POIM 6.3

Obiectivul Specific 6.3. - Reducerea consumului mediu de energie electrica la nivelul locuintelor
Actiuni finantate Implementarea distributiei inteligente intr-o zona omogena de consumatori casnici de energie electrica (proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distributie concesionari)
Fiecare operator de distributie concesionar va depune un singur proiect demonstrativ care va acoperi o zona omogena care sa cuprinda cca. 10.000 de consumatori preponderent casnici (casnici si non-casnici mici).
Principalul rezultat urmarit prin promovarea proiectelor in cadrul acestui obiectiv specific este:
·         Aplicarea unui sistem de masurare inteligenta pentru mai multi consumatori conectati la retele inteligente, respectiv cca. 10.000 de consumatori preponderent casnici in cadrul fiecarei regiuni deservite de catre cei 8 operatori de distributie concesionari (proiecte demonstrative).
Alte rezultate secundare in urma implementarii acestei masuri sunt:
·         Consum mediu de energie electrica redus la nivelul locuintelor prin modificarea comportamentului utilizatorilor de sisteme de masurare inteligenta
·         Acces extins al utilizatorilor la servicii de masurare inteligenta.
·         Contributia proiectelor la realizarea viitoarelor retele inteligente de distributie a energiei electrice
Beneficiari eligibili ·         Operatorii de distributie concesionari ai serviciului public de energie electrica, care se supun obligatiilor de implementare a contorizarii inteligente in proportie de 80% pana in 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice).
Activitati eligibile ·   Modernizarea/retehnologizarea retelei de distributie de joasa/medie tensiune in vederea asigurarii conditiilor optime de realizare a sistemelor de masurare inteligenta care sa permita adaptarea acestora la sisteme de comunicare digitale bidirectionale, monitrizarea interactiva, inteligenta si in timp real sau aproape real si gestionarea consumului de energie electrica, cu pierderi minore si cu un nivel inalt de securitate, siguranta si de calitate in aprovizionarea consumatorilor finali cu energie electrica (de ex. lucrari de modernizare/retehnologizare in linii, cabluri sau instalatii/echipamente pentruasigurarea functionalitatii obligatorii a sistemelor de masurare inteligenta implementate pe intreg lantul operator de distributie concesionar – consumator final;
·   Realizarea sistemelor de masurare inteligenta a energiei electrice (subsisteme de masurare, subsisteme de transmitere a informatiilor, subsisteme de gestiune a informatiilor din contoare)
·   Alte activitati decat cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai daca solicitantul dovedeste faptul ca sunt absolut necesare in vederea implementarii sistemelor de masurare inteligenta, in conformitate cu OS 6.3.
Cheltuieli neeligibile ·         taxa pe valoarea recuperabila;
·         dobanda debitoare cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau pentru comisioane de garantare;
·         alte comisioane aferente creditelor;
·         cheltuielile cu amortizarea;
·         achizitia de echipamente second-hand;
·         amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
·         costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;
·         cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie;
Perioada de implementare Durata de implementare a proiectului trebuie sa fie de maximum 36 luni (nu mai mult de 48 luni) de la semnarea Contractului de finantare si sa nu depaseasca data de 31.12.2023, cu respectarea principiului ”demararea lucrarilor”
Alocare financiara indicativa În cadrul prezentei cereri de proiecte, bugetul total reprezentand contributia publica la cheltuielile eligibile este de 38.117.647,00 euro
Valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depasi diferenta dintre costurile eligibile si profitul din exploatare aferent investitiei. Profitul din exploatare se deduce din costurile eligibile ex-ante sau prin intermediul unui mecanism de recuperare.
Diferenta pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre solicitant fie din surse proprii, fie din surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui ajutor public.
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate pentru un proiect este de 5.000.000 euro. Costul total eligibil al   proiectului (inclusiv TVA) nu poate depasi 50.000.000 euro echivalent in lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii cererii de finantare).