Prezentare generala fonduri

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

3.1.4 Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband

Tipul solicitantului eligibil
Solicitant este Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

1. Solicitantul nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
- este in stare de insolventa, conform prevederilor legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, art. 75, cu modificarile si completarile ulterioare sau ale Legii nr. 85/2006, privind procedura insolventei;
- reprezentantul legal al solicitantului a suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale indreptate impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are forta de res judicata (ex. impotriva careia nu se poate face recurs) in ultimele 36 de luni;
- reprezentantul legal a comis in conduita lui profesionala greseli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractanta le poate dovedi, nu si-a indeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurarile sociale sau plata taxelor in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care sunt stabiliti sau ale tarii autoritatii contractante sau cele ale tarii unde se va executa contractul;
- reprezentantul legal al solicitantului a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
- in urma altei proceduri de achizitie sau in urma unei proceduri de acordare a unei finantari nerambursabile, din bugetul comunitar, a fost gasit vinovat de incalcare grava a contractului datorita nerespectarii obligatiilor contractuale.
- are datorii publice restante sau se afla in una din situatiile incompatibile cu acordarea finantarii din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr.1605/2002.

2. Solicitantul este direct responsabil de pregatirea si managementul proiectului si nu actioneaza ca intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;

3. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimele 36 de luni, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru acelasi tip de activitati, in cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul prezentei cereri de finantare. In acest caz, finantarea nu va fi acordata sau, daca acest lucru este descoperit pe parcursul implementarii, finantarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate.

4. Solicitantul declara ca are capacitatea, prin resurse proprii sau atrase, de a acoperi diferenta dintre costul proiectului si finantarea publica (cofinantarea proprie reprezinta minim 2% din valoarea costurilor eligibile, la care se adauga costurile neeligibile), si are capacitatea de finantare a proiectului pana la rambursarea sumelor pe care le va solicita

5. Solicitantul se angajeaza sa mentina proprietatea proiectului (sa nu il gajeze, sa nu il inchirieze) si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea pe o perioada de cel putin 60 de luni dupa data finalizarii proiectului si sa asigure exploatarea si mentenanta in aceasta perioada.

6. Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul

7. Capacitate operationala, administrativa dovedita prin capacitatea de a asigura atat resurse umane suficiente (vezi punctul 2.4 din formularul cererii de finantare) cat si resurse materiale necesare implementarii proiectului (vezi pct. 2.3.5 din formularul cererii de finantare).

8. Solicitantul se angajeaza sa asigure folosinta echipamentelor si aplicatiilor pentru scopul declarat in proiect

9. Solicitantul se angajeaza sa ataseze la ultima cerere de rambursare raportul de audit final

10. Solicitantul se angajeaza sa achizitioneze dreptul de proprietate intelectuala asupra versiunii livrate a aplicatiilor software customizate pentru care se solicita finantare; codul sursa al acestora va fi livrat beneficiarului.

Activitati eligibile
- Achizitionarea de servicii de consultanta, pentru pregatirea (cu exceptia intocmirii cererii de finantare) si implementarea proiectului;
- Asigurarea conectarii unitatilor scolare sau inspectoratului scolar judetean la internet prin conexiuni broadband
- Achizitionarea licentelor software necesare serverelor achizitionat in cadrul proiectului;
- Achizitionarea licentelor software antivirus necesare serverelor achizitionate in cadrul proiectului;
- Achizitionarea unui software de monitorizare a retelei
- Achizitionarea de echipamente TIC necesare implementarii proiectului
- Instruirea personalului ce va gestiona/utiliza reteaua
- Auditarea proiectului
- Asigurarea informarii si publicitatii
- Asigurarea managementului proiectului

Cheltuieli eligibile
1. Cheltuieli cu investitii - minim 85% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului
1.1 Cheltuieli privind achizitionarea de echipamente TIC
a) Cheltuieli pentru achizitionarea de servere, calculatoare tip desktop / portabile, monitoare, echipamente de retea, dispozitive pentru conectare, echipamente periferice etc, justificate din punct de vedere a implementarii proiectului.
b) Cheltuieli de instalare, configurare, daca este cazul si daca nu sunt cuprinse in pretul de achizitie al echipamentelor

1.2 Cheltuieli pentru dotari
a) Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe si/sau obiecte de inventar, care nu intra in categoria de cheltuieli de la punctul nr. 3, necesare pentru implementarea proiectului
b) Cheltuieli de instalare, daca este cazul si daca nu sunt cuprinse in pretul de achizitie al dotarilor

1.3 Cheltuieli pentru achizitionarea de aplicatii informatice si licente
a) Cheltuieli pentru achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor software necesare operarii calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licente software pentru pachetele tip office si solutii de securitate software.
b) Cheltuieli pentru achizitionarea aplicatiei software de monitorizare a retelei

1.4 Cheltuieli pentru conectarea la infrastructura broadband, exclusiv plata abonamentului; 1.5 Cheltuieli pentru realizarea si configurarea retelei LAN necesara pentru functionarea proiectului (doar in interiorul cladirii/cladirilor unde se implementeaza proiectul).

2. Cheltuieli cu servicii de consultanta
a) Cheltuieli cu servicii de consultanta pentru elaborarea proiectului tehnic si studiului de fezabilitate, conform cerintelor din ghidul solicitantului
b) Cheltuieli cu servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului

3. Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesionala specifica
a) Cheltuieli legate de pregatirea personalului care va gestiona/asigura mentenanta si securitatea retelei de comunicatii electronice
b) Cheltuieli legate de pregatirea personalului (cadre didactice) care va utiliza reteaua de comunicatii electronice

4. Cheltuieli aferente managementului de proiect, daca nu au fost acoperite in cadrul cheltuielilor de la punctul nr. 2
a) Cheltuieli salariale cu personalul contractual
b) Cheltuieli de deplasare
c) Transport bunuri
d) Birotica
e) Achizitia de echipamente TIC

5. Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii
a) Cheltuieli pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente activitatilor eligibile ale operatiunii, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare

6.Cheltuieli pentru auditare intermediara/finala a proiectului
a) Cheltuieli cu servicii de auditare intermediara si finala pentru proiect, inclusiv auditarea securitatii retelei si aplicatiei software de monitorizare

7.Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect

8.Cheltuieli necesare pentru realizarea achizitiilor publice (inclusiv servicii de asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica)

Rata maxima de cofinantare:
98% din cheltuielile eligibile
Marimea finantarii acordate
Valoarea maxima a finantarii acordate este de 21.500.000 lei
Valoarea minima a finantarii acordate este de 350.000 leiSunt eligibile:

Activitate Activitate Activitate Activitate Activitate Activitate Activitate
model model model model model model model
model model model model model model model
model model model model model model model
model model model model model model model
model model model model model model model
model model model model model model model
model model model model model model model