SUN 2020

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

Nr.

crt.

 

Criterii

 

Punctaj

Domeniul de activitate – în funție de punctajul  alocat pentru fiecare cod CAEN* (maximum 20 puncte)
A 1 Producţie
2 Serviciile/industriile creative**
3 Servicii
4 Comerţ şi alte activităţi
Inovare (maximum 10 puncte)
 

 

 

 

B

 

 

 

 

1

Se angajează (sub sancțiunea nedecontării AFN) să prezinte, la data depunerii cererii de

rambursare,  a unui contract de furnizare produse către o întreprindere  mare sau a unui document emis de o universitate cu privire la efectuarea unor studii de cercetare/dezvoltare/inovare  efectuate de beneficiarul Programului.  De asemenea, solicitantul folosește pentru lansarea afacerii un brevet de invenție (deținut de unul dintre asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor.

 

 

 

 

10

 

 

2

Solicitantul nu folosește pentru lansarea afacerii   un brevet de invenție (deținut de unul

dintre  asociați,  achiziționat  sau  pentru  care  a obținut  drept  de  folosință)  înregistrat  la

OSIM sau la altă instituție recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor.

 

 

0

Aportul la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante (maximum 15 puncte)
C 1 6000 lei 15
2 5000 lei 10
3 4000 lei 5
Criterii aferente investiţiei (maximum 15 puncte)
 

D

 

1

Echipamente  tehnologice  şi software-uri  necesare desfăşurării activităţii în pondere mai

mare sau egală cu 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

 

15

 

2

Echipamente  tehnologice  şi software-uri  necesare desfăşurării activităţii în pondere mai

mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

 

10

 

3

Echipamente  tehnologice  şi software-uri  necesare desfăşurării activităţii în pondere mai

mare sau egală cu 40% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

 

5

Criterii aferente asociaților/acționarilor (maximum 10 puncte)
 

E

 

1

Nici  unul  dintre  acționarii/asociații  solicitantului  nu  a  avut  calitatea  de  asociat  într-o

societate comercială până la data depunerii planului de afaceri.

 

10

 

2

Acționarii/asociații   solicitantului   au   mai  avut   calitatea   de   asociat   într-o   societate

comercială până la data depunerii planului de afaceri.

 

0

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul întreprinderii

(maximum 5 puncte)

 

F

 

1

Punctaj  suplimentar  pentru minimum  un loc de muncă permanent  (cu normă întreagă)

creat în plus față de cel obligatoriu

 

5

Densitate IMM  (maximum 5 puncte)
 

G

 

1

Pentru  localitățile  (rural  sau  urban)  din  județele***  în  care  număr  de  IMM  la  nivel

județean/ 100 locuitori < 4

 

5

 

2

Pentru  localitățile  (rural  sau  urban)  din  județele***  în  care  număr  de  IMM  la  nivel

județean/ 100 locuitori >= 4

 

0

Criteriu cu privire la digitalizarea afacerii (maximum 10 puncte)
 

H

 

1

Achiziția  și găzduirea  pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea  implementării

proiectului a unui site Web de prezentare a firmei/afacerii

 

2

 

2

Achiziția  sau  închirierea  (hosting)  pe  o  perioadă  de  cel  puțin  2  ani  de  la finalizarea

implementării proiectului a unei aplicații software de contabilitate

 

2

 

 

3

Achiziția  sau  închirierea  (hosting)  pe  o  perioadă  de  cel  puțin  2  ani  de  la finalizarea

implementării  proiectului  a unei aplicații  de transmitere  on-line  a comenzilor  de către clienți (de exemplu: comenzi on-line B2B, magazine on-line, sistem de rezervări on-line, etc).

 

 

4

 

4

Achiziția  sau  închirierea  (hosting)  pe  o  perioadă  de  cel  puțin  2  ani  de  la finalizarea

implementării proiectului a unei aplicații de facturare electronică

 

2

Criterii cu privire la achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice

în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare (maximum 10 puncte)

 

 

I

 

 

1

Echipamentele  tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii de

energie,   sau   sunt   sisteme   care   utilizează   surse   regenerabile   de   energie   pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

 

 

10

 

 

2

Echipamentele  tehnologice încorporează tehnologie specifică obţinerii unei economii de

energie,   sau   sunt   sisteme   care   utilizează   surse   regenerabile   de   energie   pentru eficientizarea  activităţilor  pentru  care  a  solicitat  finanţare,  în  pondere  sub  50%  din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

 

 

0

 

 

 

Notă:

*  Punctajul    alocat  pentru  fiecare  cod  CAEN  este  prevăzut  în  anexa  nr.  2  la  prezenta

ordonanţă de urgenţă.

**   Serviciile/industriile   creative   sunt   cele   definite   conform   Hotărârii   Guvernului   nr.

859/2014.

*** Pentru evaluarea criteriului „Număr de IMM/ 100 locuitori”, municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 puncte.

Selectarea și contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm: pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut.

La punctaje egale va prevala:

– punctajul obtinut la criteriul A – „Domeniul de activitate”;

– procentul    obținut  la criteriul  ponderea  valorii  echipamentelor  tehnologice  din  valoarea totală a cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

– data şi ora înscrierii în program.”

 

Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare și punctajele alocate 

Clasă CAEN Rev.2 Producție

(industrie prelucrătoare)

Industrii

creative

+ cod

6201 IT

Servicii Comerț Punctaj
0240 Activități de servicii anexe silviculturii 20
0710 Extracția minereurilor feroase 20
0729 Extracția    altor    minereuri     metalifere

neferoase

20
0811 Extracția pietrei ornamentale  și a pietrei

pentru     construcții,     extracția     pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

20
0812 Extracția pietrisului și nisipului; extracția

argilei și caolinului

20
0891 Extracția   mineralelor   pentru   industria

chimică și îngrășămintelor naturale

20
0893 Extracția sării 20
0899 Alte activități extractive n.c.a. 20
1012 Prelucrarea    și   conservarea    cărnii   de

pasăre

20
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv

din carne de pasăre)

20
         1020 Prelucrarea     și    conservarea     peștelui,

crustaceelor și moluștelor

20
1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor 20
1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume 20
1039 Prelucrarea   și  conservarea   fructelor   și

legumelor n.c.a.

20
1051 Fabricarea     produselor     lactate    și    a

brânzeturilor

20
1052 Fabricarea înghețatei 20
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și

a produselor proaspete de patiserie

20
1072 Fabricarea    biscuiților    și    pișcoturilor;

fabricarea   prăjiturilor   și   a   produselor conservate de patiserie

20
1073 Fabricarea  macaroanelor,   tăițeilor,  cus-

cus-ului   și   a   altor   produse   făinoase similare

20
1081 Fabricarea zahărului 20
1082 Fabricarea    produselor    din    cacao,    a

ciocolatei și a produselor zaharoase

20
1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei 20
1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor 20
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 20
1086 Fabricarea       preparatelor       alimentare

omogenizate și alimentelor dietetice

20
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 20
1092 Fabricarea    preparatelor    pentru    hrana

animalelor de companie

20
1107 Producția       de      băuturi      răcoritoare

nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

20
1310 Pregatirea   fibrelor   și   filarea   fibrelor

textile

20
1320 Producția de țesături 20
1330 Finisarea materialelor textile 20
1391 Fabricarea  de  metraje  prin  tricotare  sau

croșetare

20
1392 Fabricarea  de  articole  confecționate  din

textile   (cu   excepția   îmbrăcămintei   și lenjeriei de corp)

20
1393 Fabricarea de covoare și mochete 20
1394 Fabricarea  de  odgoane,  frânghii,  sfori  și

plase

20
1395 Fabricarea  de textile  nețesute  și articole

din  acestea,  cu  excepția  confecțiilor  de îmbrăcăminte

20
1396 Fabricarea     de     articole     tehnice     și

industriale din textile

20
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 20
1411 Fabricarea   articolelor   de  îmbrăcăminte

din piele

20
1412 Fabricarea  de  articole  de  îmbrăcăminte

pentru lucru

20
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte

(exclusiv lenjeria de corp)

20
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 20
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte

și accesorii n.c.a.

20
1420 Fabricarea articolelor din blană 20
1431 Fabricarea  prin tricotare  sau croșetare  a

ciorapilor și articolelor de galanterie

20
1439 Fabricarea  prin tricotare  sau croșetare  a

altor articole de îmbrăcăminte

20
1511 Tăbăcirea  și finisarea  pieilor; prepararea

și vopsirea blănurilor

20
1512 Fabricarea     articolelor     de     voiaj     și

marochinărie      și     a     articolelor      de harnașament

20
1520 Fabricarea încălțămintei 20
1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 20
1621 Fabricarea  de  furnire  și  a  panourilor  din

lemn

20
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 20
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și

tâmplărie, pentru construcții

20
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 20
1629 Fabricarea    altor    produse    din    lemn;

fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

20
1711 Fabricarea celulozei 20
1712 Fabricarea hârtiei și cartonului 20
1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și

a ambalajelor din hartie și carton

20
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc

și sanitar, din hârtie sau carton

20
1723 Fabricarea articolelor de papetărie 20
1724 Fabricarea tapetului 20
1729 Fabricarea   altor   articole   din   hârtie   și

carton n.c.a.

20
1811 Tipărirea ziarelor 20
1812 Alte activități de tipărire n.c.a. 20
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 20
1814 Legătorie și servicii conexe 20
1820 Reproducerea înregistrărilor 10
2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 20
2013 Fabricarea      altor      produse      chimice

anorganice, de bază

20
2014 Fabricarea      altor      produse      chimice

organice, de bază

20
2015 Fabricarea  îngrăşămintelor  şi produselor

azotoase

20
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 20
2017 Fabricarea  cauciucului  sintetic  în  forme

primare

20
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse

agrochimice

20
2030 Fabricarea  vopselelor,  lacurilor,  cernelii

tipografice şi masticurilor

20
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor  şi a

produselor de întreţinere

20
2042 Fabricarea  parfumurilor  şi  a  produselor

cosmetice (de toaletă)

20
2052 Fabricarea cleiurilor 20
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Cu    excepţia    uleiurilor    şi   grăsimilor modificate chimic (biodiesel și bioetanol)

20
2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale 20
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 20
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 20
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de

aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

20
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 20
2221 Fabricarea  plăcilor,  foliilor,  tuburilor  şi

profilelor din material plastic

20
2222 Fabricarea   articolelor   de   ambalaj   din

material plastic

20
2223 Fabricarea articolelor din material plastic

pentru construcţii

20
2229 Fabricarea altor produse din material plastic 20
2311 Fabricarea sticlei plate 20
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 20
2313 Fabricarea articolelor din sticlă 20
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 20
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 20
2320 Fabricarea de produse refractare 20
2331 Fabricarea     plăcilor     şi     dalelor     din

ceramică

20
2332 Fabricarea  cărămizilor,  ţiglelor  şi  altor

produse pentru construcţii, din argilă arsă

20
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz

gospodăresc şi ornamental

20
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 20
2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante

din ceramică

20
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 20
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 20
2351 Fabricarea cimentului 20
2352 Fabricarea varului și ipsosului 20
2361 Fabricarea  produselor  din  beton  pentru

construcţii

20
2362 Fabricarea  produselor  din  ipsos  pentru

construcţii

20
2363 Fabricarea betonului 20
2364 Fabricarea mortarului 20
2365 Fabricarea produselor din azbociment 20
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment

şi ipsos

20
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 20
2391 Fabricarea de produse abrazive 20
2399 Fabricarea   altor   produse   din  minerale

nemetalice, n.c.a.

20
2410 Producția  de  metale  feroase  sub  forme

primare și de feroaliaje

20
2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare

și accesorii pentru acestea, din oțel

20
2431 Tragere la rece a barelor 20
2432 Laminare la rece a benzilor înguste 20
2433 Producţia de profile obţinute la rece 20
2434 Trefilarea firelor la rece 20
2441 Producția metalelor prețioase 20
2442 Metalurgia aluminiului 20
2443 Producția plumbului, zincului și cositorului 20
2444 Metalurgia cuprului 20
2445 Producția altor metale neferoase 20
2451 Turnarea fontei 20
2452 Turnarea oţelului 20
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare 20
2454 Turnarea altor metale neferoase 20
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi

componente ale structurilor metalice

20
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 20
2521 Producţia  de radiatoare şi cazane pentru

încălzire centrală

20
2529 Producţia    de   rezervoare,    cisterne    şi

containere metalice

20
2530 Producţia   generatoarelor   de   aburi   (cu

excepţia     cazanelor     pentru     încălzire centrală)

20
2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin

deformare plastică; metalurgia pulberilor

20
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor 20
2562 Operaţiuni de mecanică generală 20
2571 Fabricarea produselor de tăiat 20
2572 Fabricarea articolelor de feronerie 20
2573 Fabricarea uneltelor 20
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte

produse similare din oţel

20
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 20
2593 Fabricarea  articolelor  din  fire  metalice;

fabricarea de lanţuri şi arcuri

20
2594 Fabricarea  de  şuruburi,  buloane  şi  alte

articole  filetate;  fabricarea  de  nituri  şi

şaibe

20
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 20
2611 Fabricarea  subansamblurilor   electronice

(module)

20
2612 Fabricarea altor componente electronice 20
2620 Fabricarea       calculatoarelor        şi       a

echipamentelor periferice

20
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 20
2640 Fabricarea produselor electronice de larg

consum

20
2651 Fabricarea  de  instrumente  şi  dispozitive

pentru     măsură,     verificare,     control, navigaţie

20
2652 Producţia de ceasuri 20
2660 Fabricarea      de      echipamente      pentru

radiologie,            electrodiagnostic            şi electroterapie

20
2670 Fabricarea    de   instrumente    optice    şi

echipamente fotografice

20
2680 Fabricarea  suporţilor  magnetici  şi optici

destinaţi înregistrărilor

20
2711 Fabricarea  motoarelor,  generatoarelor  şi

transformatoarelor electrice

20
2712 Fabricarea   aparatelor   de   distribuţie   şi

control a electricităţii

20
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii 20
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 20
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi

electronice

20
2733 Fabricarea    dispozitivelor    de   conexiune

pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

20
2740 Fabricarea  de  echipamente  electrice  de

iluminat

20
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 20
2752 Fabricarea     de     echipamente     casnice

neelectrice

20
2790 Fabricarea altor echipamente electrice 20
2811 Fabricarea de motoare şi turbine 20
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 20
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare 20
2814 Fabricarea de articole de robinetărie 20
2815 Fabricarea       lagărelor,       angrenajelor,

cutiilor    de    viteză    şi   a   elementelor mecanice de transmisie

20
2821 Fabricarea    cuptoarelor,    furnalelor    şi

arzătoarelor

20
2822 Fabricarea  echipamentelor  de  ridicat  şi

manipulat

20
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de

birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor

şi a echipamentelor periferice)

20
2824 Fabricarea     maşinilor-unelte     portabile

acţionate electric

20
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi

frigorifice,  exclusiv a echipamentelor  de uz casnic

20
2829 Fabricarea   altor   maşini   şi   utilaje   de

utilizare generală n.c.a.

20
2830 Fabricarea  maşinilor  şi  utilajelor  pentru

agricultură şi exploatări forestiere

20
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte

pentru prelucrarea metalului

20
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 20
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 20
2892 Fabricarea  utilajelor  pentru  extracţie  şi

construcţii

20
2893 Fabricarea   utilajelor  pentru  prelucrarea

produselor     alimentare,     băuturilor     şi tutunului

20
2894 Fabricarea    utilajelor    pentru    industria

textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

20
2895 Fabricarea    utilajelor    pentru    industria

hârtiei şi cartonului

20
2896 Fabricarea   utilajelor  pentru  prelucrarea

maselor plastice şi a cauciucului

20
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice

n.c.a.

20
2910 Fabricarea  autovehiculelor   de  transport

rutier

20
2920 Producţia        de        caroserii        pentru

autovehicule;   fabricarea   de  remorci   şi semiremorci

20
2931 Fabricarea  de  echipamente   electrice  şi

electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

20
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru

autovehicule    şi    pentru    motoare    de autovehicule

20
3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare 20
3012 Construcţia  de  ambarcaţiuni  sportive  şi

de agrement

20
3020 Fabricarea materialului rulant 20
3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale 20
3091 Fabricarea de motociclete 20
3092 Fabricarea   de  biciclete  şi  de  vehicule

pentru invalizi

20
3099 Fabricarea   altor   mijloace   de  transport

n.c.a.

20
3101 Fabricarea  de  mobilă  pentru  birouri  şi

magazine

20
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 20
3103 Fabricarea de saltele şi somiere 20
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 20
3212 Fabricarea     bijuteriilor     şi    articolelor 20
similare din metale şi pietre preţioase
3213 Fabricarea    imitaţiilor    de    bijuterii    şi

articole similare

20
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 20
3230 Fabricarea articolelor pentru sport 20
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 20
3250 Fabricarea   de   dispozitive,   aparate   şi

instrumente medicale stomatologice

20
3291 Fabricarea măturilor şi periilor 20
3299 Fabricarea  altor  produse  manufacturiere

n.c.a.

20
3311 Repararea articolelor fabricate din metal 10
3312 Repararea maşinilor 10
3313 Repararea  echipamentelor  electronice  şi

optice

10
3314 Repararea echipamentelor electrice 10
3315 Repararea    şi    întreţinerea    navelor    şi

bărcilor

10
3316 Repararea  şi  întreţinerea  aeronavelor  și

navelor spațiale

10
3317 Repararea        şi       întreţinerea        altor

echipamentelor de transport n.c.a.

10
3319 Repararea altor echipamente 10
3320 Instalarea   maşinilor   şi   echipamentelor

industriale

10
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 10
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate 10
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 10
3812 Colectarea deşeurilor periculoase 10
3821 Tratarea      şi      eliminarea      deşeurilor

nepericuloase  cu  excepția  producției  de înlocuitori de combustibili și biogaz

20
3822 Tratarea      şi      eliminarea      deşeurilor

periculoase     cu     excepția     deșeurilor nucleare radioactive

20
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi

a  echipamentelor  scoase  din  uz  pentru recuperarea materialelor

10
3832 Recuperarea      materialelor      reciclabile

sortate

20
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare 10
4110 Dezvoltare promovare imobiliară 10
4120 Lucrări    de    construcţii     a    clădirilor

rezidenţiale şi nerezidenţiale

10
4211 Lucrări   de   construcţii   a   drumurilor şi

autostrăzilor

10
4212 Lucrări  de  construcţii  a  căilor ferate  de

suprafaţă şi subterane

10
4213 Construcţia de poduri şi tuneluri 10
4221 Lucrări    de    construcţii    a    proiectelor

utilitare pentru fluide

10
4222 Lucrări           de           construcţii           a

proiectelor utilitare    pentru    electricitate

şi telecomunicaţii

10
4291 Construcţii hidrotehnice 10
4299 Lucrări   de   construcţii   a   altor proiecte

inginereşti n.c.a.

10
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor 10
4312 Lucrări de pregătire a terenului 10
4313 Lucrări    de    foraj    şi    sondaj    pentru

construcţii

10
4321 Lucrări de instalaţii electrice 15
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire

şi de aer condiţionat

15
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 15
4331 Lucrări de ipsoserie 15
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 15
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 15
4334 Lucrări    de    vopsitorie,    zugrăveli    şi

montări de geamuri

15
4339 Alte lucrări de finisare 15
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la

construcţii

10
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 10
4511 Comerț  cu  autoturisme  și  autovehicule

ușoare (sub 3,5 tone )

5
4519 Comerț cu alte autovehicule 5
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 10
4531 Comerț  cu ridicata  de piese  și accesorii

pentru autovehicule

5
4532 Comerț    cu    amănuntul    de    piese    și

accesorii pentru autovehicule

5
4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii

aferente;      întreținerea      și      repararea motocicletelor

5
4621 Comerț     cu     ridicata     al     cerealelor,

semințelor,      furajelor      și      tutunului neprelucrat cu excepția tutunului

5
4622 Comerț   cu   ridicata   al   florilor   și   al

plantelor

5
4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii 5
4624 Comerț  cu  ridicata  al blănurilor,  pieilor

brute și al pieilor prelucrate

5
4631 Comerț    cu    ridicata    al    fructelor    și

legumelor

5
4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor

din carne

5
4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate,

ouălor,       uleiurilor       și       grăsimilor comestibile

5
4634 Comerț   cu   ridicata   al   băuturilor   cu

excepția băuturilor alcoolice

5
4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei

și produselor zaharoase

5
4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și

condimente

5
4638 Comerț  cu  ridicata  specializat  al  altor

alimente,   inclusiv   pește,   crustacee   și moluște

5
4639 Comerț    cu   ridicata    nespecializat    de

produse alimentare, băuturi și tutun – cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului

5
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile 5
4642 Comerț  cu  ridicata  al  îmbrăcămintei  și

încălțămintei

5
4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice

de uz gospodaresc, al aparatelor de radio

și televizoarelor

5
4644 Comerț   cu   ridicata   al  produselor   din

ceramică,     sticlărie     și     produse     de întreținere

5
4645 Comerț     cu     ridicata     al     produselor

cosmetice și de parfumerie

5
4646 Comerț     cu     ridicata     al     produselor

farmaceutice

5
4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor

și a articolelor de iluminat

5
4648 Comerț   cu   ridicata   al   ceasurilor    și

bijuteriilor

5
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz

gospodăresc

5
4651 Comerț   cu   ridicata   al   calculatoarelor,

echipamentelor periferice și software-lui

5
4652 Comerț   cu  ridicata   de  componente   și

echipamente        electronice        și       de telecomunicații

5
4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole,

echipamentelor și furniturilor

5
4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte 5
4663 Comerț  cu  ridicata  al  mașinilor  pentru

industria minieră și construcții

5
4664 Comerț  cu  ridicata  al  mașinilor  pentru

industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat

5
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou 5
4666 Comerț  cu  ridicata  al  altor  mașini  și

echipamente de birou

5
4669 Comerț  cu  ridicata  al  altor  mașini  și

echipamente

5
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos

și    a    materialelor    de    construcție    și echipamentelor sanitare

5

 

4674 Comerț  cu ridicata  al echipamentelor  și

furniturilor  de  fierărie  pentru  instalații sanitare și de încălzire

5
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice 5
4676 Comerț   cu   ridicata   al   altor   produse

intermediare

5
4677 Comerț   cu   ridicata   al   deșeurilor    și

resturilor

5
4690 Comerț cu ridicata nespecializat 5
4711 Comerț    cu    amanuntul    în    magazine

nespecializate,  cu  vânzare  predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului

5
4719 Comerț    cu    amănuntul    în    magazine

nespecializate,  cu  vânzare  predominantă

de produse nealimentare

5
4721 Comerț   cu   amănuntul   al   fructelor   și

legumelor     proaspete,     în     magazine specializate

5
4722 Comerț   cu  amănuntul   al  cărnii   și  al

produselor    din    carne,    în    magazine specializate

5
4723 Comerț    cu    amănuntul     al    peștelui,

crustaceelor  și  moluștelor,  în  magazine specializate

5
4724 Comerț     cu     amănuntul     al     pâinii,

produselor   de   patiserie   și   produselor zaharoase, în magazine specializate

5
4725 Comerț  cu  amănuntul  al  băuturilor,  în

magazine     specializate     cu     excepția băuturilor alcoolice

5
4729 Comerţ      cu      amănuntul      al      altor

produse alimentare,         în        magazine specializate

5
4730 Comerţ   cu  amănuntul   al  carburanților

pentru      autovehicule,      în     magazine specializate

5
4741 Comerț  cu amănuntul  al calculatoarelor,

unităților   periferice   și   software-lui   în magazine specializate

5
4742 Comerț  cu amănuntul  al echipamentului

pentru    telecomunicații     în    magazine specializate

5
4743 Comerț  cu amănuntul  al echipamentelor

audio/video în magazine specializate

5
4751 Comerț  cu  amănuntul   al  textilelor,   în

magazine specializate

5
4752 Comerț  cu  amănuntul  al  articolelor  de

fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

5
4753 Comerț   cu   amănuntul   al   covoarelor,

carpetelor,  tapetelor  și  a  altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

5
4754 Comerț  cu  amănuntul  al  articolelor  și

aparatelor   electrocasnice,   în   magazine specializate

5
4759 Comerț   cu   amănuntul   al   mobilei,   al

articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

5
4761 Comerț   cu   amănuntul   al   cărților,   în

magazine specializate

5
4762 Comerț   cu   amănuntul   al   ziarelor   și

articolelor   de   papetarie,   în   magazine specializate

5
4763 Comerț   cu  amănuntul   al  discurilor   și

benzilor   magnetice   cu  sau  fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

5
4764 Comerț  cu amănuntul  al echipamentelor

sportive, în magazine specializate

5
4765 Comerţ   cu   amănuntul   al   jocurilor   şi

jucăriilor, în magazine specializate

5
4771 Comerț  cu  amănuntul  al  îmbrăcămintei,

în magazine specializate

5
4772 Comerț cu amănuntul  al încălțămintei  și

articolelor     din    piele,    în    magazine specializate

5
4773 Comerț   cu   amănuntul    al   produselor

farmaceutice, în magazine specializate

5
4774 Comerț    cu   amănuntul    al   articolelor

medicale   și   ortopedice,   în   magazine specializate

5
4775 Comerț   cu   amănuntul    al   produselor

cosmetice și de parfumerie,  în magazine specializate

5
4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor

și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

5
4777 Comerț  cu  amănuntul   al  ceasurilor   și

bijuteriilor, în magazine specializate

5
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi,

în  magazine  specializate  –  cu  excepția combustibililor, armelor și muniției

5
4779 Comerț  cu  amănuntul  al  bunurilor  de

ocazie vândute prin magazine

5
4781 Comerț   cu   amănuntul    al   produselor

alimentare, băuturilor și produselor din tutun  efectuat  prin standuri,  chioșcuri  și piete  cu  excepția  băuturilor  alcoolice  și

5
tutunului,       armelor       și       muniției,

combustibililor

4782 Comerț    cu    amănuntul    al    textilelor,

îmbrăcămintei   și  încălțămintei   efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

5
4789 Comerț   cu   amănuntul   prin   standuri,

chioșcuri și piețe al altor produse

5
4791 Comerț  cu  amănuntul  prin  intermediul

caselor  de comenzi  sau prin Internet  cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului, armelor și muniției

5
4799 Comerț  cu  amănuntul  efectuat  în  afara

magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor cu excepția băuturilor alcoolice și tutunului, armelor și muniției, combustibililor

5
4910 Transporturi  interurbane  de  călători  pe

calea ferată

10
4931 Transporturi     urbane,     suburbane     și

metropolitane de călători

10
4932 Transporturi cu taxiuri 10
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 10
5010 Transporturi   maritime   și   costiere   de

pasageri

10
5030 Transporturi de pasageri pe căi navigabile

interioare

10
5110 Transporturi aeriene de pasageri 10
5122 Transporturi spațiale 10
5210 Depozitări 10
5221 Activități    de    servicii    anexe    pentru

transporturi terestre

10
5222 Activități    de    servicii    anexe    pentru

transportul pe apa

10
5223 Activități de servicii anexe transporturilor

aeriene

10
5224 Manipulări 10
5229 Alte activități anexe transporturilor 10
5310 Activități      poștale      desfășurate      sub

obligativitatea serviciului universal

10
5320 Alte activități poștale și de curier 10
5510 Hoteluri    și   alte   facilități    de   cazare

similare

10
5520 Facilități   de  cazare   pentru   vacanțe   și

perioade de scurtă durată

10
5530 Parcuri   pentru   rulote,   campinguri    și

tabere

10
5590 Alte servicii de cazare 10
5610 Restaurante 10
5621 Activități de alimentație (catering) pentru

evenimente

10
5629 Alte servicii de alimentație n.c.a. 10
5630 Baruri   și   alte   activități   de   servire   a

băuturilor cu excepția băuturilor alcoolice

și tutunului

10
5811 Activități de editare a cărților 15
5812 Activități     de     editarea     de     ghiduri,

compendii, liste de adrese și similare

15
5813 Activități de editare a ziarelor 15
5814 Activități   de   editare   a   revistelor   și

periodicelor

15
5819 Alte activități de editare 15
5821 Activităţi     de     editare     a     jocurilor

de  calculator

15
5829 Activităţi       de       editare       a       altor

produse software

15
5911 Activități  de  producție  cinematografică,

video și de programe de televiziune

15
5912 Activități post-producție cinematografică,

video și de programe de televiziune

15
5913 Activități    de    distribuție    a    filmelor

cinematografice,  video  și a programelor de televiziune

15
5914 Proiecția de filme cinematografice 15
5920 Activități   de  realizare   a  înregistrarilor

audio și activități de editare muzicală

15
6010 Activităţi  de  difuzare  a  programelor  de

radio

10
6020 Activităţi  de  difuzare  a  programelor  de

televiziune

10
6110 Activităţi  de  telecomunicaţii  prin  reţele

cu cablu

10
6120 Activităţi  de  telecomunicaţii  prin  reţele

fără cablu (exclusiv prin satelit)

10
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 10
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii 10
6201 Activităţi   de   realizare   a   soft-ului   la

comandă (software orientat client)

15
6202 Activităţi  de  consultanţă   în  tehnologia

informaţiei

15
6203 Activităţi   de  management   (gestiune   şi

exploatare) a mijloacelor de calcul

15
6209 Alte     activităţi     de     servicii     privind

tehnologia informaţiei

15
6311 Prelucrarea        datelor,        administrarea

paginilor web şi activităţi conexe

15
6312 Activităţi ale portalurilor web 15
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 15
6399 Alte  activităţi  de servicii  informaţionale

n.c.a.

15
6511 Activități de asigurări de viață 10
6512 Alte  activități   de  asigurări   (exceptând

asigurările de viață)

10
6520 Activități de reasigurare 10
6621 Activități   de   evaluare   a   riscului   de

asigurare și a pagubelor

10
6622 Activități  ale  agențiilor  și  brokerilor  de

asigurări

10
6629 Alte  activități  auxiliare  activităților  de

asigurări și fonduri de pensii

10
6810 Cumpărarea    și    vânzarea    de    bunuri

imobiliare proprii fără leasing

10
6820 Închirierea   și   subînchirierea   bunurilor

imobiliare   proprii   sau   în   leasing   cu excepție leasing

10
6831 Agenții imobiliare 10
6832 Administrarea   imobilelor   pe   bază   de

comision sau contract

10
6910 Activități juridice 10
6920 Activităţi    de    contabilitate    şi    audit

financiar; consultanţă în domeniul fiscal

10
7010 Activități   ale   direcțiilor    (centralelor),

birourilor administrative centralizate

10
7021 Activităţi   de   consultanţă   în   domeniul

relaţiilor publice şi al comunicării

10
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi

management

10
7111 Activităţi de arhitectură 15
7112 Activităţi   de   inginerie   şi   consultanţă

tehnică legate de acestea

15
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice 15
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 20
7219 Cercetare-dezvoltare     în     alte     ştiinţe

naturale şi inginerie

20
7220 Cercetare-dezvoltare  în ştiinţe  sociale  şi

umaniste

20
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 15
7312 Servicii de reprezentare media 15
7320 Activităţi   de   studiere   a   pieţei   şi   de

sondare a opiniei publice

15
7410 Activităţi de design specializat 15
7420 Activităţi fotografice 15
7430 Activităţi   de  traducere   scrisă   şi  orală

(interpreţi)

15
7490 Alte activităţi  profesionale,  ştiinţifice  şi

tehnice n.c.a. Cu excepţia:

– activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi, adică aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei profesionale,  dar neincluzând  activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;

– activităţi de brokeraj pentru brevete

15
(aranjamente     pentru     cumpărarea     şi

vânzarea de brevete);

– activităţi de evaluare, altele decât pentru   bunuri   imobiliare   şi   asigurări (pentru antichităţi, bijuterii, etc.);

– auditarea  facturilor  şi a rapoartelor privind mărfurile.

7500 Activităţi veterinare 15
7711 Activități   de   închiriere   și   leasing   cu

autoturisme și autovehicule rutiere ușoare fără leasing

10
7712 Activități   de   închiriere   și   leasing   cu

autovehicule rutiere grele fără leasing

10
7721 Activități   de   închiriere   și   leasing   cu

bunuri     recreaționale     și     echipament sportiv fără leasing

10
7722 Închirierea   de  casete   video   și  discuri

(CD-uri, DVD-uri)

10
7729 Activități de închiriere și leasing cu alte

bunuri  personale  și  gospodărești  n.c.a. fără leasing

10
7731 Activități   de   închiriere   și   leasing   cu

mașini   și   echipamente    agricole    fără

leasing

10
7732 Activități   de   închiriere   și   leasing   cu

mașini și echipamente  pentru construcții fără leasing

10
7733 Activități   de   închiriere   și   leasing   cu

mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) fără leasing

10
7734 Activități   de   închiriere   și   leasing   cu

mașini și echipamente de transport pe apă

fără leasing

10
7735 Activități   de   închiriere   și   leasing   cu

mașini și echipamente de transport aerian fără leasing

10
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte

mașini,  echipamente  și  bunuri  tangibile fără leasing

10
7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei

de muncă

10
7820 Activităţi     de    contractare,     pe    baze

temporare, a personalului

10
7830 Servicii  de  furnizare  şi  management  a

forţei de muncă

10
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice 10
7912 Activităţi ale tur-operatorilor 10
7990 Alte   servicii   de   rezervare   şi asistenţă

turistică

10
8010 Activități de protectie și gardă 10
8020 Activități de servicii privind sistemele de 10
securizare
8030 Activități de investigații 10
8110 Activităţi de servicii suport combinate 10
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 10
8122 Activităţi specializate de curăţenie 10
8129 Alte activităţi de curăţenie 10
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică 10
8211 Activităţi combinate de secretariat 10
8219 Activităţi  de  fotocopiere,  de  pregătire  a

documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

10
8220 Activităţi  ale  centrelor  de  intermediere

telefonică (call center)

10
8230 Activităţi  de  organizare  a  expoziţiilor,

târgurilor şi congreselor

10
8292 Activităţi de ambalare 10
8299 Alte  activităţi  de  servicii  suport  pentru

întreprinderi n.c.a.

10
8510 Învăţământ preşcolar 15
8520 Învăţământ primar 15
8531 Învăţământ secundar general 15
8532 Învăţământ      secundar,      tehnic      sau

profesional

15
8541 Învăţământ superior non-universitar 15
8542 Învăţământ superior universitar 15
8551 Învăţământ    în    domeniul    sportiv    şi

recreaţional

15
8552 Învăţământ   în   domeniul   cultural   (limbi

străine,  muzică,  teatru,  dans,  arte  plastice, etc.)

15
8553 Şcoli de conducere (pilotaj) 15
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. 15
8560 Activităţi    de    servicii    suport    pentru

învăţământ

15
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească 15
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală 15
8622 Activităţi       de      asistenţă       medicală

specializată

15
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 15
8690 Alte   activităţi   referitoare   la   sănătatea

umană

15
8710 Activităţi    ale    centrelor    de    îngrijire

medicală

15
8720 Activităţi    ale    centrelor    de recuperare

psihică   şi   de   dezintoxicare,    exclusiv spitale

15
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale

căminelor   pentru   persoane    aflate   în incapacitate de a se îngriji singure

15
8790 Alte  activităţi   de  asistenţă   socială   cu 15
cazare n.c.a.
8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare,

pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

20
8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 20
8899 Alte  activităţi  de  asistenţă  socială,  fără

cazare, n.c.a.

20
9001 Activităţi      de      interpretare      artistică

(spectacole)

15
9002 Activităţi    suport    pentru    interpretarea

artistică (spectacole)

15
9003 Activităţi de creaţie artistică 15
9004 Activităţi   de   gestionare   a   sălilor   de

spectacole

15
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor 15
9102 Activități ale muzeelor 15
9103 Gestionarea     monumentelor,     clădirilor

istorice  și  a  altor  obiective  de  interes turistic

15
9104 Activități     ale     grădinilor     zoologice,

botanice și ale rezervațiilor naturale

15
9311 Activităţi ale bazelor sportive 15
9312 Activităţi ale cluburilor sportive 15
9313 Activităţi ale centrelor de fitness 15
9319 Alte activităţi sportive 15
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 15
9329 Alte   activităţi   recreative   şi  distractive

n.c.a.

15
9511 Repararea        calculatoarelor        şi       a

echipamentelor periferice

10
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii 10
9521 Repararea  aparatelor  electronice  de  uz

casnic

10
9522 Repararea       dispozitivelor       de       uz

gospodăresc  şi  a  echipamentelor  pentru casă şi grădină

10
9523 Repararea  încălţămintei  şi  a  articolelor

din piele

10
9524 Repararea    mobilei    şi    a    furniturilor

casnice

10
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 10
9529 Repararea  articolelor  de  uz  personal  şi

gospodăresc n.c.a.

10
9601 Spălarea  şi curăţarea  (uscată)  articolelor

textile şi a produselor din blană

10
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 10
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare 10
9604 Activităţi de întreţinere corporală 10
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. 10
9700 Activități   ale   gospodăriilor   private   în

calitate de angajator de personal casnic

10

 

 

Anexa nr. 3

Situaţia statistică comparativă a întreprinderilor mici şi mijlocii active pe judeţe la 100 de locuitori la 11 decembrie 2019

 

 

 

Nr. crt.

 

 

 

Judeţ

 

 

Total IMM

2018

 

 

Total IMM

active 2019

 

 

 

Populaţie

Densitate

IMM

(nr. IMM/100 locuitori)

2018

Densitate

IMM

(nr. IMM/100 locuitori)

2019

1 Bucureşti 110422 145902 1843962 5.99 7.91
2 Ilfov 20912 30725 444241 4.71 6.92
3 Cluj 29669 43762 701258 4.23 6.24
4 Sibiu 10790 15061 399982 2.70 3.77
5 Bihor 17945 27022 568969 3.15 4.75
6 Braşov 18661 25414 550934 3.39 4.61
7 Timiş 23151 31638 696720 3.32 4.54
8 Constanța 20783 29686 681054 3.05 4.36
9 Arad 11336 15548 424075 2.67 3.67
10 Argeş 14931 20843 595764 2.51 3.50
11 Prahova 16547 24359 740483 2.23 3.29
12 Alba 7894 10865 333488 2.37 3.26
13 Mureş 12961 17677 543726 2.38 3.25
14 Bistrița Năsăud 6483 9148 282495 2.29 3.24
15 Tulcea 4655 6556 203196 2.29 3.23
16 Salaj 4888 6914 217331 2.25 3.18
17 Vâlcea 7193 10867 359814 2.00 3.02
18 Galaţi 11778 15563 520058 2.26 2.99
19 Vrancea 6293 9723 330937 1.90 2.94
20 Dolj 14195 18813 641040 2.21 2.93
21 Harghita 7142 8902 302308 2.32 2.89
22 Satu Mare 7469 9750 338181 2.21 2.88
23 Maramureş 10326 13416 468333 2.20 2.86
24 Buzău 9205 12190 431015 2.14 2.83
25 Iași 15775 22280 788659 2.00 2.83
26 Hunedoara 8671 11058 398950 2.17 2.77
27 Gorj 6074 8962 327537 1.85 2.74
28 Brăila 6142 8112 303608 2.02 2.67
29 Bacău 11129 15365 600549 1.85 2.56
30 Suceava 11385 15822 629733 1.81 2.51
31 Neamţ 8640 11227 455643 1.90 2.46
32 Covasna 3776 5029 206279 1.83 2.44
33 Olt 6604 9538 412491 1.60 2.31
34 Giurgiu 4468 6073 274570 1.63 2.21
35 Ialomiţa 4175 5588 264733 1.58 2.11
36 Călărași 4563 6137 295505 1.54 2.08
37 Dâmbovița 7241 10032 505219 1.43 1.99
38 Caraș Severin 4627 5502 282467 1.64 1.95
39 Teleorman 4983 6347 355281 1.40 1.79
40 Vaslui 4893 6923 387525 1.26 1.79
41 Mehedinţi 3255 3966 252600 1.29 1.57
42 Botoşani 4031 5299 394625 1.02 1.34
TOTAL 526061 723604

 

Pentru detalii consultanta@2000LCH.ro