare-conditionare-procesare-comercializare);
– infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
– unitati mobile de procesare.
În cazul produselor obtinute in urma procesarii, materia prima de baza (majoritara) trebuie sa provina din sectorul pomicol.
Este permisa si colectarea, depozitarea, conditionarea produselor (materie prima) care nu provin din sectorul pomicol daca acestea sunt destinate procesarii in unitatea proprie ca materie prima secundara.
·         Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime.
Pentru operatiunea de receptie pot fi eligibile utilaje specializate pentru ridicare, tractare, rulare, manipulare.
·         Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport specializate in scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte
·         În scopul comercializarii in cadrul lanturilor scurte sunt eligibile doar urmatoarele mijloace de transport:
o   Autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare)
o   Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate)
o   Rulote si autorulote alimentare.
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.
·         Investitii in energie regenerabila pentru uz propriu si/sau eficienta energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de eliminare a deseurilor in unitatea proprie.
·         Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare.
·         Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unitatii, automate).
Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.2.       Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale.
– organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
– achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
– achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
             – Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute:
– infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;
– etichetarea (crearea conceptului) ;
– creare marca inregistrata/brand.Aceste cheltuieli se vor face in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.
 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile daca respecta prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 si indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;
b) sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic , document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
c) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;
d) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii – montaj.
Cheltuieli neeligibile ·         achizitia de cladiri;
·         constructia si modernizarea locuintei si sediilor sociale;
·         producerea de biocombustibili si peleti;
·         cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;
·         cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
·         cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
·         cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
·         cheltuieli cu achizitia de cap tractor;
·         cheltuielile generate de investitii care nu se adreseaza speciilor pomicole eligibile prin STP cu exceptia celor destinate colectarii, depozitarii, conditionarii si procesarii, produselor care nu provin din sectorul pomicol daca acestea sunt destinate procesarii in unitatea proprie ca materie prima secundara. ;Pot fi eligibile investitii ce vizeaza colectarea, depozitarea, conditionarea produselor (materie prima) care nu provin din sectorul pomicol daca acestea sunt destinate procesarii in unitatea proprie ca materie prima secundara, iar componenta investitionala majoritara din proiect vizeaza sectorul pomicol.
·         cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume:
o   dobânzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobânda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
o   achizitionarea de terenuri neconstruite si construite
o   taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
o   in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobânzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.
o   Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie.

Prin Submasura 4.2a se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 40% pâna la maximum 50%, astfel:

Tip proiect Intreprinderi micro si mici Intreprinderi mijlocii Intreprinderi mari Forme asociative

(grupuri de producatori si cooperative- >50% membrii micro si mici)

Forme asociative

(grupuri de producatori si cooperative>50% membrii intr. mijlocii)

Proiecte care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat Valoare maxima eligibila fara TVA 1.200.000 1.600.000 2.500.000 1.200.000 1.600.000
Intensitate finantare 50% 50% 40% 50% 50%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 600.000 800.000 1.000.000 600.000 800.000
Proiecte ce prevad investitii care conduc la un lant alimentar integrat Valoare maxima eligibila fara TVA 1.800.000 2.200.000 3.750.000 1.800.000 2.200.000
Intensitate finantare 50% 50% 40% 50% 50%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 900.000 1.100.000 1.500.000 900.000 1.100.000
Producerea de bauturi alcoolice Valoare maxima eligibila fara TVA 400.000 600.000
Intensitate finantare 50% 50%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 200.000 300.000