POIM 3.1

Obiectivul Specific 3.1. - Reducerea numarului depozitelor neconforme si cresterea gradului de pregatire pentru reciclare a deseurilor in Romania
Actiuni finantate A.     Proiecte integrate de consolidarea si extinderea sistemelor integrate de management al deseurilor, cu respectarea ierarhiei deseurilor (prevenire, pregatirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare si eliminare): inchiderea si reabilitarea de depozite neconforme si deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea sistemelor de colectare selectiva, constructia de instalatii de transfer si valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare si unitati de compostare individuala si statii de tratare mecano-biologica s.a.:
A1. Proiecte fazate integrate de consolidarea si extinderea sistemelor integrate de management al deseurilor
A2. Proiecte noi a caror pregatire a fost derulata in perioada 2007-2013, dar nu au fost finalizata in timp pentru demararea implementarii
B.      Implementarea unui sistem integrat de management al deseurilor la nivelul municipiului Bucuresti;
C.      Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post 2020 (dupa caz).
* Actiunea C nu face obiectul prezentului ghid de finantare si va fi lansata doar dupa finalizarea Planului National de Gestionare a Deseurilor care va identifica tipurile de interventii necesare pentru conformarea cu tintele prevazute in directivele europene.
Beneficiari eligibili ·   Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara prin Consiliile Judetene care au depus cerere de fazare in cadrul POS Mediu / se regasesc in lista anexata (beneficiari – Proiecte fazate – Proiecte integrate de consolidarea si extinderea sistemelor integrate de management al deseurilor, cu respectarea ierarhiei deseurilor) ;
·   Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara prin Consiliile Judetene din lista anexata (beneficiari – Proiecte noi a caror pregatire a fost derulata in perioada 2007-2013 dar nu au fost finalizata in timp pentru demararea implementarii) ;
·   Municipiul Bucuresti (beneficiar – Implementarea unui sistem integrat de management al deseurilor la nivelul municipiului Bucuresti;)
Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile 98% (85% FC+ 13% buget de stat)
Contributia eligibila minima a beneficiarului 2%
Contributia comunitara (FC) la finantarea acordata (se calculeaza ca procent din valoarea maxima a finantarii acordate, adica 85% din 98%) 86,73%
Contributie publica nationala la finantarea acordata (buget de stat) 13,27%
Categorii de cheltuieli 1.      Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
2.      Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala;
3.      Cheltuielile pentru obtinerea terenului, necesar obiectivelor de investitie;
4.      Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor de investitie;
5.      Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica inclusiv pentru servicii de audit independent pentru proiect si pentru servicii pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarilor;
6.     Cheltuieli pentru investitia de baza;
7.     Cheltuieli pentru organizare de santier care cuprind cheltuieli necesare contractantului/ supervizorului in vederea crearii conditiilor de desfasurare a activitatii de constructii-montaj/respectiv de supervizarea lucrarilor;
8.     Cheltuieli pentru cote legale;
9.     Cheltuielile diverse si neprevazute, in conformitate cu legislatia in vigoare;
10.   Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar;
11.   Cheltuieli pentru pregatirea documentelor oficiale si a altor documente-suport, cu exceptia celor de la pct. 5 care trebuie, in mod obligatoriu, sa insoteasca cererea de finantare a proiectului;
12.   Cheltuieli pentru informare si publicitate;
13.   Cheltuieli cu leasingul, daca sunt indeplinite prevederile art. 2 si 9 din Hotararea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
14.   Cheltuielile cu asigurarile, respectiv costurile cu garantiile bancare ce sunt emise cu scopul desfasurarii contractului/proiectului.
Activitati eligibile Proiecte integrate de management al deseurilor (noi si fazate):
·           constructia de instalatii de transfer si valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare si unitati de compostare individuala
·           constructia de statii sortare si de tratare mecano-biologica etc.
·           inchiderea si reabilitarea de depozite neconforme, inclusiv a sistemului de colectare a levigatului, a sistemului de extragere a biogazului
·           deschiderea/extinderea de noi depozite
·           asistenta pentru managementul proiectelor, supervizare si publicitate (inclusiv constientizarea publicului) etc;
·           implementarea sistemelor de colectare selectiva
·            Consolidarea capacitatii institutionale a beneficiarilor in domeniul sistemelor integrate de management al deseurilor, ca parte integranta a proiectelor individuale (intarirea capacitatii institutionale a beneficiarilor prin organizarea sesiunilor de instruire/training, inclusiv “on the job training” in sectorul de management integrat al deseurilor (studiu de fezabilitate, analiza cost beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea aplicatiilor de finantare, gestionarea namolului etc)
Implementarea unui sistem integrat de management al deseurilor la nivelul municipiului Bucuresti :
– proiect integrat ce va viza nevoile de investitii la nivelul municipiului Bucuresti luand in considerare respectarea ierarhiei deseurilor, incepand cu colectarea separata pana la eliminarea acestora.
Alocarea financiara indicativa aproximativ 351.857.279 Euro, din care 299.078.687 Euro reprezinta finantare din FC, iar 52.778.592 Euro cofinantarea nationala.