POR 5.2

Masura 5.2 - Realizarea de actiuni destinate îmbunatatirii mediului urban
Obiectiv Specific Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Bucuresti
Actiunile sprijinite • demolarea cladirilor situate pe terenurile supuse interventiilor;
• realizarea alei pietonale, piste pentru biciclisti, creare trotuare;
• amenajare spatii verzi (defrisarea vegetatiei existente; modelarea terenului.; plantarea/gazonarea suprafetelor, inclusiv plantare arbori);
• crearea de facilitati pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joaca pentru copii, etc.);
–          Achizitionarea si montarea elementelor constructive de tipul alei, foisoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene (cu conditia ca suprafata cumulata a acestora sa nu depaseasca 10% din suprafata totala a spatiului verde si numai pe baza unei documentatii de urbanism, conform art. 18 alin.7 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, cu modificarile si completarile ulterioare);
–          instalare Wi-Fi în spatiile publice;
–          sisteme de supraveghere video a spatiilor   amenajate prin proiect
• dotare mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
• modernizarea strazilor urbane care conduc in mod direct la terenul supus interventiei (Strazile urbane sunt eligibile în situatii exceptionale, numai în masura în care astfel de investitii sunt necesare pentru facilitarea accesibilitatii la obiectivul de investitii, si în limita de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect.)
–          înlocuirea si/sau racordarea la utilitati publice a terenului obiect al investitiei.
–          Realizare sistem de irigatii /sistem de iluminat
Beneficiarii eligibili Unitatile administrativ teritoriale din mediul urban, cu exceptia municipiilor resedinta de judet
Proiecte vizate Proiecte de reconversie functionala si/sau reutilizare a unor terenuri si suprafete degradate, vacante sau neutilizate din interiorul oraselor si transformarea lor în zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.
Suprafata de teren pe care se realizeaza proiectul nu va fi mai mica de   1000 mp.Se pot depune cereri de finantare care sa contina mai multe locatii/terenuri cu conditia ca fiecare dintre acestea sa nu aiba o suprafata mai mica de 1000 mp!
Cheltuieli eligibile A.Cheltuieli pentru obtinerea imobilului si amenajarea terenului
·         Sunt eligibile cheltuielile privind obtinerea terenului în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectului – în conformitate cu prevederile Hotarârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020. Valoarea terenului se va stabili pe baza evaluarii efectuate de un expert ANEVAR.
·         Cheltuieli cu amenajarea terenului sunt eligibile in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectului, respectiv demolarea cladirilor situate pe terenurile supuse interventiilor, defrisarea vegetatiei existente, modelarea terenului.
·         Cheltuieli pentru amenajari pentru protectia mediului si aducerea în starea initiala, respectiv cheltuieli cu amenajare spatii verzi (plantarea suprafetelor cu plante perene, inclusiv plantare arbori si arbusti);
B. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
·         Cheltuieli pentru înlocuirea si/sau racordarea la utilitati publice a terenului obiect al investitiei
C. Cheltuieli pentru servicii de consultanta/asistenta
a. Sunt eligibilie in limita a 7% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuielile privind:
•   elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii de trafic, studii/expertize de amplasament.;
•   Elaborarea tuturor fazelor de proiectare
•   asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (în cazul în care aceasta nu intra în tarifarea proiectului)
•   managementul proiectului si dirigintie de santier;
•   serviciile de consultanta/asistenta juridica în scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul
b. Cheltuieli de publicitate si informare aferente proiectului in limita a maxim 10000 lei.
D.Cheltuieli pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza, incluisv echipamente cu montaj:
•Cheltuieli cu realizarea de alei pietonale, piste pentru biciclisti, creare trotuare;
– Cheltuieli cu achizitia si montarea elementelor constructive de tipul foisoare, pergole, grilaje etc.;
•Cheltuieli cu realizarea sistemului de iluminat si/sau de irigatii.
•Cheltuieli cu crearea de facilitati pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joaca pentru copii, etc.);
– Cheltuieli cu modernizarea strazilor urbane ce asigura acesul direct catre terenurile supuse interventiei în limita a maxim 15% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect.
– dotare cu mobilier urban (banci, cosuri de gunoi,toalete ecologice, suporturi biciclete, imprejmuire etc);
•Dotare locuri de joaca/ zone pentru sport
•Dotare cu echipamente necesare instalarii Wi-Fi în spatiile publice;
E. Alte cheltuieli
•Cheltuieli privind organizarea de santier justificate si în stricta legatura cu realizarea obiectivului proiectului.
•Cheltuielile diverse si neprevazute se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar în limita a 10% din cheltuielile pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza.
-cheltuielile cu auditul financiar extern in limita a 15000 lei/raport de audit trimestrial.
-Sunt eligibile cheltuieli aferente implementarii proiectului privind taxele si comisioanele:
a. obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier;
b. taxe de amplasament;
c. cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii;
d. cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii;
e. cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
Cheltuieli neeligibile a. cheltuielile prevazute la art. 13 din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020
b. costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere
c. costuri administrative
d. costuri de personal
e. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobânzi aferente creditelor,
f. contributia in natura
g. amortizarea
h. Cheltuielile privind achizitia de dotari / echipamente second-hand;
i. Amenzi, penalitati,cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj;
j. cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015
l. Cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport
Regiuni de dezvoltare Rata de cofinantare Valoarea maxima totala a investitiei Valoarea minima totala a investitiei
A..Pentru regiunea Bucuresti Ilfov 80% 5 .000.000 euro 100.000 euro
B. Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare:
·   Regiunea de dezvoltare Nord-Est
·   Regiunea de dezvoltare Sud-Est
·   Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia
·   Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia
·   Regiunea de dezvoltare Vest
·   Regiunea de dezvoltare Nord-Vest
·   Regiunea de dezvoltare Centru
85% 5 .000.000 euro 100.000 euro