PNDR 19.4

Masura 19.4 - LEADER - Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare
Directii de actiune • contributia la diversificarea activitatilor economice non-agricole si incurajarea micilor intreprinzatori din spatial LEADER;
• crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor de dezvoltare economica, infrastructura fizica locala la scara mica, inclusiv broadband (infrastructura de banda larga) si a serviciilor de baza;
• cresterea atractivitatii zonelor LEADER si diminuarea migratiei populatiei, in special a tinerilor;
• imbunatatirea incluziunii sociale inclusiv in ceea ce priveste grupurile minoritare/ etnice, protejarea si conservarea patrimoniului natural si cultural rural;
• diversificarea ofertei turistice, incurajarea initiativelor de dezvoltare locala cu un grad ridicat de integrare socio-economica teritoriala.
LEADER se aplica in teritorii coerente cu o populatie cuprinsa intre 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentate de Unitati Administrativ Teritoriale – comune si Unitati Administrativ Teritoriale – orase/municipii mici cu o populatie de maximum 20.000 de locuitori.
Alocarea financiara pentru sesiunea de selectie a SDL-urilor Alocarea publica totala pentru sesiunea de selectie a SDL-urilor 2014-2020 este de 563.516.557 Euro, fiind compusa din urmatoarele:
– Sub-masura 19.2 “Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala” – 440.116.655 Euro;
– Sub-masura 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare ” – 123.399.902 Euro.
Dupa selectie, alocarea initiala financiara pentru SDL (formata din alocarea aferenta sub-masuriilor 19.2 si 19.4) se va stabili astfel:
·         80% din alocarea totala pentru SDL va fi impartita in functie de populatia si suprafata totala a teritoriului eligibil LEADER, rezultând o valoare pe locuitor si km²;
·         20% din alocarea totala pentru SDL se acorda SDL-urilor care obtin nivelul cel mai inalt de calitate, rezultat ca urmare a procesului de selectie.
Sprijin
financiar
·         Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv
·         Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului
Rata sprijinului public nerambursabil este de 100%.
costurile de functionare si de animare pentru fiecare SDL nu trebuie sa depaseasca 20% din costurile publice totale efectuate pentru aceasta strategie.
Cuantumul avansului nu poate depasi 50% din sprijinul public legat de costurile de functionare si de animare.
Beneficiari eligibili Grupuri de Actiune Locala autorizate de AM PNDR pentru perioada de programare 2014-2020.
Calendarul indicativ de selectie GAL cuprinde doua etape:
·         Etapa 1: Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala ;
·         Etapa 2: Selectia SDL.
Contributia la obiectivele transversale:
 Mediu si clima 
Inovarea
 
–    actiunile de atenuare a schimbarilor climatice prin promovarea de solutii inovative care sa raspunda nevoilor identificate in acest sens in SDL
–    incurajarea investitiile ce vizeaza eficientizarea energiei si a consumului de apa
–    crearea si dezvoltarea de activitati neagricole privind identificarea si utilizarea energiilor din surse regenerabile,
–    promovarea utilizarii surselor de caldura pe baza de biomasa,
–    crearea si dezvoltarea de sisteme de producere si distributie a biogazului la nivel de comunitate
–    identificarea de solutii inovatoare la problemele existente la nivel local
–    abordarea oportunitatilor si provocarilor identificate la nivel local
–    finantarea unor investitii/servicii care sunt sprijinite prin FEADR
–    Masurile inovative pot viza inclusiv domenii precum: eficienta energetica si promovarea energiei din surse regenerabile, TIC, patrimoniu material si imaterial inclusiv patrimoniu natural de interes local, piete agricole, agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile si comunitati dezavantajate etc.
Functiile administrative principale GAL

 

·         pregatirea si publicarea apelurilor de selectie, in conformitate cu SDL;
·         animarea teritoriului;
·         analiza, evaluarea si selectia proiectelor;
·         monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei;
·         verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu exceptia situatiilor in care GAL este beneficiar);
·         monitorizarea proiectelor contractate;
·         intocmirea cererilor de plata, dosarelor de achizitii aferente costurilor de functionare si animare;
·         aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.
Criterii de eligibilitate pentru evaluarea SDL ·         Parteneriatul trebuie sa fie constituit din minimum 51% reprezentanti ai mediului privat si ai societatii civile;
·         Organizatiile din mediul urban vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional ;
·         Populatia care provine din orasele mici nu va depasi 25% din totalul populatiei acoperite din teritoriu;
·         Teritoriul acoperit de GAL trebuie sa fie omogen;
·         Prezenta unui singur GAL pe teritoriul eligibil LEADER;
·         Teritoriul cu o populatie cuprinsa intre 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentat de Unitati Administrativ Teritoriale – comune si Unitati administrativ Teritoriale – orase mici cu o populatie de maximum 20.000 de locuitori. Pentru zona Deltei Dunarii se va acepta un prag minim de 5.000 locuitori;
·         Strategia de dezvoltare locala prezinta toate elementele mentionate in sectiunea ”Continutul SDL-urilor”;
·         Strategia este coerenta (contribuie la obiectivele strategice din PDR, reflecta nevoile de dezvoltare din teritoriu identificate in analiza SWOT si strategia este relevanta in ceea ce priveste prioritatile si obiectivele stabilite).
Principii privind stabilirea criteriilor de selectie

 

·         Principiul selectiei teritoriilor cu denisitatea redusa, cu zone dezavantajate in conformitate cu hartile identificate in PDR sau/si cu zone cu potential natural (NATURA 2000, HNV);
·         Principiul selectiei parteneriatelor care au in componenta preponderent sectorul privat si societate civila, organizatii a unei minoritati locale – inclusiv minoritatea roma, organizatii ale tinerilor, mediului si a femeilor, forme asociative, relevante pentru teritoriu;
·         Principiul selectiei strategiilor care contin interventii in infrastructura sociala, actiuni adresate minoritatilor locale (in special minoritatea roma), interventii in infrastructura de banda larga, scheme de calitate, masuri care implica asocierea;
·         Principiul selectiei calitatii SDL, reflectata inclusiv de caracterul inovativ al strategiei.
Continutul

SDL-urilor

a. definirea teritoriului si a populatiei acoperite;
b. analiza nevoilor de dezvoltare si a potentialului zonei, inclusiv o analiza a punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si riscurilor;
c. descrierea obiectivelor, descrierea caracterului integrat si inovator al strategiei si ierarhizarea obiectivelor, descrierea masurilor, inclusiv tinte masurabile si daca este cazul, descrierea obiectivelor care vizeaza cooperarea;
d. descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei;
e. descrierea planului de actiune privind transpunerea obiectivelor in masuri;
f. descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei;
g. planul financiar al strategiei, cu alocare pe obiectivele majore;
h. descrierea parteneriatului local, constituit prin respectarea cerintelor mentionate anterior;
i. descrierea structurii organizatorice si a competentelor necesare ale angajatilor GAL, prin care sa se asigure indeplinirea tuturor atributiilor specifice, inclusiv a celor de monitorizare, evaluare si control;;
j. descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislatiei nationale;
k. descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.);
l. demonstrarea valorii adaugate a masurilor propuse in SDL, prin stabilirea de criterii de eligibilitate, criterii de selectie, intensitatea sprijinului in concordanta cu specificul teritoriului acoperit si indicatori specifici relevanti pentru masurile respective.
Cheltuieli eligibile ·         cheltuieli de personal;
·         cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara si expertiza legata de implementarea strategiei GAL,
·         cheltuieli aferente sediului administrativ al GAL (inchiriere si dotarea) din teritoriul GAL;
·         cheltuieli pentru echipamente si consumabile necesare functionarii GAL;
·         cheltuieli pentru organizarea intâlnirilor GAL si ale comitetului de selectie,
·         cheltuieli pentru comunicare, transport si utilitati;
·         costuri de audit;
·         costuri legate de monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei;
·         cheltuieli de participare la activitatile retelei nationale si Retelei Europene De Dezvoltare Rurala;
·         cheltuieli cu achizitia unui singur mijloc de transport de catre fiecare GAL (autovehicul sau ambarcatiune pentru zona Delta Dunarii) cu o valoare maximum 18.000 euro fara TVA;
·         cheltuieli ocazionate de utilizarea, intretinerea, asigurarea mijlocului de transport achizitionat, precum si orice alte cheltuieli conexe;instruirea si/sau dezvoltarea competentelor angajatilor GAL privind implementarea SDL;
·         instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii si grupuri de lucru;
·         cheltuieli pentru animare (activitati de promovare sau informare).