POPAM II.4

Masura :II.4 Investitii productive in acvacultura – cresterea eficientei energetice,
Investitii sprijinite ·         promoveaza investitiile care sporesc eficienta energetica si conversia intreprinderilor din domeniul acvaculturii la sursele de energie regenerabile.
·         include tipuri de investitii care vizeaza modernizarea intreprinderilor existente din domeniul acvaculturii.
Activitati finantate Investitii privind modernizarea fermelor;
Beneficiari eligibili
 
Intreprinderile cu activitate economica din domeniul acvaculturii
Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritima” sau 0322 – „Acvacultura in ape dulci”.
Sunt eligibile numai intreprinderile care au istoric de functionare (cel putin 2 ani de functionare).
Conditie eligibilitate beneficiar Nu inregistreaza in anul financiar anterior un bilant negativ (capitaluri negative).
Se vor accepta bilanturi negative in cazul in care solicitantul face dovada ca situatia provine in urma unui proces investitional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau a suferit din cauza calamitatilor in ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finantare.
Indicatori suplimentari (de proiect) – Suprafata luciului de apa (ape interioare) pe care se implementeaza proiectele ce propun
masuri de conservare, reducere a impactului pescuitului si acvaculturii ( ha );
– Suprafata pe care se practica acvacultura ( ha );
– Volumele de apa preluate pentru acvacultura ( mii m3 );
– Suprafata pe care este practicata acvacultura ecologica (ha).
Tipul de investitie – Eficienta energetica
– Energie din surse regenerabile
Activitati eligibile Investitii care sporesc eficienta energetica si promoveaza conversia intreprinderilor din domeniul acvaculturii la sursele de energie regenerabile.
Sprijinul se acorda pentru modernizarea intreprinderilor existente din domeniul acvaculturii privind utilizarea surselor regenerabile de energie, precum si eficienta energetica.
In cazul proiectelor care presupun producerea de energie din surse regenerabile, energia electrica astfel obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu sau pentru compensarea consumului de energie din Sistemul Energetic National.
In cazul in care operatiunile constau in investitii in echipamente sau infrastructura prin care se asigura indeplinirea cerintelor viitoare privind mediul, sanatatea umana sau animala, igiena sau bunastarea animalelor prevazute de dreptul Uniunii, se poate acorda sprijin pana la data la care aceste cerinte devin obligatorii pentru intreprinderile in cauza.
In cadrul masurii sunt obligatorii:
·      activitatile de informare si publicitate;
·      activitatea de auditare a proiectului.
Contributie in natura in cadrul Programului operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014—2020 sunt acceptate ca si contributie in natura echipamente, instalatii si utilaje, terenuri, cladiri si imobile.
a) obiectul contributiei in natura a fost achizitionat sau construit de catre beneficiar din alte surse de finantare decat cele nerambursabile publice;
b) bunurile trebuie sa fie libere de orice sarcini/interdictii ce afecteaza implementarea operatiunii si sa nu faca obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre potentialul solicitant, aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti, la momentul depunerii cererii de finantare;
c) contributia in natura sa fie necesara si strict legata de implementarea operatiunii;
d) valoarea bunurilor este certificata de un evaluator autorizat si independent de beneficiarul operatiunii
Taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila de beneficiarul operatiunii, potrivit dispozitiilor legale
Pentru a fi eligibila, cheltuiala prevazuta mai sus trebuie sa fie aferenta cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul operatiunilor finantate.
Cheltuieli eligibile
 
1. Amenajarea terenului,
2. Asigurarea utilitatilor necesare,
3. Proiectare si asistenta tehnica,
4. Investitia de baza:
– Constructii si instalatii
Se cuprind cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de
investitie: cladiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicatii si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.
Montaj utilaje tehnologice
Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse in instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii acestora.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
Se cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice,
precum si a celor incluse in instalatiile functionale.
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Se includ cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesita
montaj, precum si a echipamentelor si a echipamentelor de transport tehnologic.
Dotari
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intra in categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotari P.S.I., dotari de uz gospodaresc, dotari privind protectia muncii. Cheltuielile se desfasoara pe obiecte de constructie.
Active necorporale
5. Alte cheltuieli – Cheltuieli cu organizarea de santier:
– Lucrari de constructii
– Cheltuieli conexe organizarii santierului
6. Cheltuieli cu echipa de implementare: Comisioane, cote, taxe
7. Cheltuieli pentru probele tehnologice si teste: Cheltuieli diverse si neprevazute
8. Cheltuieli cu investitii pentru eficientizarea energetica;
9. Cheltuieli cu investitii pentru producerea de energie din surse de energie regenerabila;
10. Cheltuieli privind primele de asigurare a investitiilor pentru perioada de implementare (executie) a proiectului.
Totodata sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:
1. Cheltuieli cu auditarea proiectului;
2. Cheltuieli cu informarea si publicitatea;
3. Cheltuieli privind taxele;
4. Cheltuielile bancare de deschidere si de administrare a conturilor,
5. Cheltuieli cu achizitionarea semnaturii digitale pentru MySMIS2014.
Cheltuieli neeligibile
 
– dobanzile debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare-cheltuielile cu achizitia de terenuri cu sau fara constructii
-amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj
– cheltuielile efectuate de beneficiar in regie proprie
– costul achizitionarii de bunuri/echipamente de ocazie
– cheltuielile cu achizitia constructiilor, NU sunt eligibile
– cheltuielile cu achizitia terenului NU sunt eligibile
– cheltuielile cu amortizarea, NU sunt eligibile
– cheltuielile cu leasing‐ul, NU sunt eligibile
Perioada implementare Durata maxima de implementare a proiectului – 24 luni;
Alocare financiara indicativa ‐ 50% din valoarea eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si ONG‐urilor cu activitate economica in domeniul acvaculturii;
‐ 30% din valoarea eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru intreprinderile care nu se incadreaza in definitia IMM‐urilor si ONG‐urilor cu activitate economica in domeniul acvaculturii.
Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja sa asigure o cofinantare in procent de minim 50% respectiv 70% (functie de incadrarea in categoria de IMM) din valoarea eligibila a proiectului.
Aportul in natura Cofinantarea investitiei de catre beneficiar poate fi realizata prin mai multe modalitati:
aport in natura, aport in numerar constituit de beneficiar, surse de finantare (credit bancar) sau combinatii dintre acestea.
In situatia in care beneficiarul alege sa asigure cofinantarea prin aport in natura aceasta trebuie dovedita si depusa odata cu cererea de finantare, fie la valoarea totala a procentului de cofinantare, fie intr‐un cuantum de minim 20% din aceasta.
Pentru proiectele la care valoarea contributiei in natura depaseste cota procentuala stabilita pentru contributia proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuala care depaseste contributia proprie.
Daca contributiei in natura nu asigura valoarea totala a cofinantarii, aceasta poate fi completata pana la valoarea totala prin aport in numerar.
sunt acceptate ca si contributie in natura echipamente, instalatii si utilaje, terenuri, cladiri si immobile.