POPAM IV.4

Masura IV.4 - Prelucrarea produselor pescaresti si de Acvacultura
Investitii sprijinite Sprijinul acordat prin Masura IV.4 va contribui la infiintarea si/sau modernizarea unitatilor de procesare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese, cresterea numarului de locuri de munca, economii de energie (tehnologii moderne si forme alternative de energie), reducerea impactului asupra mediului (prin prelucrarea la scara mica a deseurilor de peste) etc.
Obiectivul specific al masurii de finantare este de a incuraja investitiile in sectoarele prelucrarii si comercializarii.
Beneficiari eligibili
 
·   Intreprinderi din domeniul procesarii produselor pescaresti si de acvacultura (microintreprindere, intreprindere mica si mijlocie, conform legii 346/2006 privind stimularea iniintarii si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare)
Categorii de beneficiari eligibili ·    Intreprindere micro: pâna la 9 persoane si cifra de afaceri anuala sau detin active totale < 2 mil.Euro;
·    Intreprindere mica: intre 10-49 persoane si cifra de afaceri anuala sau detin active totale <10 mil. Euro;
·    Intreprindere mijlocie: intre 50-249 persoane si cifra de afaceri anuala sau detin active totale < 50 mil. Euro;
Activitati eligibile ·         Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv in ceea ce priveste tratamentul deseurilor.
·         Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura care imbunatatesc siguranta, igiena, sanatatea si conditiile de munca.
·         Investitii in prelucrarea si comercializarea capturilor de peste comercial care nu poate fi destinat consumului uman.
·         Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura care rezulta din activitatile de prelucrare principale.
·         Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura obtinute din acvacultura ecologica, in conformitate cu articolele 6 si 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.
·         Investitii in prelucrarea si comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura care au ca rezultat produse noi sau imbunatatite, procese noi sau imbunatatite sau o gestiune si sisteme de organizare noi sau imbunatatite.
Cheltuielile eligibile specifice acestei masuri pot viza: ·         cheltuieli privind realizarea infrastructurii si achizitionarea de echipamente privind prelucrarea produselor pescaresti si de acvacultura, care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului, inclusiv in ceea ce priveste tratamentul deseurilor;
·         Cheltuieli pentru investitii privind energia neconventionala (solara si/sau eoliana) sunt eligibile cu conditia ca energia astfel obtinuta sa fie folosita numai pentru activitatea de productie ce face obiectul proiectului.
·         cheltuieli privind achizitionarea de software si sisteme de monitorizare pentru managementul unitatilor de procesare;
·         cheltuieli privind primele de asigurare a investitiilor pentru perioada de implementare (executie) a proiectului.
·         Contractul de asigurare va prevedea in mod obligatoriu o clauza prin care beneficiarul asigurarii este MADR – DGP – AMPOP;
Cheltuielile eligibile specifice acestei masuri pot viza: ·         cheltuieli pentru construirea de noi unitati de procesare;
·         cheltuieli pentru extinderea si modernizarea unitatilor existente;
·         cheltuieli privind achizitionarea de echipamente moderne pentru procesarea produselor si subproduselor;
·         cheltuieli privind achizitionarea de tehnologii noi si metode de productie inovatoare;
·         cheltuieli privind achizitionarea de mijloace de transport specializate pentru transportul pestelui, produselor din peste si pentru alte materii prime necesare procesarii;
·         cheltuieli privind achizitionarea de echipamente capabile sa imbunatateasca calitatea, siguranta si trasabilitatea produselor;
·         cheltuieli pentru achizitionarea de camere si/sau construirea de depozite frigorifice pentru materia prima si depozitarea produselor si subproduselor din peste, precum si a conservelor si semiconservelor din peste;
·         cheltuieli privind extinderea si/sau modernizarea camerelor/depozitelor frigorifice pentru materia prima si depozitarea pestelui, produselor si subproduselor din peste, a conservelor si semiconservelor din peste;
·         cheltuieli privind achizitionarea de instalatii si echipamente destinate exclusiv tratarii, prelucrarii deseurilor de produse pescaresti si de acvacultura;
·         cheltuieli privind achizitionarea de echipamente care vizeaza imbunatatirea sigurantei, igienei, sanatatii si conditiilor de munca;
 
Categoriile de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finantare 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
2. Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
4. Cheltuieli pentru investitia de baza
5. Alte cheltuieli
6. Cheltuieli pentru probele tehnologice si teste si predare la beneficiar
7. Contributia in natura
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului include:
·         Cheltuielile efectuate pentru cumpararea de terenuri inclusiv in leasing
·         Cheltuielile efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, evacuari materiale rezultate, devieri retele de utilitati din amplasament, sistematizari pe verticala, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizarii lucrarilor pentru investitia de baza)
·         Cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusive pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi, si reintroducerea in circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz.
Lista activitatilor eligibile de mai sus este orientativa. Alte activitati decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile daca solicitantul justifica necesitatea derularii lor in scopul implementarii proiectului in conditii optime
Taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila de beneficiarul operati conform legii.
Alocare financiara indicativa Alocarea financiara pentru perioada de programare 2014-2020 este de 13.600.000,00 Euro, fara TVA
Cuantumul sprijinului financiar nermabursabil acordat in cadrul acestei masuri este de 50% din valoarea eligibila a proiectului.
Valoarea eligibila totala maxima nerambursabila alocata unei cereri de finantare (valoarea totala a finantarii fara TVA) este de 1.000.000 Euro
Eligibilitatea
proiectului
Pentru a fi eligibil proiectul trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:
1) sa fie implementat pe teritoriul României;
2) sa contina activitatile/cheltuieli eligibile prezentate;
3) activitatile/cheltuielile pentru care se solicita finantare in Cererea de finantare se incadreaza in perioada de implementare a proiectului stabilita de AM- POPAM
4) suma solicitata ca sprijin financiar nerambursabil trebuie sa se incadreaze in suma maxima Eligibila;
5) dosarul Cererii de finantare sa fie complet;
6) durata de implementare a proiectului – 24 luni, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 12 Luni;In cadrul acestui apel urmatoarele tipuri de proiecte sunt considerate eligibile:
·         Proiecte cu constructii montaj
·         Proiecte fara constructii montaj
·         Proiecte de modernizare
·         Proiecte de achizitii de echipamente