PNDR 19.2

Masura 19.2 - LEADER - Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala
Directii de actiune • contributia la diversificarea activitatilor economice non-agricole si incurajarea micilor intreprinzatori din spatiul LEADER;
• crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor de dezvoltare economica, infrastructura fizica locala la scara mica, inclusiv broadband (infrastructura de banda larga) si a serviciilor de baza;
• cresterea atractivitatii zonelor LEADER si diminuarea migratiei populatiei, in special a tinerilor;
• imbunatatirea incluziunii sociale inclusiv in ceea ce priveste grupurile minoritare/ etnice, protejarea si conservarea patrimoniului natural si cultural rural;
• diversificarea ofertei turistice, incurajarea initiativelor de dezvoltare locala cu un grad ridicat de integrare socio-economica teritoriala.
LEADER se aplica in teritorii coerente cu o populatie cuprinsa intre 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentate de Unitati Administrativ Teritoriale – comune si Unitati Administrativ Teritoriale – orase/municipii mici cu o populatie de maximum 20.000 de locuitori.
Alocarea financiara pentru sesiunea de selectie a SDL-urilor Alocarea publica totala pentru sesiunea de selectie a SDL-urilor 2014-2020 este de 563.516.557 Euro, fiind compusa din urmatoarele:
– Sub-masura 19.2 “Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala” – 440.116.655 Euro;
– Sub-masura 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare ” – 123.399.902 Euro.
Dupa selectie, alocarea initiala financiara pentru SDL (formata din alocarea aferenta sub-masuriilor 19.2 si 19.4) se va stabili astfel:
·         80% din alocarea totala pentru SDL va fi impartita in functie de populatia si suprafata totala a teritoriului eligibil LEADER, rezultand o valoare pe locuitor si km²;
·         20% din alocarea totala pentru SDL se acorda SDL-urilor care obtin nivelul cel mai inalt de calitate, rezultat ca urmare a procesului de selectie.
Tip de sprijin ·   Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv
·   Sume forfetare care nu depasesc limitele cuantumului stabilite in PNDR pentru aceleasi tipuri de operatiuni la care se aplica acest tip de sprijin (sM 6.1, sM 6.2, sM 6.3 si M9).
·   Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.
·   Instrument financiar
Intensitatea
sprijinului
Ponderea maxima a intensitatii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de pana la 100% – pana la un maxim de 200.000 de euro/proiect.
pentru masurile care nu sunt cuprinse in Anexa 2 a Reg. (UE) nr. 1305/2013 va fi stabilita de GAL-uri astfel:
·         pentru operatiunile generatoare de venit: pana la 90%
·         pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica – pana la 100%
·         pentru operatiunile negeneratoare de venit: pana la 100%.
Intensitatea si valoarea sprijinului vor fi stabilite de catre fiecare GAL in functie de:
·         obiectivele si prioritatile SDL;
·         specificul local (ex: interes colectiv, importanta strategica, accesul public la rezultatele operatiunii, caracteristicile inovatoare ale proiectului la nivel local, bugetul disponibil etc.).
Beneficiari eligibili –    Entitati private/publice, stabilite prin fisa masurii din SDL, cu respectarea prevederilor din Reg. UE 1305/2013.
–    GAL-uri pentru anumite operatiuni de interes public pentru comunitate si teritoriul respectiv identificate in SDL , pentru care niciun alt solicitant nu-si manifesta interesul si se aplica masuri de evitare a conflictului de interese.
Calendarul indicativ de selectie GAL cuprinde doua etape:
·         Etapa 1: Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala ;
·         Etapa 2: Selectia SDL.
Contributia la obiectivele transversale:
 
Mediu si clima
 
Inovarea
 
–    actiunile de atenuare a schimbarilor climatice prin promovarea de solutii inovative care sa raspunda nevoilor identificate in acest sens in SDL
–    incurajarea investitiile ce vizeaza eficientizarea energiei si a consumului de apa
–    crearea si dezvoltarea de activitati neagricole privind identificarea si utilizarea energiilor din surse regenerabile,
–    promovarea utilizarii surselor de caldura pe baza de biomasa,
–    crearea si dezvoltarea de sisteme de producere si distributie a biogazului la nivel de comunitate
–    identificarea de solutii inovatoare la problemele existente la nivel local
–    abordarea oportunitatilor si provocarilor identificate la nivel local
–    finantarea unor investitii/servicii care sunt sprijinite prin FEADR
–    Masurile inovative pot viza inclusiv domenii precum: eficienta energetica si promovarea energiei din surse regenerabile, TIC, patrimoniu material si imaterial inclusiv patrimoniu natural de interes local, piete agricole, agroalimentare pentru produsele locale, grupuri vulnerabile si comunitati dezavantajate etc.
Sarcini GAL obligatorii si esentiale
– implementarea cu succes a SDL
 
 
·   consolidarea capacitatii actorilor locali relevanti de a dezvolta si implementa operatiunile, inclusiv promovarea capacitatilor lor de management al proiectelor;
·   conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorii si transparente si a unor criterii obiective in ceea ce priveste selectarea operatiunilor, care sa evite conflictele de interese, care garanteaza ca cel putin 51 % din voturile privind deciziile de selectie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autoritati publice si permite selectia prin procedura scrisa;
·   asigurarea, cu ocazia selectionarii operatiunilor, a coerentei cu strategia de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, prin acordarea de prioritate operatiunilor in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor strategiei;
·   pregatirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selectie;
·   primirea si evaluarea cererilor de finantare depuse;
·   selectarea operatiunilor, stabilirea cuantumului contributiei si prezentarea propunerilor catre organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii inainte de aprobare;
·   monitorizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii si a operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati specifice de evaluare in legatura cu strategia respectiva.
Criterii de eligibilitate pentru evaluarea SDL ·         Parteneriatul trebuie sa fie constituit din minimum 51% reprezentanti ai mediului privat si ai societatii civile;
·         Organizatiile din mediul urban vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional ;
·         Populatia care provine din orasele mici nu va depasi 25% din totalul populatiei acoperite din teritoriu;
·         Teritoriul acoperit de GAL trebuie sa fie omogen;
·         Prezenta unui singur GAL pe teritoriul eligibil LEADER;
·         Teritoriul cu o populatie cuprinsa intre 10.000 – 100.000 de locuitori, reprezentat de Unitati Administrativ Teritoriale – comune si Unitati administrativ Teritoriale – orase mici cu o populatie de maximum 20.000 de locuitori. Pentru zona Deltei Dunarii se va acepta un prag minim de 5.000 locuitori;
·         Strategia de dezvoltare locala prezinta toate elementele mentionate in sectiunea ”Continutul SDL-urilor”;
·         Strategia este coerenta (contribuie la obiectivele strategice din PDR, reflecta nevoile de dezvoltare din teritoriu identificate in analiza SWOT si strategia este relevanta in ceea ce priveste prioritatile si obiectivele stabilite).
Principii privind stabilirea criteriilor de selectie
 
·      Principiul selectiei teritoriilor cu denisitatea redusa, cu zone dezavantajate in conformitate cu hartile identificate in PDR sau/si cu zone cu potential natural (NATURA 2000, HNV);
·      Principiul selectiei parteneriatelor care au in componenta preponderent sectorul privat si societate civila, organizatii a unei minoritati locale – inclusiv minoritatea roma, organizatii ale tinerilor, mediului si a femeilor, forme asociative, relevante pentru teritoriu;
·      Principiul selectiei strategiilor care contin interventii in infrastructura sociala, actiuni adresate minoritatilor locale (in special minoritatea roma), interventii in infrastructura de banda larga, scheme de calitate, masuri care implica asocierea;
·      Principiul selectiei calitatii SDL, reflectata inclusiv de caracterul inovativ al strategiei.
·      Procedura de selectie nediscriminatorie si transparenta a proiectelor va fi stabilita in strategia de dezvoltare locala de catre GAL si va fi aprobata de AM prin selectia strategiei;
·      GAL-urile vor evalua documentele si vor selecta proiectele, pe baza de criterii coerente si relevante, prin intermediul unui proces public de selectie.
·      Pentru toate masurile, GAL-urile vor aplica criterii de selectie locale, precizate in SDL si care au fost stabilite in conformitate cu obiectivele acesteia.
Continutul
SDL-urilor
a. definirea teritoriului si a populatiei acoperite;
b. analiza nevoilor de dezvoltare si a potentialului zonei, inclusiv o analiza a punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si riscurilor;
c. descrierea obiectivelor, descrierea caracterului integrat si inovator al strategiei si ierarhizarea obiectivelor, descrierea masurilor, inclusiv tinte masurabile si daca este cazul, descrierea obiectivelor care vizeaza cooperarea;
d. descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei;
e. descrierea planului de actiune privind transpunerea obiectivelor in masuri;
f. descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei;
g. planul financiar al strategiei, cu alocare pe obiectivele majore;
h. descrierea parteneriatului local, constituit prin respectarea cerintelor mentionate anterior;
i. descrierea structurii organizatorice si a competentelor necesare ale angajatilor GAL, prin care sa se asigure indeplinirea tuturor atributiilor specifice, inclusiv a celor de monitorizare, evaluare si control;;
j. descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislatiei nationale;
k. descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.);
l. demonstrarea valorii adaugate a masurilor propuse in SDL, prin stabilirea de criterii de eligibilitate, criterii de selectie, intensitatea sprijinului in concordanta cu specificul teritoriului acoperit si indicatori specifici relevanti pentru masurile respective.
Tipuri de actiuni neeligibile ·         Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatatiilor si padurilor, precum si pentru vizite in exploatatii si in paduri;
·         Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatatie si servicii de inlocuire in cadrul exploatatiei;
·         Investitii in dezvoltarea zonelor forestiere si ameliorarea viabilitatii padurilor
·         Platile pentru agromediu si clima
·         Agricultura ecologica
·         Plati Natura 2000 si plati legate de Directiva-cadru privind apa
·         Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice
·         Platile pentru bunastarea animalelor
·         Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor
·         Sprijin pentru gestionarea riscurilor