PNDR 19.3

Masura 19.3 - LEADER - Pregatirea si punerea in aplicare a activitatilor de cooperare ale grupului de actiune locala
Directii de actiune • contributia la diversificarea activitatilor economice non-agricole si incurajarea micilor intreprinzatori din spatiul LEADER;
• crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor de dezvoltare economica, infrastructura fizica locala la scara mica, inclusiv broadband (infrastructura de banda larga) si a serviciilor de baza;
• cresterea atractivitatii zonelor LEADER si diminuarea migratiei populatiei, in special a tinerilor;
• imbunatatirea incluziunii sociale inclusiv in ceea ce priveste grupurile minoritare/ etnice, protejarea si conservarea patrimoniului natural si cultural rural;
• diversificarea ofertei turistice, incurajarea initiativelor de dezvoltare locala cu un grad ridicat de integrare socio-economica teritoriala.
LEADER se aplica in teritorii coerente cu o populatie cuprinsa intre 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentate de Unitati Administrativ Teritoriale – comune si Unitati Administrativ Teritoriale – orase/municipii mici cu o populatie de maximum 20.000 de locuitori.
Alocarea financiara pentru sesiunea de selectie a SDL-urilor Alocarea publica totala pentru sesiunea de selectie a SDL-urilor 2014-2020 este de 563.516.557 Euro, fiind compusa din urmatoarele:
– Sub-masura 19.2 “Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala” – 440.116.655 Euro;
– Sub-masura 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare ” – 123.399.902 Euro.
Dupa selectie, alocarea initiala financiara pentru SDL (formata din alocarea aferenta sub-masuriilor 19.2 si 19.4) se va stabili astfel:
·         80% din alocarea totala pentru SDL va fi impartita in functie de populatia si suprafata totala a teritoriului eligibil LEADER, rezultând o valoare pe locuitor si km²;
·         20% din alocarea totala pentru SDL se acorda SDL-urilor care obtin nivelul cel mai inalt de calitate, rezultat ca urmare a procesului de selectie.
Tip de sprijin Rambursarea cheltuielilor eligibile suportate si platite efectiv
Cuantumul maxim al sprijinului nerambursabil va fi de 200.000 de euro/GAL, pentru fiecare proiect de cooperare.
Intensitatea sprijinului pentru proiectele generatoare de venit este de 90%, iar pentru proiectele negeneratoare de venit este de 100%.
Beneficiari eligibili Grupurile de Actiune Locala autorizate de AM PNDR pentru perioada de programare 2014-2020 vor beneficia de sprijin prin PNDR.
Calendarul indicativ de selectie GAL Cuprinde doua etape:
·         Etapa 1: Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala ;
·         Etapa 2: Selectia SDL.
Contributia la obiectivele transversale:
 
Mediu si clima
 
Inovarea
 
-actiunile de atenuare a schimbarilor climatice prin promovarea de solutii inovative care sa raspunda nevoilor identificate in acest sens in SDL
-incurajarea investitiile ce vizeaza eficientizarea energiei si a consumului de apa
-crearea si dezvoltarea de activitati neagricole privind identificarea si utilizarea energiilor din surse regenerabile,
– promovarea utilizarii surselor de caldura pe baza de biomasa,
-crearea si dezvoltarea de sisteme de producere si distributie a biogazului la nivel de comunitate
-identificarea de solutii inovatoare la problemele existente la nivel local
-abordarea oportunitatilor si provocarilor identificate la nivel local
-finantarea unor investitii/servicii care sunt sprijinite prin FEADR*Masurile inovative pot viza inclusiv domenii precum: eficienta energetica si promovarea energiei din surse regenerabile, TIC, patrimoniu material si imaterial inclusiv patrimoniu natural de interes local, piete agricole, agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile si comunitati dezavantajate etc.
Sarcini GAL obligatorii si esentiale

– implementarea cu succes a SDL

 

 

-consolidarea capacitatii actorilor locali relevanti de a dezvolta si implementa operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor;
-conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele de interese, care garanteaza ca cel putin 51 % din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite selectia prin procedura scrisa;
-asigurarea, cu ocazia selectionarii operatiunilor, a coerentei cu strategia de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea de prioritate operatiunilor in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor strategiei;
– pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie;
-primirea si evaluarea cererilor de finantare depuse;
-selectarea operatiunilor, stabilirea cuantumului contributiei si prezentarea propunerilor catre organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii inainte de aprobare;
-monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii si a operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati specifice de evaluare in legatura cu strategia respectiva.
Particularitati parteneriate

Partenerii economici privati, precum si alti reprezentanti ai societatii civile vor reprezenta cel putin 51% la nivel decizional.

Reprezentantii oraselor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional (organisme de conducere ale GAL-ului si comitet de selectie) si raportat la populatia acoperita intr-un teritoriu GAL.

Conditii de eligibilitate

pentru asistenta tehnica pregatitoare

 

·         intentia de cooperare trebuie sa se regaseasca in SDL;
·         solicitantul trebuie sa fie un GAL autorizat la nivel national pentru perioada de programare 2014-2020;
·         prezentarea unui plan de actiune in cadrul proiectului pentru asistenta tehnica pregatitoare;
·         in situatia in care actiunile pregatitoare se concretizeaza cu semnarea unui Acord de Cooperare si de Parteneriat, sunt eligibile numai cheltuielile pregatitoare efectuate inainte de semnarea acestuia;
·         Actiunile pregatitoare sunt eligibile daca sunt realizate pe teritoriul GAL sau pe teritoriul potentialilor parteneri.
Conditiile principale de eligibilitate pentru implementarea proiectelor ·         integrarea in strategia teritoriului – actiunile de cooperare trebuie sa contribuie la obiectivele din strategia de dezvoltare locala;
·         proiectul trebuie sa vizeze activitati concrete comune;
·         partenerul/initiatorul unui proiect de cooperare din Romania trebuie sa fie un GAL autorizat la nivel national pentru perioada de programare 2014-2020;
·         prezentarea unui plan financiar, care sa includa contributiile tuturor partenerilor. Nivelul sprijinului acordat GAL-ului care participa la proiectul de cooperare trebuie sa fie relationat cu partea din actiunea comuna pe care proiectul de cooperare este planificat sa o livreze.
·          demonstrarea necesitatii si oportunitatii proiectului, printr-o descriere concreta, care sa contina inclusiv intervalul de timp stabilit pentru derularea proiectului.
Principii privind stabilirea criteriilor de selectie

 

·        Principiul selectiei proiectelor care integreaza aspecte legate de dezvoltare durabila (proiecte care includ aspecte economice, sociale si de mediu, in conformitate cu Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila);
·        Principiul selectiei proiectelor prin care se faciliteaza implementarea actiunilor care se adreseaza grupurilor de producatori, asociatiilor si parteneriatelor;
·        Principiul prioritizarii proiectelor in care coordonatorul proiectului va fi un GAL recunoscut la nivel national;
·        Principiul selectiei proiectelor care vizeaza accesarea de piete noi pentru produsele locale si dezvoltare de lanturi scurte de productie si desfacere;
·        Principiul selectiei proiectelor care promoveaza transfer de noi tehnologii sau inovare;
·        Principiul selectiei proiectelor care promoveaza valorificarea potentialului turistic/ecoturistic local;
·         Principiul selectiei proiectelor care promoveaza actiuni care sprijina grupurile vulnerabile, inclusiv minoritati;
·         Principiul selectiei proiectelor care se incadreaza in teritoriul ITI (Delta Dunarii).
Continutul

SDL-urilor
 

a. definirea teritoriului si a populatiei acoperite;
b. analiza nevoilor de dezvoltare si a potentialului zonei, inclusiv o analiza a punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si riscurilor;
c. descrierea obiectivelor, descrierea caracterului integrat si inovator al strategiei si ierarhizarea obiectivelor, descrierea masurilor, inclusiv tinte masurabile si daca este cazul, descrierea obiectivelor care vizeaza cooperarea;
d. descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei;
e. descrierea planului de actiune privind transpunerea obiectivelor in masuri;
f. descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei;
g. planul financiar al strategiei, cu alocare pe obiectivele majore;
h. descrierea parteneriatului local, constituit prin respectarea cerintelor mentionate anterior;
i. descrierea structurii organizatorice si a competentelor necesare ale angajatilor GAL, prin care sa se asigure indeplinirea tuturor atributiilor specifice, inclusiv a celor de monitorizare, evaluare si control;;
j. descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislatiei nationale;
k. descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.);
l. demonstrarea valorii adaugate a masurilor propuse in SDL, prin stabilirea de criterii de eligibilitate, criterii de selectie, intensitatea sprijinului in concordanta cu specificul teritoriului acoperit si indicatori specifici relevanti pentru masurile respective.
Activitatile privind implementarea proiectelor de cooperare

 

·         promovarea unor produse, practici, procese si tehnologii noi;
·         organizarea unor procese de lucru comune, prin partajarea echipamentelor si resurselor;
·         crearea unor lanturi scurte alimentare si a unor piete locale;
·         promovarea grupurilor de producatori;
·         actiuni care sprijina grupurile vulnerabile;
·         activitati culturale comune care contribuie la obiectivele SDL;
·         abordarile colective ale proiectelor de mediu;
·         proiecte pilot care vizeaza oricare dintre actiunile de mai sus;
·          schimbul de experienta si bunele practici privind dezvoltarea locala;
Cheltuieli eligibile ·         Costurile privind asistenta tehnica pregatitoare: costurile aferente misiunilor tehnice, intâlnirilor, atelierelor de lucru, studiilor, achizitia de date si informatii necesare etc.
·         Costurile proiectelor de cooperare din teritoriul national (cooperare inter-teritoriala), sau costurile proiectelor de cooperare intre teritoriile nationale si teritoriile altor state europene (cooperarea transnationala): costurile aferente actiunilor comune de instruire, intâlniri, ateliere de lucru, organizare de evenimente, networking legate de actiunea comuna, publicatii comune, costurile administrative, costuri legate de promovare, achizitia/inchirierea de echipamente/bunuri aferente proiectului de cooperare, etc.
Cheltuieli neeligibile Cheltuielile aferente simplului schimb de experienta neconcretizat intr-o actiune comuna. De asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara Europei.