PNDR 9.1

Masura 9.1 - Infiintarea grupurilor de producatori
Obiectivele Sprijinului sM 9.1 • adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerintele pietei;
• introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
• stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;
• alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.
Beneficiari eligibili
 
Grupurile de producatori din sectorul agricol care sunt recunoscute oficial de catre MADR inainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014, conform legislatiei nationale in vigoare.
–          IMM (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare);
–          sa fie recunoscute pentru una sau mai multe grupe de produse sau pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse agricole conform Art 3 din anexa la Ordinul nr. 358/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.37/ 2005 cu completarile si modificarile ulterioare.
Incadrarea in categoria IMM se va demonstra de catre solicitant doar la momentul depunerii Cererii de Finantare, nefiind obligat sa mentina acest statut pe perioada derularii Contractului de Finantare.
Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii cinci ani de la recunoastere, si suma maxima de 100.000 euro/an.
Sprijinul este forfetar, degresiv, platit in transe anuale, pentru o perioada care nu poate depasi 5 ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut, acordat in baza unui Plan de Afaceri.
Atentie!
Sprijinul se acorda ca procent calculat pe baza valorii productiei comercializate (VPC) anual prin intermediul grupului, cu exceptia primului an, cand se poate plati grupului de producatori un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a productiei comercializate de catre membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la grup.
Ultima rata se va plati numai dupa ce s-a verificat daca Planul de Afaceri a fost corect implementat.
Grupurile de producatori recunoscute în anii 2014 sau 2015, pot solicita ajutor numai pentru restul perioadei de 5 ani de la momentul recunoasterii, respectiv pentru anii 3, 4 si 5 de la recunoastere, respectiv anii 4 si 5 de la recunoastere.
Atentie!

În cazul GP care depun cereri de finantare atat pe sM 9.1, cat si pe sM 9.1.a, solicitantul va trebui sa aiba în vedere ca valoarea însumata a sprijinului solicitat pe cele 2 submasuri sa nu depaseasca suma maxima de 100 000 euro/an, pentru fiecare transa anuala de plata.

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea productiei comercializate prin intermediul grupului de producatori astfel:
• Anul I de la recunoastere – 10 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
• Anul II de la recunoastere – 8 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
• Anul III de la recunoastere – 6 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
• Anul IV de la recunoastere – 5 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
• Anul V de la recunoastere – 4 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an.
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de producatori din sectorul agricol, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.
Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile – nu se pot finanta cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de producatori existente.
Astfel, sunt excluse de la finantare grupurile de producatori rezultate in urma fuziunii unor grupuri de producatori existente.
– cheltuielile efectuate inainte de semnarea Contractului de Finantare a proiectului.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare. Cheltuielile generale necesare intocmirii Cererii de Finantare se refera la onorariile pentru consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv intocmirea planurilor de afaceri si alte asemenea cheltuieli necesare pentru intocmirea si completarea dosarului cererii de finantare (pana la semnarea Contractului de Finantare).
Pentru aceasta submasura pragul minim este de 10 puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finantare nerambursabila.