POR 6.1

Masura 6.1: Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala
Prioritate de investitii 6.1. Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Obiectiv Specific Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate in proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene
Specificul
proiectelor
Proiect privind un drum judetean – Proiectul trebuie sa prevada activitatile de modernizarea si reabilitarea (pentru imbunatatirea parametrilor relevanti- cresterea vitezei, sigurantei rutiere, portantei etc.) a unui drum judetean cu acelasi indicativ, in integralitatea sa, sau a unuia sau mai multor tronsoane intercalate cu segmente modernizate deja prin POR 2007-2013
Proiect privind un traseu intrajudetean – Proiectul trebuie sa prevada activitatile de modernizarea si reabilitarea (pentru imbunatatirea parametrilor relevanti- cresterea vitezei, sigurantei rutiere, portantei etc.) a unor drumuri judetene, in integralitatea lor, sau a mai multor tronsoane intercalate cu segmente modernizate deja prin POR 2007-2013
Proiect/proiecte privind un traseu interjudetean – Proiectul/proiectele trebuie sa prevada activitatile de modernizarea si reabilitarea (pentru imbunatatirea parametrilor relevanti- cresterea vitezei, sigurantei rutiere, portantei etc.) a unor drumuri judetene, in integralitatea lor, sau a mai multor tronsoane intercalate cu segmente modernizate deja prin POR 2007-2013
Activitati
eligibile
Activitati principale:
a.       modernizarea si reabilitarea (pentru imbunatatirea parametrilor relevanti- cresterea vitezei, sigurantei rutiere, portantei etc.) retelei de drumuri judetene (inclusiv poduri si podete, acces la proprietati – aflate in domeniul public ) care asigura conectivitatea, directa (drumuri judetene sau trasee compuse din mai multe drumuri judetene legate direct) sau indirecta (drumuri judetene/trasee legate de retea prin intermediul unui drum national modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum judetean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri expres.
b.      constructia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei (parapeti de protectie, limitatoare de viteza (inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistica orizontala si verticala, reorganizare intersectii) .
c.       construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN T a drumurilor judetene) si construirea pasarelelor pietonale ;
Activitati secundare:
d.      construirea/modernizarea de statii si alveole (in cazul in care proiectul vizeaza un drum judetean/traseu deservit de transportul public de calatori) pentru transport public pe traseul drumului judetean;
e.      realizarea de investitii destinate sigurantei rutiere pentru pietoni si biciclisti (trasee pietonale si piste pentru biciclisti acolo unde geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasa verticala pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaica
f.        realizarea de perdele forestiere si parapeti pentru protectie, aparari de maluri si consolidari de versanti, realizarea de investitii suplimentare pentru protectia drumului respectiv fata de efectele generate de conditii meteorologice extreme (provocate de schimbari climatice sau alte cauze exceptionale) – inundatii, viscol etc .
Beneficiarii eligibili A. Unitate administrativ-teritoriala – Judet
B. Unitati administrativ-teritoriale in parteneriat – judet(e) – municipiu(i)/ oras(e)/ comuna(e)
Cheltuieli
eligibile
A. Cheltuieli pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza, incluisv echipamente cu montaj:
a. Cheltuieli efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demontari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza), devieri de cursuri de apa.
b.Cheltuieli aferente activitatilor de modernizare si reabilitare de drumuri judetene (inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea de poduri si podete, acces la proprietati – aflate in domeniul public), precum si aferente activitatilor privind constructia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judetean ce vor face parte din drumul judetean respectiv.
c. Cheltuieli privind construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei.
d.Cheltuieli aferente activitatii de construire/ modernizare/ reabilitare de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi, la reteaua TEN-T a drumurilor judetene) si construirea pasarelelor pietonale;
e.Cheltuieli privind construirea/modernizarea de statii pentru transport public, precum si realizarea de trasee pietonale si piste pentru biciclisti
f.  Cheltuieli pentru asigurarea devierii utilitatilor includ cheltuielile cu lucrarile efectuate in structura drumului pentru asigurarea devierii utilitatilor publice, si nu pot acoperi cheltuieli de introducere sau modernizare a utilitatilor aflate in corpul drumului.
g. Cheltuieli pentru asigurarea sigurantei rutiere pentru pietoni si biciclisti, inclusiv semnalistica verticala pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaica
h.Cheltuieli efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv cheltuieli pentru realizarea de perdele forestiere si parapeti pentru protectie, aparari de maluri si consolidari de versanti, inclusiv realizarea de investitii suplimentare pentru protectia drumului respectiv fata de efectele generate de conditii meteorologice extreme (provocate de schimbari climatice sau alte cauze exceptionale)
i.   Cheltuieli privind organizarea de santier bine justificate si in stricta legatura cu realizarea obiectivului proiectului.
j.  Cheltuielile diverse si neprevazute se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din cheltuielile pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza.
B. Cheltuieli pentru dotari. Cheltuielile eligibile privind dotarile se refera la procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria mijloacelor fixe si respecta prevederile contractului de finantare.
C. Servicii de consultanta/asistenta
  1. Sunt eligibilie in limita a 7% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuielile privind:

•elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii de trafic, studii/expertize de amplasament,audit de siguranta rutiera;
•Elaborarea tuturor fazelor de proiectare
•asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului)
•managementul proiectului si dirigintie de santier;
•serviciile de consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul

  1. Cheltuieli de publicitate si informare aferente proiectului dar nu mai mult de 4000 lei/km de drum.
  2. Cheltuieli de audit financiar extern in limita maxima a 5 000 lei lunar (aferente activitatilor ce pot fi auditate in luna respectiva)

D. Cheltuieli aferente implementarii proiectului privind taxele si comisioanele
Sunt eligibile cheltuielile pentru:

  1. obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier;
  2. taxe de amplasament;
  3. cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii;
  4. cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, cat si cheltuielile privind obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor;
  5. cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
  6. taxele privind auditul de siguranta rutiera

Cheltuieli
neeligibile–  cheltuielile prevazute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
–  cheltuielile privind costurile de functionare si intretinere a obiectivelor finantate prin proiect
–  cheltuielile privind costuri administrative
–  cheltuielile de personal
–  cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobânzi aferente creditelor
–  contributia in natura
–  amortizarea
–  cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015
–  cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transportFinantarea
proiectelorValoare minima eligibila: 1.000.000 Euro,
Valoarea maxima eligibila este de 50.000.000 Euro, cu exceptia proiectelor care se realizeaza in parteneriat intre mai multe unitati administrative (judete), caz in care valoarea maxima eligibila este de 69.500.000 Euro