POCU OS6.2/6.3/6.4/6.6

             AP 6 ”Educatie si competente”

OS 6.2Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”.
OS 6.3Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic”.
OS 6.4Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansa si programe de formare profesionala”.
OS 6.6Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive”.

  Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limita de depunere.
SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS IN DATA DE 1 august 2016 ORA 10.00 SI SE VA INCHIDE IN DATA DE 30 septembrie 2016, ORA 16.00.
Tipurile de solicitanti/ parteneri eligibili ·   MENCS si agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MEN si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar
·   Institutii de invatamant (ISCED 0, 1-3) acreditate, publice sau private, din reteaua scolara nationala
·   Furnizorul de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, publici si privati
·   Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale)
·   Institutii de cult si asociatii religioase
·   Institutii/agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale
·   Autoritati publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar
·   Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate
·   Organizatii neguvernamentale
Grup tinta Grupul tinta al acestui apel este format din copii, elevi, parinti si personal didactic sau personal de sprijin, inclusiv manageri scolari. Fiecare participant selectat in proiect trebuie sa indeplineasca particularitatile obiectivului specific (OS) in cadrul caruia beneficiaza de sprijin si sa atinga un numar minim de participanti sprijiniti.
La nivelul fiecarui proiect, copiii/elevii apartinand minoritatii rome care beneficiaza de sprijin trebuie sa reprezinte minimum 20% din grupul tinta selectat in proiect.
Durata proiectului „  Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni in interiorul carora sunt cuprinsi obligatoriu doi ani scolari.
Regiunile de dezvoltare
 
regiunile mai putin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia
regiunea mai dezvoltata: Bucuresti-Ilfov.
Alocarea
financiara
1) Proiecte mari (care includ mai multe scoli din mai multe judete), cu o valoare maxima de 1.500.000 euro.
2) Proiecte mici (care pot include o scoala sau mai multe scoli, din acelasi judet) cu o valoare maxima de 500.000 euro.
·               Contributia eligibila minima a solicitantului reprezinta procentul din valoarea totala eligibila a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant: 80%-85%
– pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), suma totala disponibila este de 164.220.000 euro, din care cofinantarea UE este 139.587.000 de euro (corespunzand unei cofinantari UE de 85%), iar cofinantarea nationala este de 24.633.000 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 15%);
– pentru regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), suma totala disponibila este de 28.980.000 euro, din care cofinantarea UE este de 23.184.000 euro (corespunzand unei cofinantari UE de 80%), iar cofinantarea nationala este de 5.796.000 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 20%).
„ Selectarea de catre solicitant a regiunii de dezvoltare se va face exclusiv din perspectiva locului de resedinta a grupului tinta avut in vedere, indiferent de locul de implementare/derulare a activitatilor propuse prin proiect.
Actiunile eligibile A) Actiuni cu IMPACT DIRECT ASUPRA FACILITARII ACCESULUI la educatie si prevenirii /reducerii parasirii timpurii a scolii
B) Actiuni destinate CRESTERII CALITATII SERVICIILOR EDUCATIONALE;
C) Actiuni destinate ASIGURARII RESURSELOR UMANE CALIFICATE in educatie.
A. Actiunile cu IMPACT DIRECT
 
a) Activitati care se adreseaza nevoilor copiilor si familiei in ceea ce priveste accesul la servicii educationale, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar si material pentru copii, concretizat in burse, asigurarea transportului la si de la institutia de invatamant, rechizite si materiale de invatare, imbracaminte si incaltaminte, asigurarea de gustari/mese calde/suplimente nutritive si orice alta forma de sprijin care faciliteaza participarea copilului la procesul educational (sprijin pentru frecventarea cresei, tichete sociale pentru gradinita complementare schemelor nationale acoperite deja din alte fonduri, tichete sociale etc.) (OS 6.2 si 6.3).
b) Servicii de informare, consiliere educationala, programe de educatie parentala si programe de mentorat pentru copii si familie (OS 6.2, 6.3 si 6.4).
Schemele personalizate de sprijin pentru parinti vor cuprinde masuri de informare si consiliere educationala, programe de educatie parentala, cursuri privind sanatatea, igiena, nutritia, etapele importante in dezvoltarea copiilor, formare de grup si impartasirea experientelor etc., dezvoltate in acord cu nevoile individuale si orice alt tip de masura care contribuie la implicarea parintelui in procesul educational si la intelegerea rolului acestuia in participarea copilului la educatie.
B. Actiunile destinate CRESTERII CALITATII SERVICIILOR EDUCATIONALE a) Sprijin pentru asigurarea educatiei de calitate in crese, in gradinite si in scoli, cum ar fi:
Dezvoltarea de echipe locale de interventie destinate (re)integrarii copilului, tanarului si adultului din afara sistemului, crearea de retele pentru incluziune socio-educationala (OS 6.2, 6.3 si 6.4)
– Actiuni care contribuie la cresterea accesului copiilor/familiilor/scolilor la personal de sprijin (ex. consilier scolar, mediator scolar, psihopedagog, logoped etc.) (OS 6.3 si 6.4).
Aplicarea de instrumente de sprijin pentru activitatea didactica in scopul promovarii culturii independentei decizionale si financiare si intaririi capacitatii directorilor/profesorilor de a gestiona calitatea in educatie (OS 6.3 si 6.4).
Promovarea de bune practici si dezvoltarea si utilizarea de noi servicii educationale, inclusiv invatamant alternativ orientat catre obtinerea de competente pentru copiii/tinerii/adultii care nu si-au finalizat educatia obligatorie (OS 6.2, 6.3 si 6.4).
Asigurarea de echipamente, dotari, renovari/igienizari/mici reamenajari de spatii necesare pentru desfasurarea propice a activitatilor educationale, inclusiv spatii pentru cabinete medicale scolare in comunitatile unde accesul la medicul de familie este dificil, spatii pentru mentinerea copiilor cat mai mult timp in institutia de invatamant sau in alte spatii destinate activitatilor educationale (sali de mese, sali de joaca si miscare, spatiu de dormit etc.)
b) Dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesului educational, cum ar fi:
Dezvoltarea de parteneriate intre crese, gradinite, scoli, parinti si comunitate, in scopul asigurarii sustenabilitatii din perspectiva implicarii mai intense a parintilor in educatia copiilor si a implicarii comunitatii locale in dezvoltarea scolii (OS 6.2, 6.3 si 6.4).
Dezvoltarea de parteneriate intre crese, gradinite, scoli publice sau private in scopul transferului de metode de invatare, schimbului de experienta, inclusiv pentru pregatirea tranzitiei copiilor de la un ciclu de invatamant la altul (OS 6.2, 6.3 si 6.4).
Dezvoltarea de parteneriate intre scoli si autoritati locale si/sau angajatori locali, in scopul asigurarii sustenabilitatii din perspectiva institutionala, financiara si/sau a responsabilitatii sociale. (OS 6.3 si 6.4).
c) Desfasurarea de activitati de informare si constientizare locala pentru a promova participarea parentala la ingrijirea si educatia timpurie a copilului (IETC) si importanta acesteia pentru dezvoltarea copiilor, participarea echitabila si deplina a copiilor in invatamantul obligatoriu, nediscriminarea, precum si evenimente destinate promovarii valorilor incluziunii sociale cum ar fi: importanta educatiei, depasirea prejudecatilor, toleranta sociala, religioasa sau etnica, implicarea sociala, responsabilitatea civica; activitati de comunicare care vizeaza schimbarea comportamentelor influentate de normele sociale si care determina atitudini precum discriminarea si stigmatizarea carora trebuie sa le faca fata grupurile vulnerabile si orice alta activitate care contribuie la intarirea rolului scolii in comunitate (OS 6.2, 6.3 si 6.4).
C. Actiunile destinate ASIGURARII RESURSELOR UMANE CALIFICATE a) Programe de instruire/crestere a capacitatii personalului didactic si de sprijin in domenii precum: educatia parentala si implicarea parintilor, dezvoltarea copilului, prevenirea/ reducerea absenteismului si abandonului scolar, scoala atractiva/incluziva (non-discriminare, multiculturalitate, gandire pozitiva, facilitarea invatarii etc.), metode de predare/invatare activ-participative, interactive si centrate pe copil, scoala comunitatii, stagii de practica si alte domenii care raspund nevoii identificate la nivelul scolii/gradinitei/cresei sprijinite in proiect.
(OS 6.6).
b) Programe de instruire/cresterea a capacitatii persoanelor care fac parte din echipele manageriale, la nivel de scoala si/sau inspectorat scolar judetean, in domeniul elaborarii, implementarii, monitorizarii si evaluarii strategiilor/planurilor locale de prevenire/reducere a parasirii timpurii a scolii, inclusiv pentru identificarea copiilor in risc de abandon scolar, dezvoltarea si implementarea planurilor individuale de interventie, atragerea de resurse pentru scoala, leadership si orice alt domeniu care contribuie la intarirea capacitatii echipei manageriale de a gestiona absenteismul si abandonul scolar (OS 6.6).
c) Atragerea cadrelor didactice calificate in scolile cu copii cu risc educational, prin activitati menite sa faciliteze motivarea acestora si ramanerea lor in acelasi post mai multi ani, pentru a asigura continuitatea, prin activitati cum ar fi burse, stimulente financiare acordate pe baza de performanta sau acordarea unei subventii de mobilitate care poate acoperi nevoile de cazare, transport, masa in cazul mobilitatii intelese din perspectiva relocarii in scoli defavorizate din alta localitate decat cea de domiciliu sau in cazul mobilitatii intelese din perspectiva activitatilor de instruire, prin programe la nivelul scolilor partenere in proiect. (OS 6.6)
d) Crearea/dezvoltarea de retele de sprijin profesional in cadrul carora pot fi finantate programe de mentorat, coaching, retele de profesori/profesionisti in educatie, schimb de experienta etc. (OS 6.6)
Cheltuielile eligibile directe
 
– Cheltuieli salariale
– Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)
– Cheltuieli cu deplasarea
– Cheltuieli cu servicii
– Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului
– Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile
– Cheltuieli cu imbracaminte si incaltaminte
– Cheltuieli cu hrana
– Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii structurilor operationalizate in cadrul proiectului
– Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie
– Cheltuieli de leasing
– Cheltuieli cu subventii / burse / premii
– Cheltuieli de tip FEDR :Constructii , Instalatii tehnice ,echipamente, Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii, Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie; Obtinerea acordului de mediu; Obtinerea avizului PSI; Obtinerea avizelor sanitare de functionare;Energie electrica.
Cheltuieli eligibile indirecte
 
– Salarii aferente expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect
– Salarii aferente personalului administrativ si auxiliar
– Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori).
– Chirie sediu administrativ al proiectului
– Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, sanatatea si securitatea in munca pentru personalul propriu
– Utilitati
– Servicii de administrare a cladirilor
– Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport
– Amortizare active
– Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate
– cheltuielile aferente garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare
– taxe notariale
– abonamente la publicatii de specialitate
– Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
– Materiale consumabile
– productia materialelor publicitare si de informare
– tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare
– difuzarea materialelor publicitare si de informare
– dezvoltare/adaptare pagini web
– inchirierea de spatiu publicitar
– alte activitati de informare si publicitate

 

AP 6 ”Profesori motivati in scoli defavorizate”

 

OS 6.2Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”.

OS 6.3Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic”.

OS 6.6Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli inclusive”.

Apelul de proiecte Apelul de proiecte este un apel de tip competitiv, cu termen limita de depunere.
SISTEMUL INFORMATIC MySMIS 2014 VA FI DESCHIS IN DATA DE 1 septembrie ORA 10.00 SI SE VA INCHIDE IN DATA DE 31 octombrie 2016, ORA 16.00.
Prin acest apel sunt sprijinite interventiile care adreseaza nevoile personalului educational din institutiile de invatamant publice cu copii cu un grad ridicat de risc educational (numite in continuare generic „scoli tinta”),
Denumirea generica de „scoli tinta” la care se refera acest apel de proiecte cuprinde:
1.       Scolile si gradinitele din zone rurale/defavorizate, cu (1) deficit de cadre didactice calificate, stabile pe post si/sau pregatite adecvat si (2) cu un numar mare de copii cu risc educational.
2.       Scolile si gradinitele/formele de invatamant special si special integrat (organizate in contexte de predare atipice: pentru copii din spitale, copii in regim de detentie, copii din zone geografice greu accesibile, scolarizarea la domiciliu, scoala virtuala etc.).
Tipurile de solicitanti/ parteneri eligibili ·      MENCS si agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar
·      Institutii de invatamant (ISCED 0 pentru activitati din cadrul OS 6.2, ISCED 1-3 pentru activitati din cadrul OS 6.3 si 6.6) acreditate, publice sau private, din reteaua scolara nationala
·      Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, publici si privati
·      Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale)
·      Autoritati publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar
·      Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate (numai pentru activitati din cadrul OS 6.3 si 6.6)
·      Organizatii neguvernamentale
Sunt incurajate parteneriatele intre entitatile mai sus mentionate.
Grup tinta
 
Personal didactic din educatia si ingrijirea timpurie a copiilor
Cadre didactice care lucreaza cu copii in risc de abandon
Personal de sprijin de la nivelul scolii (de exemplu, mediatori scolari)
Echipele manageriale de la nivelul scolilor
Personal didactic din invatamantul preuniversitar
Personal de sprijin din scoli (mediatori scolari, consilieri scolari etc.)
Manageri scolari
Personalul partenerilor sociali in educatie, inclusiv din ONG-uri.
Durata proiectului Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 30 de luni, in interiorul carora trebuie cuprinsi obligatoriu doi ani scolari.
Regiunile de dezvoltare
 
ü regiunile mai putin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia
ü regiunea mai dezvoltata: Bucuresti-Ilfov.
Alocarea
financiara
1)      Proiecte mari (care includ minimum 10 scoli tinta din mai multe judete, din aceeasi categorie de regiune de dezvoltare) cu o valoare maxima de 1.500.000 euro
2)      Proiecte mici (care includ minimum 3 scoli tinta, din acelasi categorie de regiune) cu o valoare maxima de 450.000 euro.
·               Contributia eligibila minima a solicitantului reprezinta procentul din valoarea totala eligibila a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant: 80%-85%
„ pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), suma totala disponibila este de 21.250.000 euro, din care cofinantarea UE este 18.062.500 de euro (corespunzand unei cofinantari UE de 85%), iar cofinantarea nationala este de 3.187.500 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 15%);
„ pentru regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), suma totala disponibila este de 3.750.000 euro,   din care cofinantarea UE este de 3.000.000 euro (corespunzand unei cofinantari UE de 80%), iar cofinantarea nationala este de 750.000 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 20%).
„ Selectarea de catre solicitant a regiunii de dezvoltare se va face exclusiv din perspectiva locului de resedinta a grupului tinta avut in vedere, indiferent de locul de implementare/derulare a activitatilor propuse prin proiect.
Actiunile eligibile 1.       Actiuni destinate atragerii si mentinerii in scolile tinta a resurselor umane calificate, competente si motivate, capabile sa furnizeze o educatie de calitate si sa asigure incluziunea scolara
2.       Actiuni destinate crearii unei mase critice de astfel de specialisti in educatie, in scopul cresterii calitatii procesului educational din scolile tinta, pentru toti
3.       Actiuni destinate dezvoltarii capacitatii institutionale a echipelor manageriale din scolile tinta, in scopul asigurarii sustenabilitatii interventiilor de crestere a calitatii in educatie
1. Actiunile destinate atragerii si mentinerii in scolile tinta a resurselor umane calificate (cadre didactice, personal de sprijin si personal al partenerilor sociali in educatie, inclusiv din ONG-uri), competente si motivate, capabile sa furnizeze o educatie incluziva de calitate in scolile tinta a)      Identificarea, recrutarea si selectia cadrelor didactice si a personalului de sprijin in vederea angajarii acestora in scolile tinta (OS 6.2 si 6.3), prin analize de nevoi, campanii de informare, activitati de outreach si orice alt tip de actiune care asigura recrutarea participantilor.
b)     Imbunatatirea competentelor cadrelor didactice, a personalului de sprijin din scolile tinta (inclusiv mediatorilor scolari si mentorilor) si a personalului partenerilor sociali in educatie, inclusiv din ONG-uri (OS 6.6), prin:
–          Programe de formare continua, in regim intensiv, direct sau asistat la distanta, prin conversie profesionala, extindere sau dezvoltare de competente, cu scopul asigurarii resursei umane specializate pentru toate contextele specifice de desfasurare a procesului de invatamant.
–          Programe de formare continua/instruire, dezvoltate pentru a asigura: dobandirea de metode de predare noi si diversificate care sa-i ajute in adaptarea strategiilor educationale la profilul elevilor in situatie de risc; aplicarea resurselor curriculare alternative; dezvoltarea de activitati extra curriculare si identificarea unor noi modalitati pentru a stimula interesul copiilor pentru educatie; modele de transformare a scolilor in locuri primitoare si prietenoase pentru copii si pentru parintii lor; adresarea nevoilor educationale ale copiilor din cadrul comunitatilor dezavantajate economic si social sau izolate geografic precum si ale copiilor scolarizati in contexte atipice (copii bolnavi aflati in spitale sau scolarizati la domiciliu, copii cu dizabilitati, inclusiv cei scolarizati la domiciliu, copii aflati in regim de detentie etc.); dezvoltarea personala si cresterea stimei de sine a copiilor; o mai buna cunoastere a nevoilor copiilor si a rolului parintilor in influentarea valorilor si aspiratiilor copiilor, interactiunea mai buna cu parintii; monitorizarea riscului de parasire timpurie a scolii si facilitarea dialogului scoala-familie-comunitate pentru reducerea acestuia; metode de predare moderne, interactive, activ-participative, centrate pe copil; dezvoltarea gandirii critice, a abilitatilor de comunicare, de leadership, de lucru in echipa; educatia incluziva, educatia parintilor, implicarea comunitatii in viata scolii si orice alt domeniu de formare care contribuie la cresterea calitatii in educatie si a incluziunii scolare.
c)       Organizarea si efectuarea stagiilor practice pentru cadrele didactice si personalul de sprijin (OS 6.6).
d)      Masuri de stimulare a cadrelor didactice calificate sa lucreze in scolile tinta pe termen lung (OS 6.2 si 6.3), prin:
–          Acordarea unui pachet pentru incurajarea mobilitatii, care poate include stimulente pentru mobilitate profesionala prin acordarea unei subventii care poate acoperi o parte din nevoile de cazare si/sau transport (benzina, bilete de transport) pentru cei nevoiti sa se mute intr-o alta localitate decat cea de domiciliu pentru a lucra intr-o scoala tinta sau transport gratuit pentru cei care comuta zilnic;
–          Acordarea de burse de performanta pentru profesorii care participa la programe de formare continua.
–          Organizarea de competitii de premiere a cadrelor didactice cu rezultate deosebite in asigurarea unei educatii incluzive de calitate pentru copiii cu risc major de excluziune/esec scolar.
2. Actiunile destinate crearii unei mase critice de resurse umane calificate si motivate, prin crearea/dezvoltarea de retele de sprijin profesional a)      Activitati de mentorat/coaching (OS 6.2 si 6.6), inclusiv prin crearea/dezvoltarea de retele de mentori la nivel local care sa ofere sprijin continuu personalului din scolile tinta.
b)      Retele de profesori/consilieri scolari/alte tipuri de personal de sprijin (OS 6.2 si 6.3) care sa faciliteze schimbul de resurse si practici de predare/invatare intre cadrele didactice sprijinite prin proiect, cu accent pe sprijin intercolegial acordat celor care isi desfasoara activitatea in scolile tinta si alte scoli defavorizare, sau retele intre profesori/personal de sprijin si mentori in scopul asigurarii/facilitarii evaluarii acestora.c)       Schimb de experienta (OS 6.2 si 6.3), respectiv expunere pentru deschiderea orizontului profesionistilor din sistemul de invatamant si facilitarea schimburilor de idei si bune practici, organizare de seminarii, conferinte, cercuri metodice, vizite locale/regionale de studiu/schimb de experienta intre scolile tinta sau intre scolile tinta si alte scoli defavorizate.
3. Actiunile destinate dezvoltarii capacitatii institutionale a echipelor manageriale din scolile tinta in scopul sustenabilitatii interventiilor de calitate in educatie a)      Organizarea de activitati de formare, mentorat, consiliere, coaching pentru echipele manageriale de la nivelul scolii (OS 6.6) pentru a fi eficiente in prevenirea abandonului scolar, cu accent pe identificarea timpurie a riscurilor de abandon scolar si a copiilor in situatii de risc, gestionarea riscurilor de abandon scolar prin planul de dezvoltare institutionala a scolii, sprijin pentru interactiuni pozitive cu parintii in vederea dezvoltarii parteneriatului scoala-parinti, identificarea si atragerea resurselor suplimentare necesare scolii pentru obtinerea unor rezultate scolare mai bune, monitorizarea si evaluarea indicatorilor de progres si incluziune educationala a copiilor, facilitarea formarilor esentiale pentru profesori si personalul de sprijin, mobilizarea retelelor comunitare pentru prevenirea absenteismului si abandonului scolar, implicarea comunitatii in viata scolii si orice alt domeniu care asigura cresterea capabilitatii echipelor manageriale de a preveni/reduce abandonul scolar.
b)      Crearea/dezvoltarea si implementarea unor mecanisme si instrumente de monitorizare si evaluare a performantei/calitatii procesului de educatie (OS 6.3), inclusiv definirea performantei in functie de rezultatele asteptate de la grupul tinta de copii, pe baza viziunii pentru elev/planului individual de interventie pentru acesta, stabilirea si urmarirea tintelor de dezvoltare profesionala pentru cadrele didactice, sisteme de evaluare 360o a acestora, dezvoltarea de mecanisme de prevenire si monitorizare a segregarii in scoli etc.
Cheltuielile eligibile directe
 
– Cheltuieli salariale
– Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)
– Cheltuieli cu deplasarea
– Cheltuieli cu servicii
– Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului
– Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile
– Cheltuieli cu imbracaminte si incaltaminte
– Cheltuieli cu hrana
– Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii structurilor operationalizate in cadrul proiectului
– Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie
– Cheltuieli de leasing
– Cheltuieli cu subventii / burse / premii
– Cheltuieli de tip FEDR
Echipamente:
o Echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul
o Cablare retea interna
o Achizitionare si instalare de sisteme si echipamente pentru persoane cu dizabilitati
o Mobilier, birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale
Cheltuieli eligibile indirecte
 
– Salarii aferente expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect
– Salarii aferente personalului administrativ si auxiliar
– Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori).
– Chirie sediu administrativ al proiectului
– Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, sanatatea si securitatea in munca pentru personalul propriu
– Utilitati
– Servicii de administrare a cladirilor
– Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport
– Amortizare active
– Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate
– cheltuielile aferente garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare
– taxe notariale
– abonamente la publicatii de specialitate
– Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
– Materiale consumabile
– productia materialelor publicitare si de informare
– tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare
– difuzarea materialelor publicitare si de informare
– dezvoltare/adaptare pagini web
– inchirierea de spatiu publicitar
– alte activitati de informare si publicitate

 

Axa prioritara 6 Educatie si competente

EDUCATIE DE CALITATE IN CRESE
Prioritatea de investitii – 10.i. Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare
 Obiective Specifice:
 

  • O.S.6.2. „Cresterea participarii la invatamantul anteprescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”
  • O.S.6.6. „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”
Apelul de proiecte Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip necompetitiv, fara termen limita de depunere.
Solicitantul eligibil Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar
Parteneri eligibili:
 
   i.Agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar;
ii.Institutii de invatamant (ISCED 0-2) acreditate, publice si private, din reteaua scolara nationala
iii.Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, publici si privati;
iv.Autoritatile publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar;
v.ONG uri;
vi.Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale).
Grup tinta
 
Pentru realizarea OS 6.2.:

  1. Anteprescolari;
  2. Parinti/tutori.

Pentru realizarea OS 6.6.:
1.      Personal didactic din invatamantul preuniversitar de nivel anteprescolar (ISCED 0);
2.      Personal de sprijin din scoli de nivel anteprescolar (ISCED 0);
3.      Manageri scolari din invatamantul preuniversitar de nivel anteprescolar (ISCED 0);
4.      Experti in dezvoltarea curriculara, autori de manuale scolare sau alte auxiliare didactice (inclusiv in format digital) pentru invatamantul preuniversitar anteprescolar (ISCED 0);
5.      Personalul partenerilor sociali in educatie, inclusiv din ONG-uri.

Activitatile proiectului vor implica in proportie de 20% grupul tinta format din personal didactic care isi desfasoara activitatea didactica in unitati de invatamant anteprescolar din localitati din mediul rural, precum si o proportie de 20% copii din mediul rural si zone periurbane dezindustrializate, respectiv 20% copii roma.
Eligibilitatea
grupului tinta
·         la intrarea in proiect sa aiba varsta intre 0-2 ani(pana la implinirea varstei de 3 ani_;
·         grupul tinta format din anteprescolari sa vizeze cumulativ:
o   anteprescolari care provin din zone rurale sau zone periurbane dezindustrializate minim 20% din total anteprescolari;
o   anteprescolari apartinand minoritatii roma minim 20% din total anteprescolari.
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta formate din Parinti/ tutori ai anteprescolarilor trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditie:
·         sunt parinti/ tutori ai anteprescolarilor vizati prin proiect.
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta formate din Personalul didactic din invatamantul preuniversitar de nivel anteprescolar (ISCED 0) trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditiei:
·         este angajat intr-o institutie de educatie de nivel anteprescolar vizata prin proiect sau detine experienta profesionala specifica in domeniul educatiei de acest nivel;
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta formate din Manageri din invatamantul preuniversitar de nivel anteprescolar (ISCED 0) trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditiei:
·         sunt angajati intr-o institutie de educatie de nivel anteprescolar vizata prin proiect sau detin experienta profesionala specifica in domeniul educatiei de acest nivel;
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta formate din Experti in dezvoltarea curriculara, autori de manuale scolare sau alte auxiliare didactice (inclusiv in format digital) pentru invatamantul preuniversitar anteprescolar (ISCED 0) trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:
·         este angajat intr-o institutie de educatie de nivel anteprescolar localizata in regiunea de dezvoltare vizata prin proiect sau detine experienta profesionala specifica in domeniul dezvoltarii curriculare, autorat de manuale scolare sau alte auxiliare didactice (inclusiv in format digital) pentru invatamantul preuniversitar anteprescolar;
·         va fi implicat in derularea activitatilor de dezvoltare curriculara sau a altor auxiliare didactice adresate educatiei anteprescolarilor din crese.
Durata proiectului Perioada de implementare a proiectului este de maxim 36 luni.
Regiunile de dezvoltare
 
ü regiunile mai putin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia
ü regiunea mai dezvoltata: Bucuresti-Ilfov.
, inclusiv judetelor cuprinse in regiunea ITI (arealul format din 38 de unitati administrativ teritoriale din cadrul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, judetul Tulcea si nordul judetului Constanta),
Alocarea
financiara
1)      pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), suma totala disponibila este de 11.986.004 euro,
2)      pentru regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), suma totala disponibila este de 1.525.934 euro, din care contributia UE este de 1.220.741 euro,
In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect in valoare de   13.511.937 euro.
Actiuni finantate OS 6.2 ·      Dezvoltarea unui cadru institutional coerent pentru educatia si ingrijirea copiilor anteprescolari (ex. cadrul de management institutional, asigurarea calitatii la nivel de sistem si furnizori de servicii, cadrul curricular national, promovare de bune practici educationale pentru EICP etc.).
·      Sprijinirea participarii la invatamantul anteprescolar, furnizarea de servicii de informare si consiliere a parintilor, programe de educatie parentala, inclusiv masuri de acompaniere si de asigurare de sprijin financiar.
·      Asigurarea/ dezvoltarea si utilizarea de noi servicii si materiale de invatare pentru copiii din invatamantul anteprescolar, in special pentru copiii apartinand minoritatii roma si copiii cu dizabilitati.
·      Promovare de bune practici in aria facilitarii accesului la EICP, valorificand rezultatele unor proiecte / programe initiate/dezvoltate in parteneriat, inclusiv la nivel transnational;
Actiuni finantate OS 6.6 ·      Perfectionarea profesionala specializata a resurselor umane pentru invatamantul anteprescolar, inclusiv prin incurajarea mobilitatii personalului didactic prin scheme de mobilitate profesionala, asigurarea unor programe de mentorat, in vederea extinderii utilizarii metodelor activ-participative de educatie bazate pe noul curriculum si pe nevoile copiilor mici, in special in cazul personalului care lucreaza cu copiii apartinand grupurilor vulnerabile, inclusiv copii apartinand minoritatii roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunitatile dezavantajate socioeconomic.
·      Promovarea unor masuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic (de exemplu, cu programul Erasmus +). Sunt avute in vedere interventii care valorifica rezultatele mobilitatilor anterioare ale personalului didactic (sustinute din ERASMUS+) in vederea completarii perfectionarii continue a acestuia in relatie cu domeniile de formare stabilite in cadrul AP6, in cadrul PI.
·      Alte masuri care vin in sprijinul indeplinirii obiectivelor specifice stabilite in cadrul acestei PI (ex activitati de formare care promoveaza incluziunea, activitati de formare in aria elaborarii de resurse educationale deschise pentru facilitarea implementarii curriculumului revizuit, activitati de formare pentru echipele manageriale in aria monitorizarii impactului masurilor privind cresterea accesului la educatie etc).
Proiecte neeligibile ·   Nu includ toate punctele cuprinse in cerintele pentru elaborarea unui cadru institutional si de curriculum national obligatoriu pentru invatamantul anteprescolar
·   Creeaza facilitati segregate (in special crese) sau nu se adreseaza segregarii, in cazul in care aceasta problema este identificata;
·   Nu se implementeaza la nivel national;
·   Nu vor implica in activitatile proiectului un grup tinta format din anteprescolari in proportie de 20% provenind din zone rurale, respectiv de 20% ante prescolari roma (cele doua proportii pot fi aplicabile cumulativ prin participarea la proiect a unor anteprescolari roma din mediul rural).
·   Contin activitati de acompaniere, ca masuri majoritar detaliate si bugetate, a caror valoarea depaseste limita de 10% din valoarea totala eligibila aprobata pentru activitatea de baza, respectiv Pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului national obligatoriu pentru invatamantul anteprescolar;
·   Nu includ activitati de formare profesionala continua destinate personalului didactic cu o tematica legata de dezvoltarea unor competente specifice corelate cu furnizarea unor servicii de educatie de calitate destinate anteprescolarilor, in special celor din categorii vulnerabile (inclusiv din zone rurale, roma etc).
Cheltuielile eligibile directe care nu intra sub incidenta ajutorului de minimis Cheltuieli salariale
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori):
Cheltuieli cu deplasarea
Cheltuieli cu servicii
Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului
Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile
Cheltuieli cu hrana
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii structurilor operationalizate in cadrul proiectului
Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie
Cheltuieli de leasing
Cheltuieli cu subventii/burse/premii
Cheltuieli de tip FEDR:
ü  Constructii:
ü  Instalatii tehnice
ü  Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
ü  Utilaje si echipamente tehnologice si functionale
ü  Echipamente
ü  Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii
ü  Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie;
ü  Obtinerea acordului de mediu;
ü  Obtinerea avizului PSI;
ü  Obtinerea avizelor sanitare de functionare.
ü  Cheltuieli privind proiectarea si ingineria:
ü  Elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie);
ü  Plata verificarii tehnice a proiectului;
ü  Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament;
ü  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului.
Cheltuieli eligibile indirecte care nu intra sub incidenta ajutorului de minimis Cheltuieli indirecte – rata forfetara
„  Salarii aferente expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect
„  Salarii aferente personalului administrativ si auxiliar
„  Chirie sediu administrativ al proiectului
„  Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, sanatatea si securitatea in munca pentru personalul propriu
„  Utilitati
„  Servicii de administrare a cladirilor:
„  Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport:
„  Amortizare active
„  Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate
„  cheltuielile aferente garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare
„  taxe notariale
„  abonamente la publicatii de specialitate
„  Cheltuieli financiare si juridice (notariale):
„  productia materialelor publicitare si de informare
„  tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare
„  difuzarea materialelor publicitare si de informare
„  dezvoltare/adaptare pagini web
„  inchirierea de spatiu publicitar
„  alte activitati de informare si publicitate

 

Axa prioritara 6 Educatie si competente

 CURRICULUM NATIONAL OBLIGATORIU ACTUALIZAT PENTRU INVATAMANTUL GIMNAZIAL

Prioritatea de investitii – 10.i. Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare
Obiective Specifice:
O.S.6.3Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic
O.S.6.5 „Cresterea numarului de oferte educationale orientate pe formarea de competente si pe utilizarea de solutii digitale/de tip TIC in procesul de predare”
 O.S.6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive

Apelul de proiecte Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip necompetitiv, fara termen limita de depunere.
Solicitantul eligibil Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar
Parteneri eligibili:
 
   i.Agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar;
ii.Institutii de invatamant (ISCED 2) acreditate, publice si private, din reteaua scolara nationala
iii.Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii alternative, publici si privati;
iv.ANP si institutii subordonate;
v.Autoritatile publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel preuniversitar;
vi.ONGuri;
vii.Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale).
Grup tinta
 
Pentru realizarea OS 6.3.:
1.      Elevi (din invatamantul preuniversitar, ISCED 2), in special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilitati, elevi din comunitatile dezavantajate economic.
Pentru realizarea OS 6.5.:
2.      Experti in dezvoltarea curriculara, autori de manuale scolare sau alte materiale didactice (inclusiv in format digital) relevante pentru implementarea curriculumului revizuit pentru invatamantul preuniversitar de nivel gimnazial (ISCED 2);
3.      Personalul partenerilor sociali in educatie, inclusiv din ONG-uri.
Pentru realizarea OS 6.6.:
4.      Personal didactic din invatamantul preuniversitar de nivel gimnazial (ISCED 2);
5.      Personal de sprijin din scoli de nivel gimnazial (ISCED 2);
6.      Manageri scolari din invatamantul preuniversitar de nivel gimnazial (ISCED 2);
7.      Personalul partenerilor sociali in educatie, inclusiv din ONG-uri.
Eligibilitatea
grupului tinta
„  Activitatile proiectului vor implica grupul tinta format din personal didactic in proportie de 50% care isi desfasoara activitatea didactica in unitati scolare de invatamant gimnazial din localitati din mediul rural, precum si o proportie de 50% elevi din mediul rural si zone periurbane dezindustrializate, respectiv 20% copii roma.
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta formate din Elevi (din invatamantul preuniversitar, ISCED 2), in special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilitati, elevi din comunitatile dezavantajate economic trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:
·   la intrarea in   proiect sa fie inmatriculati elevi in invatamantul gimnazial;
·   grupul tinta format din elevi in invatamantul gimnazial sa vizeze cumulativ:
·   elevi care provin din zone rurale sau zone periurbane dezindustrializate minim 50% din total elevi;
·   elevi apartinand minoritatii roma, minim 20% din total elevi.
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta format din Experti in dezvoltarea curriculara, autori de manuale scolare sau alte materiale didactice (inclusiv in format digital) relevante pentru implementarea curriculumului revizuit pentru invatamantul preuniversitar de nivel gimnazial (ISCED 2) trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:
·   este angajat intr-o institutie de educatie de nivel gimnazial localizata in regiunea de dezvoltare vizata prin proiect sau detine experienta profesionala specifica in domeniul dezvoltarii curriculare, autorat de manuale scolare sau alte auxiliare didactice (inclusiv in format digital) pentru invatamantul preuniversitar gimnazial;
·   va fi implicat in derularea activitatilor de dezvoltare curriculara sau a altor auxiliare didactice adresate educatiei de nivel gimnazial.
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta format din Personalul didactic din invatamantul preuniversitar de nivel gimnazial (ISCED 2) trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:
·   este angajat intr-o institutie de educatie de nivel gimnazial localizata in regiunea de dezvoltare vizata prin proiect sau detine experienta profesionala specifica in domeniul educatiei de acest nivel;
·   poate fi implicat in derularea activitatilor de pilotare curriculara prevazute in proiect.
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta format din Manageri din invatamantul preuniversitar de nivel gimnazial (ISCED 2) trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:
·   sunt angajati intr-o institutie de educatie de nivel gimnazial in regiunea de dezvoltare vizata prin proiect sau detin experienta profesionala manageriala specifica in domeniul educatiei de acest nivel;
·   pot fi implicati in derularea activitatilor de pilotare curriculara prevazute in proiect.
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta format din Personalul partenerilor sociali in educatie, inclusiv din ONG-uri trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:
·   este angajat intr-o institutie/entitate/ONG localizata in regiunea de dezvoltare vizata prin proiect care a dezvoltat anterior cel putin un parteneriat in domeniul educatiei de nivel gimnazial;
·   poate implicat in derularea activitatilor de pilotare curriculara prevazute in proiect.
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta format din Personal de sprijin din scoli de nivel gimnazial (ISCED 2) trebuie sa indeplineasca CUMULATIV urmatoarele conditii:
·   este angajat intr-o institutie de educatie de nivel gimnazial localizata in regiunea de dezvoltare vizata prin proiect sau detine experienta profesionala specifica in domeniul educatiei de acest nivel;
·   poate fi implicat in derularea activitatilor de pilotare curriculara prevazute in proiect.
Durata proiectului Perioada de implementare a proiectului este de maxim 36 luni.
Regiunile de dezvoltare
 
ü regiunile mai putin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia
ü regiunea mai dezvoltata: Bucuresti-Ilfov.
, inclusiv judetelor cuprinse in regiunea ITI (arealul format din 38 de unitati administrativ teritoriale din cadrul Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii, judetul Tulcea si nordul judetului Constanta),
Alocarea
financiara
1)      pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), suma totala disponibila este de 34.157.250 euro,
2)      pentru regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), suma totala disponibila este de 4.092.750 euro, din care contributia UE este de 3.274.200 euro
In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect in valoare de 38.250.000 euro.
Actiuni finantate OS 6.2 ·              Masuri de asigurare a oportunitatilor egale pentru copiii in risc de abandon scolar, in special prin programe de sprijin individualizat si adaptare curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi de invatare.
·              Promovarea masurilor integrate de prevenire, informare, consiliere si mentorat destinate elevilor in risc de parasire timpurie a scolii, care promoveaza activitatile extra-curriculare cu accent pe dobandirea de competente cheie etc.
Actiuni finantate OS 6.5 ·              Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului national scolar obligatoriu (inclusiv pentru invatamantul special si invatamantul de tip a doua sansa) in vederea orientarii pe formarea de competente cheie si pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru invatamantul primar si secundar, inclusiv prin utilizarea de solutii digitale/de tip TIC.
·              Elaborarea de materiale didactice care sprijina implementarea curriculumului revizuit (ghiduri, resurse educationale pentru elevi si cadre didactice), in special cele de tipul resurselor educationale deschise.
·              Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit si achizitiile competentelor cheie cu focalizare pe copiii si tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural si copii/tineri cu dizabilitati.
Actiuni finantate OS 6.6 ·              Perfectionarea profesionala specializata pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar gimnazial in vederea extinderii utilizarii metodelor activ-participative de educatie bazate pe noul curriculum centrat pe competente cheie si pe nevoile elevilor, in special in cazul personalului care lucreaza cu copiii apartinand grupurilor vulnerabile, inclusiv copii apartinand minoritatii roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunitatile dezavantajate socioeconomic.
·              Promovarea unor masuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic (de exemplu, cu programul Erasmus +). Sunt avute in vedere interventii care valorifica rezultatele mobilitatilor anterioare ale personalului didactic (sustinute din ERASMUS+) in vederea completarii perfectionarii continue a acestuia in relatie cu domeniile de formare stabilite in cadrul AP6, in cadrul PI.
·              Alte masuri care vin in sprijinul indeplinirii obiectivelor specifice stabilite in cadrul acestei PI (ex activitati de formare care promoveaza incluziunea, activitati de formare in aria elaborarii de resurse educationale deschise pentru facilitarea implementarii curriculumului revizuit, activitati de formare pentru echipele manageriale in aria monitorizarii impactului masurilor privind cresterea accesului la educatie etc).
Proiecte neeligibile ·         Nu includ toate punctele cuprinse in cerintele pentru elaborare a unui cadru de curriculum national obligatoriu revizuit pentru invatamantul gimnazial
·         Creeaza facilitati segregate sau nu se adreseaza segregarii, in cazul in care aceasta problema este identificata.
·         Nu este implementat la nivel national;
·         Nu vor implica in activitatile proiectului un grup tinta format din personal didactic in proportie de 50% care isi desfasoara activitatea didactica in unitati scolare de invatamant gimnazial din localitati din mediul rural, precum si o proportie de 50% elevi din mediul rural si zone periurbane dezindustrializate, respectiv 20% copii roma (cele doua proportii pot fi aplicabile cumulativ prin participarea la proiect a unor elevi roma din mediul rural);
·         Nu includ activitati unitare si specifice de formare profesionala continua destinate personalului didactic cu o tematica legata de dezvoltarea unor competente specifice corelate cu furnizarea unor servicii de educatie de calitate destinate elevilor din ciclul gimnazial, in special celor din categorii vulnerabile (inclusiv din zone rurale, roma etc).
Cheltuielile eligibile directe care nu intra sub incidenta ajutorului de minimis Cheltuieli salariale
Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori):
Cheltuieli cu deplasarea
Cheltuieli cu servicii
Cheltuieli cu taxe/ abonamente/ cotizatii/ acorduri/ autorizatii necesare pentru implementarea proiectului
Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile
Cheltuieli cu hrana
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii structurilor operationalizate in cadrul proiectului
Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie
Cheltuieli de leasing
Cheltuieli cu subventii/burse/premii
Cheltuieli de tip FEDR:
ü  Constructii:
ü  Instalatii tehnice
ü  Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
ü  Utilaje si echipamente tehnologice si functionale
ü  Echipamente
ü  Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii
ü  Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie;
ü  Obtinerea acordului de mediu;
ü  Obtinerea avizului PSI;
ü  Obtinerea avizelor sanitare de functionare.
ü  Cheltuieli privind proiectarea si ingineria:
ü  Elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie);
ü  Plata verificarii tehnice a proiectului;
ü  Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament;
ü  Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului.
Cheltuieli eligibile indirecte care nu intra sub incidenta ajutorului de minimis Cheltuieli indirecte – rata forfetara
„  Salarii aferente expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect
„  Salarii aferente personalului administrativ si auxiliar
„  Chirie sediu administrativ al proiectului
„  Plata serviciilor pentru medicina muncii, prevenirea si stingerea incendiilor, sanatatea si securitatea in munca pentru personalul propriu
„  Utilitati
„  Servicii de administrare a cladirilor
„  Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport
„  Amortizare active
„  Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate
„  cheltuielile aferente garantiilor oferite de banci sau alte institutii financiare
„  taxe notariale
„  abonamente la publicatii de specialitate
„  Cheltuieli financiare si juridice (notariale)
„  productia materialelor publicitare si de informare
„  tiparirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare
„  difuzarea materialelor publicitare si de informare
„  dezvoltare/adaptare pagini web
„  inchirierea de spatiu publicitar
„  alte activitati de informare si publicitate