POIM 6.1 P

Obiectivul Specific 6.1. - Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal) - Productie
Actiuni finantate Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz
Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei termice pe baza de energie geotermala
·         Modernizarea de capacitati de productie se refera la investitii legate de lucrari la nivelul unei instalatii existente, care are ca scop crearea unei capacitati suplimentare de productie (considerata instalatie noua)
·         Pentru energie termica pe baza de biomasa / biogaz si resurse geotermale se au in vedere proiecte integrate are sa asigure distributia cat mai aproape de consumator, inclusiv prin finantarea dezvoltarii/modernizarii retelei de distributie a energiei termice pentru facilitarea evacuarii caldurii.
·         Realizarea de capacitati de productie vizeaza crearea de instalatii noi de productie, acolo unde nu au existat pana in prezent
Beneficiari eligibili ·         Unitati administrativ teritoriale, definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
·         Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
·         Societati comerciale, constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,sau conform legislatiei specifice dintr-un alt stat membru, care au ca activitate producerea de energie in scopul comercializarii.
Activitati eligibile ·         Achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor proiectului;
·         Executia cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor aferente proiectului
·         Achizitia si montajul de utilaje, instalatii, echipamente noi, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua necesare indeplinirii obiectivului proiectului;
·         Organizarea de santier
·         Lucrari de racordare la reteaua Sistemului Electroenergetic National in aval de punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform Ordinului ANRE nr 59/2.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public).
·         Reteaua de transport si distributie a energiei termice (reteaua termica) pana la punctul de delimitare, definit conform Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica(in cazul proiectelor propuse de UAT/ADI).
·         Pregatirea proiectului (elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, documentatiei de atribuire,obtinerea avizelor, autorizatiilor, acordului de mediu, etc) ; managementul proiectului ; auditul proiectului; actiuni de promovare a proiectului.-numai pentru proiectele care nu intra sub incidenta ajutorului de stat.
·         In cazul proiectelor de valorificare a energiei geotermale, se include executia forajului/ forajelor noi sau cu reabilitarea unor foraj existente si pompele de caldura cu un coeficient de performanta sezoniera SPF min>=3).
·         In cazul proiectelor de producere a energiei din biomasa, se poate include si producerea biogazului.
Cheltuieli neeligibile ·      taxa pe valoarea recuperabila;
·      dobanda debitoare cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau pentru comisioane de garantare;
·      alte comisioane aferente creditelor;
·      cheltuielile cu amortizarea;
·      achizitia de echipamente second-hand;
·      amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata;
·      costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;
·      cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie;
·      achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite cu o suma mai mare de 10 % din cheltuielile totale eligibile ale proiectului

Fondurile nerambursabile se acorda in proportie de 60%pana la 98% astfel:

Proiecte care intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat- Regulamentul UE nr. 651/2014
Microintreprinderi si Intreprinderile mici Valoare maxima eligibila fara TVA 18.750.000 Euro
Intensitate finantare 80%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 15.000.000 Euro
Intreprinderile mijlocii Valoare maxima eligibila fara TVA 21.428.570 Euro
Intensitate finantare 70%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 15.000.000 Euro
Alte tipuri de societati comerciale Valoare maxima eligibila fara TVA 25.000.000 Euro
Intensitate finantare 60%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 15.000.000 Euro
Proiecte avand ca beneficiari Unitati administrativ-teritoriale/ ADI care nu intra sub incidenta regulilor de ajutor de stat
Proiecte cu o valoare totala (cost investitional total) sub 1 milion de euro – nu intra in categoria „proiectelor generatoare de venituri” Valoare maxima eligibila fara TVA 1.000.000 Euro
Intensitate finantare 98%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 98% din valoarea eligibila – profitul generat de proiect
Proiectele cu o valoare totala (cost investitional total) de peste 1 milion de euro *proiecte generatoare de venituri Valoare maxima proiect 50.000.000 Euro
Intensitate finantare 98%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 98% din valoarea eligibila – profitul generat de proiect
Proiectele cu o valoare totala (cost investitional total) de peste 1 milion de euro *proiecte care nu sunt generatoare de venit Valoare maxima proiect 50.000.000 Euro
Intensitate finantare 98%
Ajutor financiar nerambursabil maxim (AFN) 98% din valoarea eligibila