POC 1.1.1 F

Actiunea 1.1.1 F - Proiecte de investitii pentru institutii publice de CD/universitati
Prioritate de investitii Prin acest tip de proiect se urmareste sprijinirea institutiilor publice de cercetare în vederea cresterii capacitatii lor de cercetare-dezvoltare si de transfer de cunostinte prin crearea sau modernizarea unor centre/ laboratoare/ instalatii de cercetare, care pot deservi cerintele de inovare ale unor structuri cu potential de cluster, existente sau emergente
Modalitati de finantare Asistenta financiara nerambursabila constituie 100% din totalul costurilor eligibile.
Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsa între 4.500.000 lei si 90.000.000 lei.
Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi 225.000.000 lei (50 milioane euro).
Domenii tematice prioritare ·         Specializarea inteligenta
–        Bioeconomia
–        Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
–        Energie, mediu si schimbari climatice
–        Eco-nano-tehnologii si   materiale avansate
·         Sanatatea, domeniul prioritar de interes national.
Categorii de solicitanti eligibili Solicitantii eligibili sunt institutii de drept public cu personalitate juridica, care fac parte din sistemul national de cercetare-dezvoltare conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, si respecta definitia de organizatie de cercetare din Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare (2014/C 198/01)
Solicitantul de finantare trebuie sa fie înscris în RPC (Registrul Potentialilor Contractori) si sa aiba documentele de înregistrare actualizate la data depunerii documentelor însotitoare.
Categorii de proiecte
 
Proiecte de constructii pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare în cadrul institutiei) însotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi directii de cercetare.
·         Proiecte de modernizare, extindere, consolidare si schimbare de destinatie a unui departament de CD existent însotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi directii de cercetare.
·         Proiecte de achizitie de echipamente si instrumente pentru cercetare. Pentru aceasta categorie de proiecte sunt acceptate si lucrari exceptate de la autorizare (daca este cazul). Tipurile de lucrari exceptate de la autorizare sunt cele mentionate la art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 18 din Ordinul ministerului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Durata proiectelor ·         max. 24 luni – pentru proiectele de dotare si lucrari exceptate de la autorizare (daca este cazul)
·         max. 36 luni – pentru celelalte categorii de proiecte
Perioada de implementare include durata proiectului, precum si un termen de max. 45 de zile calendaristice în care beneficiarul va efectua toate platile aferente activitatilor proiectului.
Activitati eligibile ·         achizitionarea de teren;
·         constructie/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinatie cladiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD;
·         achizitionarea de active corporale pentru CD: cladiri si/sau suprafete în cadrul cladirilor, instalatii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
·         achizitionarea de active necorporale pentru CD;
·         management de proiect;
·         activitati de informare si publicitate privind proiectul.
Cheltuieli eligibile 1. Cheltuieli pentru achizitia de teren în vederea construirii unei cladiri destinate activitatilor de CD sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului numai daca costul de achizitie al terenului a fost certificat de un evaluator independent autorizat, care confirma ca valoarea acestuia nu excede valoarea de piata.
2. Cheltuieli cu lucrari de constructie/ modernizare/ extindere/consolidare/ modificare/ schimbare destinatie cladiri
3. Cheltuieli pentru lucrari care sunt exceptate de la autorizare
4. Cheltuieli pentru achizitie de active corporale
4.1. Echipamente IT si pentru comunicatii;
4.2. Instalatii, echipamente si instrumente independente pentru cercetare
5. Cheltuieli pentru achizitia de active necorporale (max. 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului)
5.1 Aplicatii informatice
5.2 Licente
6. Cheltuieli pentru achizitionarea de cladiri .Cheltuielile pentru achizitionarea de cladiri sunt eligibile în limita a max. 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
7. Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect
8. Cheltuieli generale de administratie
Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 15% din totalul costurilor eligibile de personal pentru management de proiect.
9. Cheltuieli aferente managementului de proiect . Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile pâna la 10% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 5.000.000 lei. Se pot asigura din fonduri publice costuri de personal pentru maxim 5 posturi cu norma întreaga pe luna.