PNDR 16.4/16.4.a

Masura 16.4/16.4 a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol
Tip de sprijin ·         rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate si platite efectiv;
·         plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii financiare corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu articolul 45(4) si articolul 63 din Regulamentul 1305/2014 si a legislatiei nationale in vigoare.
Beneficiari eligibili
 
PARTENERIATELE constituite in baza unui ACORD DE COOPERARE si in a carui componenta sa fie cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol, in functie de submasura.
• Fermieri;
• Microintreprinderi si intreprinderi mici;
• Organizatii neguvernamentale;
• Consilii locale;
• Unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publica.
Parteneriatul poate fi constituit si din persoane fizice, cu conditia ca liderul de proiect sa fie cel putin PFA, II, IF
Categoriile de beneficiari eligibili ·           Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
·           Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
·           Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);
·           Societati comerciale (infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare);
·           Societati agricole si alte forme de asociere in agricultura (infiintate in baza Legii nr. 36/1991, cu modificarile si completarile ulterioare)
·           Asociatii si fundatii (infiintate in baza OG nr. 26/2000 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 246/2005);
·           Cooperative agricole (infiintate in baza Legii nr. 566/2004 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
·      Societati cooperative infiintate in baza Legii nr. 1/2005 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect;
·      Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare) care deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect.
·           Orice alta forma juridica de asociere, conform legislatiei nationale in vigoare;
·           Organizatii neguvernamentale, Consilii locale, Unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publica;
·           Alte entitati relevante, pe baza obiectivelor proiectului.
Cheltuieli eligibile ·         Studii/planuri.
·         Elaborarea studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piata, conceptul de marketing etc.
Acestea reprezinta cheltuieli privind costurile generale ale proiectului si sunt eligibile daca respecta prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 si indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;
b) sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic , document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
c) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;
d) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii – montaj.
Cheltuielile de   consultanta si pentru managementul proiectului
·         Costurile de functionare a cooperarii
Pot fi efectuate dupa semnarea contractului) si nu vor depasi 20% din valoarea toatala eligibila a proiectului, si pot cuprinde:
·         Cheltuieli de transport si de subzistenta ale coordonatorului si partenerilor legate de activitatile parteneriatului;
·         Cheltuieli legate de inchirierea spatiilor de desfasurare a intalnirilor parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii cooperarii, etc.
·         Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare, si pot cuprinde:
·         Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, brosuri, pliante, bannere, promovare platita prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune etc.;
·         Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic), creare marca inregistrata;
·         Investitii in constructii aferente activitatii de productie (modernizare, constructie) echipamente, utilaje necesare implementarii proiectului asa cum rezulta din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activitatii descrise in proiect;
·         Aplicatii software adecvate activitatii descrise in proiect;
·         Onorarii ale personalului, partenerilor, colaboratorilor, aferente activitatilor descrise in proiect.
Cheltuieli neeligibile ·         cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;
·         cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
·         cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
·         constructia   sau modernizarea locuintei si sediilor sociale;
·         cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
·         cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume:(a)    dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare si pentru fondurile mutuale in conditiile mentionate in M17;
(b) achizitionarea de terenuri construite si neconstruite
(c) taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
  • in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare;
  • achizitionarea de cladiri.

Valoarea maxima a sprijinului este de 100.000 de euro.
Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Costurile de functionare a cooperarii nu vor depasi 20% din valoarea maxima a sprijinului acordat pe proiect depus.Atentie!
In cazul in care planul de proiect include, de asemenea, actiuni care sunt eligibile in cadrul altor masuri (4.1, 4.1a,4.2, 4.2a, 6.2, 6.4,), atunci costurile sunt acoperite din sub-masura 16.4/16.4a, in conformitate cu rata maxima a ajutorului si sumele aplicabile in cadrul acelor masuri. Cu toate acestea, valoarea maxima a sprijinului nu va depasi valoarea maxima acordata in cadrul submasurii 16.4/16.4a