POIM 4.3

Obiectivul Specific 4.3 - Reducerea suprafetelor poluate istoric
Actiuni finantate A.      Masuri de decontaminare si ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale si asigurarea calitatii solului în vederea protejarii sanatatii umane
B.      Pregatirea portofoliului de proiecte
Beneficiari eligibili
 
Autoritatile publice sau alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispozitia acestora de catre proprietar în vederea implementarii proiectului.
Categorii de cheltuieli 1.       Cheltuieli pentru lucrarile de constructii / reabilitare:
–        Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
–        Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala;
–        Cheltuielile pentru obtinerea terenului, necesar obiectivelor de investitie;
–        Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor de investitie, daca este cazul;
–        Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica inclusiv pentru servicii de audit independent pentru proiect si pentru servicii pentru îmbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarilor;
–        Cheltuieli pentru investitia de baza, inclusiv achizitia de echipamente si softuri;
–        Cheltuieli pentru cote legale;
–        Cheltuielile diverse si neprevazute, în conformitate cu legislatia în vigoare;
–        Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar;
2.       Cheltuieli pentru pregatirea documentelor oficiale si a altor documente-suport care trebuie, în mod obligatoriu, sa însoteasca cererea de finantare a proiectului.
Activitati eligibile –        activitati specifice de reabilitare si ecologizare a siturilor contaminate istoric (eliberare suprafata contaminata si decontaminare a solului), cu accent pe bio-decontaminare
–        remediere amplasamente facilitati, cum ar fi batale explorare si productie, amplasamente aferente rafinariilor, depozite marketing, parcuri/facilitati E&P. Activitatile constau în eliminarea/ reducerea contaminarii (existenta în sol, apa subterana si/sau apa de suprafata) de pe amplasamente,în scopul aducerii terenului la starea initiala în conformitate cu prevederile legale în domeniul protectiei mediului si/sau cerintele specifice privind pragurile concentratiilor de poluanti care trebuie atinse în urma decontaminarii
–        activitati specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitarii si ecologizarii terenurilor contaminate, inclusiv eliminarea/depozitarea conforma a materialelor rezultate din implementarea acestor activitati
–        activitati legate de elaborarea aplicatiei de finantare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Institutionala, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc)
–        elaborare documentatie/documentatii de atribuire pentru contractele de servicii, lucrari si furnizare echipamente
–        asistenta din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor, conform Legii nr. 10/1999.
Alocarea financiara indicativa Bugetul total este de 140.000.000 euro, fara a include rezerva de performanta, din care aproximativ 119.000.000 euro alocare UE (85%) si aproximativ 21.000.000 euro finantare publica nationala (15%).
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile pentru beneficiari autoritati publice centrale 100%
Contributia eligibila minima a beneficiarului 15%
Contributia comunitara (FEDR) la finantarea acordata (bugetul de stat prin bugetul MMAP) 85%
Contributie publica nationala la finantarea acordata (buget de stat) 0%
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile pentru beneficiari autoritati publice locale 98% (85% FC+ 13% buget de stat)
Contributia eligibila minima a beneficiarului 2%
Contributia comunitara (FC) la finantarea acordata (se calculeaza ca procent din valoarea maxima a finantarii acordate, adica 85% din 98%) 86,73%
Contributie publica nationala la finantarea acordata (buget de stat) 13,27%