POR 8.3

Masura 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale
 • In intelesul prezentului document persoanele varstnice sunt persoanele care au implinit varsta de 65 de ani (in conformitate cu art 6 alin. bb al Legii nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistentei sociale).
 • Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

In cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru centrele sociale care sunt localizate in teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii. Pentru teritoriul acoperit de ITI Delta Dunarii va fi lansat un apel dedicat.

I. Investitiile eligibile pentru co-finantare prin acest apel se refera la:

 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fara componenta rezidentiala, destinata persoanelor varstnice, in care, in acceptiunea prezentului apel, prin infrastructura se intelege cladirea cu utilitati si dotari.
  • Pentru serviciile sociale destinate grupului vulnerabil ”persoane varstnice” interventiile se vor concentra asupra infiintarii de servicii sociale prin centrele de zi, unitatile de ingrijire la domiciliu si/ sau cantine sociale acolo unde nu exista asemenea servicii sau sunt slab reprezentate, iar nevoia pentru asemenea servicii este motivata de starea de saracie/ excluziune sociala sau alta situatie de vulnerabilitate.
 • Vor avea prioritate zonele marginalizate, localitatile mici si zonele rurale.
 • Categoriile de servicii sociale organizate ca centre sociale finantabile prin POR sunt servicii sociale fara cazare, ai caror beneficiari pot fi persoanele varstnice: centre de zi pentru persoane varstnice, unitati de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, centre de preparare si distribuire a hranei pentru persoane in risc de saracie, pentru zonele in care beneficiarii serviciilor sociale asigurate de cantinele sociale sunt in majoritate varstnici saraci.

II. Rata de cofinantare acordata in cadrul prezentului apel de proiecte
Rata cofinantarii FEDR: maxim 85 %
Rata cofinantarii Buget de Stat:   13 %
Rata cofinantarii beneficiar:   2 %

III. Valoarea eligibila a proiectului variaza in functie de obiectul acestuia, astfel:

 • Pentru unitati de ingrijire la domiciliu, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 50.000 euro si 150.000 euro cu TVA.
 • Pentru centre de zi, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 500 000 euro cu TVA.
 • Pentru cantine sociale, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 500 000 euro cu TVA.
 • Pentru centru de zi si unitate de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 700 000 euro cu TVA.
 • Pentru cantina sociala si unitate de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 700 000 euro cu TVA.
 • Pentru centru de zi si cantina sociala in acelasi proiect, valoarea eligibila trebuie sa fie cuprinsa intre 100 000 euro si 700 000 euro cu TVA.
 • Pentru centru de zi, cantina sociala si unitate de ingrijire la domiciliu in acelasi proiect, valoarea eligibila va fi cuprinsa intre 100 000 euro si 850 000 euro.
 1. Eligibilitatea solicitantului si a partenerilor (daca este cazul)

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt furnizorii de servicii sociale.

 1. Forma de constituire a solicitantului

Solicitantii de finantare pot fi:

A. Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public.

B. Entitati de drept privat :

 • asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania
 • unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania si constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte.

C. Parteneriate intre oricare dintre entitatile mentionate la punctele A si B.

 • Pentru a fi eligibil, solicitantul de finantare/fiecare membru al parteneriatului, dupa caz trebuie sa aiba personalitate juridica.
 • Nu exista restrictii cu privire la numarul partenerilor.
 • Liderul parteneriatului se va identifica clar in toate documentele aferente proiectului.
 • Acordul de parteneriat incheiat in scopul implementarii proiectului, va fi anexat, in original, la Cererea de finantare.
 • In cazul parteneriatelor intre entitatile de drept public si cele de drept privat, liderul parteneriatului va fi entitatea de drept public.
 • Acordul de parteneriat va stabili modalitatea de participare la co-finantarea proiectului, atat pentru cheltuielile eligibile cat si pentru cele neeligibile, modalitatea de furnizare a serviciilor sociale dupa implementarea proiectului, modalitatea de cooperare intre parteneri, atat in timpul cat si ulterior implementarii proiectului, pe durata operarii obiectivului de investitie.

2. Solicitantul de finantare, sau unul dintre parteneri, este furnizor de servicii sociale acreditat in conditiile legislatiei nationale aplicabile in vigoare si are o vechime de cel putin un an de la infiintare, la data depunerii cererii de finantare.

 • Acreditarea unuia sau mai multor servicii sociale (licentierea) in momentul depunerii cererii de finantare este optionala si se dovedeste prin licenta provizorie sau licenta de functionare.
 • Daca se prezinta licente la depunerea proiectului, acestea vor fi luate in considerare ca experienta in furnizarea de servicii sociale si vor fi punctate ca atare in etapa de evaluare a proiectului.
 • In termenul maxim de sase luni de la finalizarea implementarii proiectului este obligatorie prezentarea licentei pentru fiecare serviciu social furnizat in cadrul obiectului proiectului.
 • In cazul parteneriatelor, cel putin unul din parteneri trebuie sa faca dovada acreditarii ca furnizor de servicii sociale.
  • In cazul parteneriatelor, fiecare dintre parteneri poate contribui la asigurarea co-finantarii proiectului.
  • Fiecare dintre membrii parteneriatului care contribuie la asigurarea co-finantarii, trebuie sa demonstreze vechimea de cel putin un an de la infiintarea ca entitate cu personalitate juridica.
Grup vulnerabil: persoane varstnice Tipuri de servicii
Centre sociale fara cazare:
Centre de zi
Unitati de ingrijire la domiciliu
Cantine socialeServiciile sociale se organizeaza in forme /structuri diverse in functie de specificul activitatii /activitatilor derulate si de nevoile particulare ale beneficiarilor (art. 27 alin. (2) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011).
·         -Consiliere psihosociala si informare
·         -Consiliere juridica
·         -Socializare si petrecerea timpului liber
·         -Terapii de recuperare si relaxare
·         -Organizare si implicare in activitati comunitare si culturale
·         -Asistenta si suport pentru familia persoanei varstnice
·         -Suport pentru realizarea activitatilor administrative si gestiunea bunurilor
·         *linie telefonica de urgenta,
·         *orientare vocationala,
·         *actiuni caritabile: acordare de alimente, ajutoare materiale si financiare, terapii de relaxare, activitati culturale, activitati administrative, etc.
·         -Ajutor pentru realizarea activitatilor de baza ale vietii zilnice
·         -Ajutor pentru realizarea activitatilor instrumentale de baza ale vietii zilnice
·         -Preparare si servire a mesei calde
·         -Pregatire si distribuire a hranei calde si reci
·         -Curatenie
·         *gospodarie proprie pentru aprovizionare cu produsele necesare prepararii meselor calde si reci,
·         *comercializare produse alimentare, in conditiile legii – (vezi si Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social).
 • Intr-o singura cladire vor putea functiona mai multe centre de servicii sociale: ex. un centru de zi pentru varstnici si o unitate de ingrijire la domiciliu, sau o cantina sociala si o unitate de ingrijire la domiciliu, sau un centru de zi si o cantina sociala sau toate trei.
 • In cazul in care intr-o singura cladire vor functiona doua sau mai multe centre de servicii sociale, se va avea in vedere justificarea necesitatii finantarii pentru fiecare dintre centrele respective.
 • Fiecare centru de servicii sociale va fi evaluat separat conform scopului sau.

3. Drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, la data depunerii cererii de finantare, precum si pe o perioada de minim 5 ani de la data platii finale (asa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de executie a lucrarilor de constructii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si sunt mentionate in ghidul general, cu exceptia superficiei.

 • In cazul proprietatii, ea trebuie sa fie definitiva. Nu se accepta proprietate provizorie.
 • Prin imobil obiect al proiectului se intelege terenul si cladirea ce fac obiectul proiectului.

!!! Sunt neeligibile proiectele care implica :
– construirea de cladiri noi;
– numai realizarea de constructii provizorii;
– numai lucrari care nu se supun autorizarii;
– numai dotarea.

V. Eligibilitatea activitatilor

Obiectul proiectului este un centru social fara componenta rezidentiala destinat persoanelor varstnice, respectiv persoanelor de peste 65 ani.
Activitatile orientative, eligibile in cadrul proiectului, pot fi:

 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii centrelor sociale fara componenta rezidentiala existente;
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii pentru infiintarea de noi centre sociale fara componenta rezidentiala;
 • crearea/modernizarea facilitatilor de acces fizic pentru persoane cu dizabilitati;
 • dotari adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de infrastructura sociala fara componenta rezidentiala, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati;
 • amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale fara componenta rezidentiala;
 • asigurarea/modernizarea utilitatilor generale si specifice pentru infrastructura de servicii sociale fara componenta rezidentiala (inclusiv bransarea la utilitati);
 • Nu sunt eligibile proiectele pentru investitii care au fost incheiate din punct de vedere fizic sau financiar pana la momentul depunerii cererii de finantare.
 • Investitiile incepute sunt eligibile numai in cazul in care contractul de lucrari a fost semnat dupa 01.01.2014. Cheltuielile aferente acestor proiecte pot fi eligibile daca au fost efectuate dupa 01.01.2014.