Fonduri europene –  Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro si maximum 1 milion euro

 Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

 Prioritatea de investitii 2.2 – ”Sprijinirea crearii si extinderea

capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”

 • Actiunile sprijinite in cadrul prioritatii de investitii
  • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
   • Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
   • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line
  • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis
   • Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătăți
   • Internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale ).
 • Eligibilitatea solicitantului

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMMurilor non-agricole din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

 1.  microintreprinderi – au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
 2.  intreprinderi mici – au mai putin de 50 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;
 3.  intreprinderi mijlocii – au mai putin de 250 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Criteriul privind profitul din exploatare se refera la intreaga activitate a solicitantului (i.e. indifferent de domeniul de activitate vizat de investitie)
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, conform situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice
 1. Investitii finantabile prin AJUTOR DE STAT REGIONAL:

Reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială.

Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului

ghid, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de  :

 • crearea unei unități noi. Nu este obligatoriu ca investiția să presupună construirea unui nou spațiu, pentru a fi considerată ”investiție inițială legată de crearea unei noi unități”. Spre exemplu, simpla dotare cu echipamente a unui spațiu existent, în scopul demarării activității economice vizate prin proiect, poate fi considerată investiție inițială.
 • extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.
 • Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.
  • În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile (finanțabile din ajutor de stat regional) trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor, conform situațiilor financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.
  • Într-un proiect de ”diversificare”, anumite active utilizate în realizarea unui produs/prestarea unui serviciu existent pot să fie utilizate, în continuare, în realizarea noului produs/serviciu. Spre exemplu, terenul și clădirile utilizate în realizarea produsului A ar putea fi utilizate integral sau parțial în realizarea produsului B (produs nou). Acestea reprezintă ”active reutilizate”.
  • Atunci când, într-o nouă activitate, sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active trebuie să fie de cel puțin 3 ori (adică cu cel puțin 200%) mai mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate. Valoarea contabilă a activelor reutilizate reprezintă valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare, mai puțin amortizarea).
   • Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European (SEE) în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare sau care, în momentul depunerii cererii de finanțare, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate, oricând după depunerea cererii de finanțare inclusiv doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care solicită finanțare, în zona în cauză.
   • Această prevedere se aplică la nivel de ”grup” (în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, i.e. grup de întreprinderi legate, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004) și doar dacă închiderea/ relocalizarea activității implică state SEE diferite, i.e. închiderea activității se realizează într-un stat SEE iar investiția pentru care se solicită ajutor regional se desfășoară într-un alt stat SEE.
   • Noțiunea de ”închidere” a unei activități presupune închiderea în întregime a activității la respective unitate sau închiderea parțială a activității dacă aceasta conduce la pierderi substanțiale de locuri de muncă. În sensul acestor prevederi, o pierdere substanțială de locuri de muncă este definită ca pierderea a cel puțin 100 de locuri de muncă sau reducerea cu cel puțin 50% a forței de muncă din respectiva unitate, la data depunerii cererii de finanțare comparativ cu media pe oricare din cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare.
 • Investiții în active corporale
  • lucrări de construire/modernizare și extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier,echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.
  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 • Investiții în active necorporale:
 • brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului.
 • Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, facturare electronică.

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

 • trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
 • trebuie să fie amortizabile;
 • trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
 • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și
 • trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale.

 1. Investitii finantabile prin ajutor de minimis:
 • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
 • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.
 • Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii).
 • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.
 • Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.
 • Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.
 • Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului.
 • În cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis (componenta de minimis).
 • Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic.

 Rata de cofinantare acordata in cadrul prezentului apel de proiecte

 Valoarea maximă a finanţării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată se determină aplicând, la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional, intensitatea maximă a ajutorului, aplicabilă categoriei IMM și regiunii în care se implementează proiectul, conform tabelului de mai jos. În cazul în care cererea de finanțare conține atât investiții finanțabile prin ajutor regional cât și investiții finanțabile prin ajutor de minimis, procentele de mai jos se aplică doar la componenta finanțabilă prin ajutor regional (i.e. valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional).

 • Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului (acoperită din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.
 • Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (e.g. construire, modernizare, extindere, dotare spații de producție/servicii).
 • Includerea unor cheltuieli finanțabile prin ajutor de minimis este opțională.
 • Componenta de minimis nu poate depăși însă 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului (valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional și valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis)
Intensitatea maximă a ajutorului regional
Categoria IMM Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest Nord

Vest

Centru
Regiunea de dezvoltare
Intreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Intreprinderi

Mici si

microintreprinderi

70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%

 

Domenii de activitate eligibile

Clasa CAEN      –        Descrierea clasei CAEN
1320 Producţia de ţesături

1330 Finisarea materialelor textile

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1393 Fabricarea de covoare şi mochete

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

1420 Fabricarea articolelor din blană

1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

1520 Fabricarea încălţămintei

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului

1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612 Fabricarea altor componente electronice

2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

2652 Productia de ceasuri

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

2680 Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a

electricităţii

2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii

2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2813 Fabricarea de pompe şi compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetărie

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor

periferice)

2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului

2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103 Fabricarea de saltele şi somiere

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie