Programul Operational Regional 2014-2020

Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor    

CONDITII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

Doar pentru investitii in regiunile de dezvoltare:

–                    Nord Est (Iasi, Suceava, Bacau, Neamt, Botosani, Vsslui)

–                    Vest  (Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara)

 

1.1.          Rata de cofinantare acordata in cadrul prezentului apel de proiecte

Contributia maxima a programului la cheltuielile eligibile finantabile prin ajutor regional

Categoria IMM/Regiunea de dezvoltare Nord Est Vest
Intreprinderi mijlocii 60% 45%
Intreprinderi mici si microintreprinderi 70% 55%

 

1.2.          Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?

Data si ora deschiderii cererii de proiecte: 24.12.2019, ora 12:00:00

Data si ora inchiderii cererii de proiecte: 24.03.2020 ora 12:00:00

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusa, dupa primele 2 luni de depunere a proiectelor, in cazul in care bugetul apelului este consumat mai devreme.

1.3.          Care            este    valoarea       minima         si         maxima         a          finantarii nerambursabile?

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro si maximum 1 milion euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforeuroCare este alocarea apelului de proiecte?

1.4.          Cine poate solicita finantare in cadrul prezentului apel de proiecte?

Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite in baza Legii nr.

31/1990 care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.

1.5.          Ajutorul de stat

In cadrul acestui apel de proiecte, se acorda urmatoarele categorii de ajutor de stat, in functie de tipul investitiei

 • ajutor de stat regional pentru investitii, pentru
  1. Construirea, extinderea spatiilor de productie/servicii;
  2. Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line

si

 • ajutor de minimis pentru
  1. Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii
  2. Internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant).

Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii in active corporale, finantabile prin ajutor de stat regional (construire, extindere, dotare spatii de productie/servicii).

 

2.                 Criterii de eligibilitate si selectie

2.1.          Eligibilitatea solicitantului

 1. Solicitantul este societate sau societate cooperativa care se incadreaza in categoria IMMurilor din mediul urban, sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.
 2. Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia

Regio finanteaza investitii numai in domeniile de activitate eligibile (clase CAEN )La depunerea cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investitie, inscris in obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii.

 1. Solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendata temporar oricand in anul curent depunerii cererii de finantare si in anul fiscal anterior si a inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

O intreprindere care depune cererea de finantare in cursul anului 2019, trebuie sa fi fost infiintata cel mai tarziu la 3 ianuarie 2018 (prima zi lucratoare din anul 2018) si sa fi inregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2018.

 1. Solicitantul a inregistrat un numar mediu de salariati de cel putin 3, in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare

2.2.          Eligibilitatea proiectului

 1. Activitatile propuse in proiect (investitia) trebuie sa vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului.

Investitia propusa prin proiect trebuie sa vizeze un singur domeniu de activitate (clasa CAEN).

In cazul proiectelor ce vizeaza structuri de cazare, sunt eligibile inclusiv investitii asupra spatiilor de servire a mesei (restaurant), cu conditia ca acestea sa faca parte integranta din structura de cazare.

 1. Tipuri de investitii eligibile

Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii in active corporale finantabile prin ajutor de stat regional. Este optionala includerea, in proiect, a investitiilor finantabile prin ajutor de minimis si/sau a investitiilor finantabile prin ajutor de stat regional in active necorporale.

 Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:

Investitii in active corporale o lucrari de construire, extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);

 • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale”
 • achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.
 • Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare. Sunt eligibile si investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) in care sunt implementate diferite functionalitati specifice comertului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preturi si stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plata electronica, facturare electronica.

Activele necorporale trebuie sa indeplineasca inclusiv urmatoarele conditii cumulative:

 • trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste ajutorul;
 • trebuie sa fie amortizabile;
 • trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul (beneficiarul ajutorului)
 • trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor si trebuie sa ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum trei ani de la data efectuarii platii finale in cadrul proiectului.

 

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investitii in active necorporale ori lucrari de modernizare.

 

Investitii finantabile prin ajutor de minimis:

 • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de catre un organism de certificare acreditat.
 • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calitatii (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al sigurantei alimentelor (ISO 22000), al sanatatii si securitatii ocupationale (ISO 45001), al securitatii informatiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calitatii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilitatii sociale (SA 8000), simple sau integrate. Investitii specifice procesului de internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant).

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investitii finantabile prin ajutor de minimis.

Valoarea eligibila aferenta componentei finantabile prin ajutor de minimis nu poate depasi 20% din valoarea eligibila totala a investitiei.

 

 1. (pentru proiecte care implica executia de lucrari de constructii) Proiectul propus prin cererea de finantare nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ extindere) realizate asupra aceleiasi infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare

 

Anexa 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară

Criteriu/ Subcriteriu Punctaj
1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivului priorității de investiție 54
1.1.   Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția (în conformitate cu Anexa 2 ”Lista domeniilor de activitate eligibile” la ghid) 15
          a.           Este cuprins într-una din diviziunile 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 31, 43 15
          b            Este cuprins într-una din diviziunile 18, 22, 23, 32, 58, 59, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 91 10
          c.           Este cuprins într-una din diviziunile 21, 36, 37, 38, 39, 55, 86, 93, 95,96 5
1.2.    Caracterul inovativ al investiției propuse (vezi observatiile de mai jos) 6
          a.          Prin inovație de produs/serviciu și proces 6
          b.          Prin inovație de produs/serviciu 4
          c.           Prin inovație de proces 2
1.3.    Investiția propusă include 21
a.          Activități de internaționalizare – participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant. 6
          b.           Activități de (re)certificare a cel puțin unui sistem de management 4
          c.           Activități de (re)certificare a unui produs/serviciu/proces 6
d.          Achiziție de active necorporale cu o valoare eligibilă, fără TVA, de minimum 45.000 lei (brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, inclusiv în vederea asigurării vizibilității în mediul online, implementare instrumente e-commerce, alte active similare), a căror necesitate, în contextul investiției, este suficient justificată în planul de afaceri. 5
1.4.   Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui deal doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției, 12
1.4.1.     Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 6
a.           >=4 6
b.          >=3 si <4 3
c.           >=2 si <3 2
d.          <2 0
1.4.2.     Rata rentabilităţii financiare – ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 6
a.           >=7% 6
b.          >=6% și <7% 3
c.           >=5% și <6% 2
d.          <5% 0
2. Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului. Capacitatea financiară și operațională a solicitantului 33
2.1.   Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare 18
2.1.1.     Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 6
a.           >=2 6
b.          >=1,5 și <2 3
c.           >=1 și <1,5 1
d.          <1 0
2.1.2.     Rata rentabilităţii financiare – ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 6
a.           >=5% 6
                b.          >=3% si <5% 3
                c.           >=1% si <3% 1
                d.          <1% 0
2.1.3.   Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în N faţă de N-1, unde N este anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare) 6
a.           >=20% 6
b.          >=10% si <20% 3
c.           >=0% si 10% 1
d.          <0% 0
2.2.    Calitatea planului de afaceri 15
a.          Costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse) max.4
b.          Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile. max. 4
          c.           Analiza pieței demonstrează existenţa cererii pentru produsele/serviciile oferite și

fundamentează previziunile de creștere a activității.  În descrierea produsului/serviciilor sunt identificate calităţi/avantaje deosebite ale produsului/serviciului faţa de cele ale competitorilor. Analiza pietei identifică principalii competitori, prezentand produsele/serviciile similare pe care acestia le ofera, cota de piata, avantajele si dezavantajele acestora

max. 4
d.          Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate şi eficiente) în condiţiile resurselor disponibile. max. 2
e.          Planul de afaceri este elaborat cu respectarea cerintelor minime, expres mentionate în modelul standard din ghid. max. 1
3. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea.

(Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile legale ale solicitantului în aceste domenii)

10
3.1.   Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice: 6
          a.          Utilizarea surselor regenerabile de energie 2
b.          Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spațiile de producţie). Optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice 2
c.          Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor 2
3.2.     Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament: 4
a.          Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilităţi 2
          b.           Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos) 2
4    Concentrarea strategică a investițiilor 3
a.          Societatea propune un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul axei prioritare 7 POR 1
b.          Proiectul se încadrează într-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanțabilă în cadrul axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană 1
c.          Societatea propune un proiect în baza unei alte strategii de dezvoltare locală/ naţională 1
Total 100

 

Lista domeniilor de activitate eligibile

Clasa

CAEN

Descrierea clasei CAEN Nr  puncte
1320 Producţia de ţesături  

 

 

 

 

15

1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare şi mochete
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1520 Fabricarea încălţămintei
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
1811 Tipărirea ziarelor 10
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie şi servicii conexe
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 5
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor  

10

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)  

 

 

 

15

2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2652 Productia de ceasuri
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2680 Fabricarea suporturilor  magnetice şi optice destinate înregistrărilor
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetărie
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 15
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele şi somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 10
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 5
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 15
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 Alte servicii de cazare
5811 Activităţi de editare a cărţilor 10
5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 Activităţi de editare a ziarelor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 Alte activităţi de editare
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 Activităţi de editare a altor produse software
5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 Proiecţia de filme cinematografice
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
7111 Activităţi de arhitectură 10
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 Activităţi de testare şi analize tehnice
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7410 Activităţi de design specializat
7420 Activităţi fotografice
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească 5
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 10
9102 Activităţi ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
9311 Activităţi ale bazelor sportive 5
9312 Activităţi ale cluburilor sportive
9313 Activităţi ale centrelor de fitness
9319 Alte activităţi sportive
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană