POC 1.2.3 G

Actiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunostinte
Categorii de solicitanti eligibili Unitatile si institutiile CD de drept public care fac parte din sistemul national de CD conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare:
·         institute nationale de cercetare-dezvoltare,
·         institutii de invatamant superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fara personalitate juridica, constituite conform Cartei universitare,
·         institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Romane sau a academiilor de ramura,
·         alte institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice ori de drept public,
·         centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale,
·         institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome,
·         alte institutii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate si cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite (de exemplu spitalele clinice de stat).
Durata proiectelor Maximum 60 de luni.
Proiectul are o durata de maximum cinci ani si urmareste de asemenea sa stimuleze o colaborare pe termen lung cu intreprinderile pentru a dezvolta un tip nou de abordare si comportament al intreprinderii privind cresterea competitivitatii economice, utilizand inclusiv un astfel de sprijin.
Activitati eligibile Tip A. Activitati pentru stimularea transferului de cunostinte:
A.1 identificarea si formularea ofertei de expertiza si rezultate a organizatiei de cercetare;
A.2 asistenta directa acordata intreprinderilor, inclusiv acelora care nu au mai avut activitati impreuna cu organizatia de cercetare, sa identifice din oferta de expertiza disponibila a organizatiei de cercetare ce se potriveste cu nevoile si cerintele afacerii pe care doresc sa le dezvolte si care sunt posibilitatile concrete de sprijin din partea organizatiei de cercetare;
A.3 organizarea de intalniri individuale cu intreprinderile sau de evenimente tematice pe baza unor planuri intocmite de organizatia de cercetare tinand cont de cerintele intreprinderilor, la care pot fi invitati reprezentanti de inalt nivel stiintific (profesori, cercetatori) cu experienta in derularea unor proiecte de cercetare de inalt nivel stiintific sau cu industria pentru:
– asistenta tehnologica,
– consiliere pentru managementul inovarii,
– consiliere si expertiza pentru validarea ideii/solutiei (diagnostic pentru o afacere pentru a se accesa si implementa solutiile tehnice inovative potrivite),
– consiliere pentru obtinerea, protejarea si comercializarea drepturilor de proprietate industriala,
– consiliere referitor la utilizarea standardelor si a reglementarilor care le contin,
– consiliere pentru acces la diverse surse de finantare a CDI (inclusiv programe nationale/europene si instrumente financiare);
A.4 instruirea personalului organizatiei de cercetare implicat in activitatile de tip A in materie de transfer de cunostinte;
A.5 identificarea de noi potentiali beneficiari ai transferului de cunostinte inclusiv prin solicitarea unor servicii ale unor centre de transfer tehnologic.
Activitati eligibile Tip B. Activitati privind accesul intreprinderilor la facilitatile, instalatiile, echipamentele organizatiilor de cercetarepentru realizarea de analize, testari, experimente, caracterizari, etichetarea calitatii si certificare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau imbunatatite prin:
B.1 acces la infrastructura/laboratoare/echipamente CD (inclusiv instruire daca e cazul);
B.2 accesare banci de date si biblioteci tehnico-stiintifice;
B.3 inchiriere de spatii de lucru pentru activitatile   intreprinderii.
Activitati eligibile Tip C. Activitati de transfer de abilitati/competente de cercetare-dezvoltare si de sprijinire a inovarii:
C.1 activitati de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala contractuale, executate pentru si in numele intreprinderii;
C.2 detasare de personal cu inalta calificare,care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, din organizatia de cercetare in intreprinderi, intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului;
C.3 cercetari de piata realizate de organizatia de cercetare pentru intreprinderi;
C.4 servicii de etichetare de calitate, testarea si certificarea calitatii furnizate de organizatia de cercetare.
Activitati eligibile Tip D. Activitati de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala realizate in colaborare efectivacu o intreprindere
Se considera ca activitatile CD sunt desfasurate prin colaborare efectivain cazul in care cele doua parti independente urmaresc un obiectiv comun pe baza diviziunii muncii si definesc impreuna domeniul de aplicare ale acestora, participa la conceperea activitatilor, contribuie la punerea lor in aplicare si impart riscurile financiare, tehnologice, stiintifice si de alta natura, precum si rezultatele acestora. Termenii si conditiile activitatilor de colaborare, in special in ceea ce priveste contributia la costurile acestora, impartirea riscurilor si a rezultatelor, diseminarea rezultatelor, accesul la drepturi de proprietate industriala si normele privind alocarea acestora trebuie sa fie stabilite inainte de inceperea activitatilor.
Activitati eligibile Tip E. Activitati de management de proiect (inclusiv activitati de informare si publicitate privind proiectul).
Valoarea eligibila a activitatilor de tip E nu poate depasi 10% din valoarea eligibila a proiectului.
Cheltuieli eligibile A. Pentru activitati tip A sunt eligibile urmatoarele cheltuieli:
1) cheltuieli cu personalul implicat in activitatile de tip A ale proiectului, in masura in care acesta este angajat in proiect (cheltuieli salariale, de deplasare si de instruire in materie de transfer de cunostinte),
2) cheltuieli de informare si promovare institutionala in scopul facilitarii transferului de cunostinte,
3) cheltuieli cu organizarea de intalniri individuale cu intreprinderile si de evenimente tematice,
4) cheltuieli cu achizitionarea unor servicii ale unor centre de transfer tehnologic.Cheltuielile aferente activitatilor de tip A sunt eligibile pana la 20% din valoarea eligibila a proiectului.
Cheltuieli eligibile B. Pentru activitati tip B sunt eligibile urmatoarele cheltuieli:
1) cheltuieli pentru accesul intreprinderilor la infrastructura/laboratoare/echipamente CD si instruire in utilizare (unde e cazul),
2) cheltuieli pentru accesul intreprinderilor la banci de date si biblioteci tehnico-stiintifice,
3) cheltuieli pentru inchiriere de spatii de lucru de catre intreprinderi.
Cheltuieli eligibile C. Pentru activitati tip C sunt eligibile urmatoarele cheltuieli:
1) cheltuieli cu personalul (cheltuieli salariale si de deplasare) aferente activitatilor tip C prestate la comanda intreprinderii. Cheltuielile de personal aferente detasarii si incadrarii in munca a personalului cu inalta calificare, care efectueaza activitati de CDI, intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii cuprind si indemnizatia de deplasare pentru personalul detasat conform Codului Muncii. (Precizari suplimentare cu privire la detasarea de personal in intreprinderi: costurile aferente folosirii unei agentii de recrutare si costurile unor servicii de consultanta prestate de personalul cu inalta calificare, fara ca acesta sa fie angajat in intreprindere, nu sunt eligibile);
2) cheltuieli pentru instrumente si echipamente (active corporale sau obiecte de inventar), in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul contractului cu intreprinderea si pe durata acestei utilizari. În cazul in care aceste instrumente si echipamente nu sunt folosite pe intreaga lor durata de viata in contractul cu intreprinderea, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzatoare duratei contractul, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
3) cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum si serviciilor de consultanta si serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitatile contractului cu intreprinderea;
4) cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale: cunostinte tehnice, brevete cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe, in conditii de concurenta deplina, folosite exclusiv pentru activitatile contractului cu intreprinderea;
5) alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului cu intreprinderea, inclusiv pentru achizitia materialelor, consumabilelor si a altor produse similare.
Cheltuieli eligibile D. Pentru activitati tip D (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentalain colaborare efectiva) sunt eligibile urmatoarele cheltuieli alocate unei categorii specifice de cercetare-dezvoltare:
1) cheltuieli cu personalul: cercetatori, tehnicieni si alti membri ai personalului auxiliar, in masura in care acestia sunt angajati pe contractul de colaborare (cheltuieli salariale si de deplasare);
2) cheltuieli pentru instrumente si echipamente (active corporale sau obiecte de inventar), in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul contractului de colaborare si pe durata acestei utilizari. În cazul in care aceste instrumente si echipamente nu sunt folosite pe intreaga lor durata de viata in contractul de colaborare, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzatoare duratei contractul de colaborare, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
3) cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum si serviciilor de consultanta si serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitatile contractului de colaborare;
4) cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale: cunostinte tehnice, brevete cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe, in conditii de concurenta deplina, folosite exclusiv pentru activitatile contractului de colaborare;
5) alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului de colaborare, inclusiv pentru achizitia materialelor, consumabilelor si a altor produse similare.
Cheltuieli eligibile E. Pentru managementul de proiect sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:
1) cheltuieli cu personalul implicat in managementul proiectului (salariale si de deplasare),
2) transport bunuri,
3) birotica,
4) cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect.
Cheltuieli eligibile pentru intreprinderea partenera pe contracte de colaborare CD efectiva
 
Pentru activitati tip D (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentalain colaborare efectiva cu organizatia de cercetare) sunt eligibile urmatoarele cheltuieli alocate unei categorii specifice de cercetare-dezvoltare:
1) cheltuieli cu personalul: cercetatori, tehnicieni si alti membri ai personalului auxiliar, in masura in care acestia sunt angajati pe contractul de colaborare (cheltuieli salariale si de deplasare);
2) cheltuieli pentru instrumente si echipamente (active corporale sau obiecte de inventar), in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul contractului de colaborare si pe durata acestei utilizari. În cazul in care aceste instrumente si echipamente nu sunt folosite pe intreaga lor durata de viata in contractul de colaborare, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzatoare duratei contractul de colaborare, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
3) cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum si serviciilor de consultanta si serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitatile contractului de colaborare;
4) cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale: cunostinte tehnice, brevete cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe, in conditii de concurenta deplina, folosite exclusiv pentru activitatile contractului de colaborare;
5) alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului de colaborare, inclusiv pentru achizitia materialelor, consumabilelor si a altor produse similare;
6) cheltuielile generale de administratie (de regie) suplimentare suportate direct ca urmare a contractului de colaborare. Pentru aceste cheltuieli asistenta financiara nerambursabila se acorda ca finantare forfetara in valoare de 25% din costurile directe eligibile ale contractului de colaborare (cheltuielile tip D) aferente intreprinderii, exceptand costurile directe eligibile pentru achizitia de servicii. Cheltuielile generale de administratie (de regie) reprezinta cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a intreprinderii si care nu pot fi atribuite direct unei anumite activitati din cadrul contractului de colaborare.
Cheltuieli neeligibile Orice alte tipuri de cheltuieli decat cele precizate mai sus sunt neeligibile.

Cheltuielile pentru auditul final al proiectului nu sunt eligibile, dar sunt obligatorii pentru proiect.
Urmatoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru o contributie din partea fondurilor europene structurale si de investitii astfel cum se prevede la articolul 69 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013:
(a) dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
(b) achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite cu o suma mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale operatiunii/proiectului in cauza. În cazul siturilor abandonate si al siturilor utilizate anterior pentru activitati industriale care contin cladiri, aceasta limita se majoreaza la 15%. În cazuri exceptionale si justificate corespunzator, aceasta limita poate fi majorata peste procentajele respective indicate mai sus pentru operatiunile/proiectele privind protectia mediului;
(c) taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul.

Modalitati de finantare Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 13.500.000 lei.
Organizatia de cercetare primeste 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activitatile prestate.
Pentru executarea activitatilor de tip B si C, organizatia de cercetare poate incheia unul sau mai multe contracte subsidiare cu o intreprindere, de urmatoarele tipuri:
1. contract tip ”de minimis” de max. 800.000 lei valoare eligibila, pentru care intreprinderea trebuie sa asigure o co-finantare din fonduri proprii de minimum 20% din costurile eligibile ale organizatiei de cercetare si prin care intreprinderea primeste sprijin public pe baza unei scheme de acordare de ajutoare ”de minimis” dedicata acestei actiuni;
2. contract tip ”ajutor de stat” de max. 1.800.000 lei valoare eligibila, pentru care intreprinderea trebuie sa co-finanteze din fonduri proprii activitatile eligibile realizate de organizatia de cercetare in conformitate cu tabelul de mai jos si prin care intreprinderea primeste sprijin public pe baza schemei de acordare de ajutoare de stat „Finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin Programul Operational Competitivitate (POC)”.

Minimul de co-finantare ce trebuie asigurat de intreprindere ca procent din costurile eligibile ale organizatiei de cercetare, pe tip de activitate eligibila si tip de intreprindere.

Minimul de co-finantare ce trebuie asigurat de intreprindere ca procent din costurile eligibile ale organizatiei de cercetare
Activitate eligibila (prestata de organizatia de cercetare) Mare Mijlocie Mica
B.1 Acces la infrastructura/ laboratoare/ echipamente neeligibile 50% 50%
B.2 Accesare banci de date si biblioteci
B.3 Închiriere spatii de lucru
C.1 Cercetare industriala 50% 40% 30%
Dezvoltare experimentala 75% 65% 55%
C.2 Detasare de personal cu inalta calificare neeligibile 50% 50%
C.3 Cercetari de piata
C.4 Servicii de etichetare de calitate, testarea si certificarea calitatii

Pentru executarea activitatilor de tip D organizatia de cercetare si intreprinderea partenera incheie un contract subsidiar cu Organismul Intermediar pentru CDI tip ”ajutor de stat” de max. 1.800.000 lei valoare eligibila.

                    Valoarea activitatilor CD prestate de organizatia de cercetare in colaborare trebuie sa fie de cel putin 10% si cel mult 50% din valoarea totala a activitatilor CD realizate in colaborare cu intreprinderea.

Cotele maxime de finantare publica nerambursabila ca procent din costurile eligibile
Partener in colaborare Cercetare industriala Dezvoltare experimentala
Întreprindere mare

65%

40%

Întreprindere mijlocie

75%

50%

Întreprindere mica

80%

60%