PUBLIC

Oportunitati finantare beneficiari publici
Denumire program finantare Privat Public ONG Exemple investitii eligibile Procent finantare Sesiune depunere Detalii
Masura 4.3-Infrastructura agricola si silvica – Infrastructura de acces agricola DA DA NU drumuri de acces agricol  100% Sesiune inchisa Vezi
Masura 4.3-Infrastructura agricola si silvica  – Infrastructura de acces silvica DA DA NU drumuri de acces silvice  100% Deschidere sesiune Septembrie 2016 Vezi
Masura 4.3-Infrastructura agricola si silvica – Infrastructura de irigatii DA DA NU infrastructura secundara de irigatii (statie de pompare, retea de conducte ingropate, retea de canale); statii de pompare; bazine de colectare si stocare apa  100% Deschidere sesiune Septembrie 2016 Vezi
Masura 7.2-Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale NU DA DA restaurare si conservare cladiri patrimoniu; modernizare si dotare camine culturale existente  80-100%  Fonduri epuizate Vezi
Masura 7.6-Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural DA DA DA infiintare suprafete impadurite  80-100%  Fonduri epuizate Vezi
Masura 8.1-Impadurirea si crearea de suprafete impadurite DA DA NU cheltuieli de infiintare si functionare  100% Consultativ Vezi
Masura 19.2-LEADER-Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala DA DA NU    90-100% Sesiune inchisa Vezi
Masura 19.3-LEADER-Pregatirea si punerea in aplicare a activitatilor de cooperare ale grupului de actiune locala DA DA NU    90-100%  – Vezi
Masura 19.4-LEADER-Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare DA DA NU    100%  – Vezi
Masura 16.4/16.4.a-Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol DA DA NU    100%  Octombrie 2016 Vezi
OS 1.1-Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta    Lipsa ghid Vezi
OS 2.1-Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri – 2.1.B -Incubatoare / acceleratoare de afaceri   Lipsa ghid Vezi
OS 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor – 3.1.A -Cladiri publice NU DA NU reabilitare termica cladiri, izolare termica blocuri, reabilitare termica a sistemului de incalzire, sisteme producere energie din surse regenerabile  80-85%  Sesiune deschisa Vezi
OS 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor – 3.1.B -Cladiri publice si iluminat public NU DA NU reabilitare termica cladiri, izolare termica, reabilitare termica a sistemului de incalzire, sisteme producere energie din surse regenerabile, sisteme de ventilare, sisteme de iluminat integrat Lipsa Ghid Vezi
OS 3.2-Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor DA DA NU investitii transport public urban (vehicule ecologice, scari rulante)  –  Lipsa Ghid Vezi
OS 4.1-Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila NU DA NU    –  Lipsa ghid Vezi
OS 4.2-Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet NU DA NU    –   Lipsa ghid Vezi
OS 4.3-Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiile resedinta de judet din România NU DA NU    –   Lipsa ghid Vezi
OS 4.4 Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca NU DA NU   Lipsa ghid Vezi
OS 4.5 Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca NU DA NU   Lipsa ghid Vezi
OS 5.1 Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale – Pachet patrimoniu cultural NU DA DA restaurare si consolidare monumente istorice, restaurare si conservare picturi interioare, fresce, picturi murale exterioare, dotari climatizare, siguranta la foc si antiefractie, dotari expunere obiecte de patrimoniu  80-85%  Sesiune deschisa Vezi
OS 5.2 Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Bucuresti NU DA NU demolare cladiri dezafectate si refacere cadru natural, realizare piste biciclisti, alei pietonale, zone de sport, locuri de joaca, scene, mobilier urban  80-85%  Sesiune deschisa Vezi
OS 6.1-Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – Modernizarea drumurilor judetene NU DA NU drumuri judetene, poduri si podete  80-85%  Sesiune deschisa Vezi
OS 7.1 Cresterea numarului mediu de salariati in statiunile turistice – Dezvoltarea infrastructurii de turism NU DA NU infrastructura statiuni turistice balneare, infrastructura de agrement, aqua-park-uri, parcuri tematice, parcuri aventura  85%  Sesiune deschisa Vezi
OS 8.1 Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate    Lipsa ghid Vezi
OS 8.2 Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta    Lipsa ghid Vezi
OS 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – A.1. Grup vulnerabil: persoane varstnice DA DA DA reabilitare, modernizare, extindere, dotare centre de zi pentru persoane varstnice, unitati de ingrijire la domiciliu pt varstnici, centre de preparare si distribuire a hranei pt personae risc de saracie  98%  August 2016 Vezi
OS 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – A.2. Grup vulnerabil: persoane cu dizabilitati   Lipsa ghid Vezi
OS 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – A.3. Grup vulnerabil: copii   Lipsa ghid Vezi
OS 9.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate    Lipsa ghid Vezi
OS 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamântului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului     Lipsa ghid Vezi
OS 10.2 Cresterea gradului de participare la invatamântul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii     Lipsa ghid Vezi
OS 10.3 Cresterea relevantei invatamântului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive     Lipsa ghid Vezi
OS 11.1 Cresterea gradului de acoperire geografica si de inregistrare a proprietatilor din zonele rurale in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara     Lipsa ghid Vezi
Actiunea 1.1.1.-Mari infrastructuri de CD-Sectiunea A-investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor DA DA NU laboratoare de cercetare; achzitie echipamente aferente  10-70%  Octombrie 2016 Vezi
Actiunea 1.1.1.-Mari infrastructuri de CD-Sectiunea B- Clustere inovative DA DA DA facilitate de cercetare; obtinere brevet; 50-65% Septembrie 2016 Vezi
Actiunea 1.1.1.-Mari infrastructuri de CD-sectiunea F-Institutii publice de CD / Universitati NU DA NU laboratoare de cercetare; centre de cercetare; achzitie echipamente aferente  100% Noiembrie 2016 Vezi
Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale DA DA NU cercetare dezvoltare  25-100% Vezi
Actiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii CD – Sectiunea E DA DA NU cercetare dezvoltare  25-100% Vezi
Actiunea 1.2.2-Credite, garantii si masuri de capital de risc   Lipsa ghid Noiembrie 2016 Vezi
Actiunea 1.2.3-Parteneriate pentru transfer de cunostinte    Lipsa ghid  Octombrie 2016 Vezi
Actiunea 2.1.1-Imbunatatirea infrastructurii in banda larga si a accesului la internet infrastructura acces  Lipsa ghid  Decembrie 2016 Vezi
Actiunea 2.2.2-Sprijinirea utilizarii tic pentru dezvoltarea afacerilor, in special a cadrului de derulare a comertului electronic    Lipsa ghid  Septembrie 2017 Vezi
Actiunea 2.3.1.-Consolidarea si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetatenilor si intreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicarii media sociale, a OPEN DATA si BIG DATA NU DA NU    98-100%  August – Decembrie 2016 Vezi
Actiunea 2.3.2.-Asigurarea securitatii cibernetice a sistemelor tic si a retelelor informatice    Lipsa ghid Octombrie 2016 Vezi
Actiunea 2.3.3.-Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii tic sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura    Lipsa ghid Octombrie 2016 Vezi
OS 2.4-Cresterea atractivitatii transportului intermodal pentru stimularea utilizarii modurilor de transport sustenabil NU DA NU    –  Lipsa ghid Vezi
OS 2.5-Cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si reducerea impactului transporturilor asupra mediului NU DA NU    –  Lipsa ghid Vezi
OS 3.1-Cresterea gradului de reutilizare si reciclare a deseurilor prin asigurarea premiselor necesare la nivelul sistemelor de management integrat al deseurilor de la nivel judetean NU DA NU    98%  Sesiune deschisa Vezi
OS 3.2-Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei NU DA NU    98%  Sesiune deschisa Vezi
OS 4.3-Reducerea suprafetelor poluate istoric NU DA NU    85-98%  – Vezi
OS 5.2-Cresterea gradului de pregatire pentru interventiile la dezastre prin sustinerea autoritatilor implicate in managementul situatiilor de criza NU DA NU mijloace de interventie, baze operationale de interventie, baze de pregatire – poligoane, sisteme de comanda integrate  85-100%  Sesiune deschisa Vezi
OS 6.1-Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile prin noi capacitati de productie de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate distributie DA DA NU modernizare si extindere retele ditributie energie electrica proventita din surse regenerabile  100%  Septembrie 2016 Vezi
OS 6.1-Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile prin noi capacitati de productie de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate productie DA DA NU centrala biogaz, capacitate productie din energie geotermala  60-98%  – Vezi
OS 6.3-Reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuintelor NU DA NU    variabil  – Vezi
Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin si adaptarea pescuitului la protectia speciilor – Pescuitul in apele interioare    Lipsa ghid Vezi
Protejarea si refacerea biodiversitasii marine –colectarea uneltelor de pescuit pierdute si a altor deseuri marine    Lipsa ghid Vezi
Valoarea adaugata,calitatea produselor si folosirea capturilor nedorite – Pescuitul in apele interioare    Lipsa ghid Vezi
Masura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitasii si adaposturi – Investitiile menite sa imbunatateasca infrastructura porturilor de pescuit si a halelor de licitatii sau a locurilor de debarcare, investitiile pentru construirea sau modernizarea adaposturilor pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor, inclusiv investitiile in instalatiile de colectare a deseurilor si a deseurilor marine DA DA DA porturi, centre de licitatii peste, locuri de debarcare, hale, adaposturi pescaresti, dane ambarcatiuni de pescuit, spatii de depozitare, procesare produse de pescuit, achizitie de echipamente intretinere si reparare nave pescuit, magazine de desfacere peste  50-100% 08.08.2016-7.10.2016 Vezi
Inovare – Pescuitul in apele interioare    Lipsa ghid Vezi
Eficienta energetica si atenuarea schimbarilor climatice — inlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare – pescuitul in apele interioare    Lipsa ghid Vezi
Inovare    Lipsa ghid Vezi
Cresterea potentialului siturilor de acvacultura    Lipsa ghid Vezi
Conversia la sistemele de management de mediu si audit si la acvacultura ecologica    Lipsa ghid Vezi
Masuri privind sanatatea si bunastarea animalelor    Lipsa ghid Vezi
Asigurarea stocurilor din acvacultura    Lipsa ghid Vezi
Colectarea de date NU DA NU monitorizare pescuit, studii de cercetare pe mare, studii pilot  100% Vezi
Control si executare NU DA NU sisteme de detectare nave, sisteme de televiziune cu circuit inchis, retele informatice, elicoptere de patrula  100% Vezi
Masura III.1 – Sprijin pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public – private DA DA DA cheltuieli de infiintare, informare si promovare  100%  Sesiune inchisa Vezi
Masura III.2. – Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (inclusiv costuri de functionare si animare)- Selectarea Grupurilor de actiune locala pentru pescuit (FLAG-uri) DA DA NU    80-100% 05.08.2016-17.10.2016 Vezi
Activitati de cooperare    Lipsa ghid Vezi
Planurile de productie si de comercializare    Lipsa ghid Vezi
Ajutor de depozitare    Lipsa ghid Vezi
Masuri de marketing    Lipsa ghid Vezi
Integrarea supravegherii maritime    Lipsa ghid Vezi
OS 1.1 Cresterea ocuparii tinerilor neets cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (centru, sud-est si sud muntenia) DA DA DA consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire 50%-100% Septembrie 2016 Vezi
OS 1.2-Imbunatatirea competentelor tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (centru, sud-est si sud muntenia) DA DA DA consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire 50%-100% Septembrie 2016 Vezi
OS 2.1-Cresterea ocuparii tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (bucuresti-ilfov, nord-est, nord-vest, vest, sud-vest oltenia) DA DA DA consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire 50%-100% Septembrie 2016 Vezi
OS 2.2-Imbunatatirea competentelor tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti-Ilfov, nord-est, nord-vest, vest, sud-vest oltenia) DA DA DA consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire 50%-100% Septembrie 2016 Vezi
OS 2.3-Functionarea mecanismului national integrat de sprijin care vizeaza identificarea si inregistrarea la spo a tinerilor din categoria neets DA DA DA consiliere pentru educatie, formare sau ocupare; programe de formare profesionala; evaluare si certificare competente; stimulente financiare angajatori; scheme de ucenicie si stagii; infiintare intreprinderi si consiliere si formare in domeniul antreprenoriatului; sprijin relocare personal 80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 3.1-Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii pe termen lung,lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele din randul minoritatii rome, persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie, persoanele din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semisubzistenta DA DA DA   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 3.2-Imbunatatirea competentelor somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii pe termen lung, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele din randul minoritatii rome, persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie, persoanele din mediul rural in special cele din agricultura de subzistenta si semisubzistenta DA DA DA   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 3.3-Cresterea ocuparii prin incurajarea antreprenoriatului si a infiintarii de intreprinderi DA DA DA   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 3.4-Actualizarea cunostintelor, competentelor si a aptitudinilor angajatilor din intreprinderile din sectoarele prioritare cu potential competitiv, identificate conform snc si sncdi DA DA DA   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 3.5-Sustinerea intreprinderilor pentru a se adapta schimbarilor mediului de afaceri, cu accent pe sectoarele prioritare cu potential competitiv identificate conform snc si sncdi DA DA DA   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 3.6-Cresterea calitatii, diversitatii si gradului de cuprindere a serviciilor oferite de spo, inclusiv prin externalizarea unora dintre servicii catre furnizori private DA DA DA   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 3.7-Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană DA DA DA sprijin pentru consiliere, educatie; finantare plan de afaceri; programe de mentorat; sprijin pentru imigranti romani 85%-100% Octombrie 2016  Vezi
OS 4.1-Reducerea numarului persoanelor aflate in risc de saracie prin implementarea de masuri integrate, cu accent pe comunitatile marginalizate DA DA DA consiliere pentru gasirea unui loc de munca, formare profesionala, evaluare si certificare, ucenicie la locul de munca, stagii pregatire; dezvoltare furnizare de servicii sociale/medicale 95%-100% 16.05.2016 15.09.2016 Vezi
OS 4.2-Cresterea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile care au depasit situatia de vulnerabilitate DA DA DA sprijin pentru acces la educatie; programe de ucenicie; programe de stagii; plasare pe piata muncii; sprijin infiintare noi afaceri si microintreprinderi 95%-100% 16.05.2016 15.09.2016 Vezi
OS 4.3-Dezvoltarea economiei sociale, promovarea si sustinerea antreprenoriatului   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 4.4-Imbunatatirea calitatii si accesului la servicii sociale   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 4.5-Imbunatatirea calitatii si accesului la servicii de asistenta medicala   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 4.6-Asigurarea tranzitiei de la sistemul de ingrijire de tip institutionalizat catre servicii oferite la nivelul comunitatii   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 6.1-Cresterea accesului si participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar de calitate, in special pentru categoriile dezavantajate de copii.   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 6.2-Stimularea accesului si participarii la invatamantul primar si secundar de calitate si de prevenire a parasirii timpurii a scolii, in special pentru categoriile dezavantajate de copii/elevi. DA DA DA motivare profesori zone defavorizate; asigurare cadru profesoral; atragere de personal; instruire personal didactic 80%-85% Septembrie 2016 Vezi
OS 6.3-Diversificarea oportunitatilor de revenire in sistemul educational a copiilor/tinerilor care au parasit prematur scoala prin extinderea programelor de tip a doua sansa, inclusiv prin asigurarea accesului la programe de calificare profesionala. DA DA DA   80%-85% Septembrie 2016 Vezi
OS 6.4-Imbunatatirea sistemului pre-universitar de educatie prin actualizarea, validarea si implementarea unei oferte curriculare de calitate DA DA DA   80%-85% Septembrie 2016 Vezi
OS 6.5-Diversificarea oportunitatilor de revenire in sistemul educational a tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la spo, care au parasit prematur scoala, prin extinderea programelor de tip a doua sansa, inclusiv prin asigurarea accesului la programe de calificare profesionala.   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 6.6-Cresterea accesului si participarii la invatamantul tertiar, in special pentru persoane cu oportunitati reduse (categorii netraditionale de studenti, persoane din mediul rural, persoane cu ces, persoane de etnie roma, persoane provenite din medii socio-economice defavorizate etc.). DA DA DA   80%-85% Septembrie 2016 Vezi
OS 6.7-Imbunatatirea calitatii invatamantului tertiar la nivel de sistem si institutii de invatamant in concordanta cu cerintele pietei muncii   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 6.8-Consolidarea capacitatii sistemului de educatie si formare profesionala in vederea asigurarii calitatii si relevantei programelor de fpi si fpc pentru piata muncii   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 6.9-Consolidarea capacitatii furnizorilor de educatie si formare pentru a dezvolta si implementa programe de calitate, relevante pentru piata muncii, in special prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri pentru sectoarele prioritare identificate prin snc   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 6.10-Imbunatatirea eficientei invatamantului tertiar la nivel de sistem si institutii de invatamant in concordanta cu cerintele pietei muncii, in special in sectoare economice cu potential de crestere prin consolidarea parteneriatelor dintre universitati si mediul academic si de cercetare si companii   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
OS 6.11-Cresterea accesului si participarii la programele de ipv, in special in randul persoanelor necalificate, cu un nivel scazut de educatie si calificare, inclusiv din categorii dezavantajate, care sa ofere inclusiv oportunitatea recunoasterii si certificarii rezultatelor invatarii   80%-85%  Lipsa ghid Vezi
Infrastructura de alimentare verde DA DA NU Statii de reincarcare masini electrice max. 80% 15 septembrie – 15 octombrie 2016. Click
Conservarea biodiversitatii si administrarea ariilor naturale protejate DA DA DA   100% lipsa info Click