PNDR 4.3.c

Masura 4.3.c - Infrastructura de irigatii

Prin proiectele depuse vor fi finantate investitii in modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat

Eficientizarea utilizarii apei in agricultura – va avea un efect pozitiv prin promovarea tehnologiilor noi, economisirea apei in agricultura si scaderea costurilor determinate de consumul apei.

Beneficiari
eligibili
·         Organizatii/ Federatii Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii , constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole conform legislatiei in vigoare .
Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ·         Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.
·         Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din   tipurile de sprijin prevazute prin sub-masura
·         Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului
·         Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani, de la ultima transa de plata.
·         Investitia este   in conformitate cu   planurile de gestionare   a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apa pentru suprafetele vizate si cu programul relevant de masuri, daca este cazul;
·         Investitia prevede contorizarea apei.
·            Investitia vizeaza o suprafata identificata ca viabila in Strategia investitiilor in sectorul irigatiilor;
·            Solicitantul (OUAI/FOUAI) sa faca dovada detinerii in folosinta a terenului/activului fizic aferent investitiei;
·         Sistemul de   irigatii        prevazut prin proiect trebuie   sa fie racordat   la o infrastructura principala functionala.
Important! Sunt eligibile si lucrarile pentru statiile de pompare, dispecerizare, monitorizare si contorizare a energiei electrice.
Investitii/ Cheltuieli

eligibile

·         Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare   de irigatii, cladirilor   aferente   statiilor de pompare   si/sau   racordarea   la   utilitati,   sisteme   de   contorizare   a apei,     inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.
·         Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului   sunt cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.
Cheltuieli neeligibile ·         cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;
·         cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
·         cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
·         cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
·         cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume:a)      dobânzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobânda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
b)      achizitionarea de terenuri neconstruite si construite;
c)       taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
d)      in cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobânzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.

Cheltuieli neeligibile specifice:
a)      Costurile cu intretinerea, reparatiile si exploatarea investitiei realizate;
b)      Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;
c)       Costuri operationale inclusiv costuri de intretinere si chirie.

Fondurile nerambursabile se acorda in proportie de 100%

1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune (SPP)

1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii aferente statiilor de pompare si repompare (SPA, SRP)

Durata de executie a contractului de finantare este de maxim 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj.