PNDR 4.1

Masura 4.1-Investitii in exploatatii agricole
Beneficiari eligibili SOCIETATI COMERCIALE ONG AUTORITATI PUBLICE
- Persoana fizica autorizata - PFA
- Intreprinderi individuale - II
- Intreprinderi familiale - IF
- Societate in nume colectiv - SNC
- Societate in comandita simpla - SCS
- Societate pe actiuni - SA
- Societate in comandita pe actiuni - SCA
- Societate cu raspundere limitata - SRL
- Societate comerciala cu capital privat
 - Institutele de cercetare – dezvoltare
- Societate Agricola
- Societate cooperativa Agricola
- Cooperativa Agricola
- Grup de producatori
Tip activitate: Ferme vegetale: culturi de cereale, legume in spatii protejate, seminte sau material saditor, cartofi.

Ferme animale: bovine, porcine,   pasari.
Sere de legume/solaria
Ciupercarii
Infiintare / Extindere domeniu de activitate DA
Modernizare activitate existenta DA
Se finanteaza investitii pentru:
Achizitie teren NU
Achzitie cladiri NU
Constructii si instalatii noi DA
Modernizare constructii si instalatii existente DA
Achizitie utilaje DA
Conditii vechime societate NU * (Nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili fermierii care detin exploatatii agricole cu o dimensiune economica mai mica de 8000 SO. )
Conditii numar angajati NU
Conditii financiare DA (*Pentru firmele infiintate in anul anterior depunerii proiectului, rezultatul de exploatare trebuie sa fie cel putin 0. Exceptie fac solicitantii afectati de calamitati naturale)
Alte conditii
Valoare eligibila minima Nu exista
Valoare eligibila maxima 6.670.000 EURO
Procent finantare minim 30%
Procent finantare maxim 90%
Cheltuieli eligibile in cadrul proiectului: – Achizitionarea de masini/utilaje si echipamente noi;

– Achizitionarea de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusive remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Mijloace de transport animale/pasari/albine.
– Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (cu conditia ca materialul de plantare sa fie certificat): a. infiintare de plantatii pentru struguri de masa, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrare de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor b. Inlocuirea plantatiilor pentru struguri de masa, inclusiv costuri pentru defrisare, material de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrare de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, sisteme de irigatii la nivelul exploatatiilor c. contributia in natura in cazul infiintarii/inlocuirii plantatiilor de struguri de masa
– Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

Cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului: – Achizitia de cladiri;
– Constructia si modernizarea locuintei;
– Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma;
– Cheltuielile generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de productie (inclusiv cheltuielile cu achizitionarea materialului saditor si lucrarile aferente infiintarii acestor culturii);
– Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole; – Cheltuielile cu achizitia de cap tractor.
– Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;
– Cheltuielile efectuate inainte de semnarea contractului de finantare;
– Cheltuielile cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport personae;
– Cheltuielile debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobânda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
– Cheltuielile de terenuri neconstruite si construite;
– Cheltuielile pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

 

AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (EURO)
Tip proiect Ferme mici

(8000-11999 SO)

Ferme medii

(12000-250000 SO)

Ferme mari

(250001-500000 SO)

Ferme foarte mari

(> 500000 SO)

Proiecte achizitii simple (doar utilaje fara montaj) Valoare maxima eligibila fara TVA 200.000 1.000.000 1.000.000 1.667.000
Intensitate finantare 50% 50% 50% 30%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 100.000 500.000 500.000 500.000
Proiecte achizitii complexe (utilaje + constructii) – sector vegetal Valoare maxima eligibila fara TVA 400.000 2.000.000 2.000.000 3.350.000
Intensitate finantare 50% 50% 50% 30%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Proiecte achizitii complexe – sere/solarii Valoare maxima eligibila fara TVA 600.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000
Intensitate finantare 50% 50% 50% 30%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 300.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Proiecte achizitii complexe – zootehnie Valoare maxima eligibila fara TVA 600.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000
Intensitate finantare 50% 50% 50% 30%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 300.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Proiecte pentru crearea de lanturi alimentare integrate Valoare maxima eligibila fara TVA 800.000 4.000.000 4.000.000 6.670.000
Intensitate finantare 50% 50% 50% 30%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 400.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Intensitate finanatare maxima 90% 90% 70% 50%
Conditii crestere intensitate – investitii realizate de tinerii fermieri < 40 ani la data depunerii cererii de finanţare (asa cum sunt definiti la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305) 20% 20% 20%  
Investitii in Agromediu si /sau Agricultura ecologica *** 20% 20% 20%  
proportional proportional proportional  
Investitii in zone cu constrangeri naturale – localitatile in dreptul carora exista mentiunea   ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC, in Anexa 3 20% 20% 20% 20%

 

*lanturi alimentare integrate : proiecte care integreaza productia agricola primara cu procesarea acesteia.
** SO (Standard Output) = valoarea productiei standard
*** AGROMEDIU
În cazul art 28 (Agromediu), cele 20 de puncte procentuale suplimentare se acorda, după cum urmează:

  1. Pentru investiţiile adresate terenurilor arabile cu conditia ca suprafata aflată sub angajament sa reprezinte mai mult de 50% din terenul arabil apartinand exploataţiei agricole.
   • Intensitatea mărită se acordă pentru facilităţi necesare depozitării şi compostării gunoiului de grajd numai în cazul în care peste 50% din terenul arabil detinut în cadrul fermei se află sub un angajament în derulare in cazul Pachetului 4 – culturi verzi, Pachetului 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice şi Pachetului 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis). 
   • Intensitatea mărită se acordă pentru utilajele si echipamentele specifice lucrărilor de arat, grăpat, discuit, semnănat/însămânţat, tocat resturi vegetale, încorporat resturi vegetale în sol, numai în cazul în care peste 50% din terenul arabil detinut în cadrul fermei se află sub un angajament în derulare in cazul următoarelor pachete promovate prin Măsura 10 – Agromediu și climă (AGM): Pachetul 4 – culturi verzi, Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis), suprafete pe care se realizează lucrări de tehnologie a culturilor;
  2. Pentru investiţiile adresate pajiștilor cu conditia ca suprafata aflată sub angajament să reprezinte mai mult de 50% din suprafaţa de pajişti apartinând fermei.
   • Intensitatea suplimentară se acordă doar pentru contravaloarea următoarelor:
    • utilajelor folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investitii utilizate in cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) fără Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale,
    • utilajelor uşoare (utilaje cu lama scurtă, greutate redusă și viteză mică de deplasare) folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investitii utilizate in cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin varianta 2.2 – utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fânete din pachetul 2 – practici agricole tradiţionale, varianta 3.1.2 –utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex din sub-pachetul 3.1 – Crex crex, varianta 3.2.2 –utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus din sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus, varianta 6.2 – utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) din pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);
    • platformele pentru depozitarea şi/sau compostarea gunoiul de grajd şi utilajele/echipamentele de transport şi de împrăştiere a gunoiului de grajd – în cazul pachetelor 1, 3.1, 3.2 şi 6;
  3. Pentru investitiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor pachetului nr. 8 (rase locale în pericol de abandon) – contravaloarea investiţiei în cauză se obţine înmultind procentul pe care îl detine nucleul de rase locale în pericol de abandon în total efective de animale, cu total valoare eligibilă a proiectului. Intensitatea mărită se acordă doar pentru această contravaloare.

*** În cazul agriculturii ecologice obtinerea unei intensitati suplimentare cu 20 puncte procentuale pentru valoarea eligibila a proiectului  este posibila doar daca intreaga exploatatie a beneficiarului este ecologica (în conversie sau certificata) în cazul în care investiţia deserveşte/poate fi utilizată/formează un flux cu activele întregii exploataţii (ex: achiziţionarea de utilaje agricole, acestea putând fi folosite în orice unitate de producţie care vizează cultura vegetală şi face parte din exploataţia solicitantului) sau, parcelele vizate de investiţie sunt în conversie sau certificate, în cazul în care investiţia este utilizată în desfăşurarea unei activităţi independente de restul activităţilor din exploataţie (ex: solicitanul deţine o exploataţie zootehnică şi propune investiţii pentru o unitate de producţie vegetală, sau deţine o exploataţie vegetală, cultură mare şi propune prin proiect realizarea unei sere. În aceste situaţii, investiţiile realizate se pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect neputând fi utilizate la celelalte unităţi de producţie.)

 • In cazul cooperativelor si grupurilor de producatori ajutorul financiar nerambursabil (AFN) nu va depasi 2.000.000 Euro indiferent de tipul investitiei si intensitatea de finantare 50%, 70% sau 90% .