Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii Prioritatea de investitii 2.2

”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

Investiții în active corporale:

  • Lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale”
  • Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

OBS! Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.

  • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

OBS! Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.

Eligibilitatea solicitantului:

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMMurilor non-agricole din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

  • microintreprinderi – au mai putin de 10 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;
  • intreprinderi mici – au mai putin de 50 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;
  •  intreprinderi mijlocii – au mai putin de 250 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Criteriul privind profitul din exploatare se refera la intreaga activitate a solicitantului (i.e. indifferent de domeniul de activitate vizat de investitie)

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, conform situațiilor financiare aprobate.

 Rata de cofinantare acordata in cadrul prezentului apel de proiecte

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată se determină aplicând, la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional, intensitatea maximă a ajutorului, aplicabilă categoriei IMM și regiunii în care se implementează proiectul, conform tabelului de mai jos

Intensitatea maximă a ajutorului regional
Regiunea de dezvoltare Nord Est Sud Est Sud Muntenia Sud Vest Oltenia Vest NordVest Centru
Categoria IMM
Intreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60%r 60%
Intreprinderi Mici si microintreprinderi 70% 70% 70% 70% 55% 70%r 70%

 

APLICA ACUM: COMISION PROMOTIONAL LA SCRIERE – AVANS 5000 EURO.

 

Vreau infornatii suplimentare