APF 5

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri SRL-D
Alocare financiara Bugetul alocat este de 22.700.000 lei.
AFN de maximum 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (fara TVA)
Valoarea maxima a AFN nu poate depasi suma de 45.245 lei/beneficiar
Prin program se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatorii debutanti in afaceri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata debutanta (SRL-D).
Beneficiari eligibili
 
§ Pot inregistra societati cu raspundere limitata de tip SRLD persoanele fizice, denumite in continuare intreprinzatori debutanti in afaceri
§ Anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu au mai detinut si nu detin calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
§ Infiinteaza pentru prima data o societate cu raspundere limitata in conditiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale ordonantei de urgenta;
§ In obiectul de activitate cel mult 5 (cinci) grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev 2).
Solicitantul va face dovada detinerii in proprietate a terenului pe care urmeaza sa se realizeze constructia/amenajarea sau a detinerii unui drept de uzufruct, contract de concesiune ori inchiriere a terenului respectiv, valabil pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea investitiei.
Conditii eligibilitate activele corporale si necorporale
 
a) sa ramana in proprietatea microintreprinderii S.R.L.-D. care a beneficiat de ajutor de minimis cel putin 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de AFN;
b) sa fie considerate active (mijloace fixe) sau obiecte de inventar;
c) sa fie achizitionate in conditii de piata, respectiv sa fie intocmit un dosar de achizitie conform punctului 4.10 din prezenta procedura;
d) sa fie incluse in categoria activelor proprii ale microintreprinderii S.R.L.-D., sa ramana in locatia acesteia pentru cel putin 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de AFN si sa fie utilizate pentru derularea activitatii finantate.
Obligatii specifice ale beneficiarului debutant a)sa notifice in scris cu privire la infiintare, Oficiul Teritorial pentru I.M.M. si Cooperatie (O.T.I.M.M.C.) in a carui raza de competenta isi are sediul, in termen de cel mult 30 zile lucratoare de la inregistrare, in vederea luarii in evidenta. Lista O.T.I.M.M.C. se gaseste in anexa nr. 4 la prezenta procedura;
b)      sa angajeze cu contract de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, si sa mentina in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitatilor prevazute la art. 5 lit. a) si/sau b) pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant in afaceri;
c)sa reinvesteasca, anual, cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent;
d)     sa depuna la O.T.I.M.M.C in a carui raza de competenta isi are sediul, situatiile financiare semestriale si anuale, cu dovada inregistrarii acestora la autoritatile competente, precum si un raport semestrial de progres, pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul in care s-a obtinut ajutorul nerambursabil.
             Activele achizitionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie sa fie noi, iar pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.